Nai-update hanggang Oktubre 15, 2019
Ang Unang 5 LA, sa pakikipagsosyo sa iba, ay nagpapalakas sa mga pamilya, pamayanan, at mga sistema ng serbisyo at sumusuporta sa gayon ang lahat ng mga bata sa Los Angeles County ay pumasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Upang makamit ang misyong ito, isinusulong ng First 5 LA ang mga patakaran na may kaalamang pamayanan na nagsasama at nagpapatibay ng mga system na sumusuporta sa mga pamilyang may ipinanganak na limang anak, at nagtataguyod ng lakas at katatagan ng First 5 LA bilang isang kritikal na boses para sa pinakabatang residente ng Los Angeles County. Sinasalamin ng Federal Advocacy Agenda ang Unang 5 LA na estado at pederal na pambatasan, regulasyon, at mga priyoridad sa badyet, na ginagabayan ng patakaran ng Agenda ng Patakaran sa buong organisasyon upang suportahan ang mga bata at pamilya sa County ng Los Angeles.

EARLY PANGANGALAGA AT EDUKASYON (ECE)

Patakaran sa Estado

AB125 (McCarty) & Senate Bill 174 (Leyva)

Mga Rate ng Reimbursement: Ang mga panukalang batas na ito ay magkakaroon ng batas na magtatatag ng isang solong rehiyonal na sistema ng rate ng reimbursement ng estado para sa pangangalaga sa bata, preschool, at mga serbisyo sa maagang pag-aaral na makakamit ang mga tinukoy na layunin.

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Katayuan: Dalawang taong bayarin

AB 194 (Reyes)

Mga Puwang ng Pangangalaga ng Bata: Ang singil na ito ay naaangkop sa $ 1 bilyon upang agad na mapalawak ang pag-access sa Mga Alternatibong Bayad (AP) na Programa at Pangkalahatang Serbisyo sa Pag-aalaga ng Bata at Pag-unlad para sa mga sanggol at sanggol na ipinanganak sa edad na tatlong upang matugunan ang magkakaibang mga pangangailangan ng mga pamilya ng California.

Unang Posisyon ng LA: Suporta

Katayuan: Gaganapin sa Committee ng Pag-apruba ng Assembly

AB 324 (Aguiar-Curry)

Workforce: Noong 2000, pinahintulutan ng AB 212 (Aroner) ang pondo mula sa Kagawaran ng Edukasyon ng California (CDE) para sa pagpapanatili ng kawani sa pagpapaunlad ng pangangalaga ng bata. Nilalayon ng mga pondong ito na mapanatili ang kalidad ng mga kawani na may karanasan na direktang nagtatrabaho sa mga bata sa mga subsidized na estado, Mga programa sa pagpapaunlad ng bata ng Pamagat 5. Ang AB 324 ay mangangailangan ng CDE upang makabuo ng mga alituntunin para sa paggamit ng mga pondo ng AB 212. Papayagan pa rin ng mga bagong alituntunin ang lokal na kakayahang umangkop, ngunit lilikha ng isang pamantayan, mabisa, at masusukat na programa sa pagpopondo. Unahin ng mga alituntuning ito ang mga stipend na kumukuha, nagpapalakas, at nagpapanatili ng isang kalidad, magkakaibang mga ECE workforce.

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Katayuan: Dalawang taong panukalang batas

AB 378 (Limon)

Pakikipagtawaran sa Pangangalaga ng Bata: Nagbibigay ng karapatan sa mga tagapagbigay ng pangangalaga ng bata sa pamilya na bumuo, sumali, at makilahok sa mga gawain ng isang tagapagbigay ng samahan na kanilang sariling pinili para sa hangaring kumatawan sa kanila at makipagtawaran sa mga bagay na nauugnay sa mga tuntunin at kundisyon ng kanilang trabaho .

Unang Posisyon ng LA: Suporta

Katayuan: Nilagdaan ni Gobernador Newsom

AB 452 (Mullin)

Programang Pagbibigay ng Mga Pasilidad ng Pangangalaga ng Bata sa California: Ang panukalang batas na ito ay hihingi ng naaangkop na pondo na nasa pagitan ng $ 25,000,000 at $ 35,000,000 patungo sa mga gawad upang paunlarin ang mga pasilidad sa pangangalaga ng bata na nagsisilbi sa mga bata mula sa pagsilang hanggang sa edad na tatlo, na may hindi kukulangin sa $ 10,000,000 na nakatuon sa mga pasilidad ng Early Head Start.

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Katayuan: Dalawang taong panukalang batas

AB 1001 (Ting)

Mga Lokal na Konseho sa Pagpaplano: Ang panukalang batas na ito ay muling pagbubuo ng komposisyon ng mga lokal na konseho ng pagpaplano (LPCs) upang maging higit na kinatawan ng mga lokal na pamayanan na kanilang pinaglilingkuran at aakma ng hindi kukulangin sa $ 10,000,000 sa mga LPC upang sapat na matupad ang kanilang pangunahing tungkulin.

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Katayuan: Dalawang taong panukalang batas

SB 234 (Skinner)

Mga Family Daycare Homes: Sa ilalim ng umiiral na batas, ang Batas sa Mga Pasilidad ng Pangangalaga ng Bata sa California, ang lisensya ng Kagawaran ng Serbisyong Panlipunan ng Estado at kinokontrol ang mga tahanan ng daycare ng pamilya. Sa ilalim ng umiiral na batas, ang isang maliit na bahay ng daycare ng pamilya, na maaaring magbigay ng pangangalaga hanggang sa 8 bata, ay itinuturing na isang tirahan na paggamit ng pag-aari para sa mga layunin ng lahat ng mga lokal na ordenansa. Ang umiiral na batas ay nagpapahintulot sa isang lungsod, lalawigan, o lungsod at lalawigan na uriin ang alinman sa isang malaking bahay ng daycare ng pamilya, na maaaring magbigay ng pangangalaga hanggang sa 14 na bata, bilang tirahan na paggamit ng pag-aari o upang magbigay ng isang proseso para sa pag-apply para sa isang permiso upang magamit ang pag-aari bilang isang malaking tahanan ng daycare ng pamilya. Sa halip ang panukalang batas na ito ay mangangailangan ng isang malaking bahay ng daycare ng pamilya upang tratuhin bilang isang paggamit ng tirahan ng pag-aari para sa mga layunin ng lahat ng mga lokal na ordenansa.

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Katayuan: Nilagdaan ni Gobernador Newsom

SB 321 (Mitchell)

CalWORKs Pangangalaga sa Bata: Ang panukalang batas na ito ay magpapataas sa pag-access sa mga serbisyong sumusuporta sa pangangalaga ng bata para sa mga kalahok sa kapakanan-sa-trabaho ng, bukod sa iba pang mga bagay, na hinihiling na ang pag-aalaga ng bata ay maging buong oras maliban kung natukoy ng kalahok na ang pangangalaga ng part-time na mas mahusay na nakakatugon sa mga pangangailangan ng pamilya , na nangangailangan ng pangangalaga sa bata sa unang yugto na pahintulutan sa loob ng isang taon, o hanggang sa ang kalahok ay mailipat sa ika-2 yugto ng pangangalaga sa bata, at pagbawalan ang unang yugto o ang ika-2 yugto ng mga serbisyo sa pangangalaga ng bata mula sa pagtigil hanggang sa matanggap ang kumpirmasyon mula sa tagapangasiwa ng kasunod na yugto ng pangangalaga sa bata na ang pamilya ay naitala o na ang pamilya ay hindi karapat-dapat para sa mga serbisyo sa kasunod na yugto ng pangangalaga sa bata.

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Katayuan: Dalawang taong panukalang batas

Mga Panukala sa Badyet ng Estado - ECE

Programa sa Bridge ng Bata ng Pangangalaga

$ 47 milyon upang suportahan ang mga karagdagang voucher upang matulungan ang mga pamilya sa pagbabayad para sa emerhensiya, panandaliang pangangalaga sa bata para sa mga inaalagaang bata sa isang setting ng pangangalaga sa pamilya na nakabatay sa bahay, na pinapayagan ang humigit-kumulang na 19,000 mga batang kinakapatid na makatanggap ng pangangalaga sa bata hanggang sa anim na buwan sa isang agarang batayan.

Pag-apruba sa Badyet: $ 10 milyon

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Maagang Infrastructure ng Pag-aaral

$ 500 milyon sa isang beses na pagpopondo upang mapabuti ang imprastraktura ng pangangalaga ng bata, kabilang ang suporta para sa propesyonal na pag-unlad at mga pasilidad.

Pag-apruba sa Badyet: $ 245 milyon para sa mga pasilidad, at $ 195 milyon para sa propesyonal na kaunlaran.

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Infrastructure ng Pangangalaga ng Bata sa California State University (CSU)

Ang CSU system ay makakatanggap ng $ 247 milyon sa isang beses na pagpopondo na maaaring magamit upang mapalawak ang mga pasilidad sa pangangalaga ng bata para sa mga mag-aaral na may maliliit na bata.

Pag-apruba sa Badyet: $ 239 milyon

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Paaralang Paaralang Estado ng California

Ang $ 125 milyon ay magbibigay ng karagdagang 180,000 buong araw, buong-taong puwang ng paunang paaralan sa 2019-20, na tataas sa 200,000 mga mag-aaral sa 2022.

Pag-apruba sa Badyet: $ 31 milyon na inilaan noong 19-20, at $ 125 milyon sa 20-21.

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Roadmap para sa Universal Pre-School at Pag-aalaga ng Bata

$ 10 milyon upang mabuo, sa pakikipagsosyo sa Lupon ng Edukasyon ng Estado, Kagawaran ng Pananalapi, at Kagawaran ng Mga Serbisyong Panlipunan, isang roadmap patungo sa unibersal na pre-school at kalidad, abot-kayang subsidized pangangalaga sa bata sa California.

Pag-apruba sa Badyet: $ 5 milyon

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

CalWORKs Stage-1 Pangangalaga sa Bata

$ 54.2 milyon upang patatagin ang pangangalaga ng bata para sa mga pamilyang tumatanggap ng suporta sa CalWORKs Stage 1, na pinapayagan ang mga bata na manatili sa mga programa sa pangangalaga sa loob ng 12 buwan.

Pag-apruba sa Badyet: $ 56.4 milyon na inilaan noong 19-20, at $ 70 milyon na patuloy na pangkalahatang pagpopondo.

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Panukala 64 Pangangalaga sa Bata

$ 80.5 milyon sa pondo ng pag-iwas sa Proposisyon 64 (Cannabis) upang mapalawak ang pag-aalaga ng bata.

Pag-apruba sa Badyet: $ 80.5 milyon

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Mga Voucher ng Pangangalaga ng Pang-emergency na Bata

$ 12.8 milyon sa mga pondong federal upang suportahan ang mga emergency voucher para sa mga pamilya na nasa krisis na nangangailangan ng pansamantalang pangangalaga o tulong na salapi upang suportahan ang gastos sa pangangalaga.

Pag-apruba sa Badyet: Walang inilaang pagpopondo.

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Programa ng Mga Marka ng Kalidad

$ 2.2 milyon sa nagpapatuloy na pederal na pondo upang mapagbuti ang kalidad ng pangangalaga ng bata sa pamamagitan ng Mga Marka ng Kalidad California, ang sistema ng kalidad ng rating at pagpapabuti ng estado.

Paggastos sa Badyet: $ 2.2 milyon

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

KALUSUGAN

Patakaran sa Estado

AB 526 (Petrie-Norris)

Medi-Cal: Ang panukalang batas na ito ay lilikha ng isang pinabilis na landas sa pagpapatala ng Medi-Cal para sa mga bata at mga buntis, sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa data na ibigay ng mga indibidwal kapag nag-a-apply sa programa ng Espesyal na Karagdagang Nutrisyon para sa Babae, Mga Bata at Bata (WIC) na programa upang matukoy din ang pagiging karapat-dapat para sa Medi-Cal. Magagawa ito ng estado sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng Express Lane Eligibility (ELE) ng Medicaid. Pinapayagan nito ang mga bata na sabay na mag-apply para sa Medi-Cal, pati na rin ang mga buntis na kababaihan sa status na Presumptive Eligibility Medi-Cal, kapag nag-a-apply sa ilang iba pang mga programang pederal na benepisyo. Ang panukalang batas ay magpapopondo din sa mga imprastraktura at mga pagbabago sa system na kinakailangan upang paganahin ang pagbabahagi ng impormasyon sa pagitan ng WIC at Medi-Cal.

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Katayuan: Dalawang taong panukalang batas

AB 1004 (McCarty)

Mga Serbisyong Pang-unlad na Pagsusuri: Ang panukalang batas na ito ay muling pagpapakilala ng AB 11 (McCarty), na mangangailangan, alinsunod sa batas ng pederal, na ang mga serbisyong pansala na ibinigay bilang isang benepisyo sa EPSDT ay nagsasama ng mga serbisyo sa pag-screen ng pag-unlad para sa mga indibidwal na wala hanggang 3 taong gulang, kasama. Kakailanganin ng panukalang batas ang kagawaran upang matiyak ang kakayahan at kahandaan ng isang planong pangangalaga ng pinamamahalaang Medi-Cal na gampanan ang mga serbisyong ito sa pag-unlad sa pag-unlad at kakailanganin ang departamento na ayusin ang rate ng kapit sa plano ng pangangasiwa ng Medi-Cal, tulad ng tinukoy. Hanggang sa Hulyo 1, 2023, ang panukalang batas ay mangangailangan ng isang panlabas na nilalang samahan ng pagsusuri ng kalidad upang taunang suriin, surbeyin, at iulat ang ulat tungkol sa pinamamahalaang pag-uulat ng plano ng pangangalaga at pagsunod sa mga tinukoy na mga tool sa pag-screen ng pag-unlad at iskedyul.

Unang 5 Posisyon ng LA: Sponsor

Katayuan: Nilagdaan ni Gobernador Newsom

SB 66 (Atkins)

Federally Qualified Health Clinics (FQHCs): Papayagan ng panukalang batas na ito ang Medi-Cal na bayaran ang Federally Qualified Health Clinics (FQHCs) at Rural Health Clinics (RHCs) para sa dalawang serbisyo kapag ang isang pasyente ay tumanggap ng isang pagbisita sa medikal at kalusugan ng pag-iisip o pagbisita sa ngipin nang pareho araw sa parehong lokasyon.

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Katayuan: Dalawang taong panukalang batas

SB 464 (Mitchell)

Implicit Bias: Ang batas na ito ay mag-uutos sa mga ospital na nagbibigay ng pangangalaga sa perinatal, mga kahaliling sentro ng kapanganakan at mga pangunahing pag-aalaga na klinika upang magpatupad ng mga implicit na pagsasanay sa bias para sa lahat ng kawani na nagbibigay ng pangangalaga sa perinatal. Kakailanganin din ng panukalang batas ang mga programang ito upang makilala ang mga umiiral na bias ng provider, lumikha ng mga hakbang na nagbabawas ng mga implicit na bias at stereotype, at bumuo ng higit na napapaloob sa kultura at naaangkop na mga diskarte sa paghahatid ng serbisyo.

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Katayuan: Nilagdaan ni Gobernador Newsom

Mga Panukala sa Badyet ng Estado - Pangkalusugan

Mga Pagpapaunlad na Pag-screen

$ 60 milyon sa pondo ng estado at federal upang madagdagan ang mga rate ng pag-screen ng pag-unlad para sa mga maliliit na bata.

Pag-apruba sa Badyet: $ 53.9 milyon

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Masamang karanasan sa Mga Karanasan sa Pagkabata (ACEs)

$ 45 milyon sa pondo ng estado at federal upang matiyak na ang lahat ng mga pamilya sa Medi-Cal ay makakatanggap ng mga ACE screen.

Pag-apruba sa Badyet: $ 40.8 milyon

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Kalusugan ng Itim na sanggol

$ 12 milyon upang higit na matugunan ang mga pagkakaiba sa pagkamatay ng sanggol at ina para sa mga kababaihang Aprikano Amerikano.

Pag-apruba sa Badyet: $ 19.5 milyon

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Pagsasanay para sa Mga Pag-screen ng Trauma

$ 60 milyon sa loob ng tatlong taon sa pagpopondo ng Proposisyon 56, nagsisimula sa $ 25 milyon sa FY 19-20, upang sanayin ang mga tagabigay na responsable para sa pagsasagawa ng mga pag-screen ng trauma na iminungkahi sa badyet ng Enero.

Pag-apruba sa Badyet: $ 50 milyon

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Cannabis Surveillance at Edukasyon

$ 12 milyon para sa Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng California upang magsagawa ng mga programa sa pagmamanman ng cannabis at edukasyon.

Pag-apruba sa Badyet: $ 12 milyon

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Pederal na Batas

HR 4107 (DeSaulnier)

Ang Maagang Pagkabata ay ang Karapatan na Batas ng IDEA: HR 4107: Ang Pagpopondo para sa Maagang Pagkabata ay ang Karapatan na Batas ng IDEA, na tataas ang pederal na pagpopondo para sa dalawang programa sa loob ng Batas sa Mga Indibidwal na May Kapansanan sa Katuturan (IDEA). Partikular, tatawag ito sa Kongreso na palakasin ang IDEA Part C at Seksyon 619 na pagpopondo sa pagitan ng humigit-kumulang na $ 1,700 at $ 1,900 bawat bata.

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Katayuan: Sumangguni sa House Committee on Education and Labor

MGA PAMILYA

Patakaran sa Estado

ACR 1 (Bonta)

Public Charge: Hinihiling ng panukalang batas na ito sa Lehislatura na kondenahin ang panukala ng Trump Administration na palawakin ang kahulugan ng pampublikong singil para sa mga imigrante na naghahangad na ligal na ayusin ang kanilang katayuan. Bilang karagdagan, hinihimok ng ACR 1 ang pamahalaang federal na muling isaalang-alang at ibalik ang iminungkahing regulasyon. Iginiit ng resolusyon ang ilang mga deklarasyon tungkol sa kahalagahan ng mga imigrante sa Estado ng California, kung paano papahinain ang panukala sa ating ekonomiya, at magpapahina sa kalusugan, at kasaganaan ng mga bata at pamilya.

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Katayuan: Nilagdaan ni Gobernador Newsom

Mga Panukala sa Badyet ng Estado - Mga Pamilya

Paggawa ng Credit sa Buwis sa Mga Pamilya

$ 1 bilyon upang mapalawak ang pagiging karapat-dapat sa isang karagdagang 400,000 mga pamilya, at i-convert ang kredito sa isang buwanang benepisyo upang mas mahusay na matugunan ang mga pangangailangan ng mga nagtatrabaho pamilya.

Pag-apruba sa Badyet: $ 1.2 bilyon

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Mga Grant ng CalWORKs

$ 347.6 milyon upang higit na madagdagan ang laki ng California Work Opportunity and Responsibility to Kids (CalWORKs) cash grants, na kalaunan tumataas sa $ 455.5M taun-taon. Ang mga pagtaas na ito ay magsisimula sa Oktubre 1, 2019 at tiyaking walang bata sa isang pamilya na tumatanggap ng tulong mula sa estado ang namumuhay sa matinding kahirapan.

Pag-apruba sa Badyet: $ 331.5 milyon

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

CalWORKs Home Visiting Initiative

$ 89.6 milyon upang mapalawak at gawing permanente ang CalWORKs Home Visiting Initiative (HVI) na nilikha sa badyet na 2018-19.

Pag-apruba sa Badyet: $ 89.6 milyon

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Programa sa Pagbisita sa Bahay ng California

$ 45.9 milyon upang doblehin ang programang Maternal Infant Early Childhood Home Visiting (MIECHV) na pinondohan ng pederal na pinapatakbo ng Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng California.

Pag-apruba sa Badyet: $ 45.9 milyon

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Bayad na Pag-iwan ng Pamilya

Ang pagpapalawak ng bayad na bakasyon ng pamilya mula anim hanggang walong linggo bawat magulang o tagapag-alaga, na nagpapahintulot sa hanggang sa isang karagdagang buwan ng bayad na bakasyon para sa isang dalawang-magulang na sambahayan.

Pag-apruba sa Badyet: Ang pinalawak na bayad na pag-iwan ng pamilya mula anim hanggang walong linggo.

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Patakaran sa Pederal

HR 3222 (Chu)

Public Charge: Ang HR 3222, The No Federal Funds for Public Charge Act ay nagbabawal sa paggamit ng federal fund at iba pang bayarin upang ipatupad ang bagong panuntunan sa regulasyon ng Kagawaran ng Homeland Security (DHS) upang mapalawak ang kahulugan ng pagsingil sa publiko, na inilabas noong Agosto 12, 2019. Sa ilalim ng batas, ang mga pondong federal na ginawang magagamit para sa anumang taon ng pananalapi, ay hindi maaaring gamitin upang ipatupad, pangasiwaan, ipatupad, o isagawa ang regulasyon.

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Katayuan: Sumangguni sa Subcommite tungkol sa Imigrasyon at Pagkamamamayan

Pederal na Regulasyon - USCIS-2010-0012: Pagpapalawak ng Public Charge

Public Charge: Ang Office of Management and Budget (OMB) na inilathala sa Federal Register isang panukalang panukala sa panuntunan ng US Department Homeland Security (DHS) na magpapalawak sa kahulugan ng isang singil sa publiko. Pinapalawak ng panukala ang kahulugan ng isang "singil sa publiko" para sa mga ligal na imigrante na naghahangad na ayusin ang kanilang katayuan, kumuha ng isang green-card, o pumasok sa bansa. Ang pagbabago ng panuntunan ay maaaring makaapekto sa negatibong paraan kung paano ma-access ng mga pamilyang imigrante sa Los Angeles County ang mahahalagang kalusugan, pabahay, at mga serbisyong nutrisyon; pinipilit silang gumawa ng pagbabago sa buhay sa mga pagpapasya sa alinman sa feed, bahay, o panatilihing malusog ang kanilang mga pamilya kumpara sa ligal na pagsasaayos ng kanilang sariling katayuan.

Unang 5 Posisyon ng LA: Tutol

Katayuan: Nakabinbin

Pederal na Regulasyon - OMB-2019-0002: Pagsukat ng Inflation ng Consumer na Ginawa ng mga Federal Statistics Agency

Federal Poverty Line (FPL): Ang Administrasyong Trump ay naghahanap ng komentong publiko sa kung alin sa maraming mga hakbang sa implasyon ang isasama kapag kinakalkula ang pederal na threshold ng kahirapan. Partikular, humihiling ito para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga kalakasan at kahinaan ng maraming mga hakbang ng implasyon, kabilang ang: Index ng Presyo ng Consumer para sa Lahat ng Mga Consumer ng Lungsod (CPI-U), Index ng Presyo ng Consumer para sa Mga Kumita sa Bayad sa Lungsod at Mga Trabaho ng Clerical (CPI-W) , Chains Index ng Presyo ng Consumer para sa Lahat ng Mga Consumer ng Lungsod (C-CPI-U), Serye ng Pananaliksik sa Presyo ng Presyo ng Consumer (CPI-U-RS), at ang pang-eksperimentong Index ng Presyo ng Consumer para sa Urban Elderly Consumers (CPI-E). Mahigpit na tinututulan ng Unang 5 LA ang pagsasama ng anumang hakbang na naglalapat ng isang mas maliit na pagsasaayos ng inflation bawat taon kaysa sa kasalukuyang pagsukat. Babawasan nito ang linya ng kahirapan ng bansa at mabawasan ang parehong bilang ng mga California na may mababang kita na karapat-dapat para sa ilang mga suportang serbisyo pati na rin ang mga antas ng tulong na maaaring matanggap ng maraming bata at pamilya.

Unang 5 Posisyon ng LA: Tutol

Katayuan: Nakabinbin

Pederal na Regulasyon - HUD-2019-0044: Batas sa Pagpapaunlad ng Pabahay at Pamayanan ng 1980: Pagpapatunay ng Kwalipikadong Katayuan

Mga Subsidyong Pabahay: Ang Opisina ng Pamamahala at Budget (OMB) na inilathala sa Pederal na Rehistro ng isang Kagawaran ng Pabahay at Pag-unlad ng Lungsod (HUD) na iminungkahi ng pagbabago ng panuntunan na magbabawal sa mga "hindi karapat-dapat" na mga miyembro sa mga magkakahalong estado ng pamilya na manirahan sa pampublikong tirahan at tumanggap iba pang tulong sa pabahay. Ang mga pamilya ng magkahalong katayuan ay itinuturing na mga sambahayan na may kasamang kapwa, karapat-dapat at hindi karapat-dapat na mga miyembro, batay sa kanilang katayuan sa imigrasyon. Ang mga hindi karapat-dapat na kasapi ay kasama ang mga may pansamantalang trabaho o visa ng mag-aaral, mga Katanggap ng Pansamantalang Protektadong Katayuan (TPS) at mga tatanggap ng Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), o mga nakaligtas sa mga seryosong krimen na binigyan ng katayuang hindi imigrante. Ang panuntunan ay magpapataw din ng mga bagong kinakailangan sa dokumentasyon para sa mga mamamayan ng Estados Unidos at residente na kasalukuyang tumatanggap at nag-a-apply para sa tulong sa pederal na pabahay.

Unang 5 Posisyon ng LA: Tutol

Katayuan: Nakabinbin

Pederal na Regulasyon - FNS-2018-0037: Pagbabago ng Kategoryang Karapat-dapat sa Karagdagang Programang Tulong sa Nutrisyon (SNAP)

Pagiging Karapat-dapat sa SNAP: Ang Opisina ng Pamamahala at Budget (OMB) na inilathala sa Pederal na Rehistro ng isang Kagawaran ng Agrikultura ng Estados Unidos (USDA) na iminungkahing patakaran na paghihigpitan ang pag-access sa mga benepisyo ng Nutritional Supplemental Assistance Program (SNAP) sa ilalim ng "malawak na nakabatay sa kategorya na karapat-dapat (BBCE o kategoryang pagiging karapat-dapat), ”sa pagtanggap ng mga programa ng Pansamantalang Tulong para sa Mga Pamilyang Needy (TANF). Ang pagiging karapat-dapat sa kategorya ay isang kasalukuyang probisyon ng batas na pederal na nagpapahintulot sa karamihan ng mga estado at Distrito ng Columbia na itaas ang kita sa SNAP o mga limitasyon sa pagiging karapat-dapat sa asset. Ang panukalang panuntunan ay magpapino at magpapakipot sa mga kategoryang kinakailangan sa pagiging karapat-dapat.

Unang 5 Posisyon ng LA: Tutol

Katayuan: Nakabinbin

MGA KOMUNIDAD

Patakaran sa Estado

SB 225 (DURAZO)

Paglahok ng Estado at Lokal na Lupon: Ginagawa ang sinumang tao na hindi bababa sa 18 taong gulang at isang residente ng California na karapat-dapat na humawak ng isang itinalagang tanggapang sibil, hindi alintana ang pagkamamamayan ng tao at katayuan sa imigrasyon.

Unang 5 Posisyon ng LA: Suporta

Katayuan: Nilagdaan ni Gobernador Newsom

isalin