Pagkonekta sa Mga Pamilya sa Mga Mapagkukunang Pang-unlad

Ang Help Me Grow Ang Los Angeles (HMG LA) ay tumutulong sa mga pamilya na makahanap ng mga serbisyo na maaaring suportahan ang pag-unlad ng kanilang anak. Ang mga pamilya ay madalas na may mga katanungan tungkol sa pag-unlad ng kanilang anak ngunit hindi alam kung saan pupunta para sa tulong. Maaaring matulungan ng HMG LA ang mga pamilya na makahanap ng mga mapagkukunan at mas mabilis na makakuha ng mga serbisyo. Pagdating sa pagtulong sa mga pamilya, maaari tayong magtulungan - mga tagabigay, mga lokal na ahensya at pamayanan - upang makagawa ng mas mahusay.  

TUNGKOL SA TULUNGAN AKO MAGLAKI LA  

 PAMILYA at tagapag-alaga 

 HEALTHCARE & Mga Tagapagbigay ng Komunidad 

TUNGKOL SA TULUNGAN AKO MAGLAKI LA

Kinakailangan nating lahat upang matiyak na ang mga bata ay may pinakamahusay na pagsisimula sa buhay. Ang Help Me Grow ay tumutulong sa LA na mapabuti ang koordinasyon ng mga programa at serbisyo sa mga lokal na pamayanan. Ang Unang 5 LA at Kagawaran ng Pangkalahatang Kalusugan ng County ng County ng Los Angeles ay sumasali sa mga kasosyo upang matiyak na ang lahat ng mga bata ay nakakakonekta sa mga serbisyong kailangan nila.

Ang aming Mga Pagsisikap at Pagpapatupad ng Pagpapatupad 

Noong 2016, nakipagtulungan ang Unang 5 LA sa Planong Pangkalusugan ng LA Care, LACDPH, at ng American Academy of Pediatrics (AAP) - California Kabanata 2, upang magtipon pangunahing mga stakeholder at eksperto sa magkakaibang mga sektor upang makisali sa maagang disenyo at pagpaplano ng isang sistema ng HMG para sa LA County. Mahigit sa 120 mga pinuno mula sa LA County ang bahagi ng maagang proseso ng pagpaplano, kabilang ang mga kinatawan sa larangan ng pisikal na kalusugan, kalusugang pangkaisipan, mga serbisyo sa kapansanan sa pag-unlad, maagang pag-aalaga at edukasyon, mga ahensya ng lalawigan, pribado at publikong mga samahan ng pamayanan, pati na rin ang suporta ng pamilya at mga pangkat ng pagtataguyod. Ang Pagtataguyod ng Pag-unlad na Pinakamainam ng Mga Bata ang ulat ng rekomendasyon ay inilabas noong taglagas ng 2017 at ang pundasyon na patuloy na gumagabay sa pagpaplano ng pagpapatupad para sa HMG LA.  

Mula noong Hulyo 1, 2018, ang Unang 5 LA at LACDPH ay lumipat mula sa pagpaplano patungo sa maagang pagpapatupad ng mga pangunahing diskarte at aktibidad upang mabuhay ang pangitain na nakabalangkas sa ulat ng rekomendasyon. Sa pagsisimula namin ng ikatlong taon ng pakikipagsosyo na ito, ang Unang 5 LA at LACDPH ay gumagalaw patungo sa pagpapatupad at pagsubok ng maraming mga diskarte upang suportahan ang apat na pangunahing mga bahagi ng HMG upang matugunan ang mga pangangailangan ng LA county at matugunan ang nagkakalat na sistema ng EII. 

paningin

Ang lahat ng mga pamilya sa County ng LA ay mayroong suporta na kailangan nila upang matulungan ang kanilang mga maliliit na anak na makakuha ng pinakamahusay na pagsisimula sa buhay at makamit ang pinakamainam na pag-unlad.  

misyon 

Sinusuportahan ng Help Me Grow LA ang lahat ng mga pamilya sa pagtataguyod ng pag-unlad ng maliliit na bata at panghabang buhay na tagumpay sa pamamagitan ng pagkonekta sa kanila sa mga serbisyong pang-unlad at suporta na nagsusulong ng kagalingan ng kanilang anak.  

Mga Target na Populasyon

Tulad ng nakabalangkas sa ulat ng maagang disenyo at pagpaplano ng plano, Ang mga target na populasyon ng HMG LA ay may kasamang: 

 • Mga bata na kasalukuyang hindi nai-screen 
 • Ang mga bata ay na-screen at hindi nakakatugon sa mga threshold para sa mga serbisyo (hal: mga bata na hindi karapat-dapat para sa maagang interbensyon sa ilalim ng Batas ng Mga Indibidwal na May Kapansanan (IDEA) na Bahagi C) 
 • Mga bata na na-screen ngunit hindi nakakonekta sa mga serbisyo

Mga Core na Bahagi at Layunin 

Tulungan Mo Akong Lumago ay isang pambansang modelo na may kasamang apat na pangunahing sangkap. Ang bawat bahagi ay inilaan upang makatulong na mapabuti ang maagang pagkakakilanlan at interbensyon (EII). Nangangahulugan ito ng pagtaas ng pag-screen ng pag-unlad, pagsubaybay at promosyon sa mga nagbibigay ng serbisyo at pag-uugnay ng mga bata at kanilang pamilya nang maaga sa naaangkop na mga serbisyo at suporta upang matulungan ang pag-unlad ng kanilang anak.  

Ang modelo ng Help Me Grow ay may apat na pangunahing bahagi:  

Mga konseho 

Komunidad at Pamayanan ng Pakikipag-ugnayan sa Pamilya  

Ang Community Family Engagement Council (CFEC) ay isang pangkat ng tagapayo sa HMG LA na binubuo ng 12 mga kampeon ng magulang, magulang at tagapag-alaga na may pamunuan ng komunidad at karanasan sa pag-abot sa komunidad. Ang tungkulin ng CFEC ay upang makatulong na matiyak ang mga serbisyo at mapagkukunan ng maagang pagkabata na matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilyang may mga bata, o nasa peligro ng, pagkaantala sa pag-uugali at / o pag-unlad at mga kapansanan. Kasama sa mga kasalukuyang miyembro ang: 

 • Jessica Chandler, Magulang, Aktibista, Social Worker - Mga Kagawaran ng Mga Bata at Pamilyang Serbisyo (DCFS) 
 • Ereida Galda, Magulang, Suporta sa Pamilya at Espesyalista sa Edukasyon  
 • Fran Goldfarb, MA, Magulang, Master Certified Health Education Specialist (MCHES), Certified Provider Suporta ng Magulang (CPSP)  
 • Linda Landry, Magulang at Aktibista   
 • Si Cathay Liu, Magulang at Miyembro ng Intsik na Magulang ng Samahan para sa mga May Kapansanan (CPAD) 
 • Karen Nutt, Magulang, Direktor ng Mga Serbisyo sa Pag-unlad ng Bata - Braille Institute of America  
 • LeeAnn Keene Paddock, Magulang, Tagapagtaguyod ng Foster Care 
 • Lisa Schoyer, MFA, Magulang, Countywide, Regional Center Liaisons Coordinator 0-5, Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko (LACDMH) ng Los Angeles County  
 • Kathy Schreiner, Tagapagtaguyod ng Komunidad, Pinakamahusay na Simulang Lungsod ng Panorama  

Sistema ng Synergy Council

Ang HMG LA Systems Synergy Council (SSC) ay isang pangkat ng mga pinuno na kumakatawan sa mga pangunahing sistema na binubuo ng maagang pagkilala at interbensyon (EII) na pagpapatuloy sa LA County: mga distrito ng paaralan at mga ahensya ng lokal na edukasyon, kapakanan ng bata, maagang pangangalaga at edukasyon, pamayanan batay sa mga samahan, kalusugang pangkaisipan, pangangalaga sa kalusugan, mga sentrong pangrehiyon, at mga sentro ng mapagkukunan ng pamilya. Ang papel na ginagampanan ng SSC ay upang makatulong na isulong ang pagsisikap ng HMG LA at EII sa kanilang mga samahan at sa LA County, na lumilikha ng synergy sa mga system at tumutulong na matiyak ang pagkakapantay-pantay sa kalusugan para sa mga bata at pamilya sa LA County. Kasama sa mga miyembro ang:

 • (SS-Co-chair) Yvette Baptiste, Ph.D. Executive Director, Eastern Los Angeles Family Resource Center 
 • (SSC Co-chair) Marian E. Williams, Ph.D, Associate Professor ng Clinical Pediatrics, University of Southern California at Children's Hospital Los Angeles
 • Rochelle Alley, CEO ng MBA, Big Orange Splot, LLC 
 • Carlo De Antonio MD, FAAP, Director Clinical Services, North Los Angeles County Regional Center (kinatawan para sa mga Sentro ng Rehiyon ng Los Angeles County)  
 • Manuel Carmona, MPA EMPH '22, Deputy Director, City of Pasadena Public Health Department 
 • Ying-Ying Goh, MD, MSHS. Direktor at Opisyal ng Pangkalusugan, Lungsod ng Pasadena Public Health Department 
 • Alice Kuo, MD, Ph.D, Propesor at Punong MBA, UCLA Medicine-Pediatrics, Director, UCLA Center of Excellence in Maternal and Child Health & Director, University of California Leadership Education in Neurodevelopmental Disities 
 • Daphne Quick-Abdullah, Coordinator ng Pagsasanay sa MS, MH County ng Kagawaran ng Kalusugan sa Mental ng MH 
 • Belinda Rolicheck, MS Manager, Coordination ng Serbisyo, Health Net ng California (Medi-Cal) 
 • Wendy Schiffer, MSPH, BA Senior Director ng Strategic Planning for LA Care Health Plan, LA Care Health Plan 
 • Shannon Thyne, MD, Direktor, Kalusugan ng Pediatrics, LA County Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan 
 • Lisa Wilkin, M.Ed. Executive Director, Child Development Consortium ng Los Angeles, Inc. 
 • Nancy Wongvipat Kalev, MPH Director, Edukasyong Pangkalusugan / Pangkalusugan sa Komunidad / Mga Serbisyong Pangkultura at Lingguwistiko, Health Net 

Ang aming Mga Kasosyo

Ang Help Me Grow LA ay nagtatrabaho upang mapagbuti ang mga koneksyon sa pagitan ng mga provider upang ang bawat bata ay makatanggap ng suporta para sa mga pag-aalala sa pag-unlad. Sa layuning iyon, nakikipagtulungan ang HMG LA sa mga stakeholder sa pamayanan na:

 • Pagbutihin ang mayroon nang maagang pagkilala at sistema ng interbensyon 
 • Pagandahin ang mga referral path at pagbutihin ang suporta sa kahandaan sa paaralan para sa mga pamilya  
 • Tiyaking makakakuha ang lahat ng pamilya ng pag-access sa unibersal na pag-screen 
 • Turuan ang mga pamilya tungkol sa kahalagahan ng pag-unlad ng bata 

Kasama sa aming kasalukuyang kasosyo ang: 

Mga Landas

Ang HMG LA Pathways ay isang tatlong taong pamumuhunan na pinagsasama ang mga ahensya at programa, na nagbibigay ng maagang pagkakakilanlan at mga serbisyo sa interbensyon para sa mga pagkaantala sa kaunlaran, kasama ang iba pang mga ahensya at pamilya. Ang layunin ng HMG LA Pathways ay upang mapabuti ang mga umiiral na mga referral path sa pamamagitan ng pagbabago ng teknolohiya, imprastraktura at kasanayan upang matiyak na ang lahat ng mga bata ay makakakuha ng mga serbisyong kailangan nila kapag kailangan nila ito. Mga ahensya na bahagi ng Mga Landas ay lilikha ng isang nakikipagtulungan sa loob ng kanilang pamayanan at may tungkulin sa mga diskarte sa pagpaplano, pagsubok at pagpipino upang ang mga referral na landas sa isang pamayanan ay higit na pinag-ugnay, isinama at maraming direksyon. Ang mga komunidad ay nagsasapawan sa pitong mga hangganan ng Regional Center ng LA County upang matiyak na maabot ng county. Kinikilala namin ang mahalagang papel na ginagampanan ng Mga Sentral na Rehiyon sa paghahatid ng Maagang Simula programa sa mga sanggol at sanggol (0-3 taong gulang) na mayroon o nanganganib para sa pagkaantala. Ang limang mga pinagtulungang pinag-isang ahensya ng Pathways, na bahagi ng isang natatanging naisalokal na network ng mga kasosyo ay kasama ang: 

Inaasahan ng Unang 5 LA na magpalabas ng magkakahiwalay na pagkakataon sa pagpopondo para sa natitirang dalawang pamayanan, San Gabriel / Pomona at Harbor / Long Beach sa malapit na hinaharap.  

Mga Unang Koneksyon 

Nagpapatupad ang programa ng mga makabagong diskarte para sa mga tagabigay ng pamayanan na nakabatay sa pamayanan upang mai-embed ang pagpapaunlad ng screening at palakasin ang mga proseso ng referral sa loob ng kanilang mga kasanayan. Ang layunin ay upang mas kilalanin ang mga bata na mayroong o nanganganib para sa mga pagkaantala sa pag-unlad at ikonekta sila at ang kanilang mga pamilya sa naaangkop na mga serbisyo sa maagang interbensyon at pagsuporta sa aga hangga't maaari. Ang Pakikipagtulungan sa First Connection ay nag-alok ng mahahalagang natutunan at nangangako na kasanayan (hal: Ebalwasyon, Toolkit) sa tulungan ipaalam ang pagpaplano at pagpapatupad ng HMG LA. Ang mga pangunahing kasosyo ay: 

THE Plano sa Pangangalaga sa Kalusugan 

Ang pakikipagsosyo sa HMG LA kasama ang Planong Pangkalusugan ng LA Care ay nakatuon sa pagsasama ng maagang pagkakakilanlan at interbensyon sa daloy ng trabaho, pati na rin ang pagtaas ng kamalayan at edukasyon sa kahalagahan ng mga pag-screen ng pag-unlad at pagsubaybay sa mga tagabigay ng kalusugan, klinika, mga samahan ng pamayanan at pamilya. Ang pakikipagsosyo ay makikinabang sa network ng mga tagapagbigay, imprastraktura at kadalubhasaan ng LA Care, pati na rin ang Mga Family Resource Center / Mga mapagkukunan ng Komunidad na Sentro upang maabot ang mga nagbibigay, pamilya at bata.   

PAMILYA at tagapag-alaga

Namin ang lahat ng nais ang pinakamahusay para sa aming mga anak. Hindi ka nag-iisa. Help Me Grow LA ay narito para sa iyo kapag kailangan mo ng dagdag na suporta upang matulungan ang iyong anak na umunlad! Tulungan Mo Akong Palakihin LA:  

 • Kinokonekta ang lahat ng pamilya sa mga libre o murang programa upang makinabang sa pag-unlad ng iyong anak.  
 • Tumutulong sa iyo na makuha ang mga sagot na kailangan mo tungkol sa mga milyahe ng paglaki ng iyong anak.  
 • Nagbibigay ng impormasyon at suporta sa oras ng pangangailangan.   

Mga tool at Mapagkukunan para sa Pag-unlad ng Iyong Anak 

HEALTHCARE & Mga Tagapagbigay ng Komunidad

Ang mga tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan ay madalas na unang linya ng pagtatanggol. Ang maagang pag-screen ay humahantong sa mas matagumpay na pangmatagalang mga kinalabasan. Sama-sama, kaya natin tiyaking sinusuportahan ang lahat ng pamilya at binibigyan ng mga mapagkukunan upang makinabang ang kalusugan sa pag-unlad ng kanilang anak. Tulungan Mo Akong Palakihin LA:  

 • Nag-aalok ng mga mapagkukunan at suporta sa mga pinakamahusay na kasanayan sa paligid ng pag-screen ng pag-unlad.
 • Ay para sa mga pamilya at tagapagbigay. 

Ang mga bata ay matatag. Tumulong na gawing mas mahusay ang system para sa mga pamilyang pinaglilingkuran mo sa iyong pamayanan. Sama-sama, maaari nating pagbutihin ang proseso ng referral para sa lahat ng mga pamilya. Tulungan Mo Akong Palakihin LA:

 • Ay nagtatrabaho upang mapabuti ang mga koneksyon sa pagitan ng mga nagbibigay upang ang bawat bata ay makatanggap ng suporta para sa mga pag-aalala sa pag-unlad.
 • Mag-aalok ng libreng mga mapagkukunan sa pagkakaroon ng pag-uusap ng pag-unlad ng bata sa mga magulang.
 • Magbibigay ng suporta sa nabigasyon sa mga kasosyo sa pamayanan para sa mga pamilyang maaaring hindi kwalipikado para sa mga serbisyo sa isang Regional Center o sa pamamagitan ng kanilang paaralan.

Nasa ibaba ang mga mapagkukunan at tool upang suportahan ang paghahatid ng de-kalidad na maagang pagkakakilanlan at interbensyon:


Mga Kaugnay na Akda:

 

Ang Unang 5 LA ay Naggawad ng Mga Gantimpala sa Limang Ahensya upang Manguna sa Mga Pagsisikap na Batay sa Pamayanan bilang Bahagi ng Tulong sa Akin na Palakihin ang LA

Ang Unang 5 LA ay Naggawad ng Mga Gantimpala sa Limang Ahensya upang Manguna sa Mga Pagsisikap na Batay sa Pamayanan bilang Bahagi ng Tulong sa Akin na Palakihin ang LA

Ang Pagpopondo ay Magtutuon sa Pagkonekta sa Mga Pamilya, Na May Mga Alalahanin sa Pag-unlad, sa Mga Umiiral na Serbisyo LOS ANGELES, Oktubre 1, 2020 - Inihayag ngayon ng Unang 5 LA ang isang pamumuhunan na $ 2,250,000 sa limang mga kasosyo sa pamayanan upang palakasin at palawakin ang mga path ng referral upang mas ...

Paggawa ng Balita: Developmental Screening

Paggawa ng Balita: Developmental Screening

Ang mga bata, simula sa pagsilang, inaasahang makakamit ang ilang mga pangyayaring pang-unlad habang lumalaki sila, kabilang ang kung paano nila ginagamit ang wika, kung paano sila gumalaw (iniisip ang pag-crawl, pagtakbo at paglukso), kung paano sila nakikipag-ugnayan sa iba, at kung paano nila pinamamahalaan at ipahayag ang mga emosyon. Hindi lahat ng mga bata ...

Isang Araw ng Capitol para sa Advocacy ng Maagang Bata

Isang Araw ng Capitol para sa Advocacy ng Maagang Bata

Sa isang kamakailang paglipad mula sa Los Angeles patungong Sacramento, ang Komisyonado ng Unang 5 na si Yvette Martinez ay nakipag-usap sa isang guro sa ikaapat na baitang tungkol sa kakulangan ng maagang pag-unlad na pag-unlad para sa mga maliliit na bata, na kinabibilangan ng pag-diagnose ng autism. Na may mas mababa sa 30 porsyento ng mga bata ...

Mga Puntong Nag-uugnay: Pagkamit ng Pangmatagalang Pagbabago para sa Mga Pinakabatang Anak ng LA

Mga Puntong Nag-uugnay: Pagkamit ng Pangmatagalang Pagbabago para sa Mga Pinakabatang Anak ng LA

Ni Kim Belshé, Executive Director, Unang 5 LA Ang Lupon ng mga Komisyoner ay nagpupulong sa ikalawang Huwebes ng bawat buwan sa 1:30 ng hapon, maliban kung ipinahiwatig, sa mga tanggapan ng Unang 5 LA. Ang lahat ng mga pagpupulong ay bukas sa publiko, at ang mga agenda ay nai-post sa aming website kahit papaano ...

Inilabas ng Help Me Grow-LA ang Ulat: "Pagtataguyod ng Pinakamainam na Pag-unlad ng Mga Bata"

Inilabas ng Help Me Grow-LA ang Ulat: "Pagtataguyod ng Pinakamainam na Pag-unlad ng Mga Bata"

Ang maagang yugto ng disenyo at pagpaplano para sa Help Me Grow LA (HMG-LA) ay gumawa ng pangunahing hakbang patungo sa pagbuo, sa pakikipagsosyo, isang komprehensibo at pinag-ugnay na sistema upang suportahan ang pagsusulong ng pinakamainam na pag-unlad at kagalingan ng mga bata. Mahigit sa 60 mga ahensya ng lalawigan, ...

Tulungan Mo Akong Lumago –Lunsad ng LA upang Pagbutihin ang Mga Kasalukuyang Pang-unlad

Tulungan Mo Akong Lumago –Lunsad ng LA upang Pagbutihin ang Mga Kasalukuyang Pang-unlad

Taon na ang nakakalipas, sinabi ng Unang Komisyonado ng LA na si Cynthia Harding na ang pag-abot ng tulong tungkol sa pag-unlad ng kanyang anak ay nag-iisa sa kanyang pakiramdam at walang magawa. "Sinabi ng pedyatrisyan na hindi ko siya dapat i-screen, sapagkat siya ay tatawagin lamang," nabanggit ni Harding, na siya ring ...

isalin