Ang First 5 LA ay isang independiyenteng ahensya ng publiko na may layuning suportahan ang ligtas at malusog na pag-unlad ng maliliit na bata upang sa pamamagitan ng 2028, ang lahat ng mga bata sa LA County ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay.

Ang Unang 5 LA ay nilikha ng mga botante noong 1998 upang mamuhunan ng paglalaan ng pondo ng LA County mula sa naaprubahang botante ng California na Proposisyon 10 na kita sa buwis.

Kinikilala ng First 5 LA na ang pagbabago ng trajectory ng buhay ng aming mga bunsong anak ay hindi magiging produkto ng Prop 10 na pondo lamang, na ngayon ay average na $ 160 bawat bata na wala pang 5 taong gulang sa bawat lalawigan. Ang pagbabago ng mga system at patakaran upang unahin ang mga bata sa pinakamaagang sandali sa kanilang buhay ang kinakailangan upang matulungan ang lahat ng mga bata na magkaroon ng pinakamahusay na pagsisimula na posible sa buhay.

Ang paglikha ng isang pinagsama at pinag-ugnay na sistema ng mga serbisyo at sumusuporta upang palakasin ang mga pamilya at mapabuti ang mga kinalabasan ng bata ay at patuloy na magiging pokus at halaga ng Unang 5 LA sa aming mga anak, pamilya at hinaharap ng aming estado.
isalin