Ang pangitain ng Unang 5 LA ay isang hinaharap kung saan ang bawat bata na nagbubuntis hanggang edad 5 sa Los Angeles County ay lumalaki na malusog, protektado at handang magtagumpay sa paaralan. Bawat buwan, hinihiling namin sa mga taong nakikipagtulungan, nangangalaga, o nagtataguyod sa ngalan ng mga bata at kanilang pamilya sa LA County tungkol sa kung paano namin maisasagawa ang vison na ito.

Ngayong buwan, naisip namin na maririnig mismo mula sa mga bata mismo. Tulad ng pagsasaalang-alang ng Gobernador ng California na si Jerry Brown kung anong mga batas ang pipirmahan sa buwan na ito, tinanong namin ang mga bata ng First 5 LA staffers na sagutin ang katanungang ito:

"Anong batas ang gagawin mo para sundin ng mga magulang?"
isalin