PARA SA IMPORMASYON AT MGA SANGKOL TUNGKOL SA COVID-19, CLICK HERE.

Mahal na Kasosyo,

Ang Unang 5 LA ay nagmamalasakit sa iyo at sa iyong kalusugan at kaligtasan sa oras na ito ng tumaas na pag-aalala sa kalusugan ng publiko na nakapalibot sa COVID-19 coronavirus. Kami ay kasosyo sa aming nakabahaging pangako sa hinaharap ng mga pinakabatang anak ng Los Angeles County na nagtatrabaho nang sama-sama upang maihanda sila para sa tagumpay sa paaralan at buhay at sa bawat isa. Matibay ang paniniwala ng Unang 5 LA na kabilang sa mga pagsisikap na magagawa natin upang mabawasan ang pagkalat ng sakit na ito ay upang manatiling mapagbantay ng kaalaman at ibahagi sa aming mga kasosyo ang mahahalagang hakbang na ipinapatupad namin bilang isang samahan.

Tulad ng mga balita at ulat tungkol sa COVID-19 coronavirus na na-update at ginawang magagamit, lalo naming nauunawaan ang aming pagkakaugnay at pagkakaugnay. Walang mas mataas na priyoridad para sa Unang 5 LA kaysa sa kaligtasan at kalusugan ng aming mga tauhan, kasosyo, at mga pamayanan, partikular sa panahong ito ng kawalan ng katiyakan. Habang ito ay isang mabilis at patuloy na nagbabago na sitwasyon, ang aming diskarte at paggawa ng desisyon ay batay sa pagpaplano na hindi gulat; katotohanan hindi takot.

Alam namin na marami sa inyo ang nagtatrabaho kasama ang mga mahihinang populasyon, kabilang ang mga maliliit na bata at mga buntis, at partikular kaming sensitibo sa epekto ng lumalaking sakit na ito sa mga populasyon na iyon. Ang sitwasyon ay mabilis na umuusbong at ang mga bagong kaso ng impeksyon ay umuusbong sa Los Angeles County at sa buong Estado. Maaari nating asahan ang bilang ng mga impeksyong natukoy na tataas habang nagiging mas laganap ang pagsubok sa buong aming mga komunidad.

Para sa aming mga kasosyo: Nagbibigay ako ng isang pag-update sa mga desisyon ng First 5 LA na pansamantalang mababago ang aming mga patakaran sa trabaho at pag-uugali na nauugnay sa trabaho - lahat na may layunin na unahin ang kalusugan ng aming mga tauhan, kasosyo, at mga pamayanan na gumagawa ng mahalagang gawain para sa mga kabataan mga bata at pamilya ng County ng Los Angeles.

Mga Pagpupulong at Malaking Pagtitipon

Ang Unang 5 LA ay nag-set up ng mga bagong alituntunin tungkol sa mga pagpupulong upang mabawasan ang peligro ng pagkakalantad at pagkalat ng komunidad. Alam namin na marami sa iyo ang nagtitipon ng mga pagpupulong upang palakasin, planuhin, at ipaalam ang aming ibinahaging gawain bilang bahagi ng iyong mga kontrata sa amin. Hindi inaasahan ng Unang 5 LA na ang aming mga kasosyo ay magpatuloy sa pagdaraos ng mga pagpupulong na ito ayon sa plano hanggang sa ipagbigay-alam sa amin ng mga awtoridad sa lalawigan na ligtas itong gawin. Na-update namin ang aming sariling mga alituntunin sa pagpupulong sa First 5 LA at ibinabahagi ang mga alituntuning ito upang maipaalam ang iyong sariling pagpaplano sa organisasyon:

  • Kung saan man, at kung magagawa, magsasagawa kami ng mga pagpupulong batay sa telepono / web sa halip na mga pagpupulong na personal.
  • Nasuspinde namin ang pakikilahok ng kawani sa mga kaganapan sa pamayanan ng higit sa 50 katao (ang aming kasalukuyang rekomendasyon para sa laki ng pagpupulong), na ibinigay na may puwang upang mapaunlakan ang bilang ng mga tao hanggang sa 50 na may inirekumendang mga panukalang paglayo sa lipunan. Kabilang dito ang lahat ng kawani ng kaganapan sa Unang 5 LA at mga kontratista

Hindi kami gaganapin ng anumang malalaking pagtitipon sa First 5 LA ng higit sa 50 katao hanggang sa karagdagang abiso. Bilang karagdagan, kung ang mga kalahok ay naglalakbay mula sa labas ng lugar (hindi LA County); ang mga pagtitipon ay mababago upang paganahin ang kanilang pakikilahok sa pamamagitan ng telepono o video conferencing kaysa sa personal.

Mga Epekto ng Kontraktuwal

Kinikilala namin na ang pagtugon at pagsunod sa patnubay sa kalusugan ng publiko ay maaaring makaapekto sa iyong kinontratang saklaw ng trabaho, maihahatid, at / o iskedyul na mayroon ka sa First 5 LA. Maaaring mangailangan ka nitong unahin ang unahin ang mga gawain, iakma kung paano mo natutupad ang kasalukuyang kinontratang saklaw ng trabaho, at / o magsagawa ng mga pagpupulong sa diskarte sa iyong mga kasosyo upang matugunan ang kasalukuyang sitwasyon at magplano para sa susunod na ilang buwan. Sinusuportahan ka namin sa mga pagsisikap na ito at nagsusumikap upang bumuo ng mga pansamantalang proseso at mga protocol upang napapanahong tumugon sa iyong mga katanungan at kahilingan. Mangyaring direktang makipag-ugnay sa iyong opisyal ng programa / manager ng proyekto kung mayroon kang mga katanungan at mungkahi, habang nagtatrabaho kami upang matugunan ang mga umuusbong na salungatan. Makikipag-usap kami sa iyo sa susunod na linggo upang matugunan ang mga katanungan sa lawak na magagawa namin.

Ang Unang 5 LA ay nagmamalasakit tungkol sa kalusugan at kaligtasan ng aming mga tauhan, kasosyo, at mga komunidad sa pagtugon sa pandemikong ito. Ginagawa namin ang aming makakaya upang ayusin ang aming mga protocol at diskarte sa konteksto ng mabilis na pagbabago ng sitwasyon na ito. Malugod naming tinatanggap ang iyong input at puna at upang maiangat ang anumang mga bagong sitwasyon na maaari mong makasalamuha. Magagamit ang impormasyon sa pamamagitan ng Kagawaran ng Kalusugan sa Publiko ng LA County nagbibigay ng parehong napapanahon at lokal na impormasyon na regular naming sinusubaybayan.

Lahat tayo ay may gampanin sa paghahanda at pananatiling malusog. Maging matalino tayong magkasama - hugasan ang ating mga kamay, planuhin na limitahan ang pakikipag-ugnay sa malalaking pangkat, at humingi ng pangangalagang medikal kung kailangan mo ito.

Taos-puso,

Kim Belshé
isalin