TAUNANG PAG-ULAT PARA SA FY 2021-2022
PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG  

pagpapakilala 

Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey.

Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, i-click dito

  • Pangkalahatang-ideya
  • Mga Pangunahing Tip at Paalala 
  • Mga Madalas Itanong 

Pangkalahatang-ideya 

Lahat ng First 5 LA grantee ay kinakailangang mag-ulat ng mga pangunahing elemento ng data sa pamamagitan ng SurveyMonkey, isang online na survey. Ang unang 5 LA-wide na pag-uulat ay nagbibigay-daan sa amin na mangolekta ng pinagsama-samang data upang ilarawan ang aming pangkalahatang portfolio ng mga pamumuhunan na nakikinabang sa mga bata 0-5, kanilang mga pamilya at provider at ang mga organisasyon at system na sumusuporta sa kanila. 

Ang mga Taunang Survey sa Pag-uulat ay nakatakda sa Agosto 25, 2022 

REPORT – Taunang Survey sa Pag-uulat
DUA - Agosto 25
PERIOD – Sumasaklaw sa buong taon ng pananalapi: Hulyo 1, 2021 – Hunyo 30, 2022

MGA SESYON NG TA - Martes, Agosto 9 sa 10 am. at Miyerkules, Agosto 17th sa 2 pm. Pakitandaan na ang mga session na ito ay opsyonal at magpapakita ng parehong nilalaman. Magkakaroon ng puwang para sa Q&A. 

Ang iyong Opisyal ng Programa ay nakatukoy ng isang contact person para sa bawat grant.  Makakatanggap ang contact person na iyon ng email na may a link sa survey (upang i-streamline ang pangongolekta ng data, mayroong tatlong magkakaibang survey, depende sa uri ng mga serbisyong ibinibigay ng iyong grant).   

Mangyaring gamitin ang instruction sheet na ibinigay namin sa iyo upang gabayan ang iyong mga tugon. Kung hindi ka nakatanggap ng instruction sheet, mangyaring makipag-ugnayan nang direkta sa iyong Program Officer. 

Mga Pangunahing Tip at Paalala 

  • Bagama't ang panahon ng proyekto ng iyong grant/kontrata ay maaaring hindi Hulyo 1, 2021 – Hunyo 30, 2022, hihilingin sa iyong magbigay ng impormasyon batay sa yugto ng panahon na ito upang umayon sa pangkalahatang Unang 5 na taon ng pananalapi ng California.  
  • Para sa bawat tanong, sagutin lamang dahil nalalapat ito sa proyekto ng Unang 5 LA para sa ulat, hindi para sa iyong buong samahan. 
  • Ang mga organisasyong may maraming kontrata sa First 5 LA ay kailangang magsumite ng hiwalay na survey para sa bawat kontrata/grant. 

Para sa mga tanong tungkol sa kung ano ang iuulat, makipag-ugnayan sa iyong Program Officer o sumangguni sa email na ipinadala sa iyo kasama ang mga tagubilin at link ng survey.  Para sa teknikal na tulong sa SurveyMonkey makipag-ugnayan sa: Limor Zimskind, ([protektado ng email]).  

Mga Madalas Itanong 

Pana-panahong ia-update ang mga FAQ kasunod ng mga sesyon ng TA o kapag natatanggap ang higit pang mga tanong. 

Pangkalahatan 

1. Ito lang ba ang dapat kong isumite ngayon? 

Bilang karagdagan sa survey na ito ng Taunang Ulat, maaaring humiling ang iyong Program Officer ng karagdagang mga ulat na partikular sa inisyatiba, gaya ng Performance Matrix. 

2. Kailan nakatakda ang Annual Reporting survey? 

Ang survey ng Taunang Pag-uulat ay dapat bayaran ng Huwebes, Agosto 25. Dapat ipakita ng data ang kumpletong taon ng pananalapi: Hulyo 1, 2021 – Hunyo 30, 2022. 

3. Magkakaroon ba ng mga karagdagang ulat na tukoy sa badyet / pananalapi? 

Kung hihilingin lamang ng iyong Program Officer. 

4. Ang pagsasanay / pag-uulat ba para sa mga tauhan sa pananalapi o para lamang sa programmatic staff? 

May isang tanong tungkol sa pangkalahatang badyet sa pagpapatakbo, ngunit ito ay nasa napakataas na antas (hal., ano ang tinatayang taunang badyet sa pagpapatakbo). Ang mga kawani ng pananalapi ay hindi kailangang dumalo sa sesyon ng TA, at ang karamihan ng impormasyon ay para sa nakaprograma mga tauhan. 

5. Posible bang makatanggap ng listahan ng mga tanong bago tayo mag-log in sa system? 

Oo.  Ang mga tanong sa survey ay naka-attach sa email na ipinadala sa iyo kasama ang mga tagubilin at link ng survey. 

6. Ang ulat ba ay nakatakda sa Agosto 25, isang taunang ulat o isa pang 6 na buwang ulat? 

Ang survey ng Taunang Pag-uulat ay sumasalamin sa mga aktibidad para sa nakumpletong taon ng pananalapi.  

7. Nakikipagtulungan ako sa iba upang kumpletuhin ang ulat.  Sino ang dapat kong kontakin tungkol sa pag-set up ng mga ito sa loob ng system? 

Hindi na kailangan ng mga login o password gamit ang SurveyMonkey.  Ang iyong Opisyal ng Programa ay nakatukoy ng isang contact person para sa bawat grant.  Makakatanggap ang taong iyon ng email na may link sa survey.  Ang link na ito ay maaaring ma-access mula sa kahit saan, ng sinuman at makikita mo ang anumang impormasyon na naipasok hanggang sa puntong iyon.  Hindi mo kailangang kumpletuhin ang survey sa isang upuan.  Awtomatikong mase-save ang iyong impormasyon. 

Mga Tanong Teknikal 

1. Nagagawa ko bang maglagay ng data para sa mga ulat, makatipid at bumalik sa ibang pagkakataon upang matapos? 

Oo, ang mga pagbabago na ipinasok sa SurveyMonkey ay awtomatikong nai-save sa sandaling na-click mo ang "susunod" sa ilalim ng bawat pahina ng survey, upang maaari kang bumalik sa ibang pagkakataon at isumite.   

2. Magagamit ba ang suporta sa tech kung kinakailangan? 

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa nilalaman ng ulat, dapat kang makipag-ugnayan sa iyong May-ari ng Opisyal ng Programa. Kung kailangan mo ng teknikal na suporta sa paggamit ng SurveyMonkey, mangyaring makipag-ugnayan kay Limor Zimskind, [protektado ng email]   

Organisasyon at Geographic na Impormasyon 

1. Dinagdagan natin ang mga pinaglilingkuran natin mula noong tayo ay nagsimula hanggang ngayon. Gusto mo ba ng SPA/supervisorial district para sa FY 2021-22 lang? 

Oo. 

2. Dapat ba nating ipahiwatig ang lugar na nagmula ang aming mga kliyente bilang karagdagan sa lugar na aming pinaglilingkuran? 

Oo. Gusto naming malaman ang buong abot ng pamumuhunan, kaya kung ang iyong mga kliyente ay nagmumula sa ibang mga lugar, mangyaring ipahiwatig iyon. 

3. Kung nagtatrabaho kami bilang isang koalisyon, dapat ba ang impormasyon ay para sa aming lead ahensya lamang o sa buong pangkat? 

Ang buong grupo. Gusto naming isama ang mga distrito/lugar na pinaglilingkuran ng lahat ng mga kasosyo na pinondohan ng First 5 LA grants. 

4. Ano ang mga heograpiya ng Best Start? 

Nakatuon ang Best Start geographies sa pagbuo ng mga sumusuportang komunidad kung saan maaaring umunlad ang mga bata at pamilya. Sinusuportahan ng First 5 LA ang Best Start sa 14 na komunidad sa buong LA County. Sa pagsisikap na i-coordinate ang aming trabahong nakabatay sa lugar, gustong malaman ng First 5 LA kung gumagana ang iyong proyekto sa alinman sa aming mga heograpiyang Best Start. Makakahanap ka ng mga mapa ng aming Best Start na heograpiya o maghanap ng mga partikular na address dito.  

Mga Kategoryang nag-uulat 

1. Hindi ko alam ang mga lahi / wika / edad ng mga pinaglilingkuran kong anak / magulang / tagapagbigay. 

Mangyaring tantiyahin sa abot ng iyong makakaya (ginustong opsyon) o ilagay ang kabuuang bilang sa ilalim ng "hindi alam." 

2. Tungkol sa mga direktang serbisyo sa mga nagbibigay, isasama ba, halimbawa, ang pagkakaroon ng mga ito sa isang pagsasanay na nasa serbisyo? 

Sa karamihan ng mga kaso, oo. Tanungin ang iyong Program Officer upang makatiyak. 

3. Kapag pinupunan ang mga numero ng magulang, ang 1 ba ay pantay sa isang magulang o kapwa magulang? 

Ang isa ay katumbas ng isang magulang, hindi pareho. 

4. Saan natin isinasama ang mas matatandang mga bata (edad 6 at pataas) na ating pinaglilingkuran? 

Mapupunta sila sa ilalim ng "Iba pang Miyembro ng Pamilya." Ang "mga bata" ay dapat lamang magpakita ng mga batang may edad na 0-5 taon. 

5. Ano ang bilangin ko sa mga buntis? 

Bilangin ang mga buntis na kababaihan bilang mga magulang. 

6. Ang aking proyekto ay Welcome Baby, na pangunahing nagsisilbi sa 1-2 Best Start heograpiya; gayunpaman, madalas kaming may mga kliyente na nire-refer/naililipat sa amin mula sa ibang mga ospital ng Welcome Baby na naglilingkod sa iba pang mga heograpiya ng Best Start, kaya isasama ba namin ang lahat ng heograpiya ng Best Start o ang mga pangunahing layunin ng proyekto na ihatid sa aming site? 

Isama ang lahat ng Best Start na heograpiya na naabot ng iyong programa.  Kumpirmahin sa Program Officer.  

7. Ang aming ahensya ay nagbibigay ng mga serbisyo kung saan kami ay gumagawa ng mass screening. Ang mga bata ay edad 0-5 ngunit ang grupo ay napakalaki na hindi namin sinusubaybayan ang kanilang mga edad nang paisa-isa. Dapat ba nating itala silang lahat bilang "hindi kilala?" 

Kung sa palagay mo makakagawa ka ng tumpak na pagtantya sa kanilang edad, gawin ito. Kung hindi, maaari mo ring i-record ang mga ito bilang hindi kilala. 

8. Ang aming programa ay gumagawa ng maraming pagtataguyod ng indibidwal at pamilya, dapat ba nating isama ang mga lugar na aming tinukoy sa aming mga kliyente at pamilya, tulad ng mga pantry ng pagkain, atbp? 

Ito ay isang magandang tanong para sa iyong Program Officer. Bilang pangkalahatang tuntunin, nangongolekta lamang kami ng impormasyon sa tuwiran mga serbisyong ibinigay kasama ng First 5 LA na pagpopondo. 

9. Naglilingkod kami sa mga provider ngunit ang aming First 5 LA grant ay hindi para sa gawaing ito. Dapat ba nating isama ang hindi na-duplicate na bilang ng mga provider na iyon? 

Kumpirmahin sa iyong Program Officer, ngunit ang pangkalahatang tuntunin ay gusto lang namin ng data para sa mga serbisyo/aktibidad na iyon na iyong ibinibigay sa pamamagitan ng iyong First 5 LA na kontrata. 

Mga Katangian ng Organisasyon

1. Ang aming Unang 5 organisasyong pinondohan ng LA ay bahagi ng isang mas malaking entity (hal., kami ay isang sentro sa loob ng isang unibersidad). Para sa mga katanungang nagtatanong tungkol sa aming organisasyon badyet sa pagpapatakbo at bilang ng mga empleyado, dapat ba nating isama lang ang impormasyon ng ating organisasyon o ng mas malaking entity?

Isama ang operating budget at bilang ng mga empleyado para lang sa iyong organisasyon na pinondohan ng First 5 LA (hindi ang mas malaking entity).

2. Paano kung ang ating organisasyon ay walang sinuman sa titulong executive director/ CEO/ president?

Interesado kaming malaman ang tungkol sa nangungunang pinuno sa iyong organisasyon. Kung ang taong iyon ay may titulong iba sa executive director/CEO/president, ngunit may pinakamataas na tungkulin sa pamumuno, isama ang taong iyon (kabilang ang sinumang nasa pansamantalang tungkulin).

3. Para sa ibang pamumuno, isasama ba natin ang lahat ng ating vice-director/president?

Kami ay interesado sa pag-unawa lahat iyong mga posisyon sa pamumuno. Kabilang dito ang mga pangunahing gumagawa ng desisyon sa iyong organisasyon (mga vice-president, mga posisyon sa antas ng C, mga direktor, atbp).
isalin