Mga Template ng Invoice para sa Taon ng Pananalapi 17-18 Pagsasauli ng Gastos Na Nakabatay sa Paghahatid na Nakabatay sa Fixed para sa SerbisyoFlat Fee para sa SerbisyoHourlyRetainer-based