Enero 2022

Nalalaman ng ACEs ay isang inisyatiba na inilunsad ng California Department of Health Care Services at ng Office of the California Surgeon General na may layuning bawasan ang mga ACE ng kalahati sa isang henerasyon. Unang 5 LA, bilang bahagi ng isang grant sa pakikipag-ugnayan ng provider sa ACEs Aware, ay nag-draft ng a papel ng pagsasanay upang ipaalam ang malakihang pagbabago sa mga sistema na nauugnay sa pag-screen para sa at paggamot sa mga masamang karanasan sa pagkabata sa pamamagitan ng pagtataas ng mga karanasan ng mga pamilya at mga organisasyong nakabatay sa komunidad.

Ang mga natuklasan mula sa papel na ito ay humantong sa pagbuo ng dalawang brief at isang executive summary:

  • Pagtaas ng Access sa Pagsusuri at Paggamot ng ACE para sa mga Maliliit na Bata sa County ng LA (Ehekutibong Buod)
  • Mga Karanasan ng Pamilya sa Pagsusuri at Paggamot ng ACE sa mga Maliliit na Bata
  • Mga Karanasan ng Organisasyong Nakabatay sa Komunidad sa Pagsusuri at Paggamot ng ACE sa mga Batang Bata

I-download ang “Pagtaas ng Access sa Pagsusuri at Paggamot ng ACE para sa mga Batang Bata sa County ng LA” (Ehekutibong Buod)

I-download ang “Mga Karanasan ng Pamilya sa Pagsusuri at Paggamot ng ACE sa mga Batang Bata” I-download ang "Mga Karanasan sa Organisasyon na Nakabatay sa Komunidad sa Pag-screen at Paggamot ng ACE sa mga Batang Bata"
Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

isalin