Ang Unang 5 LA ay isang nangungunang tagapagtaguyod ng maagang pagkabata na nagtatrabaho nang magkakasama sa buong LA County. Ang Unang 5 LA ay nilikha noong 1998 upang mamuhunan ng paglalaan ng pondo ng LA County mula sa Proposisyon ng California na 10 buwis sa tabako. Bilang tagapangasiwa ng mga pampublikong pondo, ang sumusunod na Mga Alituntunin sa Pagpopondo ay inilaan upang magbigay ng impormasyon tungkol sa mga paghihigpit sa paggamit ng Unang 5 LA na pondo. Bagaman ang Mga Alituntunin sa Pagpopondo na ito ay naaangkop sa pangkalahatan, ang mga tuntunin ng mga indibidwal na kasunduan sa pagpopondo ay laging uunahin kaysa sa mga alituntuning ito.

 1. Ang Unang 5 LA ay may isang mahigpit na utos ng pambatasan na gumasta ng mga pondo lamang upang itaguyod ang buhay ng mga batang edad 0-5 at ang kanilang mga pamilya sa County ng Los Angeles. (Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan §130100)
 2. Ang mga pondong inilaan ng Unang 5 LA ay dapat na ituon ang mga prayoridad na detalyado sa Plano ng Strategic ng Komisyon. (Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan § 130105 (d) (2) (A))
 3. Sa anumang kaganapan ay hindi dapat magkaroon ng First 5 LA Contractor o Grantees o mga opisyal nito, opisyal, direktor, empleyado, ahente, subkontraktor o mga nakatalaga sa estado ng estado, county, lokal o iba pang pamahalaang pangkalahatang pondo ng pera na may mga pagbabayad na Unang 5 LA para sa anumang layunin. Walang mga pondo ng First 5 LA na dapat ibigay o magamit para sa anumang dati nang mayroon nang proyekto o programa na pinopondohan ng estado o lokal na pangkalahatang mga pondo maliban kung ang umiiral na pagpopondo ay pormal na natapos muna o ipinakita ng mga Kontratista / Grantees sa Unang 5 LA na ang mga pondo ay gagamitin upang suplemento isang mayroon nang proyekto o programa, at hindi upang mapalitan ang mayroon nang pagpopondo. (Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan §130100)
 4. Ang mga pondo ng Unang 5 LA ay hindi maaaring gamitin ng isang iginawad para sa pagluluto ng anumang lokal, estado o pederal na nagdesisyon, lupong pambatasan o pang-administratibo. Habang ang edukasyon ng mga nasasakupan at lehislatura tungkol sa isang isyu sa patakaran ay maaaring maging isang karapat-dapat na aktibidad sa ilalim ng isang partikular na naaprubahan na saklaw ng trabaho, ang Unang 5 LA na pagpopondo ng bigay ay maaaring hindi suportahan ang pag-lobby para sa mga partikular na patakaran o batas. Ang unang 5 pondo ng LA ay maaari ding hindi magamit upang makisali sa "grass Root lobbying" ng publiko kaugnay sa batas. (Miller v. Miller, (1978) 87 Cal.App.3d762; Government Code Seksyon 50023)
 5. Ang unang 5 pondo ng LA ay hindi maaaring gamitin upang maimpluwensyahan ang mga botante na suportahan o salungatin ang anumang kandidato, tukoy na batas, o panukala sa balota. (Mga Seksyon ng Kodigo ng Pamahalaan 8314, 54964; Seksyon ng Penal Code 424)
 6. Ang unang 5 pondo, mapagkukunan o mga empleyado ng ahensya sa opisyal na oras ay hindi maaaring gamitin upang subukang impluwensyahan ang mga botante para o laban sa isang panukalang balota sa anumang paraan. Mga Seksyon ng Pamahalaan ng Kodigo 8314, 54964; Penal Code Seksyon 424)
 7. Ang unang 5 pondo ng LA ay hindi maaaring magbigay ng pagsasaliksik o tulong sa iba pang mga samahan o mambabatas na balak na gumamit ng naturang impormasyon upang suportahan o tutulan ang mga nakabinbing hakbang sa balota. Mga Seksyon ng Pamahalaan ng Kodigo 8314, 54964; Penal Code Seksyon 424)
 8. Ang Unang 5 LA at / o ang Unang 5 LA na pondo ay hindi maaaring gamitin upang isapubliko ang isang posisyon patungkol sa isang panukalang balota at himukin ang mga botante na bumoto para o laban sa panukalang-batas. Mga Seksyon ng Pamahalaan ng Kodigo 8314, 54964; Penal Code Seksyon 424)
 9. Ang unang 5 pondo ng LA ay hindi maaaring gamitin para sa isang layunin ng sekta, o upang mag-proselytize. Kung saan ang relihiyon ay isang makabuluhang layunin ng isang kaganapan o iminungkahing programa, ang Unang 5 LA na pondo ay maaaring hindi magamit. Konstitusyon ng California, Artikulo XVI, Seksyon 5)
 10. Ang unang 5 pondo ng LA ay hindi maaaring gamitin upang makilala o magbigay ng ginustong paggamot sa anumang batayan na ipinagbabawal ng naaangkop na batas sa pagpapatakbo ng pampublikong trabaho, edukasyon sa publiko, o kontrata sa publiko. (Konstitusyon ng California Artikulo 1; iba't ibang mga batas ng Estado at Pederal)
 11. Ang unang 5 pondo ng LA ay hindi maaring ibigay sa mga entity o pangkat na walang ligal na kakayahang makapasok sa mga kontrata.
 12. Kinukuha namin ang Kontratista upang kumilos sa interes ng publiko, tulad ng tinukoy ng batas ng Estado at aming Lupon. Tulad ng ganyan, Dapat tingnan ng mga kontratista ang kanilang sarili bilang mga pampublikong opisyal kapag nagtatrabaho sila para sa Unang 5 LA. Mayroon silang ligal na obligasyon na iwasan ang anumang sitwasyon kung saan ang kanilang personal o interes sa negosyo ay maaaring magkaroon ng aktwal na salungatan sa mga interes ng Komisyon, o sa interes ng publiko, o kung saan maaaring mapansin na maaaring magkaroon ng hindi pagkakasundo ng mga interes. Sa ilang mga kaso, ang mga naaangkop na probisyon ng batas ng Estado ay maaaring magpataw ng personal na pananagutan sa mga tatanggap ng First 5 LA na mga pondo na lumalabag sa mga batas ng kontrahan ng interes. (Mga Seksyon ng Code ng Pamahalaan 1090, 87100)

Ang Unang 5 LA ay may karapatang magsama ng iba pang mga paghihigpit sa pagpopondo batay sa uri ng proyekto o saklaw ng trabaho. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa Kagawaran ng Pamamahala at Kontrata.
Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Nobyembre 2023 Nina Anna Powell, Wanzi Muruvi, Lea JE Austin, at Abby Copeman Petig First 5 Nakipagtulungan ang LA sa Center for the Study of Child Care Employment para makagawa ng longitudinal na ulat na ito na nagdedetalye ng mga uso at hamon na kinakaharap ng maagang edukasyon...

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ay pinangalanang isang Robert Wood Johnson Foundation 2023 Culture of Health Prize Winne

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ay pinangalanang isang Robert Wood Johnson Foundation 2023 Culture of Health Prize Winne

Tinanggap ng African American Infant and Maternal Mortality Prevention Initiative ang parangal sa pagdiriwang ng Robert Wood Johnson Foundation sa Albuquerque, NM Nobyembre 16, 2023 The Los Angeles County African American Infant and Maternal Mortality Prevention...

isalin