Matapos ang groundbreaking at makasaysayang mga pamumuhunan na ginawa noong maagang pagkabata noong nakaraang taon, masigasig na hinintay ng mga tagapagtaguyod ng maagang pagkabata at mga pamilya sa buong Golden State ang paglabas ng 2020-2021 na iminungkahing badyet ng piskalya ng Gobernador ng Gavin Newsom sa simula ng Enero.

Ang iminungkahing badyet ay patuloy na nakatuon sa pag-unlad ng maagang pagkabata at muling pinagtibay ang higit sa $ 2.7 bilyon sa Unang 5 na nakahanay sa LA na mga pangako na nagawa noong nakaraang taon. Bilang karagdagan, inilalagay ng badyet ang malaking kapital sa politika sa multi-taong pagpapatupad at ang pangmatagalang pagpaplano na kinakailangan upang gawin ang mga pamumuhunan na matagumpay. Ang mga bagong pamumuhunan sa pananalapi sa mga priyoridad sa pag-unlad ng maagang pagkabata ay katamtaman na may humigit-kumulang na $ 127 milyon sa iminungkahing paggastos para sa 2020-2021, na tumataas sa higit sa $ 222 milyon sa mga darating na taon ng badyet. Kapalit ng mas malawak na pamumuhunan sa mga serbisyo sa pagpapaunlad ng bata, ang panukala ng Gobernador ay higit na nakatuon sa pangmatagalang pagpaplano at pagbuo ng mga sistema.

Pinaghiwalay namin ang iminungkahing badyet sa tatlong kategorya: pagpaplano, pagpapatupad at pamamahala, pati na rin isang seksyon ng mga bagong pamumuhunan na nakahanay sa Unang 5 LA, upang matulungan ang mga mambabasa na maunawaan kung paano kumokonekta ang ipinanukalang 2020-2021 na badyet sa hinaharap na larawan ng maaga pagkabata sa California.

Pagpaplano

Ang buod ng Gobernador ng kanyang ipinanukalang badyet ay patuloy na binibigyang diin ang pangangailangan para sa isang Master Plan para sa Pag-unlad ng Maagang Bata, kasalukuyang binuo na may pagpopondo na inaprubahan ng mambabatas sa taon ng pananalapi ng 2019-2020. Ang Master Plan ay makukumpleto sa Oktubre 2020 na may payo mula sa Konseho ng Patakaran sa Maagang Bata (ECPC), isang advisory body na hinirang ng Gobernador at Lehislatura at pinangangasiwaan ng pondo na inaprubahan noong 2019-2020. Kasama sa mga miyembro ng ECPC ang mga kinatawan mula sa First 5 LA (Bise Presidente ng Patakaran at Diskarte na si Kim Pattillo Brownson) at iba pang mga kasosyo sa Unang 5 LA kabilang ang First 5 California, Unang 5 Sacramento, Unang 5 San Joaquin, The Children's Partnership, Child Care Resource Center, Mga Crystal Stair / Mga Boses ng Komunidad, Proyekto sa Pag-unlad at Distrito ng Pinag-isang School ng Los Angeles.

Ang iminungkahing badyet ay naka-highlight din ang mahalagang gawain sa pagpaplano na makakaapekto sa Medi-Cal, programa ng Medicaid ng estado, na nagbibigay ng subsidised na saklaw ng kalusugan para sa kalahati ng mga anak ng California at isang kritikal na mapagkukunan ng pondo para sa mga serbisyo sa pagpapaunlad ng bata kabilang ang maagang pagkakakilanlan at interbensyon. Ang panukalang pondo upang suportahan ang Medi-Cal Healthier California para sa Lahat ng pagkukusa - dating kilala bilang California Advancing and Innovating Medi-Cal (CalAIM) - parehong magpapabilis sa paggastos sa makabagong pangangasiwa sa pangangalagang pangkalusugan ($ 695 milyon sa FY 20-21) at mga programa sa kalidad ng kalusugan ng pag-uugali ($ 45.1 milyon sa FY 20-21), at reporma pagpapatakbo ng estado ($ 40 milyon sa FY 20-21) upang higit na ibahin ang sistema ng paghahatid ng pangangalagang pangkalusugan na pinondohan ng Medi-Cal.

Habang ang mga panukala sa badyet ng Medi-Cal ay hindi malinaw na tumawag ng pondo para sa mga serbisyo sa pagpapaunlad ng bata, ang buod ng badyet ay nai-highlight na ang gawaing pagpaplano ng inisyatiba ay magbibigay ng pagkakataon na ikonekta ang mga prayoridad sa kalusugan ng bata at suporta sa pamilya kabilang ang pag-screen ng pag-unlad at pagbisita sa bahay. Ipinapaalam na ng First 5 LA ang gawaing ito sa pakikipagsosyo sa network ng Mga Unang 5, mga nagpopondo ng kalusugan ng bata, at mga koalisyon ng mga tagapagtaguyod ng kalusugan ng bata, at inaasahan namin na mapabilis ang aming pagtuon sa adbokasiya ng Medi-Cal sa buong 2020.

Pagsasakatuparan

Ang ipinanukalang badyet ay naka-highlight sa patuloy na pagpapatupad ng pagpopondo na naaprubahan sa panghuling badyet ng estado ng 2019-2020 kasama na propesyonal at pagpapaunlad ng pasilidad para sa maagang edukasyon, mga programa sa pagbisita sa bahay, mga pagbabayad ng insentibo upang suportahan screening ng pag-unlad, ang pinalawak Nakuha ang Income Tax Credit, at senso mga aktibidad sa pag-abot. Kahit na naka-highlight sa buod ng badyet ng gobernador bilang nagpapatuloy na mga prayoridad na programa, walang bagong panukalang iminungkahi para sa mga aktibidad na ito.

Bilang karagdagan, pinatutunayan ng panukala sa badyet ang pangako ng gobernador na palawakin ang California Bayad na Pag-iwan ng Pamilya (PFL) na programa mula anim hanggang walong linggo hanggang Hulyo 2020, isang panukalang pinagtibay sa plano sa badyet na 2019-2020. Upang suportahan ang pagpapatupad, iminungkahi ng badyet ang mga pagbabago sa pambatasan upang higit na mapalawak ang mga proteksyon ng bayad na bakasyon sa mga empleyado ng maliliit na negosyo upang mas maraming manggagawa ang maaaring makinabang mula sa programa.

Pamumuno

Habang ang plano sa pagpaplano at pagpapatupad ng badyet ay nakasalalay sa pagpopondo na inilaan sa badyet na 2019-2020, ang mungkahi ng gobernador na mapabuti ang pamamahala ng programa para sa pagpapaunlad ng bata sa pamamagitan ng paglalaan ng $ 8.5 milyon upang suportahan ang paglikha ng isang bagong Kagawaran ng Pag-unlad ng Maagang Bata sa loob ng California Health and Human Services Agency (CHHS), na epektibo noong Hulyo 1, 2021. Ang layunin ng bagong departamento ay upang maitaguyod ang isang de-kalidad, abot-kayang at pinag-isa na maagang pagkabata system sa pamamagitan ng pagtuon sa pagsasama ng programa at koordinasyon, simula sa maagang pangangalaga at mga programa sa edukasyon.

Kung naaprubahan ng mambabatas, ang bagong kagawaran ay mangangasiwa ng iba't ibang mga programa sa pangangalaga sa bata na binigyan ng subsidyo ng estado (CalWORKs, alternatibong pagbabayad, pangkalahatang pangangalaga sa bata) na kasalukuyang pinangangasiwaan ng mga Kagawaran ng Mga Serbisyong Panlipunan at Edukasyon, mga programang pinondohan ng pederal (Head Start at Early Head Simula), at mga programa sa kalidad ng pangangalaga ng bata. Itataguyod din ng departamento ang mas mahusay na koordinasyon sa mga komprehensibong serbisyo sa pagpapaunlad ng bata, na ang ilan ay pinangangasiwaan ng iba pang mga kagawaran sa loob ng CHHS. Ang mga kinalabasan ng Pangmatagalang system ng unang 5 LA ay may kasamang pagtuon sa pagkakahanay, kalidad at kakayahang mai-access, at inaasahan namin na tiyakin na ang anumang ipinanukalang mga reporma sa pamamahala na mapadali ang isang mas naa-access, nakahanay at kalidad na sistema para sa mga pamilya sa LA County.

Mga Bagong Pamumuhunan Nakahanay sa Mga Resulta ng Unang 5 LA para sa Mga Bata at Pamilya

Bilang karagdagan sa pagtuon sa pagpaplano, pagpapatupad, at pamamahala, kasama sa ipinanukalang badyet ang mga sumusunod na bagong pamumuhunan na nakahanay sa Mga Resulta ng Unang 5 LA para sa Mga Bata at Pamilya:

Ang mga bata ay may mataas na kalidad na karanasan sa pangangalaga at edukasyon bago ang kindergarten

 • $ 31.9 milyon ($ 127 milyon na nagpapatuloy) upang magbigay ng isang karagdagang 10,000 buong araw, buong puwang ng taon ng paaralan sa Programa sa Preschool ng Estado ng California (CSPP), na nagsisilbi sa tatlo at apat na taong gulang na mga bata. Inilaan ang mga pondo upang suportahan lamang ang mga programa na hindi pang-lokal na ahensya ng edukasyon (distrito ng paaralan).

 • $ 10.3 milyon sa isang beses na pagpopondo ng Proposisyon 64 (cannabis) upang suportahan ang isang karagdagang 621 pangkalahatang mga puwang sa pangangalaga ng bata bilang karagdagan sa $ 130 milyon sa patuloy na pagpopondo ng cannabis upang suportahan pangkalahatang pangangalaga sa bata at alternatibong bayad pangangalaga ng bata mga puwang ng programa na paunang inaprubahan sa badyet ng 2019-2020. Masidhi na sinusuportahan ng Unang 5 LA ang patuloy na direksyon ng mga bagong mapagkukunan ng kita tulad ng mga buwis sa cannabis upang suportahan ang pag-access sa mga maagang programa ng pagkabata.
 • $ 75 milyon upang mapalawak ang Kasamang Program sa Pagpapalawak ng Maagang Edukasyon upang pondohan ang mga distrito ng paaralan upang mabuo o mabago ang mga pasilidad ng preschool na nagsisilbi sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan.
 • Bilang karagdagan, nagmumungkahi ang badyet na gumamit ng isang bahagi ng natitirang $ 300 milyon na magagamit sa buong-araw na pondo ng pagpapalawak ng silid-aralan ng kindergarten na naaprubahan noong 2019-2020 para sa maagang pag-aalaga at pasilidad sa edukasyon, at nagpapanukala na payagan ang mga kita mula sa bono ng mga pasilidad ng paaralan, kung naaprubahan ng mga botante noong Marso, para sa maagang pangangalaga at mga pasilidad sa edukasyon din.
 • Habang hindi naka-target sa maagang edukasyon, nagmumungkahi ang badyet ng $ 900 milyon upang suportahan ang lakas ng edukasyon, malamang na nakatuon sa mga setting ng edukasyon sa K-12. Kung naaprubahan sa huling badyet, gagana ang First 5 LA upang matiyak na ang isang bahagi ng mga pondong ito ay magagamit upang suportahan maunlad na pag-unlad ng lakas ng manggagawa.

Ang mga bata ay tumatanggap ng maagang mga pag-unlad na suporta at serbisyo, at ligtas sa pang-aabuso, kapabayaan, at iba pang trauma

 • $ 10 milyon upang suportahan ang pagpapatupad ng Masamang Karanasan sa Pagkabata (ACEs) ang pag-screen, kasama ang $ 8 milyon upang suportahan ang isang kampanya sa buong estado ng media upang madagdagan ang kamalayan ng mga ACE, at $ 2 milyon upang makabuo ng isang cross-sektor na programa sa pagsasanay na ACE na sertipikado ng Opisina ng Surgeon General.
 • Paglikha ng a Lakas ng Gawain sa Kalusugan ng Ugali, na pinagsasama ang mga nauugnay na stakeholder upang mapabuti ang pag-access sa mas mataas na kalidad na mga serbisyong pangkalusugan sa pag-uugali. Nakahanay sa Medi-Cal Healthier California para sa Lahat ng pagkukusa, ang puwersa ng gawain ay hindi tukoy sa maagang pagkabata ngunit nagbibigay ng Unang 5 LA at tagapagtaguyod sa mga kasosyo ng pagkakataong itaas ang kahalagahan ng maagang pagkabuo bilang isang kritikal na sangkap ng isang pinagsamang sistemang pangkalusugan sa pag-uugali.

Ina-optimize ng mga pamilya ang pag-unlad ng kanilang anak

 • $ 73.6 milyon sa FY 20-21 upang madagdagan ang maximum Pagkakataon at Pananagutan sa Trabaho ng California para sa Mga Pagbibigay ng cash ng Bata (CalWORKs) ng 3.1 porsyento simula sa Oktubre 1, 2020, na tumataas sa $ 98.1 milyon noong 2021-2022. Ang CalWORKs cash grants ay isang malakas at direktang tool para mabawasan ang kahirapan sa pagkabata, at ang Unang 5 LA ay isang maagang tagasuporta ng pagsisikap ng estado na taasan ang antas ng mga natanggap na tulong ng mga pamilya ng CalWORKs.
 • $ 57.5 milyon upang suportahan ang mga pagpapabuti sa estado at lokal pambayad sa suporta ng bata mga system, streamlining at automating na proseso na magbibigay-daan sa mga pamilya na makatanggap ng nadagdagan at mas napapanahong mga pagbabayad ng suporta sa bata.

Ang mga panukala ay nakahanay sa mga kinalabasan ng pangmatagalang mga system ng Unang 5 LA, mga priyoridad sa rehiyon ng LA County, at mga agenda ng pagbabago sa pamayanan ng Best Start

 • $ 65 milyon sa bago, patuloy na pagpopondo para sa isang mabilis na pondo ng pagtugon sa imigrasyon sa Kagawaran ng Serbisyong Panlipunan upang suportahan ang mga organisasyong nakabatay sa pamayanan at di-kumikitang pagtugon sa mga pangangailangan sa emerhensiyang imigrasyon sa California. Nagmumungkahi din ang badyet ng $ 15 milyon upang likhain ang Proyekto sa Edukasyon at Kabutihan ng Kalipasang California (CalNEW) upang tulungan ang mga distrito ng paaralan sa pagpapabuti ng mga kinalabasan para sa mga tumakas at walang kasama na mga walang dokumento na menor de edad na mag-aaral. Sinalungat ng Unang 5 LA ang kamakailang pinagtibay na mga pagbabago sa panuntunan ng pampublikong pagsingil ng publiko na negatibong nakakaapekto sa mga pamilyang imigrante, at sinusuportahan ang lokal, estado at pederal na mga kampanya sa Pagprotekta sa mga Imigranteng Pamilya na nagtatrabaho upang protektahan ang mga karapatan ng pamilya ng mga imigrante.

 • $ 60 milyon sa pinataas na pondo para sa nutrisyon sa paaralan, $ 10 milyon upang magbigay ng pagsasanay para sa mga manggagawa sa serbisyo sa pagkain ng paaralan upang itaguyod ang mas malusog at mas masustansiyang pagkain, at $ 11.5 milyon upang magtatag ng Programa sa Farm to School upang mapalawak ang malusog na pag-access sa pagkain sa mga paaralan. Habang ang mga pondong ito ay hindi naka-target patungo sa mga setting ng maagang pagkabata, ang mga distrito ng paaralan ay isa sa pinakamalaking tagapagbigay ng mga programa sa pagpapaunlad ng bata at nagbibigay ng kritikal na pag-access sa pagkain sa mga pamilya sa buong LA County. Bilang karagdagan, nagmumungkahi ang badyet ng $ 20 milyon sa isang beses na pagpopondo para sa mayroon Programa sa Tulong sa Pagkaka-emergency suportahan ng mga tagabigay ang pagtaas ng pagbili ng pagkain upang matugunan ang mga potensyal na epekto ng ipinanukalang mga pagbabago sa panuntunang pederal sa CalFresh, ang Supplemental Nutrisyon na Tulong sa Programa ng estado (SNAP). Patuloy na tinututulan ng Unang 5 LA ang ipinanukalang mga pagbabago sa panuntunang pederal sa SNAP na makakabawas sa seguridad ng pagkain para sa mga pamilya sa LA County at nangangailangan ng karagdagang mapagkukunan ng estado upang maprotektahan ang pag-access sa pagkain.
 • $ 750 milyon upang labanan ang kawalan ng tirahan at itaguyod ang abot-kayang pagpapaunlad ng pabahay sa pamamagitan ng pagtaguyod ng Pag-access sa California sa Pondo para sa Pabahay at Mga Serbisyo. Ang kawalan ng tirahan at kawalan ng kakayahang manirahan ay patuloy na isang pangunahing isyu para sa mga pamayanan sa buong LA County. Ang mga karagdagang mapagkukunan ng estado ay makakatulong matiyak na ang mga pinuno ng LA County at lungsod ay may mga mapagkukunang kinakailangan upang maitaguyod ang katatagan ng pabahay, lalo na para sa mga pamilyang walang tirahan o walang tirahan.
 • Nagmumungkahi ang badyet ng bago buwis na batay sa nilalaman ng nikotina sa mga elektronikong sigarilyo na inaasahang magbubunga ng $ 32 milyon taun-taon at magpapopondo sa pangangasiwa ng buwis at pagpapatupad, mga programa sa pag-iingat sa pangangalaga ng kalusugan at pangangalaga ng kalusugan. Ang panukalang ito ay nauugnay sa isang Executive Order na inisyu ng gobernador noong 2019 na tinutugunan ang mga alalahanin tungkol sa tumaas na paggamit ng mga produktong "vaping", lalo na sa mga kabataan ng California. Ang First 5 LA ay patuloy na nagtatrabaho sa First 5 California at sa buong estado ng Unang 5 Association upang i-highlight ang mga kabataan ng buntis at pagiging magulang bilang isang partikular na mahina ang populasyon sa vaping epidemya. Bilang karagdagan sa mga alalahanin sa kalusugan ng publiko ng mga e-sigarilyo, sapagkat ang Unang 5 LA ay pinopondohan ng mga buwis sa tabako, anumang mga pagbabago sa pagbubuwis ng produkto na nauugnay sa tabako saang mga produktong cluding vaping ay maaaring makaapekto sa Unang 5 LA na kita. Tulad ng lahat ng mga pagbabago sa buwis sa mga produktong nauugnay sa tabako, ang Unang 5 LA ay magpapatuloy na unahin ang pagtatrabaho sa First 5 California at sa buong estado ng Unang 5 Association upang, sa isang minimum, mabawasan ang anumang negatibong epekto na magkakaroon ng mga bagong buwis na nauugnay sa tabako sa Proposisyon 10 pondo.

Proseso sa Pag-unlad ng Badyet ng Estado

Ang badyet ng Gobernador ay ang unang hakbang sa proseso ng pag-unlad ng badyet ng estado. Kasalukuyang sinusuri ng Lehislatura ng estado ang panukalang plano sa paggastos ng Newsom at pakikipagtulungan sa mga stakeholder upang makabuo ng karagdagang mga priyoridad sa paggastos para sa taon ng pananalapi ng 2019-2020. Sa Mayo, ilalabas ng gobernador ang isang binagong panukala sa badyet batay sa na-update na kita at mga pagtataya sa patakaran, at tatapusin ng Lehislatura ang kanilang inirekumendang mga plano sa paggastos. Kailangang magsumite ang Batasan ng batas ng huling batas ng badyet sa gobernador sa Hunyo 15, at dapat pirmahan ng Gobernador ang Batas sa Badyet sa batas hanggang Hunyo 30. Ang taon ng pananalapi ng estado, tulad ng First 5 LA's, ay nagsisimula sa Hulyo 1.

Makikipagtulungan ang Kagawaran ng Pambansang Patakaran at Kagawaran ng Pamahalaan ng Unang 5 LA kasama ang aming mga tagapagtaguyod ng estado sa Sacramento (Mga Istratehiya sa California), ang aming pambuong network ng mga Unang 5, mga gawad, at iba pang kasosyo sa adbokasiya upang maimpluwensyahan ang pangwakas na badyet upang mas mahusay na maipakita ang mga prayoridad at mga pangangailangan ng mga bata at mga pamilya sa County ng Los Angeles.
Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Habang Ipinagdiriwang Namin ang Asian American, Native Hawaíian at Pacific Islander Heritage Month Ngayong Mayo, ang First 5 LA ay sumasama sa Los Angeles County sa pagdiriwang ng Asian American, Native Hawaíian, at Pacific Islander (ANHPI) Heritage Month. Orihinal na itinalaga bilang isang linggong...

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Pagbibigay-buhay para sa mas pantay na mga resulta sa kalusugan kasama si Adjoa Jones

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

isalin