Ang maagang yugto ng disenyo at pagpaplano para sa Help Me Grow LA (HMG-LA) ay gumawa ng pangunahing hakbang patungo sa pagbuo, sa pakikipagsosyo, isang komprehensibo at pinag-ugnay na sistema upang suportahan ang pagsusulong ng pinakamainam na pag-unlad at kagalingan ng mga bata.

Mahigit sa 60 mga ahensya ng lalawigan, mga organisasyon at programa sa iba't ibang mga disiplina at sektor kabilang ang kalusugan at maagang pangangalaga at edukasyon ay nasangkot sa maagang disenyo at yugto ng pagpaplano at nag-ambag sa pagbuo ng mga rekomendasyon para sa HMG-LA.

Ang mga rekomendasyon "Pagtataguyod ng Pag-unlad na Pinakamainam ng Mga Bata" na ipinakita ng mga kasapi sa pagpaplano ay nagsisilbing gabay upang ipaalam sa Unang 5 LA, ang Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng Lungsod ng Los Angeles (LACDPH), at mga kasosyo sa lalawigan para sa susunod na yugto ng pagpaplano sa pagpapatupad para sa HMG-LA.

Hindi alinman sa isang programa o isang serbisyo, ang HMG ay isang pambansang pagsisikap na nagtatayo sa mayroon nang mga mapagkukunan sa lokal na antas upang palakasin kung paano ang mga system ay nagtutulungan upang magbigay ng napapanahong pag-screen para sa mga pagkaantala sa pag-unlad at pag-uugali, mabisang koordinasyon ng pangangalaga at naaangkop na mga referral upang matiyak na ang mga bata ay may suporta kailangan nilang umunlad.

Ipinapakita ng Unang 5 LA ang mga rekomendasyon ng HMG-LA at nagbibigay ng mga pag-update sa maraming bagay na nauugnay sa maagang pagkakakilanlan at interbensyon sa Lupon ng mga Komisyoner sa paparating na Espesyal na Komisyon / Mga Program at Komite sa Pagpaplano sa Huwebes, Oktubre 26, 2017 at ang Lupon ng Ang mga Komisyoner sa Huwebes, Nobyembre 9, 2017.

Ang susunod na yugto ng pagpaplano, na pinangunahan ng LACDPH at First 5 LA ay isasama ang pagtatatag ng isang Leadership Advisory Committee at Family Advisory Committee, patuloy na pakikipagtulungan sa mga kasosyo sa lalawigan at estratehikong pagsasaliksik at pagsusuri.

Karagdagang Mapagkukunan ng Impormasyon

Una 5 Ipinapaliwanag: Mga Pagpapaunlad na Pag-screen / Maagang Pamamagitan
isalin