Charna Widby | Unang 5 LA Chief Government Affairs Officer, Office of Governmental Affairs at Public Policy

Enero 26, 2023

Mas maaga sa buwang ito, inihayag ni California Gov. Gavin Newsom ang kanyang paunang panukalang badyet para sa piskal na taon ng 2023-24 — isang $297 bilyon na kabuuang plano sa paggasta na nagtatampok ng $223.6 bilyon sa paggasta sa Pangkalahatang Pondo at $22.5 bilyon sa kabuuang mga depisit sa badyet. Ang mga iminungkahing pagbawas sa panukala sa paggasta ngayong taon ay nag-aalok ng malaking kaibahan sa 2021-22 na badyet na surplus na $101 bilyon. Nagbabala ang Newsom na ang 2022-23 deficit ay maaaring lumaki at na ang May Revise ay maaaring magmukhang kapansin-pansing naiiba kaysa sa panukala noong Enero, depende sa kung paano nagbabago ang mga kondisyon ng ekonomiya sa mga darating na buwan. Dahil dito, pinananatili ng iminungkahing badyet ang pananaw sa pananalapi ng estado sa unahan at hindi kasama ang anumang signature investment o pangkalahatang tema ng priyoridad ng patakaran. Sa halip, nakatutok ito sa pagpapatupad ng paggasta mula sa 2021-22 at 2022-23 na badyet ng estado at "pagtupad ng mga pangako" mula sa mga nakaraang pamumuhunan —  partikular sa mga pamilyang may maliliit na bata at sa mga sistemang sumusuporta sa kanila.

Ang mga pangunahing halimbawa ng mga pangakong ginawa sa mga nakaraang taon na nauugnay ang mga ito sa mga sistema ng paglilingkod sa pamilya ay makikita sa panimula ng badyet, kung saan itinatampok ng Newsom kung paano nabuo ang panukala sa mga layunin ng mga nakaraang taon na palawakin ang pangangalaga sa bata at transitional kindergarten (TK) at paggawa ng pangangalagang pangkalusugan. abot-kaya at naa-access. Ang mga nakaraang pagsisikap na nauugnay sa TK at pinalawak na pag-access sa pangangalaga ng bata ay kitang-kita rin sa isang seksyon na pinamagatang "Pagpapanatili ng Mga Mahahalagang Pamumuhunan Habang Isinasara ang Gap sa Badyet," tulad ng ginagawa ng California Advancing and Innovating Medi-Cal (Cal AIM) reform effort at CalWORKs cash assistance para sa mga pamilya .

Noong 2021, naglatag ang Newsom ng isang pangitain upang punan ang 200,000 upuan sa pangangalaga ng bata sa 2025-26. Kabilang sa mga pagsisikap na makamit ang layuning ito ay isang iminungkahing balangkas para sa pagbuo ng isang istraktura ng reporma sa iisang rate para sa mga tagapagbigay ng pangangalaga ng bata sa buong estado. Noong 2021, isang Joint Labor Management Committee (JLMC) ang itinatag ng estado at Child Care Providers United (CCPU), habang noong unang bahagi ng 2022, isang Rate and Quality Stakeholder Workgroup ang binuo para masuri ang pamamaraan para sa mga rate ng reimbursement at mga pamantayan ng kalidad para sa bata. mga programa sa pangangalaga at pagpapaunlad at mga programa sa preschool. Kasama sa panukala ang apat na elemento na nauugnay sa reporma sa rate: 1) isang alternatibong pamamaraan na isinasaalang-alang ang isang modelo ng pagtatantya ng gastos; 2) base rate; 3) mga insentibo/mga sukatan sa pagtatakda ng rate ng pagpapahusay; at 4) pagsusuri ng istraktura ng rate. Kasalukuyang nakikipagnegosasyon ang administrasyon sa CCPU.

Ang isang kritikal na bahagi ng mga pagsusumikap sa pagtataguyod ng First 5 LA sa darating na taon ay ang pagtiyak sa pagbuo at pagpapatupad ng isang patas na sistema para sa reporma sa rate na kumikilala sa mahalaga at mapaghamong gawain ng mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata. Ang mas malaking kompensasyon para sa mga provider ay hindi lamang makakatulong na matiyak na ang mga bata at kanilang mga pamilya ay ma-access ang mga mapagkukunan ng pangangalaga ng bata - lalo na't ang mga gastos sa operasyon ay tumaas nang malaki pagkatapos ng pandemya - ngunit kinakailangan para sa Newsom na maisakatuparan ang kanyang pangako sa 2021 na palawakin ang pangangalaga sa bata upuan sa 2025-26.

Dahil sa mga hamon sa badyet na kinakaharap ngayon ng estado, iminungkahi ng Newsom ang ilang partikular na pagkaantala sa pagpopondo, pagbabawas ng badyet at pagbabawas ng trigger. Ang mga partikular na aksyon, tulad ng pag-antala sa pagpapatupad ng ilang paggasta sa mga darating na taon kapag lumakas ang ekonomiya, ay maaaring makatipid ng inaasahang $7.4 bilyon sa taong ito. Isinasaalang-alang ng blueprint ng badyet ng Asembleya ng estado ang isang malawak na katulad na diskarte at planong muling suriin ang timing ng mga binalak na minsanang paggasta na maaaring maglipat ng bilyun-bilyong 2020-23 na paggasta sa mga susunod na taon. Ang ilan sa mga iminungkahing pagkaantala sa pagpopondo o pagbabawas ng trigger ay kinabibilangan ng:

 • Isang pagkaantala sa $550 milyon sa pagpopondo para sa Full-Day Kindergarten (FDK) grant program, na sumusuporta sa pagtatayo o pagbabago ng mga pasilidad ng paaralan sa mga silid-aralan ng preschool at TK, mula 2023-2024 hanggang 2024-2025. Nais din ng Newsom na maantala ang pagsisimula ng $10 milyon sa taunang pagpopondo para sa Mga gawad ng Preschool Inclusion sa loob ng dalawang taon, mula 2022-2023 hanggang 2024-2025.
 • Isang iminungkahing $3.9 bilyon sa “trigger cuts” — mga paglalaan na magkakabisa lamang kung papayagan ang mga pagsasaalang-alang sa piskal sa hinaharap. Karamihan sa mga nag-trigger ay nauugnay sa ukol sa kapaligiran or mga programang may kinalaman sa klima, transportasyon at pamumuhunan sa pabahay.
 • Isang pagbawas sa paggasta sa pampublikong kalusugan, kabilang ang $47.7 milyon na mas mababa para sa paggawa at pag-unlad ng pagsasanay mahigit apat na taon at $614 milyon na mas mababa sa Emergency Relief Fund ng California. Ang parehong mga pagbawas ay nagmula sa mga pagpapalagay na ang dating inaasahang pangangailangan na may kaugnayan sa COVID-19 ay ngayon ay makabuluhang nabawasan o hindi na kailangan.
 • Mga Panukala sa dagdagan ang koleksyon ng kita, tulad ng pagbabalik ng buwis sa Managed Care Organizations (MCO) upang magbigay ng higit na katatagan sa pananalapi sa sistema ng Medi-Cal at magdala ng bagong kita. Inaasahan nito ang pagbawas ng $6.5 bilyon sa paggasta ng Pangkalahatang Pondo sa loob ng tatlong taon simula sa 2024. Higit pang mga detalye at partikular na wika sa panukalang buwis sa MCO na ito ay ilalabas sa hinaharap bilang isang trailer bill.

Ang pinagtibay na badyet ng estado noong nakaraang taon ay may kasamang dalawang patakarang mahalaga sa Unang 5 LA na mga estratehikong priyoridad bilang mga trigger. Ang panukalang badyet sa Enero ng Newsom para sa 2023-24 ay tumatalakay sa parehong:

 • Mga cash grant sa pamamagitan ng CalWORKs: Ang 2022-23 na pinagtibay na badyet ng estado ay may kasamang trigger na may kaugnayan sa pagtaas ng 11% sa antas ng mga cash grant na natatanggap ng mga pamilya sa pamamagitan ng CalWORKs program. Pipigilan nito ang sinumang bata sa California na lumaki sa matinding kahirapan, ngunit ipapatupad lamang ito ng administrasyon kung may sapat na mapagkukunang pinansyal sa 2024. Ang panukalang badyet ng Newsom sa Enero 2023-24 ay humihiling ng 2.9% na pagtaas sa pinakamataas na antas ng pagbabayad ng tulong sa pamamagitan ng CalWORKs, ang pagtaas ng mga gawad mula $1,130 hanggang $1,163 bawat buwan para sa isang unit ng pamilya ng tatlo na naninirahan sa isang county na may mataas na halaga. Ang pagtaas na iyon, na ia-update sa May Revision, ay hiwalay sa dating 11% na pangako.
 • Patuloy na pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal: Ang 2022-23 na pinagtibay na badyet ng estado ay may kasamang trigger na may kaugnayan sa tuluy-tuloy na pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal para sa mga batang prenatal hanggang edad 5. Bagama't hindi tinatalakay ng panukala sa badyet sa Enero ang mismong trigger investment, kinikilala nito na ang administrasyon ay hindi pa nagsasaalang-alang para sa isang bagong pinabilis na timeline na nauugnay sa muling pagpapasiya ng Medi-Cal. Dahil sa mga probisyon sa kamakailang naipasa na federal Omnibus spending bill at anuman ang hinaharap na public health emergency (PHE) extension, ang tuluy-tuloy na saklaw ng Medi-Cal ay magtatapos sa Abril 2023, na maaaring magresulta sa mga bata na mawalan ng access sa health coverage nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Sinusuri ng Department of Health Care Services ang epekto ng pederal na batas at ipapakita ito sa May Revise. Parehong ang patuloy na pag-access sa pangangalagang pangkalusugan at sapat na mapagkukunang pinansyal para sa mga pamilya ay kritikal para sa mga bata na umunlad nang mahusay, lalo na ang mga mula sa kasaysayang hindi nabibigyan ng serbisyo at mga disadvantaged na komunidad.

Ang pang-ekonomiyang trajectory ng California ay nagdaragdag ng kawalan ng katiyakan sa proseso ng pagbuo ng badyet at Newsom's May Revise, at ang mga plano mula sa Lehislatura ay maaaring magmukhang iba sa bersyon ng Enero. Sa kabila ng kasalukuyang $22.5 bilyon na depisit, ang Newsom sa ngayon ay hindi nagmungkahi na gumawa ng malalaking pagbawas sa mga programa at serbisyo o paggamit ng alinman sa $35.6 bilyon ng estado sa kabuuang reserbang badyet. Gayunpaman, nagbabala ang Newsom na maaaring may mga pagbawas sa May Revise o ang huling badyet kung ang ekonomiya ng estado ay pumasok sa isang recession at/o ang kasalukuyang depisit ay lumaki. 

Ang kalagayan sa pananalapi ng California ay lubos na nakadepende sa kita sa buwis mula sa mga matataas na kumikita at, dahil dito, ang lakas ng stock market, na ginagawang mas sensitibo ang California sa mga epekto ng mga desisyon ng Federal Reserve sa mga pagtaas ng rate ng interes upang labanan ang inflation. Sinabi ng Newsom na ang paunang panukalang ito ay sumasalamin sa isang "fluid, flexible mindset." Ngunit ang paghula sa pagganap ng stock market ay kilalang-kilala na mahirap, at ang mga ekonomista ay nag-alok ng isang hanay ng mga posibleng trajectory sa darating na taon.

Ang mga pangunahing highlight ng 2023-24 January Budget Proposal ng Gobernador na may kaugnayan sa mga priyoridad ng First 5 LA ay kinabibilangan ng:

Ang mga bata ay may mataas na kalidad na karanasan sa maagang pangangalaga at edukasyon bago ang kindergarten.

Kasama sa panukalang badyet sa Enero ng Newsom ang sumusunod:
.

 • Ang pagpapanatili ng pangako ng California, na sinimulan bilang bahagi ng 2021-22 Budget Act, upang dagdagan ang access sa pangangalaga ng bata. Ang panukalang badyet ng Newsom ay nagpapatuloy sa pagpopondo para sa 110,500 na subsidized mga puwang sa pangangalaga ng bata idinagdag noong 2021-22 at isa pang 36,000 bagong slot ang idinagdag noong 2022-23, na may layuning mapondohan ang higit sa 200,000 pinalawak na mga slot. Gayunpaman, dahil sa mababang sahod ng tagapagbigay ng pangangalaga sa bata, ang mga epekto ng patuloy na pandemya, at iba pang mga hamon, libu-libong mga bagong available na espasyo ang hindi pa napupunan. Upang matugunan ang oras na kinakailangan para magamit ang mga bagong pagpapalawak ng pangangalaga sa bata, iminumungkahi ng Newsom na iantala ang pagpopondo para sa karagdagang 20,000 na espasyo para sa pangangalaga ng bata mula 2023-24 hanggang 2024-25.
 • $690 milyon para ipatupad ang ikalawang taong pagpapalawak ng Transitional Kindergarten (TK) at $165 milyon para suportahan ang isang karagdagang sertipikado o classified staff person sa mga silid-aralan ng TK. Binabawasan din ng iminungkahing badyet ang kasalukuyang pamumuhunan sa unang taon mula $614 milyon hanggang $604 milyon para sa pagpapalawak ng TK at binabawasan ang kasalukuyang pamumuhunan sa unang taon upang magdagdag ng isang karagdagang sertipikado o classified na kawani sa bawat klase ng transitional kindergarten mula $383 milyon hanggang humigit-kumulang $337 milyon. Inaasahan ang kumpletong pagpapatupad sa taglagas ng 2025, na ang bawat 4 na taong gulang ay kwalipikado para sa TK.
 • $10 milyon Pangkalahatang Pondo para sa Resource at Referral (R&R) mga ahensya sa buong estado. Nakatanggap ang mga programa ng R&R ng mga katulad na pagtaas sa huling dalawang taon ng badyet sa pamamagitan ng pederal na American Rescue Plan Act (ARPA) upang suportahan ang mga karagdagang workload dahil sa pandemya.
 • Isang pagkaantala sa taunang pagpapatupad ng Preschool Inclusion Grants mula 2022-2023 hanggang 2024-25. Kasama sa 2022-23 na pinagtibay na badyet ng estado ang isang $10 milyon na programang grant ng Pangkalahatang Pondo upang suportahan ang pagsasama sa preschool ng 3- at 4 na taong gulang na may iba't ibang kakayahan. Ang mga pondo, kapag magagamit ang mga ito, ay maaaring gamitin para sa mga pagbabago sa pasilidad o pagsasanay ng mga kawani.
 • $301.7 milyon Pangkalahatang Pondo upang suportahan ang isang taunang Cost of Living Adjustment (COLA) ng 8.13% para sa naaangkop na Child Care and Development Programs.

Ang mga bata ay tumatanggap ng mga suporta at serbisyo sa maagang pag-unlad at ligtas mula sa pang-aabuso, kapabayaan, at iba pang trauma

Kasama sa panukalang badyet sa Enero ng Newsom ang sumusunod:

 • Isang hindi pa matukoy na halaga ng pagpopondo para sa Inisyatiba ng Pagpapabilis ng Pagpapabilis ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Serbisyong Pantao. Ang inisyatiba na ito ay magpapahusay sa pananaliksik at pag-unlad upang lumikha ng mga solusyon na tumutugon sa mga pagkakaiba sa kalusugan, tulad ng pagtutuon sa morbidity at mortalidad na nauugnay sa diabetes, pagtugon sa mga pagkakaiba sa pagkamatay ng ina at sanggol na kinakaharap ng mga kababaihan at kanilang mga sanggol, at pag-iwas at pagpapagaan ng mga nakakahawang sakit. Ang program na ito ay lilikha din ng State Innovation Transition Team upang pahusayin ang pagbabago sa loob ng mga programang pangkaligtasan.
 • $1.2 bilyon (General Fund) na inilalaan taun-taon sa 2024-25 upang ganap na ipatupad Reporma sa rate ng Tagabigay ng Serbisyo para sa Pag-unlad. Nilalayon ng pagpopondo na ito na pahusayin ang kalidad ng mga serbisyo at tugunan ang mga pagkakaiba, pati na rin dagdagan ang access para sa mga pamilyang kwalipikado para sa mga suporta. Inirerekomenda din ng panukala ng Newsom ang reporma sa rate para sa mga serbisyo sa pagpapaunlad at taunang pagpopondo na magpapatupad ng mga repormang ito; gayunpaman, isang balangkas lamang ng mga prinsipyo para sa lubhang kailangan na reporma sa rate sa sektor ng pangangalaga ng bata ang ibinigay.
 • $6.1 bilyon na inilaan sa loob ng limang taon para sa DHCS at sa Department of Social Services na ipatupad ang Continuum Demonstration na Nakabatay sa Komunidad sa Kalusugan ng Pag-uugali, epektibo sa Enero 1, 2024. Pinapalawak nito ang mga serbisyo sa kalusugan ng pag-uugali para sa mga benepisyaryo ng Medi-Cal na nabubuhay na may malubhang sakit sa isip at malubhang emosyonal na kaguluhan, na may pagtuon sa mga bata at kabataan, bukod sa iba pa. Nakatuon ang Demonstration sa pagpapabuti ng system integration para sa mga foster children, pagpapalakas ng mga serbisyong nakabatay sa komunidad, paglilinaw ng coverage para sa mga therapy na nakabatay sa ebidensya at mga serbisyong nakabase sa bahay para sa mga bata at pamilya, pagdaragdag ng kritikal na paggamot at suporta, pagbuo ng mga statewide center para suportahan ang mga pagbabago sa pagsasanay, at pagsakop ilang mga serbisyong nakabatay sa komunidad para sa mga benepisyaryo na nangangailangan.
 • $1 bilyon (Pangkalahatang Pondo) ay pinananatili para sa Department of Health Care Access and Information (HCAI) workforce upang magbigay ng pondo para sa dumaraming mga nars, mga manggagawang pangkalusugan ng komunidad at mga manggagawang panlipunan, at upang suportahan ang kalusugan ng pag-uugali, pangunahing pangangalaga, at pagpapaunlad ng mga manggagawa sa kalusugan ng reproduktibo. Ito ay nagpapanatili ng pangako mula sa 2022-23 Budget Act, na may $68 milyon na ibinigay noong 2022-23 at $329.4 milyon noong 2023-24 para sa ilang partikular na programa ng HCAI healthcare workforce. Gayunpaman, ang paglalaan ng karagdagang pagpopondo ay ipagpaliban, na may $198.7 milyon sa parehong 2024-25 at 2025-26.
 • $2.8 bilyon para sa Plano sa paggastos ng Home- and Community-Based Services (HCBS)., na kumakatawan sa $60 milyon na pagbawas kumpara sa 2022-23 Budget Act. Ang plano sa paggasta ng HCBS kasama ang mga inisyatiba na may kaugnayan sa HCBS Provider Workforce Expansion, Language Access at Cultural Competency Orientations at Translations para sa mga consumer ng Regional Center, Enhanced Community Integration for Children with Intellectual and Developmental Disabilities (IDD), at Social Recreation and Camp Services para sa Regional Center Consumers.

Ina-optimize ng mga pamilya ang pag-unlad ng kanilang anak 

Kasama sa panukalang badyet sa Enero ng Newsom ang sumusunod:
.

 • $ 7.4 bilyon para sa California Work Opportunity and Responsibility to Kids (CalWORKs) na mga gastos sa programa. Kabilang dito ang pagpopondo para sa 2.9% na pagtaas sa mga antas ng Maximum Aid Payment ng CalWORKs ay iminungkahi, na tinatayang nagkakahalaga ng $87 milyon sa 2023-24. Ang panukalang pagtaas ng grant ay muling susuriin sa May Revise. 
 • $22.7 milyon ($8.6 milyon Pangkalahatang Pondo) sa 2023-24 at $57.1 milyon ($21.7 milyon Pangkalahatang Pondo) na nagpapatuloy para sa Ang pangunahing pangangalaga at obstetric care provider ay tumataas sa ilalim ng Designated State Health Program (DSHP). Ayon sa DHCS, simula sa 2024, ang mga tagapagbigay ng pangunahing pangangalaga ay makakatanggap ng 10% na pagtaas sa bayad para sa serbisyo para sa lahat ng mga code sa ilalim ng 80% ng Medicare, habang ang pangangalaga sa obstetric at doula ay makakatanggap ng 10% na pagtaas sa parehong bayad para sa serbisyo at pinamamahalaang pangangalaga. Ang mga pagtaas na ito ay kumakatawan sa isang pagpapakita ng pagsunod sa pinakamababang antas ng reimbursement upang maging kwalipikado para sa pederal na pagpopondo sa ilalim ng inaasahang muling awtorisasyon ng DSHP.
 • Pagpapanatili ng isang $200 milyon na pamumuhunan na nakatuon sa ligtas at naa-access na pangangalaga sa kalusugan ng reproduktibo at karagdagang $200 milyon para sa Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Reproductive sa 2024-25 upang suportahan ang pag-access sa pagpaplano ng pamilya at mga kaugnay na serbisyo, pagbabago ng sistema, kapasidad, at pagpapanatili ng safety net ng California.

Mga priyoridad na naaayon sa First 5 LA's long-term system outcomes, LA County regional priorities, at Best Start Community Change agenda

Kasama sa panukalang badyet sa Enero ng Newsom ang sumusunod:
.

 • $3.4 bilyon upang mapanatili ang mga pagsisikap ng estado na tugunan kawalan ng tirahan. Kasama rin sa kabuuang ito ang $400 milyon para sa ikatlong pag-ikot ng mga gawad sa paglutas ng kampo at $1 bilyon para sa ikalimang round ng mga gawad na Homeless Housing, Assistance and Prevention (HHAP).
 • Isang panukala na ibalik ang $200 milyon ng $500 milyon (isang beses na Pangkalahatang Pondo) sa 2023-24 para sa programang Dream for All na magbigay ng shared-appreciation na mga pautang upang matulungan ang mababa at katamtamang kita na mga unang bumibili ng bahay na makamit ang pagmamay-ari ng bahay.
 • Pinasimulan ang pagpopondo bilang bahagi ng 2022-23 Budget Act para palawakin ang buong saklaw Pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal sa mga residente ng California na karapat-dapat sa kita, anuman ang katayuan sa imigrasyon. Kasama sa pinagtibay na badyet noong nakaraang taon ang $835.6 milyon ($626.1 milyon sa Pangkalahatang Pondo) para sa piskal na taon ng 2023-24 at $2.6 bilyon ($2.1 bilyong Pangkalahatang Pondo) sa buong pagpapatupad at taun-taon pagkatapos noon, kasama ang mga gastos sa In-Home Supportive Services (IHSS), upang palawakin ang buong saklaw na pagiging karapat-dapat sa lahat ng nasa hustong gulang na karapat-dapat sa kita na may edad 26 hanggang 49 anuman ang katayuan sa imigrasyon. Ang pagpopondo na ito ay magtitiyak na ang lahat ng karapat-dapat sa kita na mga taga-California ay may access sa pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng Medi-Cal.
 • $1.4 bilyon para i-reimburse pagkain sa paaralan at siguraduhin na ang lahat ng mga mag-aaral na gustong kumain ay magkakaroon ng access sa dalawang libreng pagkain bawat araw. Gayunpaman, magkakaroon ng pagbabawas ng $20.6 milyon (General Fund) sa 2021-22 at $8.9 milyon sa 2022-23 sa kabuuan ng Urban Agriculture Program, Healthy Refrigeration Grant Program, at Farm to Community Food Hubs Program. Ito ay nagpapanatili ng humigit-kumulang $98 milyon (77%) para sa malusog, nababanat, at patas na mga programa sa sistema ng pagkain.
 • Isang $80 milyon na pagbawas sa pondo para suportahan pampublikong edukasyon at mga kampanyang outreach na may kaugnayan sa bakuna sa pamamagitan ng California Emergency Relief Fund na pinangangasiwaan ng bagong tatag na Office of Community Partnerships and Strategic Communications. Ang pagpopondo, na bumaba mula sa isang beses na $230 milyon na paglalaan na ibinigay sa 2022-23 na badyet, ay malamang na sumasalamin sa bumababang pangangailangan para sa mga bakunang COVID-19.
 • $300 milyon sa isang beses na Pangkalahatang Pondo para sa taon ng pananalapi (FY) 2023-24 at $250 milyon sa isang beses na Pangkalahatang Pondo para sa FY 2024-25 upang makumpleto ang Broadband Middle Mile Initiative, na may mga pagpapaliban sa badyet na $550 milyon sa mga darating na taon para pondohan ang California Public Utilities Commission (CPUC) para sa mga grant sa imprastraktura at mga pagpapaliban ng $175 milyon para pondohan ang CPUC Loss Reserve Fund.
 • Isang $150 milyon na bawas sa Programang Mga Parke sa Buong Estado hanggang FY 2024-25, na may $230 milyon na nakalaan na sa mga nakaraang badyet na natitira. Ang programang gawad ay lumilikha ng mga bagong parke at pagkakataon sa libangan sa mga komunidad na kulang sa serbisyo sa buong California.

Mga Susunod na Hakbang

Ang panukala sa Enero ay isang panimulang punto para sa hinaharap na pagbuo ng badyet at mga negosasyon sa pagitan ng administrasyong Newsom at mga mambabatas ng estado. Sisimulan na ngayon ng administrasyon ang pagbuo ng badyet sa May Revise na sumasalamin sa na-update na kita at/o mga pagtataya ng patakaran. Pansamantala, ang Assembly at Senate Budget Committee ay magsasagawa ng mga pagdinig upang bumuo ng kanilang sariling mga priyoridad sa badyet, sa kalaunan ay magsusulat ng kanilang mga panukala. Pagkatapos ilabas ang May Revise, tatapusin ng Lehislatura ang bersyon nito ng badyet sa Hunyo. Kasunod ng mga negosasyon sa mga mambabatas, dapat lagdaan ng Newsom ang na-finalize na 2023-24 na badyet ng estado bago ang Hunyo 30. 

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Pagbibigay-buhay para sa mas pantay na mga resulta sa kalusugan kasama si Adjoa Jones

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Pagbibigay-buhay para sa mas pantay na mga resulta sa kalusugan kasama si Adjoa Jones

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Nakatuon sa pagkakapantay-pantay, pagsasama at pagkakita ng kasiyahan sa mukha ng bawat bata

Marso 12, 2024 Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga nagawa ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan nito...

Mga Bato ng Pinakamainam na Pag-unlad: Pagtitiyak ng Mga Pangunahing Pangangailangan at Pagbabawas ng Kahirapan sa Bata

Mga Bato ng Pinakamainam na Pag-unlad: Pagtitiyak ng Mga Pangunahing Pangangailangan at Pagbabawas ng Kahirapan sa Bata

 Erika Witt | First 5 LA Policy Analyst Marso 7, 2024 Ang kapakanan ng mga bata ay isang multi-dimensional na isyu. Upang umunlad, kailangan ng mga bata ang pangangalagang pangkalusugan, nutrisyon, pabahay at pangangalaga sa bata. Ang mga pangunahing pangangailangan na ito ay hindi nakahiwalay na mga alalahanin ngunit sa halip ay magkakaugnay na mga facet na...

Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Nobyembre 2023 Nina Anna Powell, Wanzi Muruvi, Lea JE Austin, at Abby Copeman Petig First 5 Nakipagtulungan ang LA sa Center for the Study of Child Care Employment para makagawa ng longitudinal na ulat na ito na nagdedetalye ng mga uso at hamon na kinakaharap ng maagang edukasyon...

isalin