Ofelia Medina | Senior Policy Strategist

Mayo 30, 2024

Ang na-update na panukala ng badyet ng estado para sa FY 2024-25 ng Gobernador, na kilala rin bilang May Revise, ay inilabas noong Mayo 10. Katulad ng kanyang mga pahayag sa panukala noong Enero, binanggit ni Gobernador Gavin Newsom na ang Pagbabago ay kumakatawan sa pagbabalik sa makasaysayang mga pamantayan sa badyet pagkatapos ng mga taon ng mga walang uliran na surplus. At habang ipinahayag niya ang kanyang pangako sa pagpapanatili ng pagpopondo para sa mga pangunahing programa, binigyang-diin din ng Newsom na kakailanganin ang mahihirap na desisyon tungkol sa mga pamumuhunan na hindi itinuturing na apurahan dahil sa sitwasyon ng pananalapi ng estado.

Kakulangan sa Badyet at Maagang Pagkilos. Ang depisit sa badyet ng estado ay dating tinantiya ngayong taon na nasa pagitan ng $38 at $73 bilyon; ang malawak na hanay ng mga pagtatantya na ito ay dahil sa magkakaibang mga pagpapalagay sa pagitan ng Kagawaran ng Pananalapi at ng Opisina ng Legislative Analyst tungkol sa mga kondisyon sa ekonomiya at mga koleksyon ng kita. Upang matugunan ang pagkukulang na ito, nagsagawa ng maagang pagkilos noong Abril, na nagresulta sa humigit-kumulang $17.3 bilyon sa mga pagbawas, pagkaantala sa kita at paghiram, paglilipat ng pondo, at pagpapaliban.

Sa kabila ng mga pagkilos na ito, nahaharap pa rin ang estado sa $27.6 bilyon na depisit para sa piskal na taon ng 2024-25, na nauugnay sa mas mababa kaysa sa inaasahang mga resibo ng buwis at patuloy na inflation.

Ang May Revise ay Nagmumungkahi ng Higit pang mga Pagputol. Upang balansehin ang badyet, ang Newsom's May Revise ay nagmumungkahi ng ilang mga hakbang sa pagtitipid, kabilang ang mga pagbawas sa pagpopondo para sa mga pasilidad ng maagang pag-aaral at mga lugar para sa pangangalaga ng bata, mga pagbawas sa pagpopondo sa kalusugan ng pag-uugali ng mga bata at kabataan, mga pagbawas sa pagpopondo sa mga layunin sa pagbabago ng klima, at mga pagbabawas ng gastos sa administratibo at pagpapatakbo. .

Ang mga pangunahing highlight ng 2024-2025 May Revise na nauugnay sa mga priyoridad ng First 5 LA ay kinabibilangan ng:

Sinusuportahan ng Pamilya – Isulong ang isang komprehensibong sistema ng mga suporta sa pamilya upang isulong ang mga positibong resulta para sa buong bata at buong pamilya.

 • Patuloy na pagbabawas ng $47.1 milyon para sa CalWORKs Home Visiting Program at $126.6 milyon para sa CalWORKs Mental Health and Substance Abuse Services.
 • Isang dalawang taong pagkaantala ng automation ng pagpapalawak ng Programa sa Tulong sa Pagkain ng California na magsisimula sa FY 2026-27 na may mga benepisyo na magsisimula sa FY 2027-28.

Mga Sistema ng Kalusugan – Pagbutihin ang mga sistema upang itaguyod ang pinakamainam na pag-unlad ng mga bata sa pamamagitan ng maagang pagkilala at mga suporta.

 • Pagbawas ng $6.7 bilyon sa loob ng maraming taon mula sa mga pagtaas ng rate ng provider ng Medi-Cal na binalak para sa Enero 1, 2025, gayundin ang Graduate Medical Education at Medi-Cal labor workforce.
 • Pag-aalis ng $52.5 milyon sa 2023-24 at $300 milyon na kasalukuyang Pangkalahatang Pondo para sa estado at lokal na pampublikong kalusugan.
 • Mga pagbawas sa maraming taon sa paggasta — $72.3 milyon General Fund sa 2023-24, $348.6 milyon General Fund sa 2024-25, at $5 milyon General Fund sa 2025-26 — para sa Children & Youth Behavioral Health Initiative.
 • Ang pagpopondo upang suportahan ang patuloy na pagiging kwalipikado ng mga suporta sa Medi-Cal para sa mga batang isinilang hanggang edad 5 ay hindi kasama sa May Revise.
 • Mga multi-year cut — $300.9 milyon noong 2023‑24, $302.7 milyon noong 2024-25, $216 milyon noong 2025‑26, $19 milyon noong 2026-27, at $16 milyon noong 2027‑28 — para sa iba't ibang health care workforce na inisyatiba mga manggagawang pangkalusugan, nursing, social work, mga paninirahan ng Song-Brown, Health Professions Career Opportunity Program, at California Medicine Scholars Program.
 • Pag-aalis ng $280 milyon para sa isang beses na Equity and Practice Transformation grant para sa mga provider ng Medi-Cal.

Maagang Pag-aaral – Palawakin ang access sa abot-kaya, de-kalidad na maagang pangangalaga at edukasyon.

 • Pag-pause sa pagpapalawak ng 119,000 child care space hanggang sa bumuti ang mga kondisyon sa pananalapi. Ang pagkilos na ito ay nagreresulta sa pagbawas ng $489 milyon sa 2024-25 at $951 milyon sa 2025-26.
 • Isang pullback na $550 milyon, na unang binalak para sa 2025-26, upang suportahan ang California Preschool, Transitional Kindergarten, at Full-Day Kindergarten Grant Program. Ang May Revise ay nagpapahiwatig na ang pamumuhunan na ito ay sa halip ay maaaring isama sa isang panukalang bono sa pasilidad ng edukasyon na isinasaalang-alang ng Lehislatura.
 • Ang pag-aalis ng $47.9 milyon sa 2025-26 at $97.9 milyon na Pangkalahatang Pondo na nagpapatuloy simula sa 2026-27 para sa California State Preschool Program (CSPP) na mga gastos sa pagsasaayos ng kadahilanan na maaaring tumaas ang pinondohan na pagpapatala para sa mga estudyanteng may mga kapansanan sa hindi bababa sa 10%, mula sa 5% . Sa pagbabawas na ito, kakailanganin pa rin ng mga tagapagbigay ng CSPP na magtabi ng 5% ng pinondohan na pagpapatala para sa mga estudyanteng may mga kapansanan.

Komunidad – Tiyakin na ang mga komunidad ay may mga mapagkukunan at kapaligiran na sumusuporta sa pinakamainam na pag-unlad ng mga bata bago manganak hanggang sa edad na 5.

 • Pagbawas ng $260 milyon sa Homeless Housing, Assistance and Prevent (HHAP) Round 5 supplemental grant funds sa 2025-26.
 • Pagbawas ng $136 milyon sa 2023-24 ($268.5 milyon sa loob ng apat na taon) para sa Cleanup in Vulnerable Communities Initiative Program ng Department of Toxic Substances Control. Ang May Revision ay nagpapanatili ng $65 milyon ($107.5 milyon sa loob ng tatlong taon) para sa programang ito sa pamamagitan ng paglipat ng pondo sa Greenhouse Gas Reduction Fund.
 • Isang pagkaantala sa $200 milyon na pondo para sa Broadband Last Mile mula FY 2025-26 hanggang FY 2027-28.

Mga reaksyon.  Kasunod ng pagpapalabas ng May Revise, ang First 5 Network ay naglabas ng pahayag na nagpapahayag ng pagkabigo sa mga iminungkahing aksyon ng Gobernador.

“… Ang panukalang badyet na ito ay lubhang kulang sa pagsasalamin sa ating mga halaga na lumilikha ng trauma-informed, healing-centered at culturally responsive system na nararapat sa ating mga anak at pamilya,” sabi ni First 5 CA Executive Director Jackie Wong. “Habang kinakaharap natin ang bigat ng binagong badyet, nananatiling hindi sumusuko ang ating pagtuon sa pagsasakatuparan ng ating Audacious Goal at North Star: pagtiyak na ang bawat bata sa California ay may pagkakataon na umunlad."

“Ang pagtiyak sa kaunlaran at kagalingan ng ating mga pinakabatang residente ay nasa ubod ng pangako ng First 5 LA,” idinagdag ng Pangulo at CEO ng First 5 LA na si Karla Pleitéz Howell. "Hinihikayat namin ang Gobernador na itaguyod ang mga makabagong patakaran na nag-angat sa mga bata at pamilya sa panahon ng pandemya."

Mga Susunod na Hakbang. Ipagpapatuloy ng mga mambabatas ang negosasyon sa badyet sa tanggapan ng Gobernador hanggang Hunyo habang patuloy nilang tinatapos ang sarili nilang bersyon ng badyet. Ang Lehislatura ay inaatasan na magpasa ng isang panukalang batas sa badyet bago ang Hunyo 15, at dapat na lagdaan ng Gobernador ang badyet bago ang Hunyo 30. Dahil maaaring muling bisitahin ng Gobernador at Lehislatura ang badyet sa Agosto, ang Unang 5 LA ay patuloy na susubaybayan ang badyet ng estado na lampas sa Mga deadline sa Hunyo.
Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Hunyo 2024 Ang tag-araw ay nagsisimula sa Pride Month! Ang isang buwang kaganapang ito ay gaganapin sa Hunyo upang gunitain ang 1969 Stonewall Riots sa New York City at upang ipagdiwang ang kasaysayan at mga tagumpay ng LGBTQ+ na komunidad. Kasabay nito, ang Pride Month ay isang pagkakataon upang...

Inaprubahan ng Unang 5 LA Board ang FY 2024-2025 na Badyet at Tinatalakay ang Equity Efforts

Mayo 9, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ang unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay nagpulong nang personal noong Mayo 9, 2024. Pinangunahan ni Vice Chair Summer McBride ang pagpupulong, na kinabibilangan ng mga boto sa Binagong Patakaran sa Pamamahala ng Mga Tala at Iskedyul ng Pagpapanatili ng mga Tala at isang pag-amyenda sa isang umiiral na estratehikong...

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Habang Ipinagdiriwang Namin ang Asian American, Native Hawaíian at Pacific Islander Heritage Month Ngayong Mayo, ang First 5 LA ay sumasama sa Los Angeles County sa pagdiriwang ng Asian American, Native Hawaíian, at Pacific Islander (ANHPI) Heritage Month. Orihinal na itinalaga bilang isang linggong...

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

isalin