Ang reporma sa pangangalagang pangkalusugan ay patuloy na isang pangunahing priyoridad sa Public 5 Agenda ng Patakaran sa LA, at maraming mga pangunahing probisyon sa bagong batas sa reporma sa pangangalagang pangkalusugan na naaayon sa binalangkas sa Unang 5 Pahayag ng LA ng Mga Prinsipyo ng Reporma sa Pangangalaga sa Kalusugan. Ganito nakahanay ang bagong batas sa Agenda ng Patakaran ng Unang 5 LA:

  • Ang pagpapalawak ng Children's Health Insurance Program (CHIP). Sa California, ang CHIP ay kilala bilang Healthy Families Program at nagbibigay ng murang segurong pangkalusugan para sa mga pamilyang may kita sa o mas mababa sa 250 porsyento ng Federal Poverty Level (FPL). Kasalukuyan itong nagbibigay ng segurong pangkalusugan sa higit sa 900,000 mga bata sa buong estado. Salamat sa bagong pakete para sa reporma sa pangangalagang pangkalusugan, ang CHIP ay mapalawig hanggang sa 2019. Pindutin dito upang malaman ang tungkol sa ilang mga problemang maaaring harapin ng mga Malulusog na Pamilya sa California, sa kabila ng bagong batas sa pangangalaga ng kalusugan.
  • Ang isang malaking bagong pamumuhunan sa mga programa sa pagbisita sa bahay para sa kapanganakan sa 5 taong gulang. Ang batas ay magtatalaga ng $ 100 milyon sa FY 2010 upang palawakin o maitaguyod ang mga programa sa pagbisita sa bahay sa mga pamayanang may panganib. Ang mga pondo ay tataas sa $ 400 milyon bawat taon sa susunod na tatlong taon, at ipamamahagi batay sa mga pormula ng populasyon. Ang pagpopondo na ito, na nakadirekta sa Mga Kagawaran ng Maternal at Pangkalusugan ng Bata ng Estado, ay katugma sa mga modelo ng pondo na nakabatay sa lugar tulad ng nailahad sa bago, limang taong istratehikong plano ng Unang 5 LA. Ang iba't ibang mga modelo ay magiging karapat-dapat para sa pagpopondo.
  • Mga aktibidad sa pag-iwas sa kalusugan ng publiko. Ibinibigay ang pagpopondo para sa pagkilala at paggamot ng maternal depression. Gayundin, nagbibigay ang batas ng karagdagang suporta para sa mga sentro ng kalusugan sa pamayanan, na may mahalagang papel sa pagpapalawak ng pag-access sa pag-iwas at iba pang pangangalaga sa mga pinaka-mahihina na komunidad ng ating bansa. Bilang karagdagan, ang reporma ay nagbibigay ng $ 500 milyon para sa pag-iwas, kabutihan at mga aktibidad sa kalusugan ng publiko.
  • Pinipigilan ang mga kumpanya ng seguro na tanggihan ang saklaw sa mga batang may paunang kondisyon. Ipinagbabawal ng bagong batas ang mga plano sa pangangalaga ng kalusugan na maglagay ng mga takip sa buhay sa mga benepisyo; at pagbabawal ng mga plano sa seguro mula sa pag-drop ng saklaw ng mga tao kapag nagkasakit sila.

Bilang tagapagtatag na miyembro ng Children's Health Initiative ng Greater Los Angeles County at isang tagapagtaguyod para sa komprehensibo, abot-kayang saklaw ng pangangalagang pangkalusugan para sa mga bata, pinalakpakan ng Unang 5 LA si Pangulong Barack Obama, mga miyembro ng delegasyon ng kongreso ng LA County at House Speaker at Rep. Nancy Pelosi ng California para sa kanilang matagumpay na pagsisikap na maipasa ang reporma sa pangangalaga ng kalusugan. Inaasahan namin ang kanilang patuloy na suporta para sa mga bata at pamilya sa California.
isalin