Bawat taon ang mga pinuno ng patakaran ng estado ng California ay gumagawa ng mga desisyon na nakakaapekto sa mga bata at kanilang pamilya sa County ng Los Angeles, mula sa paglalaan ng pondo sa badyet ng estado hanggang sa pagbabago ng mga batas hanggang sa pagtaguyod ng mga patakaran at regulasyon na gumagabay sa pagpapatupad ng lokal na programa.

Ang paggamit ng aming karanasan sa pagsulong ng mga pagbabago ng system sa LA County, ang First 5 LA ay gumagana sa iba upang matiyak na ang mga gumagawa ng patakaran ng estado at ang kanilang mga desisyon ay sumasalamin sa mga pangangailangan ng mga maliliit na bata at pamilya sa aming mga pamayanan.

Ang isang makabuluhang pagbabago sa antas ng estado para sa 2019 ay isang pagbabago sa pamumuno: isang bagong gobernador, Gavin Newsom, na pumwesto noong Enero. Bagaman hindi kinokontrol ng mga gobernador ang lahat ng aspeto ng paggawa ng patakaran ng estado, malaki ang papel na ginagampanan nila sa pagtatakda ng mga prayoridad para sa badyet ng estado, may awtoridad na mag-veto ng batas o pirmahan ang mga panukalang batas, at responsable para sa pagbabantay sa mga ahensya ng estado at kagawaran na responsable para sa pagpapatupad ng mga patakaran at mga programa.

Mula sa kanyang mga unang araw sa opisina, Sinundan ni Gob. Newsom sa kanyang pangako sa pagtaas ng mga priyoridad ng maagang pagkabata sa kanyang administrasyon, mula sa paghirang ng mga pinuno ng senior na patakaran na nakatuon sa maagang pagkabata hanggang sa gawin ang isang agenda ng magulang na pangunahing pokus ng kanyang mga panukala sa badyet.

Bilang karagdagan kay Gobernador Newsom, ang mga kampeon ng pambatasan ay nagpatuloy na unahin ang patakaran ng maagang pagkabata noong 2019, at dahil dito ay pumasa ang Lehislatura at ang gobernador ay nag-sign in a law ang badyet ng estado na nagdidirekta ng higit sa $ 2.8 bilyon patungo sa Unang 5 LA na nakahanay sa mga priyoridad sa patakaran. Kabilang sa mga highlight ng badyet ay may kasamang $ 135 milyon upang higit na mapalawak ang pondo para sa mga programa sa pagbisita sa bahay, $ 105 milyon upang madagdagan ang mga rate ng pag-unlad at masamang epekto ng pag-screen ng karanasan sa pagkabata, at $ 871 milyon upang mapabuti ang kalidad ng at palawakin ang pag-access sa mga programa ng maagang pag-aaral.

Ipinagmamalaki din ng Unang 5 LA na suportahan ang mga kampeon ng pambatasan na nagdala ng mahalagang batas sa pagpapaunlad ng pagkabata na nakabalangkas sa ating Agenda ng adbokasiya sa 2019. Kabilang sa mga panukalang batas na suportado ng First 5 LA ay anim na panukalang batas na sa huli ay naka-sign in sa batas ni Gob. Newsom:

  • Ang Senate Bill (SB) 225, na sinulat ni Senator Maria Elena Durazo (D-Los Angeles), na magpapahintulot sa mga residente na hindi mamamayan na maglingkod sa mga itinalagang Lupon at Komisyon.
  • Ang SB 234, na akda ni Senador Nancy Skinner (D-Berkeley), na magtataguyod ng mga lokal na patakaran upang mabawasan ang mga hadlang sa mga pamilyang nagpapatakbo ng mga lisensyadong programa sa pangangalaga sa bata na nakabase sa bahay.
  • Ang SB 464, na sinulat ni Senator Holly Mitchell (D-Los Angeles), na mangangailangan ng implicit na pagsasanay sa bias para sa lahat ng mga tagapagbigay ng kalusugan na naglilingkod sa mga buntis.
  • Ang Assembly Concurrent Resolution (ACR) 1, na pinahintulutan ng Assemblymember Rob Bonta (D-Oakland), na nagpapatunay sa pagtutol ng California sa panuntunan sa pagsingil ng federal public charge ay nagbabawas ng pag-access sa mga serbisyo para sa mga pamilyang imigrante.
  • Assembly Bill (AB) 378, na isinulat ni Assemblymember Monique Limon (D-Santa Barbara), na magbibigay-daan sa mga tagapagbigay ng pangangalaga ng bata sa pamilya ng karapatang magkaisa.
  • AB 1004, may akda ni Assemblymember Kevin McCarty (D-Sacramento) at co-sponsor ng First 5 LA, na mangangailangan ng mga screen para sa pagpapaunlad para sa mga maliliit na bata sa Medi-Cal alinsunod sa pederal na mga alituntunin at hinihiling ang estado na mangolekta ng data mula sa mga planong pangkalusugan na pinondohan ng Medi-Cal sa mga rate ng pag-screen para sa mga maliliit na bata.

Higit pa sa mga bagong panalo sa badyet at pambatasan para sa mga bata sa 2019, gayunpaman, binigyan din ng priyoridad ng First 5 LA ang pakikilahok sa mga pinuno ng estado na nagpapatupad ng mga panalo sa badyet at pambatasan mula sa mga nakaraang taon. Ang pakikipag-ugnayan na ito ay mula sa mga workgroup na nakatuon sa pagpapatupad ng mga pondo ng pagbisita sa bahay sa mga komite ng payo sa mga isyu na nag-iiba mula sa maagang pag-aaral hanggang sa mga serbisyong pangkalusugan.

Ang pakikilahok sa ganitong uri ng adbokasiyang pang-administratibo ay magiging higit na nauugnay para sa Unang 5 LA at iba pang mga tagapagtaguyod ng maagang bata sa bagong taon.

Bilang karagdagan sa pagtuon sa pagpapatupad ng badyet at pagsulong ng pambatasan na nakamit noong 2019, gagawin ni Gob. Newsom:

  • Unahin ang pagbuo ng isang master plan ng estado para sa pagpapaunlad ng maagang pagkabata sa 2020
  • Ilunsad ang Konseho ng Patakaran sa Maagang Bata, at
  • Tapusin ang kanyang iminungkahing waiver mula sa pamahalaang federal upang suportahan ang mga makabagong kasanayan sa Medi-Cal, ang programa ng Medicaid ng estado na tinitiyak ang mga pamilyang may mababang kita.

Kailangang ipagpatuloy ng mga tagapagtaguyod ng bata ang pagtaas ng mga pangangailangan ng mga pamilya sa mga ito at iba pang pag-uusap sa patakaran ng estado sa 2020, at inaasahan ng First 5 LA na makipagtulungan sa aming mga kasosyo upang maiangat ang aming trabaho sa LA County upang ipaalam ang isang agenda na tinitiyak ang isang malakas na California para sa lahat
isalin