Ang mga miyembro ng State Assembly at Senado ay bumoto sa isang pinal na plano sa badyet na kasama ang malalalim na pagbawas sa isang host ng mga programa na umaasa ang mga bata, mga buntis na kababaihan at kanilang pamilya para sa kanilang pangunahing mga pangangailangan.

Ang mga programa sa pangangalaga ng bata ng estado ay kabilang sa mga pinakahirap na na-hit, na may higit sa kalahating bilyong dolyar na pagbawas. Ang pagtipid ay dumarating sa pamamagitan ng iba't ibang mga taktika, kabilang ang pagbawas sa pagiging karapat-dapat sa kita sa 70 porsyento ng estado ng panggitnang kita; nagpapakalas ng 11 at 12 taong gulang; hiking magulang copayments; isang 15 porsyento sa kabuuan ng board na hiwa at binabawas ang mga rate ng bayad sa provider.

Ang mga programang pangkalusugan na nagbibigay ng mga serbisyo sa mga bata ay na-slash din sa huling plano. Ang Komite ng Komperensiya ng Estado bumoto sa isa pang cut rate ng provider ng Medi-Cal upang makatipid ng $ 9.5 milyon sa estado, at magtakda ng isang "soft cap" sa mga pagbisita ng doktor sa pito bawat taon. Ang iba pang mga pagbawas sa Medi-Cal na maaaring makaapekto sa mga bata ay nagsasangkot ng mga bagong copayment para sa mga pagbisita sa doktor, klinika at ngipin, pati na rin mga de-resetang gamot, pag-ospital at pagbisita sa emergency room.

Healthy Families, ang programa ng segurong pangkalusugan ng estado para sa mga bata, ay nakatakda din sa halagang $ 38.5 milyon. Kung naipasa ang panukala, ang mga pamilya sa programa ay maaaring asahan na makita ang mga pagtaas sa kanilang buwanang premium, depende sa antas ng kita, pati na rin ang pagtaas sa mga copayment para sa mga pagbisita sa emergency room at mga serbisyo sa pasyente na ospital. Ang badyet ay nagbabawas din ng isa pang $ 3 milyon mula sa mga serbisyo sa paningin ng programa.

Sa kabila ng mabubuting pagbawas na pinaplano, ang ilang mga pamilya ay nakatanggap ng mga nakasisiglang balita: Inaprubahan ng Komite ng Komperensya ang pagpopondo hanggang Hunyo 2011 upang maibalik ang programa ng pangangalaga ng bata sa CalWORKs Stage 3. Tinapos ng dating Gobernador na si Arnold Schwarzenegger ang programa huling taglagas, naiwan ang libu-libong mga bata sa limbo. Ang unang 5 LA at maraming iba pang mga Komisyon ng Proposisyon 10 ay nagbigay ng pagpopondo ng paglipat upang matiyak na ang mga bata ay patuloy na makakatanggap ng mga serbisyo sa pangangalaga ng bata.

Karagdagang Reading:
Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

Taunang Mga Mapagkukunan ng Pag-uulat

TAUNANG PAG-UULAT PARA SA FY 2021-2022 PANGKALAHATANG-IDEYA at MGA MADALAS NA TANONG Panimula Ang pahinang ito ay naglalaman ng mga mapagkukunan upang suportahan ang Unang 5 LA na grantee at mga kontratista sa pagkumpleto ng online na Annual Reporting Survey. Upang mag-download ng PDF ng webpage na ito, mag-click dito. ...

isalin