PARA SA agarang Release

Makipag-ugnayan sa: Melanie Flood Frsa, Unang 5 Association of California
(530) 556 0920-, [protektado ng email] 


Ang May Revision ay Nagbibigay ng Pagkakataon na Isulong ang Buong Bata, Buong Pamilya Agenda

ALAMEDA, CA (Mayo 18, 2022) – Ang First 5 Network, na binubuo ng First 5 California, ang First 5 Association of California, at ang 58 lokal na county First 5s sa buong estado, ay pumalakpak sa mga mungkahi ng Gobernador Newsom sa May Revision na nakasentro sa pagsuporta sa isang buong-bata, buong-pamilya na balangkas upang tugunan ang matinding pangangailangan ng mga bunsong anak ng California at kanilang mga pamilya. Ang $97 bilyon na surplus ng California ay nagbigay ng hindi pa nagagawang pagkakataon na muling buuin at bumuo ng isang matatag na sistema ng maagang pagkabata para sa mahabang panahon. 

Ang mga kritikal na pamumuhunan sa pangangalagang pangkalusugan, maagang pagbasa, maagang interbensyon, at transisyonal na kindergarten ay kabilang sa mga pinakatanyag sa binagong plano ng badyet ng Gobernador. Ang May Revision ay nagbibigay din ng pagpopondo upang suportahan ang muling pagtukoy sa pagiging karapat-dapat para sa mga naka-enroll sa Medi-Cal kung ang pederal na emerhensiyang pangkalusugan ng publiko na tinitiyak ang tuluy-tuloy na pagsakop ay magtatapos, gaya ng inaasahan sa Hulyo 15, 2022. Bukod pa rito, ang pagsasama ng mga pagbabago sa limitasyon ng pagiging kwalipikado sa Early Start ay nagpapakita ng malinaw na pangako sa, pagtukoy at pagtugon sa mga pagkaantala sa pag-unlad ng ating mga bunsong anak sa pinakamaagang posibleng sandali.

Gayunpaman, nadismaya ang First 5 Network nang makitang hindi pinagtibay ng Gobernador ang aming priyoridad na panatilihin ang patuloy na pagiging kwalipikado para sa mga bata hanggang sa kanilang 5th kaarawan nang hindi nangangailangan ng pagsusuri sa pagiging karapat-dapat. Ito ay maaaring mangahulugan na libu-libong mga bunsong bata ng California ang mawawalan ng saklaw para sa mga pagbisita sa well-child at mga serbisyong pang-iwas, kabilang ang mga pagbabakuna at kritikal na pagsusuri sa pag-unlad. 

Hinihikayat ng Unang 5 Network ang Gobernador na buuin ang mga priyoridad ng Senado na "Paglalagay ng Kayamanan sa Plano ng Trabaho", na kinabibilangan ng $10 milyon para sa tuloy-tuloy na Medi-Cal Eligibility para sa mga bata mula sa kapanganakan hanggang edad 5, iyon ay bahagi ng AB 2402 ni Assemblymember Blanca Rubio, isang co-sponsored na batas ng First 5 Association of California. 

"Alam natin yan 50 porsiyento ng oras na ang mga bata ay nawawalan ng saklaw ng Medi-Cal ang dahilan ay a catch-all na kategorya na tinatawag kabiguang tumugon” sabi ni Kitty Lopez, Presidente ng First 5 Association of California. "Alam din natin na 90 porsiyento ng pag-unlad ng utak ay nangyayari bago ang edad na lima. Ang pagtiyak na mapanatili ng maliliit na bata ang regular na pag-access sa pag-iwas at pagsusuri, nang hindi nahaharap sa mga hadlang sa burukrasya, ay isang pamumuhunan sa kanilang pangmatagalang kalusugan at kagalingan.

Kasama rin sa May Revise ang mga bagong pamumuhunan sa mga serbisyo sa kalusugan ng pag-uugali para sa mga bata at kabataan, tulad ng mahalagang pagpopondo para sa pag-iwas sa pagpapakamatay ng kabataan, ngunit hindi nagdirekta ng pagpopondo para sa mga bata 0-5. "Ang First 5 Association ay patuloy na magtataguyod para sa nagtalaga ng bagong pondo para sa pag-iwas sa kalusugan ng isip at maagang interbensyon para sa ating mga bunsong anak upang sila ay umunlad at maging handa na magtagumpay sa buhay at sa paaralan,” sabi ni Deborah Kelch, Pansamantalang Executive Director ng First 5 Association of California.

Bilang First 5 Network, patuloy naming sinusuportahan ang panukalang Budget ng Gobernador para pondohan Mga programa sa Home Visiting at maagang pamumuhunan sa literacy. 

“Kami ay nagpapasalamat sa pamumuno ni Gobernador Newsom sa pagsuporta sa mga pamumuhunan ng buong bata at partikular na nasasabik sa kanyang pangako na palawakin ang mga pagsisikap sa maagang pagbasa at pagsulat simula sa $10 milyon sa badyet ng Enero at iba pang mga pamumuhunan sa May Revise upang suportahan ang literacy.  Batay sa partnership na ito, ang First 5 California Commission ay naglaan ng karagdagang $18 milyon sa Early Literacy Program para maabot ang marami pang pamilya sa pamamagitan ng mga partnership at umakma sa pananaw ng Administrasyon.” sabi ni Jackie Thu-Huong Wong, Executive Director para sa First 5 California. 

Hindi rin tinutugunan ng May Revision ang dalawang karagdagang bahagi ng ating agenda ng buong bata, buong pamilya: 1) ang mga rate ng reimbursement para sa mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata upang kilalanin ang tumataas na inflation at mga gastos sa pagpapatakbo, na nakakaapekto sa kakayahan ng mga provider na manatiling bukas, at 2) ang mga hamon na pumipigil sa mga kumikita ng mababang sahod mula sa paggamit ng mga programang Bayad na Pampamilya at State Disability Insurance (SDI) ng estado. Ang mga prayoridad na ito ay bahagi ng plano ng Senado. “Maaaring mamuno ang California sa pamamagitan ng paggawa ng aming programang may bayad na bakasyon na pinakapantay sa bansa sa pamamagitan ng pagtugon sa mga pagkukulang sa mga programang ito na pumipigil sa mga magulang at tagapag-alaga sa pakikipag-ugnayan sa kanilang mga bagong silang at maliliit na anak,” sabi ni Jackie Thu-Huong Wong.    

“Habang nararanasan ng California ang ikalawang sunod na taon ng hindi pangkaraniwang mga sobra sa badyet, maraming pamilya ang patuloy na nahaharap sa mga hamon mula sa mga epekto sa ekonomiya at kalusugan ng COVID-19. Pinahahalagahan ng First 5 LA ang patuloy na pangako ng Gobernador sa May Revise na gawing mas madaling naa-access ang pangangalagang pangkalusugan, pagpapalawak ng mga programa sa pagbisita sa bahay at pagtaas ng suporta para sa mga programa sa kalusugan ng mga itim na sanggol,” sabi ni Kim Belshé, Executive Director sa First 5 LA. “Gayunpaman, ang panukala na palawigin ang mga waiver ng bayad sa pamilya ng isang taon lamang at hindi ibalik ang mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata para sa tunay na halaga ng pangangalaga ay nabigong suportahan ang mga pinaka-mahina sa ating estado. Ang pagbibigay-priyoridad sa mga bata ay hindi maaaring isang beses na pangako, ngunit nangangailangan ng patuloy na pamumuhunan. Kailangan nating ibigay sa bawat bata ang mga pagkakataon ng mga de-kalidad na karanasan sa maagang pag-aaral sa pamamagitan ng pagtitiwala sa mga patuloy na pamumuhunan na sumusuporta sa mga pamilya sa pinakamaagang sandali ng kanilang anak."

Ang First 5 Network ay pinupuri si Gobernador Newsom sa pagbibigay-priyoridad sa mga sumusunod na panukala na naaayon sa aming Buong Bata, Agenda ng Patakaran ng Buong Pamilya:

  • $73 milyon na Pangkalahatang Pondo sa loob ng 2 taon para kumpletuhin ang muling pagpapasiya ng Medi-Cal sa sandaling matapos ang pederal na COVID-19 public health emergency na tuloy-tuloy na kinakailangan sa pagiging karapat-dapat sa Hulyo 15, 2022. Kapag ang pederal na kinakailangan ay nag-expire, ang estado ay magkakaroon ng 14 na buwan upang simulan at kumpletuhin ang mga pagsusuri sa pagiging karapat-dapat .
  • $6.5 milyon Pangkalahatang Pondo sa 2022-23 upang suportahan ang mga pagsasaayos sa pagtukoy sa mga bata na may mga kwalipikadong palatandaan ng pagkaantala sa pag-unlad.
  • $290 milyon para suportahan ang kalusugan ng isip ng mga bata at mga programa sa pagpigil sa pagpapakamatay at outreach ng kabataan na nakabatay sa komunidad.
  • $157 milyon para iwaksi ang mga bayarin sa pangangalaga sa bata at preschool na pamilya para sa humigit-kumulang 400,000 pamilyang mababa ang kita mula Hulyo 1, 2022 hanggang Hunyo 30, 2023. 
  • $200.5 milyon para sa menor de edad na pagsasaayos at mga proyekto sa pagkukumpuni para sa mga pasilidad ng pangangalaga ng bata sa mga rehiyong mababa ang kita at mga lugar na may kaunting access sa mga serbisyo.
  • $114 milyon para magkaroon ng hindi nakakapinsalang voucher-based na childcare provider at preschool provider ng reimbursement para sa mga awtorisadong oras ng pangangalaga, mula Hulyo 1, 2022 hanggang Hunyo 30, 2023.

# # #

Tungkol sa First 5 Association

Ang First 5 Association of California ay tinig ng 58 First 5 county commissions, na nilikha ng mga botante noong 1998 upang matiyak na malusog, ligtas, at handang matuto ang ating maliliit na anak. Sama-sama, ang First 5 ay umaantig sa buhay ng higit sa isang milyong bata, pamilya, at tagapag-alaga bawat taon, at pinalalakas ang ating estado sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga bata ng pinakamagandang simula sa buhay. Matuto pa sa www.first5association.org. 

Tungkol sa Unang 5 California

Ang Unang 5 California ay itinatag noong 1998 nang ang mga botante ay nagpasa ng Proposisyon 10, na nagbubuwis ng mga produktong tabako upang pondohan ang mga serbisyo para sa mga batang may edad 0 hanggang 5 at kanilang pamilya. Ang unang 5 mga programa at mapagkukunan ng California ay idinisenyo upang turuan at suportahan ang mga guro, magulang, at tagapag-alaga sa kritikal na papel na ginagampanan nila sa unang limang taon ng isang bata – upang matulungan ang mga bata sa California na makatanggap ng pinakamahusay na posibleng pagsisimula sa buhay at umunlad. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang www.ccfc.ca.gov. 

Tungkol sa Unang 5 LA

Bilang pinakamalaking funder ng estado ng maagang pagkabata, ang First 5 LA ay gumagana upang palakasin ang mga system, mga magulang at mga komunidad upang ang mga bata ay handa na magtagumpay sa paaralan at buhay. Isang independiyenteng ahensya ng publiko, layunin ng Unang 5 LA na suportahan ang ligtas at malusog na pag-unlad ng maliliit na bata upang sa pamamagitan ng 2028, ang lahat ng mga bata sa LA County ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Dagdagan ang nalalaman sa www.first5la.org. 
isalin