COVID-19 Mga Tip at Mapagkukunan para sa Mga Pamilya na May Maliliit na Bata


Sa buong pandemiya ng COVID-19, ang First 5 LA ay nangangalap ng impormasyon at pagbabahagi ng mga mapagkukunan at mga tip upang matulungan ang mga pamilya. Tingnan sa ibaba para sa isang listahan ng mga kategorya / mapagkukunan:

COVID-19 & Pagiging Magulang / Mga Pamilya:

Mga mapagkukunan para sa Libreng Internet:

Impormasyon na Kaugnay sa Muling Pagbubukas

Mga tip para sa pakikipag-usap sa iyong anak tungkol sa COVID-19:

Mga Aktibidad sa Virtual at Panloob Para sa Mga Bata:

Pagpapanatiling Aktibo ng Mga Bata Sa Panahon ng Mga Order sa Shelter-At-Home:

 • Ang mga nakaupo na lockdown ay naglalagay sa panganib sa labis na timbang sa mga bata. Narito kung paano matulungan silang manatiling gumagalaw: https://www.cnn.com/2020/06/12/health/pandemic-obesity-kids-wellness / index.html
 • Pagsakay sa Bisikleta: Ang pagbibisikleta ay isang nakakatuwang paraan upang tuklasin ang iyong kapitbahayan, mag-ehersisyo at tulungan ang iyong anak na magsanay ng mga kasanayan sa motor. Siguraduhing magsanay ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsusuot ng isang pagtulong at pagtuturo sa iyong sarili sa ligtas na mga kalye. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano mag-ikot ng kaligtasan, bisitahin ang: https://www.safety.com/cyclists-road-safety/

Mga Mapagkukunan ng Pag-aaral:

Mga mapagkukunan para sa ECE Professionals:

Mga mapagkukunan para sa Paghahanap ng Pangangalaga sa Bata:

Mga Mapagkukunang Pangkalusugan sa Kaisipan:

Domestikong karahasan:

Sa panahon ng COVID-19 pandemya, ang stress at paghihiwalay ay maaaring mag-ambag sa mas malaking mga pagkakataon ng karahasan sa tahanan. Magagamit pa rin ang tulong sa lahat ng nangangailangan nito. Mangyaring bisitahin ang: http://nodvla.org/get-help/resources/ upang maiugnay sa isang mapagkukunan ng karahasan sa tahanan sa iyong kapitbahayan o tumawag sa 1-800-799-SAFE (7233) para sa National Domestic Violence Hotline. Maaari mo ring tawagan ang hotline ng LA County sa 1-800-978-3600.

Mga Mapagkukunan ng Komunidad:

Para sa Mga Manggagawa na Naapektuhan Ng COVID-19

Ang Pondo ng South LA COVID Retraining & Recovery (CORE) –– Nag-aalok ang CORE ng mga iskolarship sa mga residente ng South LA na nag-furloughed / natanggal dahil sa COVID-19 upang paganahin silang muli sa mga karera na malamang na mataas ang demand sa isang ekonomiya na pagkatapos ng COVID, partikular sa mga larangan ng pangangalaga ng kalusugan at teknolohiya. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang: https://www.sola-resources.com/core-fund

Tinutulungan ng Kampanya ng Angeleno ang mga manggagawa sa oras na mababa ang sahod na may trabaho sa mga bahay at restawran, pana-panahong manggagawa, at iba pang hindi mapanganib na mga manggagawa tulad ng mga day labor, vendor sa kalye, o mga indibidwal na nagtatrabaho sa sarili na nakakaranas ng kahirapan sa pananalapi dahil sa COVID-19. Ang kahirapan sa ekonomiya na ito ay maaaring sanhi ng pagkawala ng trabaho, matinding pagbawas ng oras ng trabaho, o mga furlough.

Upang maging karapat-dapat, ang mga aplikante ay dapat na residente ng Lungsod ng Los Angeles na may kita sa sambahayan na mas mababa sa Pederal na Antas ng Kahirapan. Ang mga Aplikante ay dapat na tinanggihan ng mga benepisyo sa insurance ng pagkawala ng trabaho, maging hindi karapat-dapat para sa mga pampublikong benepisyo, at / o na-apply para sa mga benepisyo ng insurance sa kawalan ng trabaho at hindi natanggap ang kanilang unang tseke. Ang Lungsod ng Los Angeles ay mayroong 16 FamilySource Center, na pinapatakbo ng na-vetive na hindi kumikita. Susuriin ng mga sentro na ito ang mga aplikante at pangangailangan ng sambahayan at magkakaloob ng tulong sa pananalapi sa pamamagitan ng mga card ng regalo at / o walang bayad na debit card na pinagana ng Mastercard's City Possible network.

Upang mag-apply, tumawag sa 3-1-1 upang maikonekta sa pinakamalapit na FamilySource Center o bisitahin https://hcidla.lacity.org/family-source-centers.

Unahin ng Programang Proteksyon ng Paycheck ang milyun-milyong mga Amerikano na nagtatrabaho ng maliliit na negosyo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa hanggang $ 349 bilyon patungo sa pagpapanatili ng trabaho at ilang ibang mga gastos.

Ang mga maliliit na negosyo at karapat-dapat na samahang hindi pangkalakal, mga organisasyong Beterano, at mga negosyong Tribal na inilarawan sa Maliit na Batas ng Negosyo, pati na rin ang mga indibidwal na nagtatrabaho sa sarili o independiyenteng mga kontratista, ay karapat-dapat kung natutugunan din nila ang mga pamantayan sa laki ng programa. Dagdagan ang nalalaman: https://home.treasury.gov/policy-issues/top-priori…

Ang County ng Los Angeles - sa pakikipagsosyo sa Goldman Sachs, Wells Fargo Foundation, Citi, at iba pa - Lumikha ng isang bagong portal ng aplikasyon para sa maliliit na negosyo at mga nonprofit na naghahangad na mag-aplay para sa pederal na Paycheck Protection Program (PPP), isang produktong mapagpatawad na nilikha ng federal Coronavirus Aid, Relief, at Economic Security (CARES) Act.

Upang ma-access ang portal, bisitahin ang: https://crfusa.com/ppp/la-ppp-inquiry/

LA Countywide Rent Relief

Mga Mapagkukunan ng Nangungupahan at May-ari ng California: https://landlordtenant.dre.ca.gov/

Los Angeles County, Agosto 17, 2020 - Sa pagsisikap na tulungan ang mga nangungupahan na may limitadong paraan na naapektuhan ng krisis sa COVID-19, ang Lupon ng Mga Tagapamahala ng Los Angeles County ay nagkaloob ng $ 100 milyon sa Batas ng Coronavirus Aid, Relief, at Economic Security (CARES) pondo upang lumikha ng isang COVID-19 Rent Relief program, na pinamamahalaan ng Los Angeles County Development Authority (LACDA). Ang programa ay nakatakdang ilunsad sa Lunes, Agosto 17, 2020, at mananatiling bukas para sa isang dalawang linggong panahon, pagsasara sa Lunes, Agosto 31, 2020. Ang layunin ng programa ay tulungan sa pagitan ng 8,000 hanggang sa higit sa 9,000 na mga sambahayan. Upang mag-apply, bisitahin ang: https://211la.org/lacounty/rentrelief

Dahil sa upa ng upa, paalalahanan ng Alkalde kay Angelenos na ang lungsod mga proteksyon sa pagpapatalsik manatili sa lugar para sa parehong tirahan at komersyal na mga nangungupahan na nahaharap sa mga paghihirap dahil sa pandemya. Para sa libreng ligal na tulong, mangyaring bisitahin ang aming LA Represents pahina.

Mga karapatan sa Pagpapatawad / Renter ng tanggapan ni Councilman Bonin: https://11thdistrict.com/covid-renter-resources/?f...

Mula sa tanggapan ng Supervisor na si Sheila Kuehl, Mga karapatan sa Pagpapatawad / Renter: Mga katanungan? Ang Kagawaran ng Consumer at Business Affairs ng County ng Los Angeles ay narito upang tumulong. Dagdagan ang nalalaman at makipag-ugnay sa DCBA: (833) 223-RENT (7368) renta.lacounty.gov[protektado ng email]

Program sa Tulong sa Pag-upa ng Long Beach:

Inihayag ngayon ng Lungsod ang isang bagong programa ng tulong sa pag-upa na makakatulong na magbigay ng kaluwagan sa mga kwalipikadong nangungupahan na apektado ng COVID-19 pandemya, na nagkakaisa na inaprubahan ng Konseho ng Lungsod.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSgbwHA-qJHx9laWx0aS-3v6jEQvcCMMl39ZMoTYr2yrzZkwl2LGBkKwy1mxQxuRvOhiDrW8QVFi0O1/pub

LA County at Mga Mapagkukunan ng Estado:

Mga Pakinabang ng WIC:

Ang Women, Infants, and Children (WIC) Program ay patuloy na naglilingkod sa mga pamilyang nangangailangan habang nasa emergency na COVID-19. Upang maprotektahan ang lahat ng pamilya at kawani, ang mga lokal na tanggapan ng WIC ay maaaring mag-alok ng mga serbisyo sa pamamagitan ng telepono o online hanggang sa karagdagang abiso. Dapat tawagan ng mga pamilya ang tanggapan ng WIC kaysa pumunta nang personal para sa pagpapatala o iba pang tulong. Kung mayroon kang mga karagdagang katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan ng WIC ng estado sa [protektado ng email] o (800) 852-5770. Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CFH/DWICSN/Pages/WICCovid19Info.aspx

DPSS

 • Lahat ng Pakinabang ng DPSS –– Medi-Cal, CalFresh, CalWORKS at mga benepisyo ng Pangkalahatang Kahulugan ay ibibigay nang walang abala sa pamamagitan ng mga ina ng Marso, Abril at Mayo 2020.
 • Habang ang mga sentro ng DPSS ay kasalukuyang sarado, ang mga serbisyo ay patuloy na ibinibigay sa pamamagitan ng website at telepono. Maaari ka na ngayong magpatala at mag-apply online.
  I-click ang dito para sa karagdagang impormasyon.

Mga mapagkukunan para sa mga Imigrante:

Opisina ng Immigrant Affairs

LA County Office of Immigrant Affairs: FAQ - Impormasyon sa Coronavirus para sa mga Imigrante

Ang mga indibidwal na naghahanap ng anumang pangangalagang medikal / paggamot na nauugnay sa COVID-19 ay hindi maitatakda sa anumang hinaharap na aplikasyon para sa katayuan sa imigrasyon. Ang mga residente ng LA County na walang seguro ay dapat na magamit, MyHealthLA, isang programa na ibinigay ng County. Ang mga serbisyong ibinigay ay hindi mabibilang laban sa mga tao sa isang pagsubok sa pagsingil ng publiko. Mga Pamilya ng Status ng Paghahalo. Ang mga taong karapat-dapat para sa mga benepisyo ay dapat na patuloy na ma-access ang mga ito at hindi ito mabibilang laban sa ibang mga kasapi sa sambahayan na mag-a-apply para sa paninirahan sa hinaharap. Ang Office of Immigrant Affairs ay maaaring maabot sa 1-800-593-8222.

Ang Public Defender ng Los Angeles County

 • Ang Opisina ng Public Defender ng Los Angeles County ay mayroong isang koponan ng 700 na mga abugado na nagtatrabaho upang protektahan ang mga karapatan ng populasyon ng imigrante sa lalawigan at bawasan ang epekto ng mga kriminal na paniniwala sa populasyon ng imigrante ng County.
 • Ang Public Defender Office ay nakatuon sa pagbaba ng populasyon ng bilangguan upang mabawasan ang pinsala ng pagkalat ng coronavirus.
 • Nagbibigay ang Opisyal ng Public Defenders ng ligal na representasyon sa mga indibidwal na nasa pangangalaga na nahaharap sa mga kahihinatnan sa imigrasyon.
 • Ang Opisina ng Public Defender ay magagamit upang makatulong at sagutin ang anumang mga katanungan tungkol sa imigrasyon at pagkakulong.
 • Ang Opisina ng Public Defender ng Los Angeles County ay maaaring maabot sa 213-974-0572 o 1-833-974-3003.

Ang CHIRLA (Coalition for Humane Immigrant Rights Los Angeles) ay namamahala ng isang libreng hotline na maaaring tawagan ng mga tao kung sa palagay nila mayroon silang Coronavirus, 888-624-4752.

Mga Mapagkukunang Pangkalusugan:

Pagsubok:

Pumunta sa http://Coronavirus.LACity.org/Testing upang matuto nang higit pa tungkol sa bagong pagsubok na COVID-19 na magagamit mula sa Lungsod ng LA at upang malaman kung karapat-dapat ka.

Ang Lungsod at County makipag-ugnay sa mga tracer makipag-ugnay sa pamamagitan ng telepono sa bawat isa na malapit na makipag-ugnay sa isang tao na sumubok ng positibo upang mangolekta ng potensyal na nakakatipid ng impormasyon. Mangyaring sagutin ang tawag kung makakatanggap ka ng isang tawag sa telepono mula sa "LA Public Health".

(6/3/20) Ang Tagapamahala ng LA County na si Hilda L. Solis, sa pakikipagsosyo sa Opisina ng Gobernador, ay naglunsad ng mga sumusunod na lugar ng pagsubok sa Unang Distrito:

 • Cal State LA, 5151 State University Drive, Los Angeles, CA 90032
 • Chap Care 10408 Vacco Street Suite A, South El Monte, CA 91733

Sa mga site sa pagsubok sa itaas, hindi mo kailangang maranasan ang mga sintomas upang masubukan. Gayunpaman, ang mga may sintomas ay makakatanggap ng pangunahing pagsasaalang-alang.

Pagsubok para sa Mga empleyado at Kawani

Maaaring hadlangan ng iyong samahan ang mga tipanan sa isang partikular na araw upang masubukan ang kawani. Hinihikayat ka naming ituloy ang pagpipiliang ito sa pamamagitan ng pagkontak sa Norma Casas, DHS, sa [protektado ng email] upang gawin ang pag-aayos na ito.

Indibidwal na Pagsubok

Ang mga appointment ay magagamit na ngayon! Ang mga indibidwal ay maaaring mag-iskedyul ng isang tipanan upang masubukan dito - https://lhi.care/covidtesting. Maraming mga tipanan na magagamit sa linggong ito.

Mga Mapagkukunang Seguro sa Kalusugan:

Inihayag ng Estado ng California na ang lahat ng mga plano sa segurong pangkalusugan ay kinakailangan upang magbigay ng walang gastos na pangangalaga sa mga kasapi na naghahanap ng pagsusuri, pagsusuri, o paggamot sa coronavirus.

 • Dahil sa COVID-19, ikaw o ang isang kakilala mo ay maaaring maging bagong karapat-dapat dahil sa pagkawala ng trabaho at maaaring mag-apply para sa Medi-Cal online sa Coverca.com
 • Para sa karagdagang impormasyon sa kung paano panatilihin ang iyong Medi-Cal sa panahon ng isang pandemya: healthconsumer.org/covid19
 • Tutulungan ng Maternal at Child Health Access ang mga indibidwal na mayroong Medi-Cal ngunit nakakaranas ng mga isyu sa pag-access dito. Tumawag sa 213-749-4261 at makatanggap ng tawag pabalik sa loob ng 24-48 na oras mula sa isang naka-block na numero.

Ang Kagawaran ng Kalusugan sa Publiko ng California: Pahina ng Mapagkukunan ng Babae at COVID-19, kabilang ang impormasyon sa:

Protektahan ang Iyong Pamilya mula sa COVID-19 Surge

Protektahan ang Iyong Pamilya mula sa COVID-19 Surge

Protektahan ang Iyong Pamilya mula sa COVID-19 Surge Ang mga kaso ng COVID-19 ay lumalaki nang mas mabilis kaysa dati sa California. Sa bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa California na lumalagpas sa 1,000,000, kamakailan ay inihayag ni Gobernador Newsom ang bago, agarang mga pagkilos upang mapigilan ang COVID-19 ...

Nobyembre, 2020 Mga Libro

Nobyembre, 2020 Mga Libro

Nobyembre, 2020 Mga Libro Nobyembre ika-7 ay Araw ng Mga Lover ng Libro! Kulutin at tangkilikin ang isa sa mga librong ito ... Lola sa Library ni Anna McQuinn, na isinalarawan ni Rosalind Beardshaw Mahal ni Lola ang silid-aklatan! Nakikinig siya sa pagkukuwento at dinadala sa kanya ang kanyang mga paboritong libro ....

Nobyembre, 2020 Mga Aktibidad

Nobyembre, 2020 Mga Aktibidad

Nobyembre, 2020 Mga Aktibidad Nobyembre ay Native American Heritage Month! Anong mga tribo ang nakatira sa LA county? Bilangin ang bilang ng mga bintana sa iyong sala. Ngayon ang Pangkalahatang Halalan ng Estados Unidos. Sabihin sa iyong anak ang kahalagahan ng pagboto! Spy ako ... isang bagay brick ...

Mga Pambansang Piyesta Opisyal sa panahon ng COVID: Ipagdiwang ang Pambansang Araw ng Pakikinig!

Mga Pambansang Piyesta Opisyal sa panahon ng COVID: Ipagdiwang ang Pambansang Araw ng Pakikinig!

Mga Pambansang Piyesta Opisyal sa panahon ng COVID: Ipagdiwang ang Pambansang Araw ng Pakikinig! Ang Thanksgiving na ito, ang COVID-19 ay nangangahulugang mas kaunting paglalakbay, maraming mga maskara at mas kaunting mga kaibigan at pamilya sa paligid ng mesa. Sa kasamaang palad, ang Pambansang Araw ng Pakikinig, na nagaganap kinabukasan ...

Mga Pamilyang Adoptive: Mga Kuwento at Pinagkukunang Magulang

Mga Pamilyang Adoptive: Mga Kuwento at Pinagkukunang Magulang

Mga Pamilyang Adoptive: Mga Kuwento at Mapagkukunan ng Magulang Alam mo bang 1 sa bawat 50 batang Amerikano ang pinagtibay? Iyon ay 1.5 milyong mga bata - sa paligid ng 135,000 mga bagong ampon sa isang taon. Ipagdiwang ang Araw ng Pambansang Pag-aampon ngayong Nobyembre sa pamamagitan ng pag-aaral nang higit pa… Itinatala ng mga tagapagtaguyod na ang pag-ampon ...

Bakit Mahalaga ang Pasasalamat

Bakit Mahalaga ang Pasasalamat

Bakit Mahalaga ang Pasasalamat Kung mayroon kang mga sandali ng pakiramdam na pagod, pagkabalisa at hindi sigurado - o mas masahol pa - sa panahon ng mahaba at mahirap na pandemya, hindi ka nag-iisa. Habang maaaring mahirap makahanap ng pasasalamat sa mga oras ng pag-aalsa at pagkawala, kinikilala kung ano ang mayroon pa tayo ngayon ay ...

Halalan 2020: Pamamahala ng Stress para sa Halalan para sa Mga Magulang

Halalan 2020: Pamamahala ng Stress para sa Halalan para sa Mga Magulang

Halalan 2020: Pamamahala ng Stress para sa Halalan para sa Mga Magulang Isang kamakailang poll ng American Psychological Association na natagpuan na higit sa kalahati ng mga may sapat na gulang - 68 porsyento ng mga may sapat na gulang - ang natagpuan ang panahon ng halalan na maging napaka-stress. Ngayon, sa pagbaba namin sa kawad, pagkabalisa sa ...

isalin