COVID-19 Mga Tip at Mapagkukunan para sa Mga Pamilya na May Maliliit na Bata


Sa buong pandemiya ng COVID-19, ang First 5 LA ay nangangalap ng impormasyon at pagbabahagi ng mga mapagkukunan at mga tip upang matulungan ang mga pamilya. Tingnan sa ibaba para sa isang listahan ng mga kategorya / mapagkukunan:

COVID-19 & Pagiging Magulang / Mga Pamilya:

Mga mapagkukunan para sa Libreng Internet:

Impormasyon na Kaugnay sa Muling Pagbubukas

Mga tip para sa pakikipag-usap sa iyong anak tungkol sa COVID-19:

Mga Aktibidad sa Virtual at Panloob Para sa Mga Bata:

Pagpapanatiling Aktibo ng Mga Bata Sa Panahon ng Mga Order sa Shelter-At-Home:

 • Ang mga nakaupo na lockdown ay naglalagay sa panganib sa labis na timbang sa mga bata. Narito kung paano matulungan silang manatiling gumagalaw: https://www.cnn.com/2020/06/12/health/pandemic-obesity-kids-wellness / index.html
 • Pagsakay sa Bisikleta: Ang pagbibisikleta ay isang nakakatuwang paraan upang tuklasin ang iyong kapitbahayan, mag-ehersisyo at tulungan ang iyong anak na magsanay ng mga kasanayan sa motor. Siguraduhing magsanay ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsusuot ng isang pagtulong at pagtuturo sa iyong sarili sa ligtas na mga kalye. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano mag-ikot ng kaligtasan, bisitahin ang: https://www.safety.com/cyclists-road-safety/

Mga Mapagkukunan ng Pag-aaral:

Mga mapagkukunan para sa ECE Professionals:

Mga mapagkukunan para sa Paghahanap ng Pangangalaga sa Bata:

Mga Mapagkukunang Pangkalusugan sa Kaisipan:

Domestikong karahasan:

Sa panahon ng COVID-19 pandemya, ang stress at paghihiwalay ay maaaring mag-ambag sa mas malaking mga pagkakataon ng karahasan sa tahanan. Magagamit pa rin ang tulong sa lahat ng nangangailangan nito. Mangyaring bisitahin ang: http://nodvla.org/get-help/resources/ upang maiugnay sa isang mapagkukunan ng karahasan sa tahanan sa iyong kapitbahayan o tumawag sa 1-800-799-SAFE (7233) para sa National Domestic Violence Hotline. Maaari mo ring tawagan ang hotline ng LA County sa 1-800-978-3600.

Mga Mapagkukunan ng Komunidad:

Para sa Mga Manggagawa na Naapektuhan Ng COVID-19

Ang Pondo ng South LA COVID Retraining & Recovery (CORE) –– Nag-aalok ang CORE ng mga iskolarship sa mga residente ng South LA na nag-furloughed / natanggal dahil sa COVID-19 upang paganahin silang muli sa mga karera na malamang na mataas ang demand sa isang ekonomiya na pagkatapos ng COVID, partikular sa mga larangan ng pangangalaga ng kalusugan at teknolohiya. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang: https://www.sola-resources.com/core-fund

Tinutulungan ng Kampanya ng Angeleno ang mga manggagawa sa oras na mababa ang sahod na may trabaho sa mga bahay at restawran, pana-panahong manggagawa, at iba pang hindi mapanganib na mga manggagawa tulad ng mga day labor, vendor sa kalye, o mga indibidwal na nagtatrabaho sa sarili na nakakaranas ng kahirapan sa pananalapi dahil sa COVID-19. Ang kahirapan sa ekonomiya na ito ay maaaring sanhi ng pagkawala ng trabaho, matinding pagbawas ng oras ng trabaho, o mga furlough.

Upang maging karapat-dapat, ang mga aplikante ay dapat na residente ng Lungsod ng Los Angeles na may kita sa sambahayan na mas mababa sa Pederal na Antas ng Kahirapan. Ang mga Aplikante ay dapat na tinanggihan ng mga benepisyo sa insurance ng pagkawala ng trabaho, maging hindi karapat-dapat para sa mga pampublikong benepisyo, at / o na-apply para sa mga benepisyo ng insurance sa kawalan ng trabaho at hindi natanggap ang kanilang unang tseke. Ang Lungsod ng Los Angeles ay mayroong 16 FamilySource Center, na pinapatakbo ng na-vetive na hindi kumikita. Susuriin ng mga sentro na ito ang mga aplikante at pangangailangan ng sambahayan at magkakaloob ng tulong sa pananalapi sa pamamagitan ng mga card ng regalo at / o walang bayad na debit card na pinagana ng Mastercard's City Possible network.

Upang mag-apply, tumawag sa 3-1-1 upang maikonekta sa pinakamalapit na FamilySource Center o bisitahin https://hcidla.lacity.org/family-source-centers.

Unahin ng Programang Proteksyon ng Paycheck ang milyun-milyong mga Amerikano na nagtatrabaho ng maliliit na negosyo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa hanggang $ 349 bilyon patungo sa pagpapanatili ng trabaho at ilang ibang mga gastos.

Ang mga maliliit na negosyo at karapat-dapat na samahang hindi pangkalakal, mga organisasyong Beterano, at mga negosyong Tribal na inilarawan sa Maliit na Batas ng Negosyo, pati na rin ang mga indibidwal na nagtatrabaho sa sarili o independiyenteng mga kontratista, ay karapat-dapat kung natutugunan din nila ang mga pamantayan sa laki ng programa. Dagdagan ang nalalaman: https://home.treasury.gov/policy-issues/top-priori…

Ang County ng Los Angeles - sa pakikipagsosyo sa Goldman Sachs, Wells Fargo Foundation, Citi, at iba pa - Lumikha ng isang bagong portal ng aplikasyon para sa maliliit na negosyo at mga nonprofit na naghahangad na mag-aplay para sa pederal na Paycheck Protection Program (PPP), isang produktong mapagpatawad na nilikha ng federal Coronavirus Aid, Relief, at Economic Security (CARES) Act.

Upang ma-access ang portal, bisitahin ang: https://crfusa.com/ppp/la-ppp-inquiry/

LA Countywide Rent Relief

Mga Mapagkukunan ng Nangungupahan at May-ari ng California: https://landlordtenant.dre.ca.gov/

Los Angeles County, Agosto 17, 2020 - Sa pagsisikap na tulungan ang mga nangungupahan na may limitadong paraan na naapektuhan ng krisis sa COVID-19, ang Lupon ng Mga Tagapamahala ng Los Angeles County ay nagkaloob ng $ 100 milyon sa Batas ng Coronavirus Aid, Relief, at Economic Security (CARES) pondo upang lumikha ng isang COVID-19 Rent Relief program, na pinamamahalaan ng Los Angeles County Development Authority (LACDA). Ang programa ay nakatakdang ilunsad sa Lunes, Agosto 17, 2020, at mananatiling bukas para sa isang dalawang linggong panahon, pagsasara sa Lunes, Agosto 31, 2020. Ang layunin ng programa ay tulungan sa pagitan ng 8,000 hanggang sa higit sa 9,000 na mga sambahayan. Upang mag-apply, bisitahin ang: https://211la.org/lacounty/rentrelief

Dahil sa upa ng upa, paalalahanan ng Alkalde kay Angelenos na ang lungsod mga proteksyon sa pagpapatalsik manatili sa lugar para sa parehong tirahan at komersyal na mga nangungupahan na nahaharap sa mga paghihirap dahil sa pandemya. Para sa libreng ligal na tulong, mangyaring bisitahin ang aming LA Represents pahina.

Mga karapatan sa Pagpapatawad / Renter ng tanggapan ni Councilman Bonin: https://11thdistrict.com/covid-renter-resources/?f...

Mula sa tanggapan ng Supervisor na si Sheila Kuehl, Mga karapatan sa Pagpapatawad / Renter: Mga katanungan? Ang Kagawaran ng Consumer at Business Affairs ng County ng Los Angeles ay narito upang tumulong. Dagdagan ang nalalaman at makipag-ugnay sa DCBA: (833) 223-RENT (7368) renta.lacounty.gov[protektado ng email]

Program sa Tulong sa Pag-upa ng Long Beach:

Inihayag ngayon ng Lungsod ang isang bagong programa ng tulong sa pag-upa na makakatulong na magbigay ng kaluwagan sa mga kwalipikadong nangungupahan na apektado ng COVID-19 pandemya, na nagkakaisa na inaprubahan ng Konseho ng Lungsod.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSgbwHA-qJHx9laWx0aS-3v6jEQvcCMMl39ZMoTYr2yrzZkwl2LGBkKwy1mxQxuRvOhiDrW8QVFi0O1/pub

LA County at Mga Mapagkukunan ng Estado:

Mga Pakinabang ng WIC:

Ang Women, Infants, and Children (WIC) Program ay patuloy na naglilingkod sa mga pamilyang nangangailangan habang nasa emergency na COVID-19. Upang maprotektahan ang lahat ng pamilya at kawani, ang mga lokal na tanggapan ng WIC ay maaaring mag-alok ng mga serbisyo sa pamamagitan ng telepono o online hanggang sa karagdagang abiso. Dapat tawagan ng mga pamilya ang tanggapan ng WIC kaysa pumunta nang personal para sa pagpapatala o iba pang tulong. Kung mayroon kang mga karagdagang katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan ng WIC ng estado sa [protektado ng email] o (800) 852-5770. Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CFH/DWICSN/Pages/WICCovid19Info.aspx

DPSS

 • Lahat ng Pakinabang ng DPSS –– Medi-Cal, CalFresh, CalWORKS at mga benepisyo ng Pangkalahatang Kahulugan ay ibibigay nang walang abala sa pamamagitan ng mga ina ng Marso, Abril at Mayo 2020.
 • Habang ang mga sentro ng DPSS ay kasalukuyang sarado, ang mga serbisyo ay patuloy na ibinibigay sa pamamagitan ng website at telepono. Maaari ka na ngayong magpatala at mag-apply online.
  I-click ang dito para sa karagdagang impormasyon.

Mga mapagkukunan para sa mga Imigrante:

Opisina ng Immigrant Affairs

LA County Office of Immigrant Affairs: FAQ - Impormasyon sa Coronavirus para sa mga Imigrante

Ang mga indibidwal na naghahanap ng anumang pangangalagang medikal / paggamot na nauugnay sa COVID-19 ay hindi maitatakda sa anumang hinaharap na aplikasyon para sa katayuan sa imigrasyon. Ang mga residente ng LA County na walang seguro ay dapat na magamit, MyHealthLA, isang programa na ibinigay ng County. Ang mga serbisyong ibinigay ay hindi mabibilang laban sa mga tao sa isang pagsubok sa pagsingil ng publiko. Mga Pamilya ng Status ng Paghahalo. Ang mga taong karapat-dapat para sa mga benepisyo ay dapat na patuloy na ma-access ang mga ito at hindi ito mabibilang laban sa ibang mga kasapi sa sambahayan na mag-a-apply para sa paninirahan sa hinaharap. Ang Office of Immigrant Affairs ay maaaring maabot sa 1-800-593-8222.

Ang Public Defender ng Los Angeles County

 • Ang Opisina ng Public Defender ng Los Angeles County ay mayroong isang koponan ng 700 na mga abugado na nagtatrabaho upang protektahan ang mga karapatan ng populasyon ng imigrante sa lalawigan at bawasan ang epekto ng mga kriminal na paniniwala sa populasyon ng imigrante ng County.
 • Ang Public Defender Office ay nakatuon sa pagbaba ng populasyon ng bilangguan upang mabawasan ang pinsala ng pagkalat ng coronavirus.
 • Nagbibigay ang Opisyal ng Public Defenders ng ligal na representasyon sa mga indibidwal na nasa pangangalaga na nahaharap sa mga kahihinatnan sa imigrasyon.
 • Ang Opisina ng Public Defender ay magagamit upang makatulong at sagutin ang anumang mga katanungan tungkol sa imigrasyon at pagkakulong.
 • Ang Opisina ng Public Defender ng Los Angeles County ay maaaring maabot sa 213-974-0572 o 1-833-974-3003.

Ang CHIRLA (Coalition for Humane Immigrant Rights Los Angeles) ay namamahala ng isang libreng hotline na maaaring tawagan ng mga tao kung sa palagay nila mayroon silang Coronavirus, 888-624-4752.

Mga Mapagkukunang Pangkalusugan:

Pagsubok:

Pumunta sa http://Coronavirus.LACity.org/Testing upang matuto nang higit pa tungkol sa bagong pagsubok na COVID-19 na magagamit mula sa Lungsod ng LA at upang malaman kung karapat-dapat ka.

Ang Lungsod at County makipag-ugnay sa mga tracer makipag-ugnay sa pamamagitan ng telepono sa bawat isa na malapit na makipag-ugnay sa isang tao na sumubok ng positibo upang mangolekta ng potensyal na nakakatipid ng impormasyon. Mangyaring sagutin ang tawag kung makakatanggap ka ng isang tawag sa telepono mula sa "LA Public Health".

(6/3/20) Ang Tagapamahala ng LA County na si Hilda L. Solis, sa pakikipagsosyo sa Opisina ng Gobernador, ay naglunsad ng mga sumusunod na lugar ng pagsubok sa Unang Distrito:

 • Cal State LA, 5151 State University Drive, Los Angeles, CA 90032
 • Chap Care 10408 Vacco Street Suite A, South El Monte, CA 91733

Sa mga site sa pagsubok sa itaas, hindi mo kailangang maranasan ang mga sintomas upang masubukan. Gayunpaman, ang mga may sintomas ay makakatanggap ng pangunahing pagsasaalang-alang.

Pagsubok para sa Mga empleyado at Kawani

Maaaring hadlangan ng iyong samahan ang mga tipanan sa isang partikular na araw upang masubukan ang kawani. Hinihikayat ka naming ituloy ang pagpipiliang ito sa pamamagitan ng pagkontak sa Norma Casas, DHS, sa [protektado ng email] upang gawin ang pag-aayos na ito.

Indibidwal na Pagsubok

Ang mga appointment ay magagamit na ngayon! Ang mga indibidwal ay maaaring mag-iskedyul ng isang tipanan upang masubukan dito - https://lhi.care/covidtesting. Maraming mga tipanan na magagamit sa linggong ito.

Mga Mapagkukunang Seguro sa Kalusugan:

Inihayag ng Estado ng California na ang lahat ng mga plano sa segurong pangkalusugan ay kinakailangan upang magbigay ng walang gastos na pangangalaga sa mga kasapi na naghahanap ng pagsusuri, pagsusuri, o paggamot sa coronavirus.

 • Dahil sa COVID-19, ikaw o ang isang kakilala mo ay maaaring maging bagong karapat-dapat dahil sa pagkawala ng trabaho at maaaring mag-apply para sa Medi-Cal online sa Coverca.com
 • Para sa karagdagang impormasyon sa kung paano panatilihin ang iyong Medi-Cal sa panahon ng isang pandemya: healthconsumer.org/covid19
 • Tutulungan ng Maternal at Child Health Access ang mga indibidwal na mayroong Medi-Cal ngunit nakakaranas ng mga isyu sa pag-access dito. Tumawag sa 213-749-4261 at makatanggap ng tawag pabalik sa loob ng 24-48 na oras mula sa isang naka-block na numero.

Ang Kagawaran ng Kalusugan sa Publiko ng California: Pahina ng Mapagkukunan ng Babae at COVID-19, kabilang ang impormasyon sa:

Ang Iyong Mahusay na Anak: Malinaw ang mata Tungkol sa Paningin at Iba Pang Mga Saring sa Kalusugan

Ang Iyong Mahusay na Anak: Malinaw ang mata Tungkol sa Paningin at Iba Pang Mga Saring sa Kalusugan

Ang Iyong Anak na Anak: Malinaw ang Paningin Tungkol sa Paningin at Iba Pang Mga Pag-screen sa Kalusugan noong Pebrero ay Mababang Buwan ng Pagkilala sa Pangitain - at isang magandang panahon upang, mabuti, mag-focus sa malusog na paningin ng iyong anak at iba pang paglago at pag-unlad, kahit na nagpatuloy ang pandemya at paglayo ng panlipunan. Maaari itong ...

Mga Patnubay sa Bagong Pandiyeta sa Estados Unidos para sa Mga Sanggol at Mga Bata: Laktawan ang Asukal

Mga Patnubay sa Bagong Pandiyeta sa Estados Unidos para sa Mga Sanggol at Mga Bata: Laktawan ang Sugar Sugar ay hindi gaanong kaibig-ibig para sa kalusugan ng mga sanggol at mga bata, ayon sa mga bagong alituntunin sa pagdidiyeta para sa mga Amerikano mula sa Kagawaran ng Agrikultura ng Estados Unidos. Sa katunayan, inirekomenda ng ulat na ang mga sanggol ay walang naidagdag ...

Pebrero 2021 Mga Libro

Pebrero 2021 Mga Libro

Pebrero 2021 Mga Libro Pebrero ay Buwan ng Kasaysayan ng Itim! Ipagdiwang kasama ang mga librong ito ... Ang ABC's of Black History ni Rio Cortez, na isinalarawan ni Lauren Semmer Sinabi sa tekstong tumutula, ang librong ito ay sumusunod sa alpabeto habang natutunan namin ang lahat tungkol sa itim na kasaysayan ng US at sa paligid ng ...

Pebrero 2021 Mga Kamangha-manghang Gawain

Pebrero 2021 Mga Kamangha-manghang Gawain 

Pebrero 2021 Mga Kamangha-manghang Aktibidad Pebrero ay Buwan ng Kasaysayan ng Itim! Basahin ang isang libro ng larawan ng isang itim na manunulat o ilustrador nang magkasama. Groundhog Day! Turuan ang iyong anak na gumawa ng mga papet na anino at tumingin sa anim na linggo ng taglamig! Ang Pebrero ay Pambansang Pagpapakain din ng ...

Enero 2021 Mga Kamangha-manghang Gawain

Enero 2021 Mga Kamangha-manghang Gawain

Enero 2021 Mga Kamangha-manghang Gawain Ano ang isang layunin para sa taong ito na maaaring magawa mo at ng iyong anak na makamit? Ang Enero ay National Hobby Month! Ano ang libangan na maaaring simulan ng iyong anak sa buwang ito? Gumawa ng 15 sit-up kasama ang iyong anak! Trivia Day! Ano ang isang random o nakakatuwang katotohanan sa iyo ...

Enero 2021 Mga Libro

Enero 2021 Mga Libro

Enero 2021 Mga Libro Enero 18 ay Martin Luther King, Araw ng Jr. Alamin ang tungkol sa kung paano binago ng pinuno na ito ang kurso ng kilusang karapatang sibil gamit ang mga librong ito ... Ako si Martin Luther King, Jr. (Ordinaryong Tao na Binabago ang Mundo) ni Brad Meltzer, na isinalarawan ni Christopher ...

isalin