Sb 982 https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201720180SB982

Senador Holly Mitchell

Babaguhin ng panukalang batas na ito ang mga halagang mula sa kung saan ang kita ng pamilya ay dapat ibawas upang matukoy ang halaga ng cash aid na binabayaran bawat buwan, at ipagbabawal ang halaga ng cash aid mula sa higit sa mga tinukoy na kabuuan o mas mababa kaysa sa iba pang tinukoy na mga kabuuan. Ang panukalang batas ay mangangailangan ng lahat ng mga tinukoy na halagang iyon upang madagdagan bawat taon sa pamamagitan ng parehong porsyento bilang pagtaas sa antas ng kahirapan ng pederal para sa bawat laki ng pamilya, na taun-taon na na-update ng Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao ng Estados Unidos.

AB 2960 https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201720180AB2960

Miyembro ng Assembly na si Thurmond

Kinakailangan ng panukalang batas na ito ang Kagawaran ng Edukasyon ng California (CDE), na magtawag ng isang stakeholder workgroup bago ang Hunyo 30, 2019, upang suriin at magbigay ng mga rekomendasyon sa pagbuo ng isang online portal para sa mga serbisyo sa pag-aalaga ng bata at pag-unlad ng estado at magsumite ng isang ulat tungkol dito mga natuklasan sa Superbisor ng Public Instruction hanggang Enero 1, 2020. Kinakailangan nito, sa Enero 1, 2021, ang superbisor na magsumite sa Lehislatura ng isang ulat na nagmumungkahi ng mga plano para sa online portal, batay sa mga rekomendasyon mula sa workgroup. Nangangailangan ang panukalang batas sa CDE na mag-post ng isang portal sa website nito, sa Hunyo 30, 2022.

AB 2698 https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201720180AB2698

Kagawad ng Assembly Rubio

Ang panukalang batas na ito ay mangangailangan ng aplikasyon ng isang factor ng pagsasaayos ng 1.05 para sa mga bata na pinaglilingkuran sa isang programa ng preschool ng estado ng California, at para sa mga sanggol at sanggol na 0 hanggang 36 na buwan ang edad at hinahain sa pangkalahatang mga programa sa pangangalaga ng bata at pag-unlad, o mga bata na 0 hanggang 5 taong gulang at nagsisilbi sa isang setting ng network ng edukasyon sa bahay ng pamilya ng pangangalaga ng bata na pinondohan ng isang pangkalahatang programa sa pangangalaga at pag-unlad ng bata, kung saan ibinibigay ang mga serbisyo sa konsulta sa kalusugang pangkaisipan.

AB-992 https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201720180AB992

Miyembro ng Asembliya Arambula

CalWORKs: Baby Wellness at Family Support Home Visiting Program: Ang panukalang batas na ito, simula Enero 1, 2018, ay magtatatag ng Baby Wellness at Family Support Home Visiting Program na nangangailangan ng Kagawaran ng Serbisyong Panlipunan ng Estado na magbigay ng pondo sa mga lalawigan para sa hangarin ng pagpapatupad o pagkontrata sa tinukoy na mga maagang programa sa pagbisita sa bahay upang magbigay ng boluntaryong mga programa ng pagbisita sa bahay ng ina, sanggol, at maagang pagkabata na inaprubahan ng kagawaran at pahintulutan ang mga pondong gagamitin upang maiugnay ang mga maagang serbisyo sa pagbisita sa bahay, bukod sa iba pa, mga serbisyo ng diaper bank.

AB-1754 https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201720180AB1754

Mga Miyembro ng Assembly na sina McCarty, Friedman, Eduardo Garcia, at Bonta

Pre-K Para sa Lahat ng Batas ng 2018: Ang panukalang batas na ito, ang Pre-K para sa Lahat ng Batas ng 2018, ay mangangailangan ng estado na magbigay sa lahat ng mga 4 na taong gulang na bata na natutugunan ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat na may access sa mga maagang pangangalaga at mga programa sa edukasyon.

AB-2001 https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201720180AB2001

Kagawad ng Assembly Reyes

Family Network Care Home Education Networks (FCCHENs): Sa kasalukuyan ang isang programa na FCCHEN ay dapat na may kasamang pagtatasa ng bawat tagapagbigay ng tahanan ng pangangalaga ng bata sa pamilya upang matiyak na ang mga serbisyo ay may mataas na kalidad at naaangkop sa edukasyon at pag-unlad. Mangangailangan ang panukalang batas na ang mga tool na ginamit upang gawin ang mga pagtatasa na ito ay naaangkop sa mga setting ng tahanan ng pangangalaga ng bata ng pamilya, at mangangailangan ng isang programa ng network ng edukasyon sa home care ng pamilya ng isang pamilya upang isama ang pagpapanatili ng isang developmental portfolio para sa bawat bata, tulad ng ibinigay, at mga pagkakataon para sa magulang pagkakasangkot

AB-2292 https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180AB2292

Assembly Member Aguiar-Curry (Mga Coauthor: Mga Miyembro ng Assembly Burke, Cervantes, Eggman, Quirk-Silva, Rubio, at Waldron)

Pangangalaga sa Bata: Mga Rate ng Pagbabayad; gastos sa pagsisimula; mga gawad: Ang panukalang batas na ito ay magpapataas ng pag-access sa pangangalaga sa sanggol para sa mga 0-3 taong gulang sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kadahilanan ng pagsasaayos para sa mga sanggol na 0 hanggang 18 buwan ang edad, at mga sanggol na 18 hanggang 36 na buwan ang edad, at hinahain sa isang child day care center, at para sa mga sanggol at sanggol na 0 hanggang 36 na buwan ang edad at hinahain sa isang pamilyang inaalagaan ng bata. Lilikha rin ito ng Classroom Planning and Implementation Grant Program sa CDE upang suportahan ang pangkalahatang pangangalaga ng bata at mga sentro ng pag-unlad o mga programa ng CSPP na nais na magbukas ng mga bagong pasilidad o baguhin ang mayroon nang mga pasilidad upang maghatid ng ibang pangkat ng edad.

AB-2626 https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201720180AB2626

Miyembro ng Asembleya Mullin

Batas sa Mga Serbisyo para sa Pangangalaga at Pag-unlad ng Bata: Ang panukalang batas na ito ay gagawa ng maraming pagbabago sa pagiging karapat-dapat sa pamilya, pagkontrata, at mga propesyonal na suporta upang matulungan ang mga county na makuha ang mas maraming pondo na inilalaan sa pangangalaga ng bata bawat taon.

AB-605 https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201720180AB605

Miyembro ng Asembleya Mullin

Mga Day Care Center: Pagpipilian sa lisensya sa unang baitang. Lumilikha ng solong lisensya para sa pangangalaga batay sa sentro anuman ang mga edad na hinatid.

AB-11 https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201720180AB11

Mga Miyembro ng Assembly na sina McCarty at Bonta (Mga Coauthor: Mga Miyembro ng Assembly na sina Carrillo at Nazarian)

Mga Pagpapaunlad na Pag-screen: Kinakailangan ang mga serbisyo sa pag-screen sa ilalim ng programa ng EPSDT upang isama ang mga serbisyo sa pag-screen ng pag-unlad para sa mga nasa edad 0 hanggang 3 taong gulang at mapatunayan at ma-standardize
isalin