Jeff Schnaufer | Unang 5 LA Writer & Editor

Abril 28, 2022 | 8 Minuto Basahin

Naglalarawan ng kapangyarihan ng sama-samang boses, ang First 5 LA ay sumali sa statewide network ng First 5s noong Abril 19 para sa taunang kaganapan sa Advocacy Day upang himukin ang mga mambabatas ng California na unahin ang maagang pagkabata sa paggawa ng badyet at patakaran at panatilihin ang mga tagumpay sa mga sistema ng paglilingkod sa pamilya na ginawa sa panahon ng Pandemya ng covid19. 

Sa panahon ng kaganapan, ang Unang 5 delegasyon ng LA ay lumahok sa higit sa dalawang dosenang nakaiskedyul na virtual na pagpupulong kasama ang mga mambabatas ng estado at ang kanilang mga tauhan na kumakatawan sa County ng Los Angeles. Ang taunang pagpupulong, na itinataguyod ng ang First 5 Association of California, ay ang pangunahing kaganapan ng adbokasiya ng taon para sa dose-dosenang First 5s, na humahantong sa 2022-23 fiscal year ng estado simula Hulyo 1 at mga deadline sa pambatasan sa taglagas. 

“Ang Advocacy Day ngayong taon ay isang napakahusay na pagkakataon upang kumonekta sa halos bawat miyembro ng delegasyon ng pambatasan ng County ng LA at itaguyod ang kahalagahan ng mga unang taon sa buhay ng isang bata, ang kinakailangang bigyang-priyoridad ang mga maliliit na bata sa paggawa ng patakaran, at mga partikular na pagbabago sa patakaran, batay sa sa mga pagsisikap ng First 5 LA na baguhin ang mga sistema ng paglilingkod sa bata at pamilya upang gumana para sa mga bata at pamilya,” sabi ni First 5 LA Executive Director Kim Belshé.

"Ngayon dalawang taon na ang pandemya, talagang pinag-iisipan namin nang malalim ang aming mga priyoridad at kung paano hindi lamang na-highlight ng COVID-19 ang mga umiiral na pagkakaiba sa loob ng aming anak at mga sistema ng paglilingkod sa pamilya ngunit pinalala pa ang mga ito." – Unang 5 LA Chief Government Affairs Officer na si Charna Widby

Kasama ang mga kasosyo nito sa Koalisyon ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon at ang First 5 Association (na kumakatawan sa lahat ng 58 First 5 county commissions sa buong estado), First 5 LA ay nagtaguyod para sa badyet at pambatasang mga priyoridad na may kaugnayan sa mga suporta sa pamilya, kalusugan ng pamilya at maagang pag-aaral, kabilang ang mga iminungkahi sa 2022-23 na badyet ng Gobernador Newsom. 

Dahil sa patuloy na likas na katangian ng pandemya, ang First 5 LA at ang mga kasosyo nito ay nagsalita din sa kahalagahan ng mga patakaran na makakatulong sa pagtugon sa mga dati nang umiiral na hindi pagkakapantay-pantay na naiilaw ng coronavirus.

Charna Widby, chief government affairs officer para sa First 5 LA's Office of Government Affairs and Public Policy, na nanguna sa First 5 LA delegation, ay nagsabi: “Ngayon dalawang taon na ang pandemya, talagang pinag-iisipan namin nang mabuti ang aming mga priyoridad at kung paano ang COVID- 19 ay hindi lamang na-highlight ang umiiral na mga pagkakaiba sa loob ng aming anak at mga sistema ng paglilingkod sa pamilya ngunit pinalala pa ang mga ito."

"Ipinakita ng pandemya na maaari tayong gumawa ng mas mahusay, at kailangan nating gumawa ng mas mahusay. Nakita namin ang mga system na gumagamit ng maraming flexibilities mula noong nagsimula ang krisis, ngunit marami ang pansamantala. Dapat nating panatilihin ang mga iyon upang magbigay ng mas maraming pagpipilian sa mga komunidad at pamilya sa halip na sumunod sa isang one-size-fits-all na diskarte." – Unang 5 LA Senior Policy Analyst na si Andrew Olenick

Sa layuning ito, itinaguyod ng First 5s ang mga patakaran at pamumuhunan na nagbibigay-priyoridad sa mga serbisyo sa pag-iwas at interbensyon at mas mababang mga hadlang sa pag-access ng mga mahahalagang serbisyo at sistema ng pangangalaga sa pisikal at mental na kalusugan upang matugunan ang mga pamilya kung nasaan sila.

Sa panahon ng pandemya, nag-adjust ang ilang sistema upang madagdagan ang access para sa mga pamilyang may maliliit na bata, kabilang ang Medi-Cal (na nagbigay ng tuluy-tuloy na saklaw sa mga bata) at pagbisita sa bahay (na nagpasimula ng mga virtual na pagbisita). 

"Ipinakita ng pandemya na maaari tayong gumawa ng mas mahusay, at kailangan nating gumawa ng mas mahusay," sabi ni Andrew Olenick, isang senior policy analyst sa First 5 LA's Office of Government Affairs and Public Policy. "Nakita namin ang mga system na nagpatibay ng maraming flexibilities mula noong nagsimula ang krisis, ngunit marami ang pansamantala. Dapat nating panatilihin ang mga iyon upang magbigay ng mas maraming pagpipilian sa mga komunidad at pamilya sa halip na sumunod sa isang one-size-fits-all na diskarte."

KUNG SINO TAYO, KUNG ANO ANG ATING ITINANGGOL — AT ANG KONEKSYONG COVID-19

Kasama sa First 5 LA delegation sina Widby, Olenick, Executive Director Kim Belshé, Commissioner Romalis Taylor, Commissioner Carol Sigala, Commissioner Robert Byrd, Senior Government Affairs Strategist Jamie Zamora, Government Affairs Strategist Anais Duran, Senior Policy Strategist Ofelia Medina, Policy Analyst Esther Nguyen at Local Policy Specialist na si John Bamberg. Kasama sa delegasyon ang mga kinatawan ng tagapagtaguyod ng Sacramento ng First 5 LA, Mga Istratehiya ng California, na kinabibilangan ng Kasosyo na si John Benton, Kasosyong Monique Ramos, Kasosyong Tiffany Mathews at Kasosyong si Lily MacKay.

Ang isang detalyadong listahan ng badyet ng First 5 LA at mga pambatasang priyoridad na na-highlight sa mga pulong ng Advocacy Day kasama ang mga mambabatas — at ang mga dahilan kung bakit sila sinusuportahan ng First 5 LA — ay makikita sa bagong pahina ng buod ng First 5 Advocacy Day 2022, magagamit dito. 

Nasa ibaba ang buod ng mga priyoridad na ito. 

ECE Mga Priyoridad sa Badyet ng Estado 2022-2023 ng Coalition para sa mga suporta sa maagang pag-aaral. Upang ihinto ang lumalawak na agwat sa kayamanan sa pagitan ng kababaihan at kalalakihan, partikular na ang mga babaeng may kulay, at ipagpatuloy ang paglago ng ekonomiya, ang First 5 LA ay sumali sa ECE Coalition sa paghingi ng $1.3 bilyon sa mga pamumuhunan ng pederal at estado upang taasan ang sahod ng tagapagbigay ng pangangalaga sa bata; $187 milyon para iwaksi ang mga bayarin sa pamilya hanggang Setyembre 2024; $310 milyon sa mga pamumuhunan sa imprastraktura ng pangangalaga ng bata at $250 milyon sa mga gawad para sa pagpapaunlad ng mga manggagawa.

Malaki ang epekto ng pagkakaroon ng pangangalaga sa bata sa kakayahan ng kababaihan na bumalik sa trabaho. Habang ang mga lalaki ay bumalik sa trabaho, higit sa 1.8 milyong kababaihan ang hindi bumalik mula noong Pebrero 2020. At ito ay mas malala para sa mga babaeng may kulay. Kasabay nito, bumaba pa rin ang industriya ng pangangalaga sa bata ng 131,000 trabaho mula noong Pebrero 2020 dahil sa mga paghihirap sa pananalapi at pagsasara ng mga sentro ng pangangalaga sa bata. Ang mababang sahod ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang mga provider, karamihan sa mga kababaihang Black at Latinx, ay umaalis sa larangan ng pangangalaga sa bata at hindi pumasok, o muling pumasok, sa propesyon. 

Ang mga priyoridad ng ECE Coalition 2022 ay Available dito. 

SB 976 (Leyva), na magtatatag ng unibersal na preschool upang magkaloob sa mga maliliit na bata ng California at sa kanilang mga pamilya ng pantay na pag-access sa de-kalidad na maagang pag-aaral at mga serbisyo sa pangangalaga. Ang SB 976 ay makakatulong na mapanatili ang pagpili ng pamilya at lumikha ng isang tunay na mixed-delivery system sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga programang nakabatay sa komunidad na mag-alok ng unibersal na preschool para sa lahat ng 3- at 4 na taong gulang. 

Ang pagtiyak na ang mga maliliit na bata at kanilang mga pamilya ay may sapat na mga pagpipilian sa mga serbisyo sa maagang pag-aaral ay lalong kritikal sa ekonomiya ngayon, dahil sa patuloy na epekto ng pandemya ng COVID-19 sa uring manggagawa, mababang kita, at mga komunidad ng kulay.

AB 92 (Reyes), na ay magtatatag ng mas patas na sliding scale para sa mga bayarin sa pamilya na gumagamit ng mga serbisyo ng preschool at pangangalaga ng bata na may subsidiya ng estado. Makakatulong ang AB 92 na matiyak na ang mga pamilyang may mababang kita at nagtatrabaho ay may access sa abot-kayang mga serbisyo at suporta para sa maagang pag-aaral sa pamamagitan ng paglilimita sa mga bayarin para sa preschool at pangangalaga sa bata na tinutustusan ng estado sa hindi hihigit sa 1 porsiyento ng buwanang kita ng isang pamilya at iwaksi ang mga ito nang buo para sa mga kumikita. wala pang 75 porsiyento ng median na kita ng estado at pagtanggap ng tulong na pera sa pamamagitan ng CalWORKs hanggang Oktubre 31, 2023.

Maraming mga pamilya na gumagamit ng subsidized na pangangalaga ay kinakailangang magbayad ng bayad sa pamilya. Ang bayad sa pamilya ay nakabatay sa laki ng isang pamilya, na-adjust na buwanang kita, at uri ng pangangalagang kailangan (buo o part-time). Karamihan sa mga pamilyang may subsidiya sa pangangalaga ng bata ay Black at Latinx. Ang mga magulang, partikular na ang mga may kulay na ina, ay huminto sa trabaho o binawasan ang kanilang oras ng trabaho dahil hindi nila kayang bayaran ang mga bayarin sa pamilya sa panahon ng pandemya.

Ang SB 951 (Durazo), na hahantong sa mas mataas na antas ng pagpapalit ng sahod sa pamamagitan ng programa ng Paid Family Leave ng California at, pagsapit ng 2025, ay magbibigay sa maraming bagong magulang ng 90 porsiyento ng kanilang mga sahod kapag kumuha sila ng walong linggong bakasyon upang alagaan ang kanilang anak. Mapapabuti nito ang mga resulta sa pagpapaunlad ng bata, pisikal at mental na kalusugan ng ina at seguridad sa ekonomiya para sa mga pamilya, pati na rin ang pagpapanatili at pagiging produktibo para sa mga negosyo. Sa kasalukuyan, ang programa ng Paid Family Leave ng estado ay pinapalitan lamang ang 60 hanggang 70 porsiyento ng sahod ng isang indibidwal kapag sila ay nagbakasyon upang alagaan ang isang bagong bata. Walang aksyon ng estado ngayong taon, na bababa pa, sa 55 porsiyento ng sahod ng isang indibidwal.

AB 2402 (Blanca Rubio, Wood), na mangangailangan na ang mga batang wala pang 5 taong gulang ay tumanggap ng tuluy-tuloy na pagiging karapat-dapat para sa Medi-Cal. Sa pangkalahatan, titiyakin ng panukalang batas na ito na walang mga batang wala pang 5 taong gulang na pinaglilingkuran ng Medi-Cal ang mawawalan ng access sa coverage ng pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng programang iyon dahil sa mga pansamantalang pagbabago sa kita ng pamilya. Ang patuloy na saklaw ng Medi-Cal ay mahalaga para maiwasan ang mga pagkagambala sa pangangalaga. Ito ay lalong mahalaga sa unang limang taon ng buhay kapag ang mga medikal na pagbisita ay nangyayari nang madalas, at ang utak ay umuunlad nang mas mabilis kaysa sa anumang iba pang oras sa buhay.

Sa panahon ng emerhensiyang pampublikong kalusugan ng COVID-19, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ay pansamantalang nakatanggap ng tuluy-tuloy na saklaw sa pamamagitan ng Medi-Cal, na nananatili sa programa anuman ang mga pagbabago sa kita ng pamilya sa loob ng isang taon. Gayunpaman, nang walang aksyong pambatas, maaaring magsimulang mawalan ng saklaw ng Medi-Cal ang mga bata kapag natapos na ang emergency. Ang AB 2402 ay kumakatawan sa isang pagkakataon para sa California na ipagpatuloy ang paggawa ng isang bagay na nagawa nitong mabuti sa panahon ng pandemya ng COVID-19: pagtiyak na ang mga bata ay may tuluy-tuloy na access sa mahahalagang saklaw ng pangangalagang pangkalusugan.

Pagpopondo sa badyet ng gobernador sa Enero para sa $50 milyon upang palawakin ang mga programa ng California Home Visiting at Black Infant Health at upang matiyak ang kakayahang umangkop sa mga modelo ng pagbisita sa bahay ng estado. Ang mga bisita sa bahay ay nagsilbing kritikal na link ng suporta para sa mga pamilya sa buong pandemya ng COVID-19, lalo na sa mga nahaharap sa iba't ibang hamon na pinalala ng krisis na ito. Ang mga pamilya ay dapat magkaroon ng isang pagpipilian tungkol sa kung saan at kung paano sila tumatanggap ng mga pagbisita sa bahay - maging ito man ay sa tahanan, sa isang komunidad o klinika, o sa pamamagitan ng telehealth - dahil ito ay mahalaga upang makilala ang mga pamilya kung nasaan sila at kung saan sila nakakaramdam ng ligtas. Ang pagpapalakas sa programa ng Black Infant Health at pagtiyak na ang mga pamilya ay maaaring patuloy na makilahok nang halos, tulad ng ginawa nila sa panahon ng krisis sa COVID, ay susuporta sa kalusugan ng Black maternal at makakatulong na mabawasan ang hindi katanggap-tanggap na mataas na rate ng maternal mortality sa mga Black mother sa California.

Pagpopondo para sa $250 milyon na ilalaan sa Mga Serbisyong Pangkalusugan ng Pag-iisip ng Sanggol at Maagang Bata para sa mga batang prenatal hanggang sa edad na 5. Susuportahan nito ang mga nakabatay sa ebidensya, may kaalaman sa ebidensya at pinakamahuhusay na kagawian at estratehiya na tinukoy ng komunidad upang mapabuti ang panlipunan-emosyonal na kalusugan ng mga bata. Maglalaan din ito ng karagdagang pag-unlad ng mga manggagawa at ang pagkuha at pagsasanay ng mga kwalipikadong consultant sa kalusugan ng isip ng maagang pagkabata.

MGA NAHALAL NA OPISYAL NA NAG-CHEERING SA FIRST 5s

Sa kanilang mga virtual na pagpupulong, ang First 5 LA delegation ay nag-ulat ng positibong pakikipag-ugnayan sa mga mambabatas at kanilang mga kawani. Marami ang nakipagtulungan sa First 5s noon sa batas at pamumuhunan ng estado upang mapabuti ang buhay ng mga maliliit na bata at kanilang mga pamilya.  

“Ang dahilan kung bakit sa tingin ko ay engaged sila ay dahil nakipagkita na kami sa kanila noong nakaraan,” sabi ni First 5 LA Commissioner Romalis Taylor, na nakipagpulong sa pagkakataong ito sa mga opisina ng Assemblymember Freddie Rodriguez (D-Pomona), Kagawad ng Asembleya Reginald Byron Jones-Sawyer, Sr. (D-Los Angeles) at Republican Leader ng Senado ng Estado Scott Wilk (R-Santa Clarita). “Ipinakita nito sa akin kung gaano kahalaga ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga mambabatas na ito. Na nagsasabi sa akin na nagkakaroon tayo ng epekto.”

Pinuri ni Belshé ang pagtutulungan ng magkakasama sa likod ng mga pagsusumikap sa Araw ng Adbokasiya ng First 5 LA, na binanggit: "Ang aming Opisina ng Mga Ugnayan ng Pamahalaan sa Pampublikong Patakaran ay gumawa ng isang pambihirang trabaho, umaakit at sumusuporta sa pagsasama ng First 5 LA na mga komisyoner sa mga briefing na ito, na nag-uugnay sa dose-dosenang mga pulong sa mga miyembro at kawani. , at pakikipagtulungan sa Unang 5 komisyon sa buong estado.”

Sinasalamin ang mensaheng ito ng pagtutulungan ng magkakasama, Senador ng Estado Connie M. Leyva (D-Chino) ay nagbigay ng isang nakakaganyak na virtual na pananalita sa panahon ng kaganapan sa Advocacy Day na nagpapakita kung paano pinahahalagahan ng mga mambabatas ng estado ang gawain ng First 5s.

"Pakitandaan na napakaraming iba pang mga nahalal na opisyal tulad ko na nagpapasaya sa iyo," sinabi niya sa First 5s. “Ipagpatuloy ang mahusay na gawain. Kapag nagtutulungan tayo, sabay tayong mananalo.”

Tala ng Editor: Ang kaganapan sa Virtual Advocacy Day ay nagaganap sa loob ng dalawang linggo at opisyal na magtatapos sa Dia de los Libros virtual bilingual storytelling event sa Biyernes, Abril 29, 2022, sa ganap na 10 ng umaga Ang isang oras na kaganapan, na ginanap sa Facebook Live, itatampok Jennifer Siebel Newsom, Unang Kasosyo ng California, at iba pang kilalang mga taga-California para sa isang pagdiriwang ng kultura at koneksyon sa pamamagitan ng kuwento bilang parangal sa El Día de los Niños at El Día de los Libros. I-click ang link sa Facebook Live para magparehistro. 
isalin