COVID-19 Mga Bangko para sa Pangkalusugan ng Komunidad:

Impormasyon sa Pamamahagi ng Bakuna sa COVID-19

Tsart ng Pamamahagi ng Bakuna ng Kagawaran ng Public Health County ng Los Angeles: http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidvaccinedistribution/ 

Mga FAQ ng Bakuna ng Estado ng California: https://covid19.ca.gov/vaccines/

Pagkuha ng Bakuna: 

Kumuha ng Shot: isang kolektibong pinamamahalaan ng boluntaryong naghahangad na malunasan at tiyak at mapahamak ang pinsala - may mga hadlang sa pag-access ng bakuna sa mga pamayanan na pinakahirap na tinamaan ng COVID-19. Nagpupumilit ang Los Angeles na makakuha ng mga bakuna sa mga taong higit na nangangailangan sa kanila. Ang Get Out the Shot ay tumutugma sa pangangailangan sa mga tipanan para sa mga karapat-dapat.

Ang mga indibidwal na naghahanap ng tulong para sa kanilang sarili o isang mahal sa buhay ay maaaring tumawag sa 213.986.7604 o kumpletuhin ang form ng tulong. Tatawagan sila ng isang boluntaryo sa wikang tinukoy nila upang makakuha ng nauugnay na impormasyon para sa isang tipanan, kasama na kung gaano kalayo ang maaari silang maglakbay, kung nais nila ng walk-up o drive-thru at kung sila ay magagamit.

https://myturn.ca.gov/ - Mag-sign up upang malaman kung kailan ang iyong oras upang makuha ang bakuna!

Pagsubok para sa COVID-19:

Ang pagsubok ay magagamit nang libre para sa lahat ng mga residente ng LA County, hindi alintana kung nagpapakita ka ng mga sintomas o hindi.

Ang pagsubok ay sa pamamagitan lamang ng appointment. Upang mag-book ng appointment, bisitahin ang: https://lacovidprod.service-now.com/rrs

*nota* Ang panuntunan sa Public Charge ay HINDI pinaghihigpitan ang pag-access sa pagsusuri at paggamot ng mga nakahahawang sakit, kasama ang COVID-19. Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito.

(6/3/20) Ang Tagapamahala ng LA County na si Hilda L. Solis, sa pakikipagsosyo sa Opisina ng Gobernador, ay naglunsad ng mga sumusunod na lugar ng pagsubok sa Unang Distrito:

Cal State LA, 5151 State University Drive, Los Angeles, CA 90032

Chap Care 10408 Vacco Street Suite A, South El Monte, CA 91733

Sa mga site sa pagsubok sa itaas, hindi mo kailangang maranasan ang mga sintomas upang masubukan. Gayunpaman, ang mga may sintomas ay makakatanggap ng pangunahing pagsasaalang-alang.

Pagsubok para sa Mga empleyado at Kawani

Maaaring hadlangan ng iyong samahan ang mga tipanan sa isang partikular na araw upang masubukan ang kawani. Hinihikayat ka naming ituloy ang pagpipiliang ito sa pamamagitan ng pagkontak sa Norma Casas, DHS, sa [protektado ng email] upang gawin ang pag-aayos na ito.

Indibidwal na Pagsubok

Ang mga appointment ay magagamit na ngayon! Ang mga indibidwal ay maaaring mag-iskedyul ng isang tipanan upang masubukan dito - https://lhi.care/covidtesting. Maraming mga tipanan na magagamit sa linggong ito.

Impormasyon sa Seguro sa Kalusugan:

Inihayag ng Estado ng California na ang lahat ng mga plano sa segurong pangkalusugan ay kinakailangan upang magbigay ng walang gastos na pangangalaga sa mga kasapi na naghahanap ng pagsusuri, pagsusuri, o paggamot sa coronavirus.

  • Dahil sa COVID-19, ikaw o ang isang kakilala mo ay maaaring maging bagong karapat-dapat dahil sa pagkawala ng trabaho at maaaring mag-apply para sa Medi-Cal online sa Coverca.com
  • Para sa karagdagang impormasyon sa kung paano panatilihin ang iyong Medi-Cal sa panahon ng isang pandemya: healthconsumer.org/covid19
  • Tutulungan ng Maternal at Child Health Access ang mga indibidwal na mayroong Medi-Cal ngunit nakakaranas ng mga isyu sa pag-access dito. Tumawag sa 213-749-4261 at makatanggap ng tawag pabalik sa loob ng 24-48 na oras mula sa isang naka-block na numero.

Impormasyon sa COVID-19 at Kalusugan ng Mga Bata:

Batay sa magagamit na ebidensya, ang mga bata ay hindi mukhang mas mataas ang peligro para sa COVID-19 kaysa sa mga may sapat na gulang. Habang ang ilang mga bata at sanggol ay nagkasakit sa COVID-19, binubuo ng mga may sapat na gulang ang karamihan sa mga kilalang kaso hanggang ngayon, ayon sa CDC.

Gayunpaman, ang isang maliit na bilang ng mga bata ay nakabuo ng isang nagpapaalab na kondisyon bilang resulta ng COVID-19 na kilala bilang Multi-System Inflam inflammatory Syndrome (MIS-C). Ang MIS-C ay inilarawan bilang pamamaga (pamamaga) sa maraming mga sistema ng katawan, potensyal na kabilang ang puso, baga, bato, utak, balat, mata, at mga gastrointestinal na organo. Kasama sa mga palatandaan at sintomas ng MIS-C ang lagnat at iba`t ibang sintomas tulad ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagtatae, sakit sa leeg, pantal, at pagod na pagod.

Kung ang iyong anak ay mayroong alinman sa mga sintomas na ito, iba pang mga sintomas ng COVID-19, o iba pang patungkol sa mga palatandaan, makipag-ugnay sa iyong pedyatrisyan. Kung ang iyong anak ay nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng pang-emergency na babala kabilang ang paghinga ng paghinga, paulit-ulit na sakit o presyon sa dibdib, bagong pagkalito, kawalan ng kakayahang gisingin o manatiling gising, mala-bughaw na labi o mukha, matinding sakit sa tiyan, o iba pa tungkol sa mga palatandaan, humingi kaagad ng emerhensiyang pangangalaga.

Pagpapanatiling Aktibo ng Mga Bata Sa Panahon ng Mga Order sa Shelter-At-Home:

Mga mapagkukunan para sa Kalusugang Pangkaisipan at COVID-19:

Ang Kagawaran ng Kalusugan ng Kalusugan ng California: Pahina ng Mapagkukunan ng Babae at COVID-19, mayroon ding impormasyon tungkol sa:

Mga mapagkukunan para sa Mga Buntis na Indibidwal:

Sentro para sa Pagkontrol sa Sakit: Pagbubuntis at COVID-19

Suporta sa Postpartum International ay nadagdagan ang bilang ng kanilang mga libreng lingguhan online na mga grupo ng suporta para sa mga buntis, postpartum at mga ina ng militar. Maghanap ng impormasyon sa mga oras at magparehistro dito.

PopSugar Fitness ay may libreng pag-eehersisyo sa YouTube, kasama ang a Pagkasyahin ang channel sa Pagbubuntis.

Direktoryo ng Mga Programang Bumibisita sa Bahay: https://edirectory.homevisitingla.org/Home/Programs

Breastfeeding & COVID-19:
isalin