COVID-19 Mga Bangko para sa Pangkalusugan ng Komunidad:

Pagsubok para sa COVID-19 - Humanap ng isang tipanan sa LA County: https://covid19.lacounty.gov/testing/ 

Impormasyon sa Seguro sa Kalusugan: Inihayag ng Estado ng California na ang lahat ng mga plano sa segurong pangkalusugan ay kinakailangan upang magbigay ng walang gastos na pangangalaga sa mga kasapi na naghahanap ng pagsusuri, pagsusuri, o paggamot sa coronavirus.

  • Dahil sa COVID-19, ikaw o ang isang kakilala mo ay maaaring maging bagong karapat-dapat dahil sa pagkawala ng trabaho at maaaring mag-apply para sa Medi-Cal online sa Coverca.com
  • Para sa karagdagang impormasyon sa kung paano panatilihin ang iyong Medi-Cal sa panahon ng isang pandemya: healthconsumer.org/covid19
  • Tutulungan ng Maternal at Child Health Access ang mga indibidwal na mayroong Medi-Cal ngunit nakakaranas ng mga isyu sa pag-access dito. Tumawag sa 213-749-4261 at makatanggap ng tawag pabalik sa loob ng 24-48 na oras mula sa isang naka-block na numero.

Mga mapagkukunan para sa Kalusugang Pangkaisipan at COVID-19:

Ang Kagawaran ng Kalusugan ng Kalusugan ng California: Pahina ng Mapagkukunan ng Babae at COVID-19, mayroon ding impormasyon tungkol sa:

Mga mapagkukunan para sa Mga Buntis na Indibidwal:

CDC - Patnubay sa Bakuna sa COVID-19 para sa Mga Buntis na Tao

Sentro para sa Pagkontrol sa Sakit: Pagbubuntis at COVID-19

Suporta sa Postpartum International ay nadagdagan ang bilang ng kanilang mga libreng lingguhan online na mga grupo ng suporta para sa mga buntis, postpartum at mga ina ng militar. Maghanap ng impormasyon sa mga oras at magparehistro dito.

PopSugar Fitness ay may libreng pag-eehersisyo sa YouTube, kasama ang a Pagkasyahin ang channel sa Pagbubuntis.

Direktoryo ng Mga Programang Bumibisita sa Bahay: https://edirectory.homevisitingla.org/Home/Programs

Breastfeeding & COVID-19:
isalin