ALAMEDA, CA (Enero 12, 2022) – Noong Lunes, inilabas ni Gobernador Newsom ang kanyang iminungkahing 2022-23 na plano sa badyet, isang balangkas na nagtatampok ng mahahalagang pamumuhunan upang isulong ang kalusugan at kagalingan ng mga bunsong anak ng California. Ang First 5 Association of California, First 5 California at First 5 LA ay malugod na tinatanggap ang patuloy na pagtutok ng gobernador sa paggawa ng mga programa, serbisyo at mapagkukunan na mas pantay-pantay, upang matiyak na ang lahat ng bata at pamilya ay may ligtas at mapag-aruga na kapaligiran na kailangan nila upang umunlad.

Ang First 5 Network ay nakatuon sa pagtataguyod para sa mga pangangailangan ng mga bata at pamilya, lalo na ngayong inilantad at pinalala ng COVID-19 ang matagal nang hindi pagkakapantay-pantay sa kalusugan at kapakanan ng bata. Kasama sa panukala sa badyet ng gobernador ang mahahalagang pagbabago sa sistema na gumagamit ng mga makasaysayang surplus ng estado upang tumulong sa pagtugon sa mga pagsusuri sa Adverse Childhood Experiences (ACEs), i-promote ang access sa unibersal na pre-K, at palakasin ang mga serbisyo sa kalusugan ng pag-uugali. Lalo na nagpapasalamat ang First 5 Network kay Gobernador Newsom para sa holistic na diin sa maraming domain ng pag-unlad ng bata, kabilang ang cognitive, emosyonal, at pisikal na kagalingan.

“Pinupuri namin si Gobernador Newsom sa patuloy na pamumuhunan sa mga bunsong anak ng California sa iminungkahing badyet ngayong taon,” sabi ni Kitty Lopez, board president ng First 5 Association of California at executive director ng First 5 San Mateo. “Ang panukala ng gobernador ay nagpapakita ng pagtutok sa mga pangangailangan ng buong bata at pamilya sa pamamagitan ng mga pamumuhunan sa pagbisita sa tahanan, maagang pagbasa, mga programang maagang interbensyon at pagpapagaan sa kahirapan ng bata. Ito ay mga kritikal na pamumuhunan habang patuloy nating kinakaharap ang mga makasaysayang hadlang na kinakaharap ng ating mga pamilya kabilang ang rasismo, kawalan ng katarungan, at kahirapan.

"Pinapalakpakan namin ang gobernador sa pagiging sentro ng mga pangangailangan ng mga magulang at mga anak sa badyet ngayong taon." sabi ni Camille Maben, executive director sa First 5 California. “Kami ay nasasabik tungkol sa mga pamumuhunan sa maagang karunungang bumasa't sumulat, isang isyu na ipinaglaban ng Komisyon sa halos isang dekada sa pamamagitan ng aming kampanyang Talk Read Sing ©. Inaasahan din namin ang pagpapatuloy ng aming trabaho kasama ang gobernador at lehislatura sa pagbuo ng matatag na mga sistema upang suportahan ang buong pagpapatupad ng mixed delivery transitional kindergarten (TK), pangangalaga sa bata, pagbisita sa bahay, kalusugan ng isip ng mga bata, at iba pang mga programa laban sa kahirapan”.

Ang pagtiyak na ang mga programa sa literacy ay naa-access sa ating mga bunsong anak at ang pagbibigay ng mga aklat na may kaugnayan sa kultura at suporta sa literacy para sa mga nag-aaral ng dalawahang wika at para sa mga bata na nahaharap sa pagkaantala o kapansanan sa pag-aaral ay mahalaga sa kinabukasan ng mga bata, pamilya at ating estado. Sa ngayon, halos 730,000 na aklat ang naipamahagi, sa pamamagitan ng First 5 Network, sa 111,364 na pamilya sa buong California, kabilang ang pinakamataas na populasyon ng pangangailangan. Higit pa rito, ang First 5 network ay nakipag-ugnayan sa ibang mga organisasyon tulad ng Dolly Parton Imagination Library, na naging posible para sa 20,000 mga bata na makatanggap ng buwanang mga libro sa loob ng dalawang taon.

“Hindi namin alam kung makakaranas muli ang California ng isang panahon ng matagal na labis na tulad nito, kaya ang pagtuon ng gobernador sa paggawa ng mas mahusay na mga sistema at higit pang pagpapahusay ng mga serbisyo at programa na nilikha sa pamamagitan ng mga nakaraang badyet ng estado ay isang tunay na mahalagang hakbang patungo sa pagbuo ng isang mas holistic. at tumutugon na sistema ng mga suporta para sa mga bata at pamilya,” sabi ni Kim Belshé, executive director sa First 5 LA. “Sa pagkilala sa krisis sa COVID ay patuloy na hinahamon ang ating mga pamilya, ang panukalang badyet ay matalinong kinabibilangan ng mga kinakailangang pamumuhunan upang palawakin ang kapasidad ng pag-aalaga ng bata, pataasin ang mga rate ng reimbursement para sa mga tagapagbigay ng maagang pag-aaral at magbigay ng higit na kakayahang umangkop upang ang mga modelo ng pagbisita sa bahay ay makakatulong na matugunan ang magkakaibang mga pangangailangan ng mga pamilya sa buong estado. Wala nang mas mahusay na pamumuhunan na maaari nating gawin kaysa sa kapakanan ng ating mga bunsong anak, kaya naman ang ikalawang taon ng labis na ito ay kritikal sa pagbuo ng mas pantay, naa-access at de-kalidad na mga pampublikong sistema para sa mga pamilya ng California.”

Ang sentro sa panukala ng badyet ng gobernador ay ang pagpopondo para sa pagpapatupad ng mga dati nang nilikhang suporta at serbisyo para sa mga pamilya. Ang First 5 network ay patuloy na gagana sa malapit at pangmatagalan upang matiyak na ang mga iminungkahing pamumuhunan ay ipinatupad upang ganap na isulong ang kalusugan at kagalingan ng mga bunsong anak ng California at magbigay ng mga mapagkukunan at suporta sa kanilang mga pamilya na kailangan sa mga kritikal na taon na ito.

"Sinusuportahan namin ang mga pamumuhunan ni Gobernador Newsom sa pagtiyak na ang aming mga bunsong anak ay maaaring umunlad," sabi ni Deborah Reidy Kelch, pansamantalang executive director para sa First 5 Association of California. "Dahil sa pandemya, ang mga pagkakaiba-iba sa ating mga komunidad ay hindi kailanman nalantad. Ang makasaysayang surplus ng badyet ng estado ay kumakatawan sa isang hindi pa nagagawang pagkakataon na magpatupad ng istruktura, pangmatagalang mga reporma na nagpapahusay sa mga sistema at nagpapalakas ng safety net para sa mga sanggol, maliliit na bata, at kanilang mga pamilya. Inaasahan ng First 5 Association ang pagbabahagi ng aming karanasan sa mga komunidad at pag-unlad ng maagang pagkabata upang matulungan ang administrasyon at lehislatura na patuloy na isulong ang kapakanan ng maliliit na bata at kanilang mga pamilya.

Kasama sa panukala sa badyet ng gobernador ang mahahalagang pamumuhunan na nauugnay sa maagang pag-unlad ng utak, kabilang ang pagbisita sa bahay, mga serbisyo ng maagang interbensyon, kalidad ng pre-K at maagang pagbasa:

  • $50 milyon para palawakin ang mga serbisyong boluntaryong pagbisita sa bahay para sa mga batang may edad na zero hanggang tatlo, na nagbibigay ng hanay ng mga serbisyong pansuporta sa mga buntis at bagong parenting na pamilya sa California. Nakakatulong ang mga serbisyong ito na mapabuti ang mga resulta ng kalusugan sa mga pangunahing lugar mula sa mababang timbang sa panganganak at pagkamatay ng sanggol hanggang sa mga pagbabakuna at pag-unlad ng wika.
  • $10 milyon na isang beses na Pangkalahatang Pondo upang palawakin ang mga pagsisikap sa maagang pagbasa sa pagbasa sa pamamagitan ng pagbuo ng isang pakikipagtulungan sa pagitan ng California Department of Public Health (CDPH) at First 5 California upang mangasiwa ng isang statewide na programa upang magbigay ng mga multilingguwal na aklat at maagang literacy programming para sa mga pamilyang may maliliit na bata.
  • $2 milyon na isang beses na Pangkalahatang Pondo upang isama ang maagang pagkakakilanlan para sa mga kapansanan sa pag-aaral sa mga tool sa pagtatasa ng preschool ng estado, kabilang ang isang proseso para sa pag-follow-up ng mga dalubhasang evaluator, at $60 milyon na isang beses na Proposisyon 98 Pangkalahatang Pondo upang magbigay ng pagsasanay para sa mga tagapagturo sa epektibong paggamit ng mga kasangkapang ito.
  • $5.8 bilyon ($2.3 bilyong Pangkalahatang Pondo) para sa mga programa sa pangangalaga ng bata, kabilang ang suporta para sa maraming taon na pangako sa pagtaas ng rate, pandagdag na pagpopondo sa mga provider, pagpopondo ng programa sa pagbibigay ng imprastraktura, at kalaunan ay pagpapalawak ng access sa pangangalaga ng bata.
  • $10.6 milyon sa patuloy na pamumuhunan hanggang Hunyo 30, 2023 para sa California Infant and Early Childhood Mental Health Consultation program upang suportahan ang mga pangangailangan sa kalusugan ng isip ng mga bata, pamilya, at tagapagbigay ng pangangalaga sa bata.
  • Pagsusulong ng kahandaan sa paaralan sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa transitional kindergarten para sa lahat ng apat na taong gulang at sa pampublikong preschool para sa lahat ng tatlong taong gulang na karapat-dapat sa kita, sa mga full-inclusion na setting.
  • Habang pipiliin ng ilang pamilya na ipadala ang kanilang apat na taong gulang sa transisyonal na kindergarten, ang iba ay magkakaroon ng pagpipilian na ma-access ang State Preschool. Ang Badyet ay namumuhunan ng $197.8 milyon Proposisyon 98 Pangkalahatang Pondo at $110.6 milyon na Pangkalahatang Pondo upang dagdagan ang mga salik sa pagsasaayos ng programa ng preschool ng estado para sa mga estudyanteng may mga kapansanan at mga nag-aaral ng dalawahang wika.
  • Pagpapalawig ng pagsasanay sa tagapagbigay ng ACE na may isang beses na $135.1 milyon ($67.6 milyon na pondo para sa mga serbisyo sa kalusugang pangkaisipan, ang natitira ay mga pederal na pondo), sa loob ng tatlong taon upang palawigin ang pagsasanay ng tagapagbigay ng Medi-Cal para sa mga screening ng ACE.

Pinahahalagahan ng First 5 Network ang mga pamumuhunan na iminungkahi sa 2022-23 na badyet at handa kaming makipagtulungan sa gobernador at mga mambabatas upang magdala ng mga positibong pagbabago sa mga bunsong anak at pamilya ng California. Makikipagtulungan kami sa gobernador at sa First 5 Network partners sa mga huling pagbabago sa badyet na inaasahan sa Mayo 2022.

# # #

Tungkol sa First 5 Association

Ang First 5 Association of California ay ang tinig ng 58 First 5 county commissions, na nilikha ng mga botante noong 1998 upang matiyak na ang ating maliliit na anak ay malusog, ligtas, at

handang matuto. Sama-sama, ang First 5 ay umaantig sa buhay ng higit sa isang milyong bata, pamilya, at tagapag-alaga bawat taon, at pinalalakas ang ating estado sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga bata ng pinakamagandang simula sa buhay. Matuto pa sa www.first5association.org.

Tungkol sa Unang 5 California

Itinatag ang First 5 California noong 1998 nang ipasa ng mga botante ang Proposisyon 10, na nagbubuwis sa mga produktong tabako upang pondohan ang mga serbisyo para sa mga batang edad 0 hanggang 5 at kanilang mga pamilya. Ang Unang 5 na mga programa at mapagkukunan ng California ay idinisenyo upang turuan at suportahan ang mga guro, magulang, at tagapag-alaga sa mahalagang papel na ginagampanan nila sa unang limang taon ng isang bata–upang tulungan ang mga bata sa California na matanggap ang pinakamahusay na posibleng simula sa buhay at umunlad. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang www.ccfc.ca.gov.

Tungkol sa Unang 5 LA

Bilang pinakamalaking tagapondo ng estado ng maagang pagkabata, ang First 5 LA ay nagtatrabaho upang palakasin ang mga sistema, mga magulang at komunidad upang ang mga bata ay handa na magtagumpay sa paaralan at buhay. Isang independiyenteng pampublikong ahensiya, ang layunin ng First 5 LA ay suportahan ang ligtas at malusog na pag-unlad ng mga bata upang pagsapit ng 2028, lahat ng bata sa LA County ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Matuto pa sa www.first5la.org.
Karla Pleitéz Howell Naglabas ng Pahayag sa Monterey Park Mass Shooting

LOS ANGELES COUNTY DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH AND FIRST 5 LA LAUNCH HELP ME GROW LA TO SUPPORT CHILD DEVELOPMENT

MEDIA CONTACTS: Unang 5 LA Marlene Fitzsimmons (213) 482-7807 [protektado ng email] Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng LA County (213) 240-8144 [protektado ng email] Mayo 17, 2022 Help Me Grow Ang LA ay isang Pagsisikap na Batay sa Komunidad upang Matiyak na Ang Bawat Bata ay Makakatanggap ng Maagang Suporta...

isalin