Maghanda para sa mga Primarya!

Markahan ang iyong kalendaryo - Ang Marso 3 ay ang petsa ng mga pangunahin sa pagkapangulo sa taong ito, kung kailan ang mga rehistradong botante ay naghain ng kanilang mga balota para sa kung sino ang magiging kandidato ng kanilang partidong pampulitika sa halalan sa Nobyembre 2020. Upang matiyak na maririnig ang iyong boses sa Marso, magparehistro upang bumoto sa Pebrero 18, 2020. Upang paunang magparehistro o magparehistro upang bumoto, suriin ang katayuan ng iyong pagrehistro, o malaman ang karagdagang impormasyon tungkol sa pagboto, bisitahin ang https://registertovote.ca.gov/ o tawagan ang hotline ng botante para sa walang bayad na Sekretaryo ng Estado sa (800) 345-VOTE (8683).

At kahit na napalampas mo ang deadline upang magparehistro, maaari ka pa ring bumoto bilang isang "may kundisyon" na botante. Maaari mong hindi makaboto sa iyong regular na lugar ng botohan o bumoto sa pamamagitan ng koreo, ngunit may pagkakataon pa rin upang makapag-balota sa pamamagitan ng pagkumpleto ng kondisyunal na proseso ng pagpaparehistro ng mga botante. Ang mga karapat-dapat na mamamayan na hindi nakuha ang deadline ay maaaring pumunta sa kanilang tanggapan ng halalan sa county o isang itinalagang lokasyon ng satellite upang magparehistro at bumoto nang may kundisyon. Mapoproseso ang mga balota na iyon sa sandaling nakumpleto ng tanggapan ng halalan ng lalawigan ang proseso ng pagpapatunay ng pagpaparehistro ng mga botante. Maaaring makumpleto ng mga botante ang kondisyong proseso ng pagpaparehistro ng mga botante 14 araw bago ang isang halalan hanggang sa Araw ng Halalan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin https://www.lavote.net/ sa o tumawag (800) 815-2666.

At huwag kalimutan: Ang Marso 3 din ang araw kung saan magpapasya ang mga botante sa mga isyu sa estado at lokal. Kabilang dito ang Panukalang Estado ng California 13, isang panukalang batas na nauukol sa pananalapi sa edukasyon at mga pasilidad sa paaralan para sa mga pampublikong preschool, paaralan na marka ng pabahay na K-12 at mga kolehiyo. Ang iba pang iminungkahing mga lokal na hakbang ay nakakaapekto sa mga patakaran at badyet ng mga pamayanan sa buong Los Angeles County, na maaaring direktang makakaapekto sa iyong pamilya. Ang kaalaman ay kapangyarihan, at ang iyong mga isyu sa pagboto. Upang malaman ang tungkol sa iyong mga lokal na pagkusa sa balota, bisitahin https://lavote.net/docs/rrcc/election-info/03032020_Measures-Appearing-On-The-Ballot.pdf?v=

Ang Iyong Mahusay na Anak: Malinaw ang mata Tungkol sa Paningin at Iba Pang Mga Saring sa Kalusugan

Ang Iyong Mahusay na Anak: Malinaw ang mata Tungkol sa Paningin at Iba Pang Mga Saring sa Kalusugan

Ang Iyong Anak na Anak: Malinaw ang Paningin Tungkol sa Paningin at Iba Pang Mga Pag-screen sa Kalusugan noong Pebrero ay Mababang Buwan ng Pagkilala sa Pangitain - at isang magandang panahon upang, mabuti, mag-focus sa malusog na paningin ng iyong anak at iba pang paglago at pag-unlad, kahit na nagpatuloy ang pandemya at paglayo ng panlipunan. Maaari itong ...

Mga Patnubay sa Bagong Pandiyeta sa Estados Unidos para sa Mga Sanggol at Mga Bata: Laktawan ang Asukal

Mga Patnubay sa Bagong Pandiyeta sa Estados Unidos para sa Mga Sanggol at Mga Bata: Laktawan ang Sugar Sugar ay hindi gaanong kaibig-ibig para sa kalusugan ng mga sanggol at mga bata, ayon sa mga bagong alituntunin sa pagdidiyeta para sa mga Amerikano mula sa Kagawaran ng Agrikultura ng Estados Unidos. Sa katunayan, inirekomenda ng ulat na ang mga sanggol ay walang naidagdag ...

Pebrero 2021 Mga Libro

Pebrero 2021 Mga Libro

Pebrero 2021 Mga Libro Pebrero ay Buwan ng Kasaysayan ng Itim! Ipagdiwang kasama ang mga librong ito ... Ang ABC's of Black History ni Rio Cortez, na isinalarawan ni Lauren Semmer Sinabi sa tekstong tumutula, ang librong ito ay sumusunod sa alpabeto habang natutunan namin ang lahat tungkol sa itim na kasaysayan ng US at sa paligid ng ...

Pebrero 2021 Mga Kamangha-manghang Gawain

Pebrero 2021 Mga Kamangha-manghang Gawain 

Pebrero 2021 Mga Kamangha-manghang Aktibidad Pebrero ay Buwan ng Kasaysayan ng Itim! Basahin ang isang libro ng larawan ng isang itim na manunulat o ilustrador nang magkasama. Groundhog Day! Turuan ang iyong anak na gumawa ng mga papet na anino at tumingin sa anim na linggo ng taglamig! Ang Pebrero ay Pambansang Pagpapakain din ng ...

Enero 2021 Mga Kamangha-manghang Gawain

Enero 2021 Mga Kamangha-manghang Gawain

Enero 2021 Mga Kamangha-manghang Gawain Ano ang isang layunin para sa taong ito na maaaring magawa mo at ng iyong anak na makamit? Ang Enero ay National Hobby Month! Ano ang libangan na maaaring simulan ng iyong anak sa buwang ito? Gumawa ng 15 sit-up kasama ang iyong anak! Trivia Day! Ano ang isang random o nakakatuwang katotohanan sa iyo ...

Enero 2021 Mga Libro

Enero 2021 Mga Libro

Enero 2021 Mga Libro Enero 18 ay Martin Luther King, Araw ng Jr. Alamin ang tungkol sa kung paano binago ng pinuno na ito ang kurso ng kilusang karapatang sibil gamit ang mga librong ito ... Ako si Martin Luther King, Jr. (Ordinaryong Tao na Binabago ang Mundo) ni Brad Meltzer, na isinalarawan ni Christopher ...

isalin