Taunang Hiling ng consultant ng Consulting para sa Mga Kwalipikasyon (RFQ)

Tulong sa Akin na Palakihin ang Mga Kahilingan sa Pathway ng Los Angeles Para sa Mga Panukala (RFP) - Wave 2

PETSA NG POSTING: Abril 5, 2021 PETSA NG PAGSARAD: 5:00 pm PT noong Hunyo 4, 2021 Mga KATANGIAN NG PROPOSER Ang mga tagataguyod para sa posisyon ng Pinagsamang Unifying Agency ng HMG LA ay dapat matugunan ang mga sumusunod na minimum na kinakailangan: Dapat magbigay ng hindi bababa sa isa sa mga serbisyong ito kasama ang pagpapatuloy ng EII : ...

Mga Serbisyo na Bumuo ng Disenyo RFP

Mga Serbisyo para sa Pagbuo ng Disenyo para sa Unang 5 LA Capital Capital Development Project - Phase 1 Humiling Para sa Proposal (RFP) POSTING DATE: Abril 2, 2021 RESPONSE DUE DATE: 5:00 PM PT on April 30, 2021 MANDATORY JOB WALK: April 8 and April 9, 2021 (Ang Mga Puwang ng Appointment ay ma-e-mail sa ...

isalin