Dapat Mag-apply ang mga Aplikasyon: Nobyembre 13, 2018 ng 5:00 ng PST

Nai-update: Oktubre 25, 2018 - Nai-update na deadline, na-update na Mga Alituntunin ng Sponsorship, at may kasamang isang link sa mga kinakailangan ng system.

BACKGROUND

First 5 LA ipagtanggap ng mga aplikasyon mula sa mga ahensya, samahan, o mga pangkat na nagtutulungan na may isang nangungunang ahensya na naghahanap ng isang kumperensya o pagsuporta sa kaganapan para sa panahon ng Enero 1, 2019 hanggang Hunyo 30, 2019. Ang mga aplikasyon ay tatanggapin simula Huwebes, Oktubre 4, 2018 at isara agad Martes, Nobyembre 13, 2018 ng 5:00 ng hapon. PST

First 5 LAlayunin ng pagbibigay ng sponsorship ay upang suportahan ang mga aktibidad sa pagbabahagi ng kaalaman na isulong ang larangan ng maagang pag-unlad ng bata sa pamamagitan ng:

Increasing komunidad at / o propesyonal na kakayahan

• Disseminating pinakamahusay at promising na kasanayan

• Say maying bagong natuklasan sa pananaliksik

Totsa kanyang pagtatapos, ang mga sponsorship ay igagawad sa mga kumperensya at kaganapan na nauugnay sa isa o higit pa sa mga sumusunod na lugar na kinalabasan:

1. Sinusuportahan ng Pamilya: Tumaas na Kadahilanan ng Proteksiyon ng pamilya

 • Makipagtulungan sa mga magulang at tagapag-alaga upang magkaroon sila ng mga kasanayan, kaalaman, at pag-access sa mga mapagkukunan na kailangan nila upang suportahan ang pag-unlad ng kanilang anak.

2. Mga Komunidad: Tumaas na kakayahan ng pamayanan upang suportahan at itaguyod ang kaligtasan, malusog na kaunlaran, at kagalingan ng mga bata sa pagbubuntis hanggang edad 5 at kanilang mga pamilya.

 • Suportahan ang kakayahan ng isang pamayanan na pagyamanin ang ligtas, malusog, nakikibahagi na mga kapitbahayan na makakatulong sa mga bata at kanilang pamilya na umunlad.

3. Sistema ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon: Nadagdagang pag-access sa de-kalidad na maagang pangangalaga at edukasyon.

 • Dagdagan ang pag-access sa abot-kayang, kalidad ng pangangalaga sa bata at preschool.

4. Mga Sistema na Nauugnay sa Kalusugan: Pinahusay na kakayahan ng kalusugan, kalusugan ng kaisipan, at mga sistema ng serbisyo sa pag-abuso sa sangkap upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga bata sa pagbubuntis hanggang edad 5 at kanilang mga pamilya.

 • Pagbutihin kung paano nakikipag-ugnay ang mga system na nauugnay sa kalusugan at naghahatid ng pangangalaga sa mga maliliit na bata at kanilang pamilya sa LA County.

Bilang karagdagan, mga pagsusumamoat tandaan ang mga sumusunod na pagsasaalang-alang sa pagpopondo:

 1. Ang Unang 5 LA ay hindi magpapopondo ng taunang mga pagpupulong, mga kaganapan sa pangangalap ng pondo, o mga pagpupulong / kaganapan na nagtataguyod ng doktrina ng relihiyon o mga kampanyang pampulitika.
 2. Ang lahat ng mga iminungkahing kumperensya / kaganapan ay dapat na gaganapin sa Los Angeles County at maghatid ng isang populasyon sa isang lalawigan o maging sa isang heograpikong hurisdiksyon (hal., Sacramento) na maaaring makaapekto sa mga patakaran at / o mga mapagkukunan na nakakaapekto sa mga bata sa Los Angeles County na may edad bago matanda hanggang 5.
 3. Ang mga pondo ng Kumperensya / Kaganapan ay ibibigay sa hindi hihigit sa $ 15,000 o 50 porsyento ng kabuuang ipinanukalang badyet sa kumperensya, alinman ang mas mababa, para sa bawat indibidwal na kumperensya / kaganapan. Ang mga halaga ng award ay madalas na mas mababa kaysa sa hiniling na halaga.
 4. Ang kumperensya / kaganapan ay dapat na nauugnay sa apat na prayoridad na kinalabasan na lugar ng Unang 5 LA tulad ng nakasaad sa itaas.
 5. Ang Unang 5 LA ay maaaring hindi nag-iisa na tagataguyod sa pananalapi para sa ipinanukalang kumperensya / kaganapan.
 6. Ang mga Aplikante ay maaaring magmungkahi ng isang kumperensya / kaganapan bawat bukas na panahon ng aplikasyon na may pagbubukod sa mga tagapamagitan ng piskal. Ang mga organisasyong nagsisilbing tagapamagitan ng piskal ay maaaring magsumite ng higit sa isang aplikasyon sa ngalan ng iba't ibang mga nilalang ng sponsorship hangga't ang application ay sumasalamin ng pagsusumite upang suportahan ang dalawang magkakahiwalay na mga grupo. Ang tagapamagitan ng piskal ay kailangang magsumite ng magkakahiwalay na mga aplikasyon para sa bawat kumperensya o kaganapan. Ang bawat aplikasyon ay dapat na malinaw na makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng mga application upang suportahan ang dalawang magkakahiwalay na mga proyekto at napapailalim na mga samahan.

PAANO MAG-APPLY

To applpara sa pagkakataong bigyan ito, dapat ang mga aplikante ay:

1. Sinabi ni Fill isang isang online application:

a) Step 1: Lumikha ng isang account ng gumagamit sa pamamagitan ng pag-click dito.

b) Hakbang 2: Oncea account ng gumagamit ay nalikha, pindutin dito sa acitigil ang aplikasyon.

c) Hakbang 3: Kapag nasimulan na ang isang application, pindutin dito upang baguhin ang isangd / o isumite ang iyong aplikasyon. Mangyaring huwag lumikha ng isang bagong application sa sandaling nasimulan mo ang iyong aplikasyon.

Mangyaring mag-click dito para sa mga kinakailangan ng system.

2. Upload ang mga sumusunod na kinakailangang dokumento:

 • A. Conference Agenda o isang draft na balangkas ng ipinanukalang kaganapan.
 • B. Conference Badyet. Ang samahan / aplikante ay dapat magsumite ng a badyet na nagpapahiwatig kung ano ang sangkap ng Unang 5 pamumuhunan ng LA ay susuportahan at ipahiwatig ang iba pang mga mapagkukunan ng pagpopondo. Tulad ng nabanggit sa itaas, ang Unang 5 LA ay maaaring hindi nag-iisa na tagataguyod sa pananalapi para sa ipinanukalang kumperensya / kaganapan.
 • C. Spaghamakt talambuhay (kung magagamit) of prmga piniling tagapagpahayag / tagapagsalita sa kumperensya / kaganapan at isang pahayag na nililinaw kung ang mga nagsasalita ay makakatanggap ng honorarium at kung magkano ito (kabilang ang bayad sa pagsasalita, pananatili sa hotel, transportasyon o pagkain)
 • D. Isangypmga programa sa kumperensya na muli (if avmay sakit)

MAHALAGANG MGA DOKUMENTO

Mangyaring suriin ang mga sumusunod na dokumento bago tumugon sa aplikasyon.

 1. Mga Alituntunin sa Sponsorship ng Kaganapan at Kaganapan (pdf)
 2. Apendiks A: Scoring Tool (pdf)
 3. Pagtatanong at Pag-sponsor ng Kaganapan Mga Madalas Itanong (pdf)
 4. Sample na Memo ng Pag-unawa (pdf)

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN

Para sa karagdagang impormasyon o karagdagang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay kay Amelia Cobb, Manager para sa Mga Espesyal na Proyekto sa [protektado ng email]
isalin