Charna Widby | Unang 5 LA Chief Government Affairs Officer, Office of Governmental Affairs at Public Policy

Abril 19, 2023

Ang mga maliliit na bata ay tunay na isang espesyal na populasyon, at sa nakalipas na tatlong taon, sa wakas ay sinimulan ng California na unahin ito. Tinalikuran ng estado ang mga bayarin sa pamilya upang gawing mas abot-kaya ang pangangalaga sa bata para sa mga pamilya, suportado ang mga manggagawa sa maagang pag-aaral, at binigyan ang mga bata ng patuloy na pagiging karapat-dapat para sa Medi-Cal. Ngayon, dapat nating protektahan at isulong ang pag-unlad na nagawa natin at mamuhunan sa nababaluktot, upstream, mga diskarte na nakatuon sa pag-iwas sa pangangalagang pangkalusugan at maagang pag-aaral na lubhang nakakaapekto para sa mga pamilya.  

Sa unang limang taon ng buhay, 90 porsiyento ng pag-unlad ng utak ay nangyayari, na may isang milyong koneksyon sa neural na bumubuo sa bawat segundo. Dahil sa mabilis na bilis ng paglaki na nangyayari sa panahong ito, mayroon tayong pinakamalaking pagkakataon na suportahan ang pinakamainam na pag-unlad ng isang bata at, kasama nito, ang kanilang pangmatagalang kalusugan, kagalingan at tagumpay. 

Habang ang estado ay nahaharap sa isang mahirap na taon ng badyet, na may potensyal na pag-urong na nagbabadya rin sa abot-tanaw, ang aming kakayahan na bumuo ng isang mas pantay at maunlad na California ay direktang nauugnay sa lakas at kapakanan ng mga maliliit na bata at kanilang mga pamilya. 

Ngayon higit kailanman, kailangan nating patuloy na sumulong at siguraduhin na lahat ang mga bata sa California ay maaaring umunlad at maabot ang kanilang buong potensyal, lalo na ang mga pinakamalayo sa pagkakataon. Upang gawin ito, kami dapat dagdagan ang access ng pamilya sa preventative na pangangalagang pangkalusugan, lumikha ng isang tunay na pinaghalong sistema ng paghahatid na tumutugon sa mga pangangailangan ng magkakaibang pamilya, magbayad ng mga maagang tagapagturo ng isang buhay na sahod, at isara ang mga sistematikong pagkakaiba na negatibong nakakaapekto sa mga komunidad na pinakamalayo sa pagkakataon. 

Ang California ay umuunlad na. Halimbawa, ang estado kamakailan ay gumawa ng mahahalagang hakbang tungo sa pagtugon sa mga hamon sa larangan ng maagang pag-aaral, kabilang ang pagtaas ng rate ng reimbursement para sa pangangalaga at mga serbisyo na tinutustusan ng estado sa 75 porsiyento ng 2018 market rate; pormal na kinikilala ang Child Care Providers United bilang isang unyon; at pagtatatag ng Joint Labor Management Committee (JLMC) upang tugunan ang komprehensibong reporma sa rate.  

Ang mga tandem bill ay nasa Lehislatura na, AB 596 at Sb 380, ay magsisimulang ipatupad ang mga rekomendasyong nakabalangkas sa ulat mula sa Rate & Quality Stakeholder Workgroup at JLMC, na may partikular na timeline upang matugunan ang pagkaapurahan ng sandaling ito. Dapat ipasa ng mga mambabatas ang mga panukalang batas na ito, at dapat itong lagdaan ng gobernador. 

Higit pa rito, dapat magbigay ang California ng 25% na pagtaas sa kasalukuyang mga rate para sa agarang kaluwagan; magpatibay ng alternatibong pamamaraan gamit ang modelo ng pagtatantya ng gastos; at magsama ng timeline para sa pagpapatupad para sa aktwal na halaga ng pangangalaga batay sa pagpapatala sa programa nang hindi naniningil ng mga bayarin sa pamilya. Higit pa rito, alam namin na libu-libong pamilya ang nangangailangan ng access sa pangangalaga sa bata ngayon. Kung ang estado ay maghahati-hati ng pondo bago ang Oktubre 2023 at agad na maglalaan ng lahat ng 20,000 na lugar para sa pangangalaga ng bata na nakatakdang ilabas sa 2023-24, walang pagkaantala sa pagpapatala ng mga bagong pamilya. 

Higit pa sa pag-aalaga ng bata, dapat nating kilalanin kung paano nagtatampok ang nakalipas na ilang taon ng walang katulad na momentum sa pagpapatibay ng mga pangunahing sistema na nakakaapekto sa mga pamilya — momentum na hinihimok ng mga hakbang tulad ng tuloy-tuloy na pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal, na nagpapahintulot sa mga bata na magkaroon ng walang patid na access sa mga serbisyong pangkalusugan para sa pag-iwas, at pinahusay na suportang pinansyal sa pamamagitan ng programang CalWORKs, na nagbigay-daan sa maraming pamilya na manatiling ligtas sa ekonomiya at panatilihin ang pagkain sa hapag sa harap ng mataas na inflation at pagtaas ng mga gastos sa pamumuhay. 

Dapat protektahan at isulong ng mga mambabatas at Gobernador Newsom ang mga patakarang ito at pagtibayin ang mga pangakong ginawa sa 2022 na pinagtibay na badyet ng estado na permanenteng magkaloob ng parehong tuluy-tuloy na saklaw ng Medi-Cal sa mga batang wala pang 5 taong gulang, at pinahusay na mga cash grant sa pamamagitan ng CalWORKs sa mga pamilya. 

Ang First 5 LA ay nananatiling isang handang kasosyo upang makipagtulungan sa gobernador at Lehislatura upang matiyak na ang mga bata at pamilya na pinakamalayo sa pagkakataon ay suportado, buo at maayos. 

Hindi maaaring umatras ang California. Hindi ngayon. Ating protektahan at isulong ang pag-unlad na nagawa natin at sumulong sa pagbuo ng mas maunlad at patas na kinabukasan para sa mga bunsong anak ng California.
WEBINAR: Mahalaga para sa mga Pamilya: Mga Natuklasan mula sa isang Pagsusuri sa Landscape ng Home-Based Child Care ng LA County

WEBINAR: Mahalaga para sa mga Pamilya: Mga Natuklasan mula sa isang Pagsusuri sa Landscape ng Home-Based Child Care ng LA County

Agosto 2023 *Tala ng Editor: Dahil sa isang teknikal na error, nawawala ang pag-record ng video na ito sa unang minuto ng na-record na webinar. Nagtatanghal: Susan Savage, Ph.D., Direktor ng Pananaliksik ng Child Care Resource Center na si Olivia Pillado, Tagapamahala ng Pananaliksik ng Child Care Resource Center...

Ang Landscape ng Home-Based Child Care sa Los Angeles County

Ang Landscape ng Home-Based Child Care sa Los Angeles County

Agosto 2023 Isang isyu na kritikal sa pagtugon sa mga hamon sa lipunan at mga nagtutulak sa ekonomiya ay ang pangangalaga sa bata. Para makapagtrabaho o makapag-aral ang mga magulang at mapanatili ang katatagan ng ekonomiya para sa kanilang mga pamilya, mahalaga ang pangangalaga sa bata. Ang pangangalaga sa bata ay nagbibigay-daan sa mga pamilya, lugar ng trabaho, at...

isalin