SACRAMENTO, CA (Enero 11, 2023) – Inilabas ni Gobernador Newsom ang kanyang iminungkahing plano sa badyet noong Martes, na patuloy na nagpapakita ng kanyang pangako na ibigay ang mga pangangailangan ng maliliit na bata at kanilang mga pamilya at patuloy na bumuo tungo sa isang pinabuting sistema ng maagang pagkabata.

“Kami ay nalulugod na makita ang patuloy na suporta ni Gobernador Newsom para sa aming mga pinakabatang taga-California at kanilang mga pamilya,” sabi ni Jackie Thu-Huong Wong, First 5 California Executive Director. “Ang nasusukat na diskarte ni Gobernador Newsom sa kanyang maalalahanin at patas na pamumuhunan ay nakatulong sa mga pangmatagalang pamumuhunan na kinakailangan upang magbigay ng sistematikong pagbabago at katarungan para sa lahat ng mga taga-California. Habang sumusulong kami sa pagtupad sa aming buong anak, buong pamilya, buong pamayanan na diskarte, kami ay nasasabik na patuloy na makipagtulungan sa administrasyon at lehislatura upang mamuhunan sa mga programa at patakaran na higit na nagpapatibay sa layunin ng pagbibigay ng ligtas, matatag, pagpapalaki ng mga relasyon at kapaligiran para sa ating mga anak at pamilya.”

Ang iminungkahing badyet ng Gobernador ay naglalayong tugunan ang patuloy na hamon ng sapat na kabayaran para sa mga guro at tagapag-alaga ng maagang pagkabata, at ang kabuuang halaga ng pangangalaga sa California.

“Pinalakpakan ng First 5 LA ang kamakailang panukala sa badyet ni Gobernador Newsom para sa patuloy na pamumuhunan sa mga bunsong anak ng California sa pamamagitan ng makabuluhang reporma sa rate ng pangangalaga sa bata na kumikilala sa pagsusumikap ng mga nag-aalaga sa kanila,” sabi ni Karla Pleitéz Howell, Executive Director ng First 5 LA. “Mahalaga ang mga kinakailangang pagtaas sa kompensasyon sa lugar ng trabaho upang ma-access ng mga bata at kanilang pamilya ang mga puwang ng maagang pangangalaga at edukasyon na lumiliit kasabay ng tumataas na gastos sa pagpapanatiling bukas ng mga pintuan.”

Habang ang panukala sa badyet ng Gobernador ay patuloy na namumuhunan sa mga maliliit na bata, ang Unang 5 na programa sa buong estado ay nanganganib na maputol o maalis dahil sa pagbaba ng kita sa buwis sa tabako, ang Unang 5 na pangunahing pinagmumulan ng pagpopondo.

Ang pagbabang ito sa kita sa buwis sa tabako ay pinagsasama ng kamakailang pagpasa ng Proposisyon 31, ang pagbabawal ng tabako sa buong estado. Ang unang 5 na kita ay inaasahang bababa ng nakakabigla na $461 milyon sa susunod na walong taon at $138 milyon sa susunod na 18 buwan lamang. “Upang patuloy na matugunan ang mga pangangailangan ng mga sanggol, paslit, at preschooler ng California, umaasa kaming makipagtulungan sa administrasyon at lehislatura upang matiyak na ang halaga ng pagbabawal sa tabako ay hindi sinasadyang binayaran sa pamamagitan ng pagputol ng mga lokal na Unang 5 na programa tulad ng bilang pangangalaga sa bata, pagsusuri sa kalusugan, suporta sa pagiging magulang at iba pang mahahalagang serbisyo.” sabi ni Avo Makdessian, Executive Director ng First 5 Association of California.

Ang panukalang badyet ng Gobernador ay kinilala rin ang kritikal na papel na ginagampanan ng mga county at lokal na pamahalaan sa pagsuporta sa mga bata.

“Tulad ng sinabi ng Gobernador sa kanyang mga pahayag, 'Ang pananaw ng Sacramento ay natupad sa lokal na antas.' Sa sapat na pagpopondo, ang lokal na First 5 na imprastraktura na itinayo namin sa nakalipas na 25 taon ay handa at kayang ihatid ang aming sama-samang pananaw para sa mga bata ng California,” sabi ni Kitty Lopez, Board President ng First 5 Association of California at Executive Director ng First 5 San Mateo.

Ang mga pangunahing pamumuhunan sa badyet ng Gobernador ay kinabibilangan ng:

  • Pangangalaga sa Bata at Abot-kaya: $6.6 bilyon ($2.7 bilyong Pangkalahatang Pondo (GF)) tungo sa pangkalahatang pangangalaga sa bata at abot-kaya. Nagpapanatili ng $2 bilyon upang palawakin ang pagkakaroon ng subsidized na child care slot at kasama ang layunin na sa huli ay pondohan ang higit sa 200,000 pinalawak na mga slot.
  • Reimbursement Rate Reform: Noong Nobyembre 14, 2022, isang Joint Labor Management Committee (JLMC) sa pagitan ng estado at Child Care Providers United – California (CCPU) ay nagpakita ng iisang istruktura ng reimbursement rate sa Department of Finance. Ang ipinakita na diskarte patungo sa isang hinaharap na istraktura ng solong rate ay binubuo ng (1) isang alternatibong pamamaraan na isinasaalang-alang ang isang modelo ng pagtatantya ng gastos; (2) base rates; (3) mga sukatan sa pagtatakda ng rate ng pagpapahusay/insentibo; at (4) pagsusuri ng istraktura ng rate. Aasa ang estado sa iniharap na diskarte habang patuloy itong bubuo ng iisang istraktura ng rate.
  • Programa sa Preschool ng Estado ng California: $152.7 milyong GF dollars upang suportahan ang mga rate ng reimbursement na dati nang sinusuportahan ng isang beses na federal stimulus funding.
  • Universal Transitional Kindergarten: $690 milyon para ipatupad ang ikalawang taon ng transitional kindergarten expansion. Kabilang ang $165 milyon para suportahan ang pagdaragdag ng isang karagdagang sertipikado o classified staff person sa transitional kindergarten classrooms. Inaasahan ang buong pagpapatupad sa 2025–26.
  • Karunungang bumasa't sumulat: Nagbibigay ng patas na TK-12 na mga pagkakataong pang-edukasyon sa pamamagitan ng pagsasama ng patuloy na suporta para sa isang Local Control Funding Formula Equity Multiplier at karagdagang pamumuhunan upang suportahan ang mga coach ng literacy sa mga elementarya na nangangailangan ng malaking tulong.
  • CalKIDS Program Marketing: $1 milyon na isang beses na pagtaas ng GF upang suportahan ang mga pagsusumikap sa marketing na pataasin ang pakikilahok sa programa ng mga account sa pagtitipid ng bata ng CalKIDS.
  • Kalusugan ng Ina at Reproduktibo: Kasama ang $22.7 milyon ($8.6 milyon na GF) sa 2023–24 at $57.1 milyon ($21.7 milyon na GF) na nagpapatuloy para sa pangunahing pangangalaga at pagtaas ng tagapagbigay ng pangangalaga sa pagpapaanak.
  • Continuum at Pagpapakita ng Kalusugan ng Pag-uugali: Hihilingin ng California ang pederal na pag-apruba ng Pagpapakita ng Continuum na Nakabatay sa Komunidad (CalBHCBC) sa Kalusugan ng Pag-uugali ng California. Nilalayon ng waiver na linawin ang pagkakasakop para sa mga therapy na nakabatay sa ebidensya at mga serbisyong nakabatay sa bahay para sa mga bata at pamilya, at pagbutihin ang pinagsama-samang serbisyong medikal, kalusugan ng pag-uugali at panlipunan para sa mga foster na bata at kabataan.

Kinikilala at pinahahalagahan ng First 5 Network ang mga pamumuhunan na nakabalangkas sa iminungkahing 2023–24 na badyet at patuloy kaming magiging aktibong katuwang ng gobernador at ng lehislatura na nagsisikap na mapabuti ang lahat ng aspetong negatibong nakakaapekto sa mga bunsong anak at pamilya ng California.

# # #

Tungkol sa Unang 5 California

Ang Unang 5 California ay itinatag noong 1998 nang ang mga botante ay nagpasa ng Proposisyon 10, na nagbubuwis ng mga produktong tabako upang pondohan ang mga serbisyo para sa mga batang may edad 0 hanggang 5 at kanilang pamilya. Ang unang 5 mga programa at mapagkukunan ng California ay idinisenyo upang turuan at suportahan ang mga guro, magulang, at tagapag-alaga sa kritikal na papel na ginagampanan nila sa unang limang taon ng isang bata – upang matulungan ang mga bata sa California na makatanggap ng pinakamahusay na posibleng pagsisimula sa buhay at umunlad. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang www.ccfc.ca.gov.

Tungkol sa First 5 Association

Ang First 5 Association of California ay tinig ng 58 First 5 county commissions, na nilikha ng mga botante noong 1998 upang matiyak na malusog, ligtas, at handang matuto ang ating maliliit na anak. Sama-sama, ang First 5 ay umaantig sa buhay ng higit sa isang milyong bata, pamilya, at tagapag-alaga bawat taon, at pinalalakas ang ating estado sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga bata ng pinakamagandang simula sa buhay. Matuto pa sa www.first5association.org.

Tungkol sa Unang 5 LA

Bilang pinakamalaking funder ng estado ng maagang pagkabata, ang First 5 LA ay gumagana upang palakasin ang mga system, mga magulang at mga komunidad upang ang mga bata ay handa na magtagumpay sa paaralan at buhay. Isang independiyenteng ahensya ng publiko, layunin ng Unang 5 LA na suportahan ang ligtas at malusog na pag-unlad ng maliliit na bata upang sa pamamagitan ng 2028, ang lahat ng mga bata sa LA County ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Dagdagan ang nalalaman sa www.first5la.org.
Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Ang Maagang Pag-aalaga at Edukasyon na Trabaho at Lugar ng Trabaho sa Los Angeles County: Isang Longitudinal na Pagsusuri, 2020-2023

Nobyembre 2023 Nina Anna Powell, Wanzi Muruvi, Lea JE Austin, at Abby Copeman Petig First 5 Nakipagtulungan ang LA sa Center for the Study of Child Care Employment para makagawa ng longitudinal na ulat na ito na nagdedetalye ng mga uso at hamon na kinakaharap ng maagang edukasyon...

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ay pinangalanang isang Robert Wood Johnson Foundation 2023 Culture of Health Prize Winne

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ay pinangalanang isang Robert Wood Johnson Foundation 2023 Culture of Health Prize Winne

Tinanggap ng African American Infant and Maternal Mortality Prevention Initiative ang parangal sa pagdiriwang ng Robert Wood Johnson Foundation sa Albuquerque, NM Nobyembre 16, 2023 The Los Angeles County African American Infant and Maternal Mortality Prevention...

isalin