Unang 5 Araw ng Adbokasiya 2022

Bawat taon, ang network ng Unang 5 Komisyon ay nakikilahok sa Unang 5 virtual na Araw ng Pagtataguyod — isang pagkakataon para sa Unang 5 sa buong estado na makipag-usap sa mga gumagawa ng patakaran ng California tungkol sa kahalagahan ng mga pamumuhunan sa maagang pagkabata at pagsuporta sa mga sistema ng paglilingkod sa pamilya upang matiyak ang pangkalahatang maayos- pagiging mga bata at pamilya sa estado.  

Ang mga unang taon ng buhay ng isang bata ay pundasyon para sa tagumpay sa paaralan at hubugin ang tao na sila ay magiging adulto, lalo na dahil ang unang limang taon ng buhay ay kapag ang 90 porsiyento ng utak ng isang bata ay nabuo. Ang mahalagang yugto ng pagbuo ng utak na ito ay makakaapekto sa kung paano natututo, nakikipag-usap, at kumikilos ang isang tao sa natitirang bahagi ng kanilang buhay —kaya naman ang First 5s ay nagtataguyod ng mga patakarang nag-o-optimize sa pag-unlad ng mga bata at sumusuporta sa kapakanan at kalusugan ng mga batang bata at kanilang mga pamilya .  

Ang Advocacy Day ngayong taon ay nakatuon din sa kung paano ang pandemya ng COVID-19 ay kapansin-pansing naapektuhan at pinalala ang dati nang marupok at pira-pirasong sistema ng pangangalaga sa maagang pagkabata at pinataas ang pagkaapurahan na suportahan ang mga nagtatrabahong pamilya, lalo na sa loob ng ating pinakamahirap na apektadong komunidad ng kulay. Dahil dito, isinusulong ng First 5s ang mga patakarang nagbibigay-priyoridad sa mga serbisyo sa pag-iwas at interbensyon at mas mababang mga hadlang sa pag-access sa mahahalagang serbisyo at sistema ng pangangalaga sa pisikal at mental na kalusugan upang matugunan ang mga pamilya kung nasaan sila. 

Ang First 5 LA — kasama ang network ng First 5s sa buong estado — ay itinataas ang sumusunod na badyet at mga priyoridad sa patakaran sa Advocacy Day ngayong taon upang ipakita ang pamumuhunan na kailangan para palakasin ang mga sistema ng suporta sa maagang pagkabata sa California, lalo na sa panahon ng COVID -19 pandemya.  

Para matuto pa tungkol sa First 5 2022 virtual Advocacy Day, i-click dito upang basahin ang pahayag

Para sa higit pa sa First 5 LA's 2022 Patakaran sa Agenda, I-click ang dito

The Early Care and Education (ECE) Coalition 2022-2023 Budget Ask

Ang kakulangan ng magagamit na pangangalaga sa bata ay makabuluhang humahadlang sa kakayahan ng maraming kababaihan na bumalik sa trabaho. Upang ihinto ang lumalawak na agwat ng kayamanan sa pagitan ng kababaihan at kalalakihan, partikular na ang mga babaeng may kulay, at ipagpatuloy ang paglago ng ekonomiya, ang Koalisyon ng ECE — isang grupo ng 35 magkakaibang organisasyon kabilang ang First 5 LA — ay nagpapasigla sa pangangailangan para sa pagtaas sahod ng tagapag-alaga ng bata, waiving ng family fees, at pamumuhunan sa imprastraktura ng pangangalaga ng bata at mga gawad para sa pagpapaunlad ng mga manggagawa.  

Upang matuto nang higit pa tungkol sa patakaran at adbokasiya ng ECE Coalition, i-click dito. Upang tingnan ang Liham ng Koalisyon ng ECE sa mga mambabatas sa mga priyoridad sa badyet, i-click dito


MGA PAMBATASANG PRAYORIDAD NA KAUGNAY SA
MAAGANG PAG-ALAGA AT EDUKASYON

Batas SB 976 (Universal Preschool Act):

SAng B 976 (Leyva) ay magtatatag ng unibersal na preschool at magbibigay sa mga maliliit na bata ng California at sa kanilang mga pamilya ng pantay na pag-access sa de-kalidad na maagang pag-aaral at mga serbisyo sa pangangalaga. Makakatulong ang SB 976 na mapanatili ang pagpili ng pamilya at lumikha ng isang tunay na mixed-delivery system sa pamamagitan ng pagpayag sa mga programang nakabase sa komunidad na mag-alok ng unibersal na preschool para sa lahat ng 3- at 4 na taong gulang.

Bakit sinusuportahan ito ng First 5 LA:
.

 • Ang mga nagtatrabahong magulang ay nangangailangan ng buong araw, buong taon at, kung minsan, hindi tradisyonal at mga oras ng pag-aalaga sa katapusan ng linggo. Ang mga provider na nakabatay sa komunidad, na kinabibilangan ng mga lisensyadong sentro at mga tahanan ng pag-aalaga ng bata ng pamilya, ay nagbibigay na ng mga flexible na opsyon sa pangangalaga. Ang pagtiyak na ang mga maliliit na bata at kanilang mga pamilya ay may sapat na mga pagpipilian sa mga serbisyo ng maagang pag-aaral ay lalong kritikal sa ekonomiya ngayon dahil sa patuloy na epekto ng pandemya ng COVID-19 sa uring manggagawa, mababang kita, at mga komunidad ng kulay.
  .
 • Ang pagpapanatiling buo at pagkuha ng mga bagong manggagawa sa field ay partikular na kritikal sa pang-ekonomiyang kalusugan at pagbawi ng Los Angeles County, dahil mayroon tayong pinakamalaking bahagi ng mga bata ng estado na nasa edad prenatal hanggang 5-taong-gulang, ngunit mga lisensyadong sentro at pangangalaga sa bata ng pamilya Ang mga tahanan sa buong county ay may kapasidad lamang na maglingkod sa 13 porsiyento ng lahat ng nagtatrabahong magulang na may mga sanggol at maliliit na bata.
  .
 • Higit pa rito, makakatulong ang SB 976 na mapagaan ang krisis sa pangangalaga ng bata sa California sa pamamagitan ng:
  .
  • Pinapahintulutan ang kasalukuyang manggagawa na maging mga tagapagbigay ng unibersal na preschool, samakatuwid ay pinapanatili ang mga 3- at 4 na taong gulang sa kanilang mga programa at tinutulungan silang manatiling bukas.
   .
  • Pagdaragdag ng mga suporta para sa mga bagong provider, tulad ng higit pang teknikal na tulong sa paligid ng mga proseso ng pagsisimula, at pag-alis ng mga bayarin para sa pagbibigay o pag-renew ng mga permit sa pagpapaunlad ng bata. 

Batas AB 92 (Mga Bayad sa Pamilya):

Ang AB 92 (Reyes) ay magtatatag ng mas patas na sliding scale para sa mga bayarin sa maagang pag-aaral ng pamilya. 

Bakit sinusuportahan ito ng First 5 LA:
.

 • Ang AB 92 ay tutulong na matiyak na ang mga pamilyang may mababang kita at nagtatrabaho ay may access sa abot-kayang mga serbisyo at suporta para sa maagang pag-aaral sa pamamagitan ng paglilimita sa mga bayarin para sa preschool at pangangalaga sa bata na tinutustusan ng estado sa hindi hihigit sa 1 porsiyento ng buwanang kita ng isang pamilya at tinatalikuran silang lahat para sa mga iyon. kumikita ng mas mababa sa 75 porsiyento ng median na kita ng estado at pagtanggap ng tulong na pera sa pamamagitan ng CalWORKs hanggang Oktubre 31, 2023.
  .
 • Gayundin, habang humina ang mga regulasyon sa paligid ng pandemya ng COVID-19, nagpapatuloy ang epekto nito. Sa County ng Los Angeles, humigit-kumulang 18 porsyento ng mga residente ang nakatira sa ibaba ng linya ng kahirapan at ang pagtaas ng mga gastos sa upa ay isang malaking driver ng kawalang-tatag ng ekonomiya. Ang isang pagtatantya noong 2021 ay nagpakita na ang average na rate ng isang two-bedroom apartment sa county ay halos $4,000 na ngayon bawat buwan. Habang ang mga pagtaas ng upa ay itinigil sa buong county para sa ilang residente bilang isang stopgap measure bilang tugon sa mga paghihirap sa pananalapi na dulot ng pandemya ng COVID-19, ang freeze na ito ay magtatapos sa 2023, ibig sabihin, ang mga pamilya ay malamang na kailangang maglaan ng higit pa sa kanilang mga mapagkukunan sa pabahay. . Ang pagbabawas at pag-alis ng mga bayarin ay kinakailangan upang mapataas ang access sa mga serbisyo sa maagang pag-aaral na nagpapahintulot sa mga nagtatrabahong magulang na mapanatili ang magandang trabaho at matustusan ang kanilang mga pamilya. 


MGA PAMBATASANG PRAYORIDAD NA KAUGNAY SA MGA SUPORTA NG PAMILYA

SB 951 (Bayad na Family Leave):

Ang SB 951 (Durazo) ay hahantong sa mas mataas na antas ng pagpapalit ng sahod sa pamamagitan ng programa ng Paid Family Leave ng California, at pagsapit ng 2025, magbibigay sa maraming bagong magulang ng 90 porsiyento ng kanilang mga sahod kapag kumuha sila ng walong linggong bakasyon upang alagaan ang kanilang anak. Bilang resulta, ang panukalang batas na ito ay makakatulong sa mas maraming pamilya na makapagpahinga sa trabaho para makasama ang kanilang bagong anak.  

Bakit sinusuportahan ito ng First 5 LA: 
.

 • Ang pagpapataas ng suportang pinansyal na natatanggap ng mga pamilya sa pamamagitan ng sistema ng Paid Family Leave ng California ay magbibigay-daan sa mas maraming magulang na lumahok sa programa at magpahinga sa trabaho para pangalagaan ang kanilang bagong anak. Sa kabilang banda, ito ay makikinabang sa pag-unlad ng bata, kalusugang pisikal at mental ng ina, seguridad sa ekonomiya ng pamilya, at maging ang pagpapanatili at pagiging produktibo ng mga negosyo.
  .
 • Ang mga positibong attachment sa pagitan ng magulang at anak, pati na rin ang pagbubuklod ng magulang-anak sa pinakamaagang yugto ng buhay, ay nagtataguyod ng pinakamainam na kalusugan, kagalingan, at mga resulta ng pag-unlad sa mga bata.
  .
 • Sa kasalukuyan, ang programa ng Paid Family Leave ng estado ay pinapalitan lamang ang 60 hanggang 70 porsiyento ng sahod ng isang indibidwal kapag sila ay nagbakasyon upang alagaan ang isang bagong bata. Walang aksyon ng estado ngayong taon, na bababa pa, sa 55 porsiyento ng sahod ng isang indibidwal. Dahil dito, may malaking pagkaapurahan sa panukalang batas na ito, dahil maraming mga taga-California, at lalo na ang mga kumikita ng mababang kita, ay kasalukuyang hindi kayang gamitin ang mga patakaran ng estado sa binabayarang family leave. 

MGA PAMBATASANG PRAYORIDAD NA KAUGNAY SA
KALUSUGAN NG BATA AT PAMILYA

AB 2402 (Patuloy na pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal):

Ang AB 2402 (Blanca Rubio, Wood) ay mangangailangan na ang mga batang wala pang 5 taong gulang ay tumanggap ng tuluy-tuloy na pagiging karapat-dapat para sa Medi-Cal. Sa pangkalahatan, titiyakin ng panukalang batas na ito na walang mga batang wala pang 5 taong gulang na pinaglilingkuran ng Medi-Cal ang mawawalan ng access sa coverage ng pangangalagang pangkalusugan dahil sa mga pansamantalang pagbabago sa kita ng pamilya.  

Bakit sinusuportahan ito ng First 5 LA:

 • Ang mga batang nasa edad prenatal hanggang 5 taong gulang ay tunay na isang espesyal na populasyon, na may 90 porsiyento ng pag-unlad ng utak na nagaganap sa panahong ito at milyun-milyong neural na koneksyon ang nabubuo bawat segundo. Kinikilala ng AB 2402 ang mahalagang pagtatalagang ito sa pamamagitan ng pagtiyak ng patuloy na pag-access sa pangangalagang pangkalusugan batay lamang sa edad ng isang bata, kahit na ang kita ng pamilya ay nagbabago-bago.
  .
 • Ang pag-access sa mga serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng Medi-Cal ay tumutulong sa mga bata na makatanggap ng upstream, mga suportang nakatuon sa pag-iwas tulad ng maagang pagkilala at interbensyon na nagtataguyod ng pinakamainam na pag-unlad ng bata, gayundin ang pagsuporta sa panghabambuhay na kalusugan at kagalingan. Ang pagkawala ng access sa pangangalaga, kahit pansamantala, ay maaaring humantong sa mga maliliit na bata na nawawala ang mga pagbisita sa well-child at iba pang mahahalagang serbisyo.
  .
 • Sa panahon ng idineklarang pampublikong emerhensiyang pangkalusugan na may kaugnayan sa COVID-19, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ay pansamantalang nakatanggap ng tuluy-tuloy na saklaw sa pamamagitan ng Medi-Cal. Gayunpaman, nang walang aksyong pambatas, maaaring magsimulang mawalan ng saklaw ng Medi-Cal ang mga bata kapag natapos na ang idineklarang emergency. Ang AB 2402 ay nagsisilbing isang sasakyan upang gawing permanente ang patuloy na saklaw para sa mga maliliit na bata. 

Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito para sa isang fact sheet mula sa First 5 Association.  

UNANG 5 PRIORITIES NA KAUGNAY KAY GOV. NEWSOM'S
PISKAL NA TAONG 2022-23 BADYET

Palawakin ang California Home Visiting, mga programang Black Infant Health, at tiyakin ang flexibility sa mga modelo ng home visiting:

Ang mga bisita sa bahay ay nagsilbi bilang isang kritikal na link ng suporta para sa mga pamilya sa buong pandemya ng COVID-19, na nagkokonekta sa kanila sa mga serbisyo sa oras na pinaka kailangan nila ito. Ang badyet ng Newsom sa Enero ay nagmungkahi ng kabuuang $50 milyon para sa California Home Visiting Program at Black Infant Health Program.  

Ang unang 5 LA ay nagsusulong na ang iminungkahing pagpopondo ay:  

 • Pumunta sa mismong programa ng California Home Visiting, hindi mga indibidwal na modelo ng pagbisita sa bahay. Ang pagtitiis ng mga karagdagang opsyon at kakayahang umangkop para sa mga pamilya na makatanggap ng mga serbisyo sa pagbisita sa bahay — partikular sa mga makikinabang sa programa ngunit mahirap abutin bago pa man ang pandemya, tulad ng mga pamilyang walang pangunahing tahanan — ay mahalaga. Ang mga pamilya ay dapat magkaroon ng pagpili kung saan sila tumatanggap ng mga pagbisita sa bahay, kung ito man ay sa bahay, isang setting ng komunidad, klinika, o sa pamamagitan ng telehealth, dahil ito ay mahalaga upang matugunan ang mga pamilya kung nasaan sila at kung saan sila nakakaramdam ng ligtas.
  .
 • Palakasin ang programang Black Infant Health sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga pamilya ay maaaring magpatuloy na makilahok nang halos, tulad ng ginawa nila sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Susuportahan nito ang kalusugan ng Black maternal at makakatulong na bawasan ang hindi katanggap-tanggap na mataas na rate ng maternal mortality na kinakaharap ng mga Black mother sa California. 

Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito para sa isang fact sheet mula sa First 5 Association.  

Palakasin ang Proseso ng Transisyon sa Pagitan
Maagang Pagsisimula at Mga Serbisyo sa Espesyal na Edukasyon:

Ang badyet ng Newsom sa Enero ay nagmungkahi ng kabuuang $65.5 milyon upang palakasin ang proseso ng paglipat sa pagitan ng Maagang Pagsisimula at mga serbisyo sa preschool ng espesyal na edukasyon, na tumutulong upang matiyak na ang mga bata ay patuloy na makakatanggap ng maagang interbensyon at mga serbisyo sa espesyal na edukasyon kapag sila ay naging 3 taong gulang.  

Sinusuportahan ng unang 5 LA ang iminungkahing pagpopondo dahil:

 • Kapag ang isang bata ay naging 3 taong gulang, dapat silang lumipat mula sa programa ng Maagang Pagsisimula ng California — na nagbibigay ng mga suporta sa maagang interbensyon — sa mga serbisyo ng espesyal na edukasyon na ibinibigay sa pamamagitan ng mga lokal na ahensya ng edukasyon. Kapag matagumpay at kaagad na nangyari ang paglipat na ito, ang pagpapatuloy ng mga suporta at pag-access sa pangangalaga ay makakatulong sa mga bata na malampasan ang mga pagkaantala sa pag-unlad at bumalik sa pinakamainam na mga landas sa pag-unlad.
  .
 • Para sa napakaraming pamilya, gayunpaman, ang paglipat sa pagitan ng Maagang Pagsisimula at mga serbisyo sa espesyal na edukasyon sa preschool ay hindi matagumpay na naganap. Kapag nangyari ito, ang mga pamilya ay naiwan na mag-navigate sa pira-pirasong sistema nang mag-isa, o maaari pa nga silang tuluyang umalis sa system. Ang pagkawala ng access sa mga suportang ito, kahit na sa maikling panahon lamang, ay negatibong nakakaapekto sa pag-unlad ng isang bata.
  .
 • Ang iminungkahing pagpopondo ay susuportahan ang matagumpay na mga pagbabago sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera upang bawasan ang coordinator-to-child caseload ratios ng serbisyo sa mga Rehiyonal na Sentro ng estado, suportahan ang mga preschool upang madagdagan ang pagsasama ng mga bata na pinaglilingkuran ng mga sentrong pangrehiyon, magtatag ng mga espesyalista sa Individuals with Disabilities Education Act sa bawat Regional Center upang magkaloob pagsasanay para sa mga kawani, at magbigay ng karagdagang mga mapagkukunan upang mapadali ang koordinasyon ng interagency. 

$250 Milyon sa Isang-Beses na Pagpopondo para sa
Kalusugan ng Pag-iisip ng Sanggol at Maagang Bata (ECMH):

Sa pamamagitan ng bago Inisyatiba sa Kalusugan ng Pag-uugali ng Mga Bata at Kabataan (CYBHI), California ay nakatuon sa pagpopondo na mas mahusay na sumusuporta sa mga sistema na tumutulong sa pagpapabuti ng kalusugan at kagalingan ng mga bata at kabataan ng estado. Habang ang programa ay kasalukuyang itinayo, gayunpaman, ito ay lubos na umaasa sa K-12 na sistema ng paaralan, kaya't maaaring hindi nito sapat na maibigay ang mga pangangailangan ng mga sanggol at maliliit na bata. 

Dahil dito, ang First 5 LA — sa pakikipagtulungan sa First 5 Association — ay nagtataguyod ng $250 milyon sa isang beses na pagpopondo sa pamamagitan ng proseso ng pagpapalaki ng badyet upang palakasin ang mga serbisyo sa kalusugan ng sanggol at kalusugan ng isip sa 2022-23 na badyet ng taon ng pananalapi ng Newsom dahil:  

 • Susuportahan ng pagpopondo na ito ang mga nakabatay sa ebidensya, may kaalaman sa ebidensya, at pinakamahuhusay na kagawian at estratehiya na tinukoy ng komunidad upang mapabuti ang panlipunan-emosyonal na kalusugan ng mga bata. Maglalaan din ito ng karagdagang pag-unlad ng mga manggagawa at ang pagkuha at pagsasanay ng mga kwalipikadong consultant sa kalusugan ng isip ng maagang pagkabata.
  .
 • Ang pagpopondo na ito ay magpapalakas ng mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip ng sanggol at maagang pagkabata at magtataguyod ng pagsasanay sa tagapagkaloob. Partikular itong tutulong sa pagsuporta sa mga serbisyo sa tahanan at komunidad na pumipigil at nagpapagaan ng mga alalahanin sa kalusugan ng isip, nagtataguyod ng malusog na panlipunan-emosyonal na pag-unlad, at nagsasanay sa mga kasalukuyang provider na naglilingkod sa mga sanggol at maliliit na bata.
  .
 • Humigit-kumulang 43 porsiyento ng maliliit na bata sa California ang nakaranas ng hindi bababa sa isang Adverse Childhood Experience (ACE). Upang matugunan ang layunin ng estado na bawasan ng kalahati ang mga ACE at nakakalason na stress sa loob ng isang henerasyon, kritikal na bigyang-priyoridad ang panlipunan-emosyonal na kalusugan ng mga bata na nasa edad prenatal hanggang 5 taong gulang na may multi-layered, multi-systems na pampublikong diskarte sa kalusugan ng bata. , pamilya, at kapakanan ng komunidad. 

Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito para sa isang fact sheet mula sa First 5 Association.  

isalin