Unang 5 Araw ng Adbokasiya 2023

Ang First 5 LA ay nakatuon sa pagpapalakas ng mga suporta sa maagang pagkabata at pamilya upang maabot ng lahat ng mga bata sa County ng Los Angeles ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad sa mga pinaka-kritikal na taon bago ang isang bata ay maging 5. Sa unang limang taon ng buhay, 90 porsiyento ng pag-unlad ng utak nangyayari at isang milyong koneksyon sa neural ang nabubuo bawat segundo. Dahil sa mabilis na bilis ng paglaki na nangyayari sa panahong ito, mayroon tayong pinakamalaking pagkakataon na suportahan ang pinakamainam na pag-unlad ng isang bata, at kasama nito, pangmatagalang kalusugan, kagalingan at tagumpay. Sa malakas na suporta ng bagong Chair ng First 5 LA County Supervisor na si Holly J. Mitchell, ang First 5 LA ay patuloy na magiging masigasig na kasosyo sa mga komunidad, kapwa tagapagtaguyod at tagapatupad ng patakaran — lahat ay bumuo ng isang mas maliwanag at mas patas na kinabukasan para sa mga bunsong anak ng California at ang kanilang mga pamilya. 

Bagama't ang nakalipas na tatlong taon ay nagdulot ng hindi nakikitang mga hamon sa lahat ng sistema ng paglilingkod sa pamilya, nagbigay din sila ng inspirasyon sa mga malikhaing patakaran at kasanayan na nagpapahintulot sa mga pamilya na manatiling nakalutang, at, sa ilang mga kaso, mas maganda ang pamasahe kaysa sa mga gumagawa ng patakaran ng estado na hindi agad tumugon, epektibo at may kakayahang umangkop. 

Ang mga makabagong patakarang ito ang nakatulong sa mga bata at pamilya sa pinakamalayo mula sa pagkakataong makayanan ang kaguluhan sa nakalipas na ilang taon. Ngayon, higit kailanman, kailangan nating buuin ang pag-unlad na iyon, at lumikha ng mga sistemang naglilingkod sa pamilya na tumutugon sa magkakaibang mga pangangailangan at lumikha ng mga positibo at patas na epekto para sa lahat mga pamilya.  

Ang First 5 LA — kasama ang First 5 Commissions sa buong estado — ay itinataas ang mga sumusunod na priyoridad sa Advocacy Day ngayong taon upang ipakita ang mga pamumuhunan na kailangan para protektahan at isulong ang pag-unlad na ginawa namin sa pagsuporta sa mga maliliit na bata ng California at kanilang mga pamilya, patuloy na palakasin nang maaga. mga sistema ng suporta sa pagkabata sa California at tinitiyak na ang aming mga bata at pamilya na kulang sa mapagkukunan ay patuloy na magkakaroon ng kung ano ang kailangan nila upang magtagumpay, umunlad, at maging maayos. 

Para sa higit pa sa First 5 LA's 2023 Patakaran sa Agenda, I-click ang dito

Para sa aming pahayag nag-aanunsyo ng First 5 Advocacy Day, i-click dito

Para matuto pa tungkol sa Unang 5 Advocacy Day priority ngayong taon, i-click dito magbasa ng op-ed mula sa First 5 LA Chief Government Affairs Officer na si Charna Widby. 

THE EARLY CARE AND EDUCATION (ECE) COALITION 2023-2024 BUDGET AND LEGISLATIVE ASKS

Unang 5 LA, sa pakikipagtulungan sa Koalisyon ng ECE — isang grupo ng 35 magkakaibang organisasyon kabilang ang First 5 LA — is itinataguyod na ang 2023-2024 ay Kasama sa badyet ang mga sumusunod na priyoridad para sa mga suporta sa maagang pag-aaral: 

TANONG NG BADYET: REPORMA NG RATE at MGA LUGAR SA PAG-AALAGA NG BATA: 

1) A dalawampu't limang porsyentong pagtaas sa kasalukuyang mga rate para sa agarang lunas at pag-ampon isang modelo ng pagtatantya ng gastos na kinabibilangan ng timeline para sa pagpapatupad para sa aktwal na halaga ng pangangalaga batay sa pagpapatala sa programa nang hindi naniningil ng mga bayarin sa pamilya
2) Ilaan ang lahat 20,000 mga lugar para sa pangangalaga ng bata nakatakdang ilabas sa 2023-24

Bakit ang First 5 LA at ang ECE Coalition ay nagsusulong para dito: 
-

 • Sa ilalim ng kasalukuyang batas, ang California ay may dalawang sistema ng reimbursement rate para sa mga tagapagbigay ng pangangalaga ng bata: ang Standard Reimbursement Rate (SRR) at Regional Market Rate (RMR). Ang parehong mga sistema ng rate ay may malubhang mga bahid.

   

   • Ang SRR ay isang di-makatwirang numero na itinakda mahigit 40 taon na ang nakalipas na hindi nakasabay sa pagbabago ng ating sistema o sa halaga ng paggawa ng negosyo. 
   • Ang RMR ay batay sa lokal na impormasyon, at ang disenyo ng survey ay nagpapatuloy sa mga hindi pagkakapantay-pantay, na may mga komunidad na pinakamalayo sa pagkakataong makatanggap ng artipisyal na mababang mga rate ng reimbursement na hindi sumasakop sa halaga ng pangangalaga.
 • Sa paglipas ng mga taon, nagdagdag din ang estado ng maraming bagong kinakailangan sa mga programang nakabatay sa sentro nang hindi sinusuri o muling iniisip kung paano namin binabayaran ang aming mga tagapagbigay ng maagang edukasyon. Dagdag pa rito, hindi naaayon ang estado sa pagbibigay ng mga programa ng cost-of-living adjustment (COLA) at walang patakaran o benepisyo sa pananalapi sa pagkakaroon ng dalawang bifurcated rate system. .
 • Noong 2021 ang badyet ng California ay nag-aatas sa Department of Social Services na magpulong ng Rate and Quality Workgroup para gumawa ng mga rekomendasyon sa lehislatura at administrasyon tungkol sa paglipat mula sa ating kasalukuyang bifurcated at hindi patas na sistema ng rate tungo sa isang bagong sistema ng reimbursement rate para sa lahat ng provider batay sa isang modelo ng pagtatantya ng gastos. Sinusuportahan ng First 5 LA at ng ECE Coalition ang mga rekomendasyon ng Rate and Quality Workgroup kasama ang pagdaragdag ng paglilipat sa isang sistemang nakabatay sa pagpapatala nang hindi naniningil ng mga bayarin sa pamilya.
  .
 • Ayon sa kaugalian, ang California ay nagbibigay ng mga kontrata sa mga ahensya ng Alternatibong Pagbabayad (AP) sa Oktubre, at kadalasan ang mga puwang na iyon ay napupuno sa Enero ng susunod na taon. Gayunpaman, nitong nakaraang taon ay naantala ng estado ang mga kontrata sa pagbibigay ng kontrata sa mga ahensya ng AP. Bagama't alam ng mga ahensya kung gaano karaming mga puwang ang kanilang natatanggap, hindi nila maaaring i-enroll ang mga bata hanggang Disyembre 2022. Ang First 5 LA at ang ECE Coalition ay nananawagan sa mga gumagawa ng patakaran na ilabas nang walang pagkaantala ang 20,000 child care space na kasalukuyang naka-iskedyul para sa susunod na taon ng pananalapi. Ang mga pamilya ay nangangailangan ng pangangalaga ngayon.

   

   • Sa mas malawak na paraan, hindi mapapalago ng California ang ekonomiya nito, lalo na sa pagharap sa kakulangan sa badyet at potensyal na pag-urong, nang hindi binibigyan ang mga magulang ng kakayahang magtrabaho. Ang diskarte sa maagang pag-aaral ng California ay isang direkta at kritikal na bahagi ng diskarte sa pagpapaunlad ng ekonomiya nito. 

LEHISLATIVE TANONG: SUPPORT AB 596 (REYES)/SB 380 (LIMÓN) 

AB 596 at SB 380 – dalawang bersyon ng parehong panukalang batas na ipinakilala sa bawat kamara ng Lehislatura – nagbibigay ng pambatasang sasakyan upang sumulong komprehensibong reporma sa rate sa California at may a tiyak na timeline na kailangan upang matugunan ang pagkaapurahan ng sandaling ito. 

Bakit ang First 5 LA at ang ECE Coalition ay nagsusulong para dito:

 • Ang kasalukuyang hindi nakahanay at kumplikadong sistema ng California ay nagpanatiling hindi naa-access ang pangangalaga sa bata para sa maraming pamilya, na nakakaapekto hindi lamang sa pinakamainam na pag-unlad ng maliliit na bata, kundi pati na rin sa kakayahan ng mga magulang na magtrabaho at maglaan para sa kanilang mga pamilya.
  .
 • Ang mga singil na ito ay magsususpindi din ng mga bayarin sa pamilya hanggang sa malikha ang isang patas na sliding scale upang matiyak na ang karamihan sa mga pamilyang kulang sa mapagkukunan ay maaaring magpatuloy sa pag-access ng mga serbisyo. Ang estado ay nag-waive ng mga bayarin sa pamilya sa isang pansamantalang batayan sa nakalipas na tatlong taon dahil sa pandemya ng COVID-19, ngunit kung walang aksyong pambatas, ang mga iyon ay babalik sa bisa simula sa Hunyo. Malamang na itaboy nito ang maraming pamilya mula sa mga serbisyo dahil sa masusing gastos, na nagreresulta sa mga pagkaantala sa pangangalaga na nakakaapekto sa kakayahan ng mga magulang at tagapag-alaga na magtrabaho, pati na rin ang masamang epekto sa pag-aaral at pag-unlad ng mga bata.
  .
 • Dagdag pa, ang pagsuporta sa AB 596 at SB 380 ay mangangahulugan ng pagsusulong ng mga pagbabago na tumutugon sa makasaysayang rasismo at hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian. Ang industriya ng pag-aalaga ng bata ay nananatiling isa sa mga may pinakamababang suweldo at labis na trabaho sa bansa at higit na pinapanatili ng Black at ng iba pang mga babaeng may kulay. Sa ngayon, mayroong 2 milyong mas kaunting mga kababaihan sa lakas paggawa kumpara sa bago ang pandemya, na ang kakulangan ng pangangalaga sa bata ay isa sa mga pangunahing hadlang. Ang pagsulong sa mga probisyong nakabalangkas sa mga panukalang batas na ito ay ang mga unang hakbang upang gawing isang praktikal na larangan ang pangangalaga sa bata para sa mga maagang tagapagturo at pagtiyak na ang mga kababaihan ay may access sa mga serbisyo ng maagang pag-aaral na nagbibigay-daan sa kanila na magtrabaho.
  .
 • Ang California ay gumawa ng mga kritikal na pamumuhunan sa maagang pag-aaral sa mga nakalipas na taon, tulad ng pagpapatupad ng unibersal na transitional kindergarten at pagpapahintulot sa Child Care Providers United union. Pinalakpakan ng First 5 LA si Gov. Gavin Newsom at mga pinuno ng lehislatibo para sa pagbibigay-priyoridad sa maagang pag-aaral, gayunpaman, higit pa ang kailangan upang matugunan ang mga sistematikong isyu sa loob ng sistema ng maagang pag-aaral ng estado na pumipigil sa mga nagtatrabahong pamilya sa paggamit ng mga serbisyong ito, nililimitahan ang kanilang pinili, at nakakapinsala sa mga maagang tagapagturo.
  .
 • Kung walang sapat at komprehensibong reporma sa rate, patuloy nating makikita ang mga bata na nawawalan ng mga mapagkukunang mahalaga sa kanilang pinakamainam na pag-unlad. 

UNANG 5 PRIORITIES NA KAUGNAY KAY GOV. NEWSOM'S
PISKAL NA TAONG 2023-24 BADYET

MEDI-CAL PATULOY NA KARAPATAY PARA SA MGA BATA NA MABABIT SA 5 TAON: 

Ang 2022-2023 na pinagtibay na badyet ay nakatuon sa pagbibigay-priyoridad ng $20 milyon sa patuloy na pagpopondo upang magkaloob ng tuluy-tuloy na pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal para sa mga batang wala pang 5 taong gulang, simula sa 2025, ngunit sinabi rin na tatasahin ng estado kung susundin ito. pagpopondo. Ang First 5 LA ay nagsusulong na ang mga mambabatas ay pagtibayin ang kanilang dating pangako at gamitin ang mga mapagkukunan ng California upang permanenteng mabigyan ang mga bata ng prenatal hanggang 5 taong gulang ng tuluy-tuloy na pagiging kwalipikado sa Medi-Cal. 

Bakit isinusulong ito ng First 5 LA:  

 • Ang 2022-2023 na pinagtibay na badyet ay nagbigay ng $20 milyon sa patuloy na pagpopondo upang suportahan ang patuloy na pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal para sa mga batang wala pang 5 taong gulang, ngunit ang mga hamon sa badyet o mga kakulangan sa kita ay maaaring mag-trigger ng pag-aalis ng ipinangakong patuloy na pagpopondo. Hinihiling ng First 5 LA sa mga mambabatas na tiyakin na ang mga batang wala pang 5 taong gulang ay makakatanggap ng walang patid na pag-access sa saklaw ng pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng Medi-Cal sa pamamagitan ng pagpapatibay sa pangakong ginawa sa 2022 na pinagtibay na badyet na permanenteng magbigay ng tuloy-tuloy na pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal para sa mga maliliit na bata.
  .
 • Bago ang pandemya, ang mga batang edad 5 at mas bata ay maaaring pansamantalang mawalan ng access sa Medi-Cal dahil sa maliliit na pagbabago sa kita ng pamilya, o kahit na mga simpleng administrative error tulad ng hindi nakuhang papeles. Sa nakalipas na tatlong taon, nang ang mga bata ay tumanggap ng patuloy na pagiging karapat-dapat para sa Medi-Cal, ito ay halos hindi nangyari. Ang pag-access sa mga serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng Medi-Cal ay tumutulong sa mga bata na makatanggap ng upstream, mga suportang nakatuon sa pag-iwas tulad ng maagang pagkilala at interbensyon na nagtataguyod ng pinakamainam na pag-unlad ng bata, gayundin ang pagsuporta sa panghabambuhay na kalusugan at kagalingan.
  .
 • Para sa isang bata, ang pagkawala ng access sa pangangalaga, kahit na pansamantala, ay maaaring humantong sa hindi nasagot na mga pagbisita sa well-child at iba pang mahahalagang serbisyo sa isang mahalagang oras kung kailan nagaganap ang 90 porsiyento ng pag-unlad ng utak. Ang pagtatatag ng tuluy-tuloy na saklaw ng Medi-Cal para sa mga batang wala pang 5 taong gulang ay maiiwasan ang churn, na kadalasang resulta ng mga error sa pamamaraan, at sa karaniwan, ay nagiging sanhi ng pagkawala ng access sa mga bata sa pangangalagang pangkalusugan sa loob ng tatlo hanggang apat na buwan. Sa humigit-kumulang kalahati ng mga bata ng California na naka-enroll sa Medi-Cal, 70 porsiyento sa kanila ay mga batang may kulay, ang tuluy-tuloy na saklaw ng Medi-Cal ay maaaring magsulong ng mas pantay na mga resulta sa kalusugan para sa mga bata sa pamamagitan ng pag-aambag sa pagtugon sa mga pagkakaiba sa pag-access sa pangangalagang pang-iwas.
  .
 • Ang pagsuporta sa pangako sa badyet ng estado noong nakaraang taon ay magbibigay-daan sa California na magpatuloy sa paggawa ng isang bagay na nagawa nitong mabuti sa nakalipas na 3 taon: pagtiyak na ang mga batang wala pang 5 taong gulang ay hindi mawawalan ng access sa saklaw ng kalusugan sa pamamagitan ng Medi-Cal dahil lamang sa bahagyang nagbabago o pansamantala ang kita. Ang pagtupad sa pangako sa badyet na ito ay makakatulong din na mapataas ang katatagan at ang pagiging maayos ng sistema ng pangangalagang pangkalusugan para sa mga maliliit na bata.  

Upang matuto nang higit pa tungkol sa kahalagahan ng patuloy na pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal para sa mga batang wala pang 5 taong gulang, i-click dito para magbasa ng blog mula sa First 5 LA Senior Policy Analyst na si Andrew Olenick at First 5 LA Policy Analyst na si Erika Witt. 

PAGTAAS NG CALWORKS GRANT: 

Ipinagpatuloy ng mga pinuno ng California ang kanilang trabaho na magtayo ng California kung saan walang batang lumaki sa matinding kahirapan, isang pananaw na matagal nang ipinagtanggol ng bagong Tagapangulo ng First 5 LA na si Holly J. Mitchell. Ang badyet ng estado noong nakaraang taon, halimbawa, ay nagtaas ng pinakamataas na antas ng tulong sa pamamagitan ng CalWORKs sa mas maaapektuhang antas, ngunit pansamantala lamang. Nakatuon din ito sa pagbibigay-priyoridad sa mga mapagkukunan upang matiyak na ang mga pagtaas na ito ay magpapatuloy sa patuloy na batayan, napapailalim sa mga desisyon sa badyet sa hinaharap. Hinihiling ngayon ng First 5 LA na pagtibayin ng mga mambabatas ang pangakong ito at itaas ang mga antas ng Maximum Aid Payment ng CalWORKs sa kalahati ng pederal na antas ng kahirapan (FPL). 

Bakit isinusulong ito ng First 5 LA:
 

 • Habang ang estado ay nahaharap sa isang mas mahirap na sitwasyon sa pananalapi kaysa noong nakaraang taon at mapipilitang gumawa ng mahihirap na desisyon, ang pagpepreserba at pagprotekta sa mga pangunahing pamumuhunan sa social safety net ng California — gaya ng mga pinansiyal na gawad ng CalWORKs — ay isang upstream, buong bata, buong pamilya na diskarte na nagtatakda ng yugto para umunlad ang mga bata sa pamamagitan ng pagbabawas ng kawalan ng katiyakan sa ekonomiya sa antas ng sambahayan.
  .
 • Ang pinagtibay na badyet ng estado noong nakaraang taon ay nagtaas ng pinakamataas na antas ng tulong sa pamamagitan ng CalWORKs ng 21 porsiyento sa loob ng dalawang taon. Idineklara pa nito na ang mga patuloy na pagtaas ay napapailalim sa mga desisyon sa badyet sa hinaharap. Ang pagtiyak na ang mga gawad ng CalWORKs ay 50 porsiyento ng FPL simula sa Oktubre 1, 2024, dahil ang 2022 na badyet ng estado na nakatuon sa pagbibigay-priyoridad, ay magiging isang mahalagang kasangkapan sa ekonomiya upang matiyak na walang bata sa California ang lumaki sa matinding kahirapan. Kapansin-pansin, 81.4 porsiyento ng mga tatanggap ng CalWORKs ay mga bata.
  .
 • Ang karanasan ng malalim na kahirapan ay lubhang nakapipinsala sa mga bata at humahantong sa masamang epekto sa pag-unlad ng utak, pati na rin ang isang hanay ng mga pangmatagalang resulta sa kalusugan. Bagama't ang CalWORKs ay nagbibigay sa mga pamilya ng direktang tulong pinansyal upang makatulong na maibsan ang mga epekto ng kahirapan, ang kasalukuyang mga antas ng tulong ay hindi sapat upang matiyak na ang lahat ng mga pamilya ay nabubuhay nang higit sa 50 porsiyento ng FPL, ang tanda ng matinding kahirapan.
  .
 • Dapat protektahan at isulong ng California ang mga patakarang sumusuporta sa pang-ekonomiyang seguridad ng ating mga anak at pamilya na pinakamalayo sa pagkakataon. Ang pagpapahusay sa maximum na cash grant na matatanggap ng mga pamilya sa pamamagitan ng CalWORKs ay hindi lamang isang mahalagang tool para maisakatuparan ito, ngunit isa rin na nakatuon na ang mga pinuno ng ating estado na unahin. 
isalin