Karunungang bumasa't sumulat

Karunungang bumasa't sumulat

nagsisimula sa wika. At ang mga kasanayan sa wika ng isang sanggol ay nagsisimulang umunlad sa pagsilang, sa pamamagitan ng pagmamasid at pakikinig sa mga nasa paligid niya. Ang pagsasalita, pagbabasa at pagkanta sa isang bata mula sa araw na siya ay ipinanganak ay kapansin-pansing nagpapabuti sa mga kasanayan sa wika at bokabularyo, na nakakaapekto sa pag-aaral na magbasa at sumulat. Matutulungan mo ang mga kasanayang bumasa't sumulat ng iyong anak na lumaki mula sa simula.

isalin