Ang unang 5 tagapagtaguyod ng LA para sa pagbawas ng mga hadlang sa napapanahong pag-screen at serbisyo upang ma-navigate ng mga pamilya ang mga programa, serbisyo at system sa lugar na sumusuporta sa kanila at sa kanilang mga anak.

Ang maagang pagkakakilanlan, na nagsasangkot ng isang kumbinasyon ng regular na pagsubaybay at pag-screen, ay lubos na nagdaragdag ng posibilidad na ang isang batang may o nasa peligro para sa mga pagkaantala sa pag-unlad at pag-uugali ay makikilala at mai-refer sa mga serbisyo sa pag-iwas at maagang interbensyon. Mahalaga ito, dahil ang isa sa apat na batang may edad na ipinanganak na 5 ay nasa peligro para sa mga pagkaantala sa pag-unlad at pag-uugali, at makikinabang mula sa maagang mga serbisyo ng interbensyon at suporta.

Maraming mga system na nagsasagawa ng screening, referral at interbensyon sa LA County kasama ang kalusugan, kalusugan sa isip, maagang pag-aaral, kapakanan ng bata at mga organisasyong nakabatay sa pamayanan, pati na rin ang mga Regional Center at mga distrito ng paaralan. Gayunpaman, mahirap ang pag-navigate sa mga siled system na ito. Ang kakulangan ng koordinasyon sa antas ng system, kumplikadong pagiging karapat-dapat at mga proseso ng referral, at mga hadlang sa pagbabahagi ng data ay nagpapahirap sa mga tagapagbigay at pamilya na mag-navigate. Ang pagbawas sa mga hadlang na ito ay mahalaga sa pagtulong sa mga pamilya na ma-access ang mga serbisyo at suportang kailangan nila. Mag-click dito para sa isang sheet ng katotohanan sa aming diskarte sa EII.

Mga Unang Koneksyon - Ang piloto ng programa ay mga makabagong diskarte para sa mga nagbibigay ng nakabatay sa pamayanan upang mai-embed ang pag-screen ng pag-unlad at palakasin ang mga proseso ng referral sa loob ng kanilang mga kasanayan. Ang layunin ay upang mas kilalanin ang mga bata na mayroong o nanganganib para sa mga pagkaantala sa pag-unlad at ikonekta sila at ang kanilang mga pamilya sa naaangkop na mga serbisyo sa maagang interbensyon at pagsuporta sa aga hangga't maaari.

Tulong sa Akin na Palakihin ang Los Angeles (HMG LA) - Ang Help Me Grow ay isang pambansang pagsisikap na nagtataguyod ng lokal na kolaborasyon ng cross-sektor upang mapalakas ang maagang pagkilala sa mga pagkaantala sa pag-unlad at pag-uugali. Ang coordinate ng HMG LA ay mayroon nang mga system na nagsisilbi sa mga bata upang ipatupad at palakasin ang maagang pagkakakilanlan, at maiugnay ang mga bata at kanilang pamilya sa naaangkop na mga serbisyo at suporta sa interbensyon. Ang Pagtataguyod ng Pag-unlad na Pinakamainam ng Mga Bata ulat ng rekomendasyon mula sa mga miyembro ng pagpaplano ng HMG LA na mga gabay at ipaalam ang susunod na yugto ng pagpaplano para sa HMG LA. Ang Kagawaran ng Pangkalahatang Kalusugan ng County ng Los Angeles ay nakikipagsosyo sa Unang 5 LA upang ilunsad, subukan at pinuhin ang mga pangunahing bahagi ng HMG-LA. Ang mga piloto ay gaganapin kasama ang Planong Pangkalusugan ng LA Care at sa loob ng mga piling pakikipagtulungan para sa isang phased, data-driven na paglulunsad ng HMG LA.

LA Care Pilot - Ang LA Care at Unang 5 LA ay nakikipagsosyo upang makabuo ng isang piloto para sa pagpapabuti ng maagang pagkakakilanlan at interbensyon (EII). Ang piloto ay sasali sa mga tagabigay at kasanayan sa pagsasama ng maagang pag-unlad na pag-uugali ng pag-uugali at mga referral na protokol sa daloy ng trabaho na kasanayan at dagdagan ang kamalayan ng komunidad at pamilya sa kahalagahan ng EII. Tatalakayin ng piloto ang maraming antas ng sektor ng pangangalagang pangkalusugan, kabilang ang: 1) mga pamayanan / pamilya; 2) mga tagapagbigay ng kalusugan; 3) mga klinika / kasanayan; at 4) mga pinamamahalaang plano sa pangangalaga. Ang pakikipagsosyo sa LA Care ay kumakatawan sa isang mahalagang elemento ng diskarte sa pangunahing sangkap ng HMG LA na Child Provider Outreach, na naglalayong itaas ang mga pamantayan ng EII sa lahat ng mga sektor ng serbisyo sa kalusugan. Ang saklaw at maabot ng LA Care ay gawin silang isang mahalagang kasosyo upang maimpluwensyahan ang pagbabago ng system at dagdagan ang epekto sa buong bansa ng HMG LA.

Mga Path ng HMG LA - Bilang bahagi ng pagpapatupad ng HMG LA, bibigyan ng pondo ng First 5 LA ang mga pakikipagtulungan sa komunidad ng HMG LA Pathways na magkakasamang palakasin ang mga koneksyon para sa mga bata at pamilya. Ang pamumuhunan na ito ay nakatuon sa pagsuporta sa magkakaibang mga pakikipagtulungan sa pamayanan ng cross-sektor upang palakasin at palawakin ang mga path ng referral upang matiyak na ang lahat ng maliliit na bata na may at nasa panganib na maantala ang pag-uugali at pag-unlad ay na-link sa at pag-access sa mga suportang serbisyo ng interbensyon sa lalong madaling panahon. Ang bawat pakikipagtulungan ng komunidad ay magplano, susubukan at pinuhin ang mga diskarte na nauugnay sa mga referral path sa loob ng isang naibigay na heyograpikong rehiyon batay sa pangangailangan ng pamayanan. Piloto nila ang teknolohiya, imprastraktura at / o magsasagawa ng mga diskarte sa pagbabago, tulad ng muling pagdidisenyo ng daloy ng trabaho, pagsasanay at / o pagbuo ng kapasidad upang mapagbuti ang mga referral na daanan.

isalin