Si Thompson ay naging Direktor ng Medikal para sa Juvenile Justice Mental Health Program ng Kagawaran ng Kalusugan sa Mental ng County ng County ng Los Angeles sa nakaraang 2 taon. Sa loob ng limang taon bago ito, nagamot niya ang mga kabataan sa mga bulwagan at kampo ng kabataan sa Los Angeles County. Siya ay Certified ng Lupon sa Pangkalahatang Psychiatry, Bata at Bata sa Psychiatry, Forensic Psychiatry, at Addiction Medicine. Siya rin ay isang Certified Correctional Health Professional ng National Commission on Correctional Health Care. Siya ay isang Distinguished Fellow ng American Academy of Child and Adolescent Psychiatry at isang AAFS Fellow.

Nakumpleto ni Dr. Thompson ang kanyang Pangkalahatan at Bata at Bata at Bata sa Psychiatry Residencies sa UCLA at ang kanyang Forensic Psychiatry Residente sa UC Davis. Siya ay aktibong kasangkot sa organisadong psychiatry at nagsisilbing Tagapangulo ng American Academy of Psychiatry & Child and Adolescent Committee ng Batas, ang Co-Chair ng California Academy of Child & Adolescent Psychiatry's Government Affairs Committee, at ang Secretary ng American Academy ng Forensic Science 'Psychiatry at Behavioural Science Committee. Nagsisilbi din siya bilang isang Kahaliling Komisyonado para sa Unang 5 LA.

Bilang karagdagan, si Dr. Thompson ay isang Katulong na Klinikal na Propesor ng Psychiatry at ang David Geffen School of Medicine sa UCLA. Nagsasaayos at nagtuturo siya sa mga taong nasa edad na bata na psychiatry fellows '

forensic rotation. Nagbibigay din siya ng mga lektura tungkol sa mga paksang forensic psychiatric ng bata sa mga taong nasa edad na bata na psychiatry fellows at forensic fellows sa University of Southern California.
isalin