Unang 5 LA Advocacy Agenda 2022

Ang mga unang taon ng buhay ng isang bata ay pundasyon para sa tagumpay sa paaralan at buhay, at hubugin ang taong sila ay magiging adulto. Sa unang limang taon ng buhay, 90 porsiyento ng utak ng isang bata ay bubuo, at ang mahalagang yugto ng pagbuo ng utak na ito ay makakaapekto sa kung paano natututo, nakikipag-usap, at kumikilos ang isang tao sa natitirang bahagi ng kanilang buhay — kaya naman ang First 5 LA ay nagtataguyod ng mga patakaran na nag-o-optimize sa pag-unlad ng bata at sumusuporta sa kagalingan at kalusugan ng mga bata at kanilang mga pamilya.  

Ang pandemya ng COVID-19 ay kapansin-pansing naapektuhan ang marupok at pira-pirasong sistema ng pangangalaga sa maagang pagkabata at pinatindi ang pangangailangang suportahan ang mga nagtatrabahong pamilya, lalo na sa loob ng ating pinakamahirap na naapektuhang mga komunidad ng kulay. Dahil dito, ang First 5 LA ay nagsusulong para sa mga patakarang nagbibigay-priyoridad sa mga serbisyo sa pag-iwas at interbensyon at mas mababang mga hadlang sa pag-access ng mga mahahalagang serbisyo sa pisikal at mental na kalusugan at mga sistema ng pangangalaga upang matugunan ang mga pamilya kung nasaan sila. 

Tinutukoy ng Advocacy Agenda ang opisyal na suporta ng First 5 LA o tumututol sa mga posisyon para sa mga panukalang patakaran sa administratibo, lehislatibo, at badyet sa lokal, estado, at pederal na antas ng pamahalaan, na direktang umaayon sa buong organisasyon. Agenda ng Patakaran.

MGA PANUKALA NG ESTADO

CLICK HERE PARA SA STATUS TRACKER NG STATE BILL

Mga Priyoridad sa Pambatasang May Kaugnayan sa Maagang Pangangalaga at Edukasyon: 

SB 976 (Universal Preschool Act): Ang SB 976 (Leyva) ay magtatatag unibersal na preschool at magbigay sa mga maliliit na bata ng California at sa kanilang mga pamilya ng pantay na pag-access sa de-kalidad na maagang pag-aaral at mga serbisyo sa pangangalaga. 

Ang SB 976 ay makakatulong upang mapanatili ang pagpili ng pamilya at lumikha ng isang tunay na mixed-delivery system sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga programang nakabatay sa komunidad na mag-alok ng Universal Preschool para sa lahat ng 3- at 4 na taong gulang. Kamakailan ay gumawa ang California ng malaking pamumuhunan tungo sa paglikha ng isang unibersal na sistema ng Transitional Kindergarten (UTK). Gayunpaman, ang UTK lamang ay hindi sapat na makakatugon sa mga natatanging pangangailangan ng magkakaibang maliliit na bata ng California at kanilang mga pamilya. Ang pagtiyak na ang mga bata at kanilang mga pamilya ay may sapat na mga pagpipilian sa mga serbisyo sa maagang pag-aaral ay lalong kritikal sa ekonomiya ngayon dahil sa patuloy na epekto ng pandemya ng COVID-19 sa uring manggagawa, mababang kita, at mga komunidad ng kulay. 


AB 92 (Mga Bayarin sa Pamilya): Ang AB 92 (Reyes) ay magtatatag ng mas pantay na sliding scale para sa mga bayarin sa maagang pag-aaral ng pamilya.  

Makakatulong ang AB 92 na matiyak iyon Ang mga pamilyang may mababang kita at nagtatrabaho ay may access sa abot-kayang serbisyo sa maagang pag-aaral at mga suporta sa pamamagitan ng paglilimita ng mga bayarin para sa preschool na tinutustusan ng estado at pag-aalaga ng bata sa hindi hihigit sa 1 porsiyento ng buwanang kita ng isang pamilya at ganap na tinatanggal ang mga ito para sa mga kumikita ng mas mababa sa 75 porsiyento ng median na kita ng estado at tumatanggap ng cash aid sa pamamagitan ng CalWORKs hanggang Oktubre 31, 2023. 


AB 2832 (Whole Child Community Equity): Ang AB 2832 (R. Rivas) ay lilikha isang bagong tool sa screening upang gabayan ang paglalaan ng mga mapagkukunan ng maagang pangangalaga at edukasyon (ECE).. Ang tool na ito ay gagamit ng isang buong balangkas ng bata upang matukoy ang mga lugar na may pinakamataas na pangangailangan sa buong California, partikular na ang mga komunidad na ang kakulangan sa ECE at iba pang mga serbisyo at suporta ay pinapataas ng hindi pagkakapantay-pantay ng lahi at ekonomiya. 

Sa kasalukuyan sa California, ang pamamahagi ng mga mapagkukunan ng ECE at pagpopondo sa mga lokal na komunidad ay batay sa mga antas ng kahirapan. Bagama't ang katayuan sa pananalapi ay isang mahalagang tagahula ng mga kinalabasan ng buhay, ang paraang ito ay walang pagsasaalang-alang sa iba pang mga kundisyon, tulad ng built na kapaligiran, kalusugan at kalusugan ng pag-iisip, nutrisyon, transportasyon, at higit pa, na nagpapalala ng mga pagkakaiba para sa mga komunidad na kulang sa mapagkukunan sa kasaysayan. 

Kung walang tool na itinatag sa isang buong balangkas ng bata, hindi maaaring magkaroon ang California ng isang holistic na pag-unawa at diskarte sa paglalaan ng mga mapagkukunan, at mas mahusay na ipaalam ang mga desisyon sa patakaran sa hinaharap.  

Mga Pambatasang Priyoridad na May Kaugnayan sa Mga Suporta ng Pamilya:  

SB 951 (Bayad na Family Leave): SB 951 (Durazo) will phase in mas mataas na antas ng kapalit na sahod sa pamamagitan ng programa ng Bayad na Pag-iwan sa Pamilya ng California, at pagsapit ng 2025, bigyan ang maraming bagong magulang ng 90 porsiyento ng kanilang sahod kapag kumuha sila ng walong linggong bakasyon para alagaan ang kanilang anak. Bilang resulta, ang panukalang batas na ito ay makakatulong sa mas maraming pamilya na makapagpahinga sa trabaho para makasama ang kanilang bagong anak.  

Ang pagpapataas ng suportang pinansyal na natatanggap ng mga pamilya sa pamamagitan ng Sistema ng Bayad na Pag-iwan sa Pamilya ng California ay makikinabang sa pag-unlad ng bata, pisikal at mental na kalusugan ng ina, at seguridad sa ekonomiya ng pamilya. 


AB 2159 (Dependant Children-Reunification Services) Ipagbabawal ng AB 2159 (Bryan) ang pagtanggi sa mga serbisyo ng reunification para sa mga magulang at tagapag-alaga na nasa kustodiya bago ang paghatol. Dahil ang gayong mga bata ay hindi maaaring tanggalin sa kanilang mga magulang dahil lamang ang magulang ay hindi makapagpiyansa, halimbawa. 

Sa ilalim ng kasalukuyang batas, ang mga nakakulong na magulang ay napapailalim sa pagtanggi sa mga serbisyo ng reunification at ang malamang na pagwawakas ng mga karapatan ng magulang dahil sa kanilang pagkakakulong, kahit na sila ay nasa kustodiya bago ang paghatol. Marami sa mga magulang na ito ay mababasura ang kanilang mga singil, para lamang malaman na nawalan sila ng karapatang maging magulang ng permanente sa kanilang mga anak. Sisiguraduhin ng AB 2159 na ang mga magulang na nakakulong bago ang paglilitis ay hindi maaaring lampasan para lamang sa kadahilanan ng pagkakulong at sa halip ay bibigyan sila ng parehong mga karapatan na muling makipag-isa sa kanilang mga anak bilang mga magulang na nakapagpiyansa. Titiyakin ng batas na ito na ang lahat ng mga magulang ng California ay bibigyan ng parehong mga pagkakataon upang muling makipag-ugnayan sa kanilang mga anak. 


AB 2517 (California Coordinated Neighborhood and Community Services Grant Program) Ang AB 2517 (Bonta) ay magtatatag ng dalawang-taong California Coordinated Neighborhood and Community Services grant program para ipatupad ang bago, at palakasin ang mga umiiral na, kapitbahayan at rehiyonal na cradle to career (C2C) network, sa pamamagitan ng paglalaan ng pagpopondo ng estado sa mga programang ito.  

Sa partikular, ang California Coordinated Neighborhood and Community Services Grant Program na lilikha ng AB 2517 ay magbibigay ng mapagkumpitensyang pagpopondo, gamit ang mga mapagkukunan ng estado, para sa mga panrehiyong network ng C2C upang matugunan ang kahirapan at mapabuti ang mga resulta ng tagumpay. Ang layunin ng karagdagang pagpopondo na ito ay upang mabawasan ang mga hindi pagkakapantay-pantay at pataasin ang pang-ekonomiyang kadaliang kumilos sa mga komunidad sa buong California sa pamamagitan ng pinagsama-samang mga sistema ng suporta na nakabatay sa lugar. Sa pangkalahatan, gagamitin ng AB 2517 ang itinatag na modelo ng Promise Neighborhood upang sukatin ang mga pagsisikap ng estado, lokal man o rehiyonal na antas. 

Mga Pambatasang Priyoridad na May Kaugnayan sa Kalusugan ng Bata at Pamilya: 

AB 2402 (Patuloy na pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal): Kakailanganin iyon ng AB 2402 (Blanca Rubio, Wood). ang mga batang wala pang 5 taong gulang ay tumatanggap ng patuloy na pagiging karapat-dapat para sa Medi-Cal. Sa pangkalahatan, titiyakin ng panukalang batas na ito na walang mga batang wala pang 5 taong gulang na pinaglilingkuran ng Medi-Cal ang mawawalan ng access sa coverage ng pangangalagang pangkalusugan dahil sa mga pansamantalang pagbabago sa kita ng pamilya.  

Sisiguraduhin ng AB 2402 na walang batang wala pang 5 taong gulang na pinaglilingkuran ng Medi-Cal ang mawawalan ng access sa coverage ng pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng programang iyon dahil sa mga pansamantalang pagbabago sa kita ng pamilya.   

Unang 5 Mga Priyoridad sa LA na May Kaugnayan sa Fiscal Year 2022-23 na Badyet ni Gov. Newsom: 

The Early Care and Education (ECE) Budget Coalition 2022-2023 Mga Priyoridad sa Badyet: Ang kakulangan ng magagamit na pangangalaga sa bata ay makabuluhang humahadlang sa kakayahan ng maraming kababaihan na bumalik sa trabaho. Upang ihinto ang lumalawak na agwat ng kayamanan sa pagitan ng kababaihan at kalalakihan, partikular na ang mga babaeng may kulay, at ipagpatuloy ang paglago ng ekonomiya, ang Koalisyon ng ECE –– isang grupo ng 35 magkakaibang organisasyon kabilang ang First 5 LA –– ay nagpapasigla sa pangangailangan para sa pagtaas sahod ng tagapag-alaga ng bata, waiving ng family fees, at pamumuhunan sa imprastraktura ng pangangalaga ng bata at mga gawad para sa pagpapaunlad ng mga manggagawa.  

Upang matuto nang higit pa tungkol sa patakaran at adbokasiya ng ECE Coalition, i-click dito. Upang tingnan ang Liham ng Koalisyon ng ECE sa mga mambabatas sa mga priyoridad sa badyet, i-click dito


Palawakin ang California Home Visiting, mga programang Black Infant Health, at tiyakin ang flexibility sa mga modelo ng home visiting: Ang mga bisita sa bahay ay nagsilbi bilang isang kritikal na link ng suporta para sa mga pamilya sa buong pandemya ng COVID-19, na nagkokonekta sa kanila sa mga serbisyo sa oras na pinaka kailangan nila ito. Ang badyet ng Newsom sa Enero ay nagmungkahi ng kabuuang $50 milyon para sa California Home Visiting Program at Black Infant Health Program.  

Ang mga karagdagang opsyon at kakayahang umangkop para sa mga pamilya na makatanggap ng mga pagbisita sa bahay ay mahalaga rin. Ang mga pamilya ay dapat magkaroon ng pagpili kung saan sila makakatanggap ng mga pagbisita, at dapat tayong makipagkita sa mga pamilya kung saan sa tingin nila ay ligtas sila. Ang pagtataguyod ng kakayahang umangkop sa pagpili ng programa ay makakatulong din sa mas mahusay na paglilingkod sa iba't ibang pangangailangan ng pamilya. Ang pagpapalakas sa programa ng Black Infant Health at pagtiyak na ang mga pamilya ay maaaring patuloy na makilahok nang halos, tulad ng ginawa nila sa panahon ng krisis sa COVID-19, ay susuportahan ang Black maternal health, at makakatulong upang mabawasan ang hindi katanggap-tanggap na mataas na rate ng maternal mortality na kinakaharap ng mga Black mother sa California. 


Palakasin ang Proseso ng Transisyon sa Pagitan ng Maagang Pagsisimula at Mga Serbisyo sa Espesyal na Edukasyon: Ang badyet ng Newsom sa Enero ay nagmungkahi ng kabuuang $65.5 milyon upang palakasin ang proseso ng paglipat sa pagitan ng Maagang Pagsisimula at mga serbisyo sa preschool ng espesyal na edukasyon, na tumutulong upang matiyak na ang mga bata ay patuloy na makakatanggap ng maagang interbensyon at mga serbisyo sa espesyal na edukasyon kapag sila ay naging 3 taong gulang.  

Ang tuluy-tuloy na paglipat mula sa mga serbisyo ng maagang interbensyon patungo sa mga programang espesyal na edukasyon sa preschool ay tumutulong sa mga bata na mapanatili ang patuloy na pag-access sa mahalagang pangangalaga, na tumutulong sa mga bata na malampasan ang mga pagkaantala sa pag-unlad at bumalik sa pinakamainam na mga landas sa pag-unlad. Para sa napakaraming pamilya ang paglipat sa pagitan ng Maagang Pagsisimula at mga serbisyo sa espesyal na edukasyon sa preschool, kapag ang kanilang anak ay naging 3 taong gulang, ay hindi matagumpay na naganap. Ang pagkawala ng access sa mga suportang ito kahit sa maikling panahon ay nakaaapekto sa pag-unlad ng bata. Ang iminungkahing pagpopondo na ito ay makatutulong na bawasan ang mga ratios ng caseload ng coordinator-to-child ng serbisyo, suportahan ang mga preschool upang madagdagan ang pagsasama ng mga bata na pinaglilingkuran ng mga Regional Center at nangangailangan na ang bawat Regional Center at Local Education Agencies ay magtalaga ng pangunahing punto ng pakikipag-ugnayan para sa pag-uugnay ng mga transition. 


$250 Milyon sa Isang-Beses na Pagpopondo para sa Kalusugan ng Pag-iisip ng Sanggol at Maagang Bata (ECMH): Sa pamamagitan ng bago Inisyatiba sa Kalusugan ng Pag-uugali ng Mga Bata at Kabataan (CYBHI), California ay nakatuon sa pagpopondo na mas mahusay na sumusuporta sa mga sistema na tumutulong sa pagpapabuti ng kalusugan at kagalingan ng mga bata at kabataan ng estado. Habang ang programa ay kasalukuyang itinayo, gayunpaman, ito ay lubos na umaasa sa K-12 na sistema ng paaralan, kaya't maaaring hindi nito sapat na maibigay ang mga pangangailangan ng mga sanggol at maliliit na bata. 

MGA PANUKALA NG PEDERAL

Mga Priyoridad sa Badyet na May Kaugnayan sa Mga Suporta ng Pamilya: 

Muling Awtorisasyon sa Pagbisita sa Bahay: Ang First 5 LA ay miyembro ng Steering Committee ng National Home Visiting Coalition at sinusuportahan ang muling pagpapahintulot ng Maternal, Infant, and Early Childhood Home Visiting Program (MIECHV), na nakatakdang mag-expire nang wala pang 100 araw sa Setyembre 30, 2022. 

Ang programa ng MIECHV ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga pamilya gamit ang mga tool at mapagkukunan na kailangan nila upang umunlad. Ito ay binuo sa mga dekada ng siyentipikong pananaliksik na nagpapakita na ang mga pagbisita sa bahay ng isang nars, social worker, early childhood educator, o iba pang sinanay na propesyonal sa panahon ng pagbubuntis at maagang pagkabata ay nagpapabuti sa buhay ng mga bata at pamilya. 

Sa California, sinusuportahan ng programa ng MIECHV ang California Home Visiting Program (CHVP) at nagbibigay ng boluntaryo, batay sa ebidensya ng mga programa sa pagbisita sa bahay para sa mga buntis na kababaihan at mga pamilyang may mga anak sa pamamagitan ng kindergarten na naninirahan sa mga komunidad na nasa panganib para sa hindi magandang resulta ng kalusugan ng ina at bata. Sinusuportahan ng CHVP ang 23 lokal na programa sa pagbisita sa bahay, na nagsisilbi sa 4,850 kalahok, upang ipatupad ang isa sa dalawang modelong nakabatay sa ebidensya, alinman sa Healthy Families America o Nurse-Family Partnership. 

Mga Pambatasang Priyoridad na May Kaugnayan sa Kalusugan ng Bata at Pamilya: 

HR 6532 (Funding Early Childhood is the Right IDEA Act): Ang HR 6532 (DeSaulnier) ay magtataas ng pondo para sa dalawang programa sa loob ng Individuals with Disabilities Education Act (IDEA). Sa partikular, hihilingin nito sa Kongreso na unti-unting taasan ang mga halaga ng bawat bata sa ilalim ng IDEA part C at Seksyon 619 sa susunod na limang taon, simula sa taong 2023. 

Ang Bahagi C ng IDEA ay nauukol sa mga serbisyo ng maagang interbensyon para sa mga sanggol at maliliit na bata mula sa kapanganakan hanggang sa edad na 2. Sa California partikular, ang mga sanggol na wala pang 24-buwan na may 33 porsiyentong pagkaantala sa isang lugar ng pag-unlad, o mga paslit na higit sa edad na 24- buwan na may alinman sa 33 porsiyentong pagkaantala sa maraming lugar o 50 porsiyento sa isa, ay kwalipikado para sa mga serbisyo. 

Ang IDEA Part C system ng California ay kilala bilang “Early Start,” at ito ay nagsisilbi sa humigit-kumulang 44,000 mga bata bawat taon sa Regional Centers na matatagpuan sa buong estado. Gayunpaman, nabigo silang makapaglingkod nang sapat sa mga batang may pagkaantala sa pag-unlad. 

Ang mas ganap na pagpopondo sa mga seksyon na hinihingi ng panukalang batas na ito ay makakatulong na mag-udyok ng higit pa at mas napapanahong pagpapabuti na kinakailangan at hahantong sa mas maraming mga bata na makatanggap ng sapat at naaangkop na mga serbisyo.   

isalin