Pagsusumite ng isang Form ng Kahilingan sa Publiko Mga Rekord

* Ang form na ito ay para lamang sa Mga Kahilingan sa Public Record. Ang Unang 5 LA ay hindi tumatanggap o naglathala hindi hinihiling pagsusumite ng artikulo. Upang magsumite ng isang pangkalahatang pagtatanong na walang kaugnayan sa Mga Kahilingan sa Public Record, mangyaring mag-click dito.*

Ginustong pamamaraan upang makatanggap ng mga tala (Kinakailangan)

1 + 12 =

Ang pagsumite ng isang kahilingan gamit ang form na ito ay opsyonal, kahit na ginusto. Maaari mo ring i-email ang iyong kahilingan sa [protektado ng email], ipadala ito sa  Attn: Kahilingan sa Public Records, 750 N. Alameda Avenue, Los Angeles, CA 90012).

Magagamit na Mga Rekord Online 

Materyales sa Pagpupulong https://www.first5la.org/our-board/meeting-materials/ 

Pampinansya https://www.first5la.org/our-board/financials/ 

FAQs 

Ano ang isang talaan? 

Ang California Public Records Act ay tumutukoy sa mga pampublikong talaan bilang anumang pagsusulat Naglalaman ng impormasyong nauugnay sa pagsasagawa ng negosyo ng publiko inihanda, pagmamay-ari, ginamit o pinanatili ng Una 5 LA hindi alintana ang pisikal na anyo o katangian nito. Kasama ang mga pagsusulat anumang sulat-kamay o typewritten na dokumento, litrato, larawan, guhit, audio o video recording, data ng computer, email o fax, at bawat iba pang paraan ng pagrekord. 

Anong mga talaan ang hindi kasama sa pagsisiwalat? 

Paminsan-minsan, pinipigilan ng batas ang pagsisiwalat ng mga tala o nagbibigay ng isang pagbubukod mula sa sapilitan na pagsisiwalat. Ang mga halimbawa ng mga tala na ibinukod mula sa sapilitan na pagsisiwalat sa ilalim ng Batas ng Public Records ng California ay kinabibilangan ng: ilang mga tala ng tauhan, tala ng pagsisiyasat, draft, lihim na payo sa ligal, mga lihim sa kalakalan, mga rekord na inihanda na may kaugnayan sa paglilitis, at impormasyon na maaaring itago kumpidensyal alinsunod sa ibang estado o batas ng pederal. Ang mga talaang naglalaman ng impormasyong maliban sa pagsisiwalat ay maaaring nai-redact ang impormasyong iyon bago ilabas. 

Paano ako hihiling ng mga tala? 

Ang sinumang miyembro ng publiko ay maaaring humiling na tingnan o magbayad para sa isang kopya ng isang pampublikong talaan. Bagaman maaaring tanungin ka ng kawani ng First 5 LA para sa impormasyon bilang tugon sa mga kahilingan sa pampublikong talaan, hindi ka kinakailangang magbigay us ang iyong pangalan o anumang iba pang pagkilala impormasyon tulad ng address o numero ng telepono. Gayundin, hindi ka kinakailangang mag put ang iyong kahilingan sa sulator ipaliwanag kung bakit mo nais ang mga tala. Maaaring humiling ng isang kahilingan gamit ang aming form sa web, sa telepono (XXX-XXX-XXXX), ipinadala sa koreo (750 N. Alameda Avenue, Los Angeles, CA 90012), o sa pamamagitan ng email ([protektado ng email]). 

Kailangan ko bang gamitin ang form ng web ng mga pampublikong tala? 

Bagaman Una 5 LA hinihikayat ang mga hiling na gawin gamit ang form sa web, hindi nililimitahan ng California Public Records Act ang mga paraan kung saan maaaring magawa ang mga kahilingan. Ang pagsusumite ng isang nakasulat na kahilingan gamit ang form sa web ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkalito at pagkaantala sa pagtugon sa mga kahilingan sa pampublikong rekord. Ang mga kahilingan sa web na isinumite sa labas ng regular na oras ng negosyo ay isasaalang-alang na natanggap kapag susunod na bukas ang First 5 LA. 

Anong impormasyon ang dapat kong ibigay sa paggawa ng isang kahilingan sa mga pampublikong tala? 

Dapat magbigay ang mga humihiling ng mas tiyak na impormasyon tungkol sa mga talaan hangga't maaari. Kung ang isang kahilingan ay hindi sapat na tiyak, Una 5 LA maaaring kailanganing makipag-ugnay sa tauhan sa humihiling upang higit na makilala ang hinahangad na impormasyon. 

Gaano katagal bago makatanggap ng isang tugon? 

Pinoproseso ng First 5 LA ang lahat ng mga kahilingan sa talaan alinsunod sa California Public Records Act. Unang 5 LA ang tauhan ay sumagot sa lahat ng mga kahilingan sa loob ng 10 na araw. Gayunpaman, maaaring hindi laging posible na punuin mga kahilingan para sa mga pampublikong rekord kaagad dahil ang mga tala ay kailangang suriin muna upang makita kung naglalaman ang mga ito ng kumpidensyal na impormasyon. Gayundin, if ang kahilingan ay napakalaki sa saklaw, sumasaklaw sa maraming mga kagawaran, o nangangailangan ng karagdagang paghahanda o pagsusuri, maaaring mangailangan ito ng mas maraming oras upang maproseso. Aabisuhan ka ng First 5 LA ng anumang pagkaantala. 

Paano ko masisiyasat ang mga pampublikong tala? 

Ang Unang 5 LA ay magbibigay ng mga elektronikong kopya ng mga tala sa pamamagitan ng email, o pisikal na mga kopya sa pamamagitan ng koreo (maaaring mailapat ang bayad). Kung nais ng isang humiling na tingnan ang orihinal na mga pisikal na talaan, kung magagamit, ang isang appointment ay dapat na gumawa ng maagang oras upang bisitahin ang aming tanggapan. 

Mayroon bang mga bayarin na nauugnay sa paggawa ng isang kahilingan sa pampublikong rekord? 

Walang bayad para sa paggawa ng isang kahilingan sa pampublikong rekord. Una 5 LA maaari, gayunpaman, singilin para sa gastos ng pagdoble kung ang isang humihiling na magkaroon ng isang pisikal na kopya ng mga tala (kasalukuyang $.29 sentimo bawat pahina), O isang elektronikong kopya sa pamamagitan ng CD ($ 10.00 bawat disc)Mangyaring tandaan, ang First 5 LA ay hindi mangolekta ng duplication fee kung mas mababa sa 50 pahina. Dapat bayaran ng humihiling ang lahat ng bayarin bago ilabas ang mga kopya. 

Kinakailangan ba ang Unang 5 LA upang lumikha ng a talaan kapag tumutugon sa isang Kahilingan sa Public Records ng California? 

Una 5 LA nagbibigay ng pag-access sa mayroon nang mga pampublikong rekord na pagmamay-ari nito. We ay hindi lilikha ng mga bagong tala na kasalukuyang wala. Ang California Public Records Act ay hindi kinakailangan Una 5 LA upang lumikha ng isang talaan o mag-ipon ng isang listahan bilang tugon sa isang kahilingan sa ilalim ng Public Records Act. Kami kinakailangan lamang upang makabuo ng partikular na makikilala mga tala kasalukuyang mayroon. 

Ay ang California Batas sa Public Records na nauugnay sa Freedom of Information Act (FIOA)? 

Ang FIOA ay isang Pederal na Batas na hindi nalalapat sa lokal na pamahalaan. Ang California Public Records Act ay na-modelo pagkatapos ng FIOA. Nalalapat ang California Public Records Act sa lahat ng mga ahensya ng lokal na pamahalaan sa California. 

isalin