Immigration Resources

Ang takot ng mga magulang sa pagpigil at pagpapatapon ay nadagdagan ng kamakailang mga aksyon ng pamahalaang federal at naging isang pangunahing isyu na nakakaapekto sa mga bata at kanilang pamilya sa buong Los Angeles County. Ang lahat ng mga pamilya, kabilang ang mga imigranteng pamilya, ay may karapatang makisali sa mga pampublikong sistema na mayroon upang mapaglingkuran ang kanilang mga pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pag-aalaga. Mayroong mga samahan sa buong lalawigan na nagbibigay ng mga mapagkukunan upang matulungan ang mga magulang na maunawaan ang kanilang mga karapatan na makatanggap ng mga serbisyo para sa kanilang mga maliliit na anak at mag-alok ng mga paraan upang masimulan ng mga magulang ang mga pag-uusap sa kanilang mga anak tungkol sa stress sa komunidad at paghihiwalay.

Paghahawak sa Public Charge Nai-update Pebrero 6, 2020

Noong Enero 30, 2020 Inanunsyo ng US Citizen and Immigration Services (USCIS) na magsisimulang ipatupad ang bagong mga regulasyon sa pagsingil ng publiko sa Pebrero 24, 2020 na magbibigay-daan sa mga opisyal sa imigrasyon na may kakayahang tanggihan ang isang berdeng card sa mga aplikante sa imigrante kung nakatanggap sila ng ilang mga benepisyo sa publiko. Una 5 LA at iba pang mga tagapagtaguyod sa buong bansa ay sumalungat sa na-update na panuntunan, sa pagtatalo na hindi makatarungang pinaparusahan ang mga dayuhan na may mababang kita na umaasa sa pansamantalang tulong mula sa gobyerno

Dahil inanunsyo ng Administrasyong Trump ang mga plano na palawakin ang panuntunan noong Pebrero 2018, ang Unang 5 LA ay aktibong sumalungat sa singil ng publiko sa pamamagitan ng lokal, ay at pagtataguyod ng pederal kasama ang aming mga pinuno ng pambatasan, sa pamamagitan din ng pag-sign up mga liham ng koalisyon, at pagsuporta sa imigrasyon mga talakayan sa panel, Media ads, at mga townhouse upang maiangat ang kahalagahan sa aming mga kasosyo sa maagang pagkabata.

Unang 5 LA Executive Director Mga Pahayag ni Kim Belshé (Pebrero 3, 2020): Ang Unang 5 Executive Executive ng LA ay Sumali sa Mga Advocate ng Maagang Bata sa Malakas na Oposisyon sa Panuntunan sa Pagsingil ng Public

Pahayag ng Pinagsamang Pahayag ng Pinagsamang Pahayag ng Unang 5 (Agosto 13, 2019): PANGUNAHING CALIFORNIA EADLY CHILDHOOD ADVOCATE OPPOSE TRUMP ADMINISTRATION'S "PUBLIC CHARGE" RULE

MGA SANGGUNANG KASAMA

Pagprotekta sa Mga Pamilyang Imigrante
https://protectingimmigrantfamilies.org/community-education-resources/
Ano ang singil sa publiko? Ang "Public charge" o ang "public charge test" ay ginagamit ng mga opisyal ng imigrasyon upang magpasya kung ang isang tao ay maaaring pumasok sa US o makakuha ng isang green card (Lawful Permanent Resident (LPR) status). Sa pagsubok na ito, tiningnan ng mga opisyal ang lahat ng mga kalagayan ng isang tao, kabilang ang kita, trabaho, kalusugan, edukasyon o kasanayan, sitwasyon ng pamilya at kung ang isang sponsor ay pumirma ng isang kontrata ("affidavit of support") na nangangako na susuporta sa tao. Maaari ring tingnan ng mga opisyal kung ang isang tao ay gumamit ng mga partikular na programa ng benepisyo. Ang pagsubok sa pagsingil ng publiko ay hindi nalalapat sa mga may hawak ng berdeng card na nag-a-apply para sa pagkamamamayan ng US.

 • Pag-usapan Tungkol sa Public Charge - Ang mapagkukunang ito ay dinisenyo upang matulungan ang mga imigrante, mga pamilya ng magkahalong katayuan, at mga pamayanan na maunawaan ang mga pangunahing elemento ng pagsingil sa publiko.
 • Nai-update na Fact Sheet - Ipinapaliwanag ng mga mapagkukunang ito ang mga pangunahing elemento ng bagong natapos na patakaran ng Department of Homeland Security (DHS) at ang mga pagbabago mula sa nakaraang patakaran sa pagsingil ng publiko.
 • Pagkuha ng Tulong na Kailangan Mo - Ang mapagkukunang ito ay idinisenyo para sa mga taong direktang gumagana sa mga pamilyang imigrante upang matulungan silang maunawaan kung napapailalim sila sa singil sa publiko.
 • Mayroon kang Mga Karapatan: Protektahan ang Iyong Kalusugan - Magagamit sa Espanyol, Pranses, Tsino, Arabe at maraming wika na paparating na. Ang mapagkukunang ito ay dinisenyo upang matulungan ang mga pamilya na may halo-halong status na malaman ang tungkol sa kanilang mga karapatan pagdating sa pagpunta sa doktor o pag-enrol sa segurong pangkalusugan.

Ang ilang mga Bagay na Dapat Isaisip:

 • Ang panuntunan ay wala pang bisa. Nalalapat lamang ito sa mga aplikasyon na naisumite noong o pagkatapos ng Oktubre 15, 2019. Ang mga bagong pinangalanan na mga benepisyo na ginamit bago ang petsang iyon ay hindi isasaalang-alang.
 • Hindi lahat ay napapailalim sa panuntunan. Maraming mga imigrante ang naibubukod mula sa ground ground na hindi ma-a-access. Hindi mabibilang ang mga benepisyong ginamit ng mga miyembro ng pamilya.
 • Ang mga positibong kadahilanan ay maaaring timbangin laban sa mga negatibong kadahilanan sa hinihintay na pagsubok na ito.
 • Ang bawat sitwasyon ay naiiba. Maaari kang kumunsulta sa isang abugado sa imigrasyon kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa iyong sariling kaso.

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang pagprotekta sa Immigrantfamilies.org

Immigrant Legal Resource Center
https://www.ilrc.org/
Maraming mga pamilyang imigrante ang mananatiling karapat-dapat para sa mga kinakailangang serbisyo at hindi maaapektuhan ng ligal ng mga pagbabago sa panuntunan sa singil ng publiko.

Pangangalaga, Makaya, Patnubay sa Connect
Ingles " | Espanyol » | Arabe » | Koreano »
Ang mga pamilya ngayon ay tinutugunan ang mga kumplikadong isyu. Upang matulungan ang pag-navigate sa mahihirap na pag-uusap sa paligid ng stress ng komunidad, trauma, at paghihiwalay mula sa mga mahal sa buhay, kumunsulta ang First 5 Association of California sa Sesame Street sa Mga Komunidad upang likhain ang gabay sa Care, Cope, Connect. Nagbibigay ang mapagkukunang ito ng:

 • Mga tip para sa mga magulang sa pag-aalaga ng kanilang sarili at kanilang mga anak sa mga mahihirap na oras
 • Mga paraan para makayanan ng mga pamilya ang mahihirap na oras na magkasama
 • Mga alituntunin sa pakikipag-usap sa mga bata at pagtulong sa lahat na manatiling konektado sa kanilang mga pamilya at pamayanan

Legal na Tulong


Legal na Tulong

Taya Tzedek
https://www.bettzedek.org/
Sa nagdaang 40 taon, ang Bet Tzedek ay nagbigay ng libre, komprehensibong mga serbisyong ligal para sa mga taong may mababang kita at pamilya sa Los Angeles, na nagpapatunay na ang pag-access sa hustisya ay may pagkakaiba sa buhay ng mga tao. Hangad naming bigyan ng kapangyarihan ang higit sa 20,000 mga taong pinaglilingkuran namin taun-taon sa tulong ng daan-daang mga abogado ng pro bono at mga boluntaryo.

Tulong sa Batas sa Immigration
https://www.immigrationlawhelp.org/
Ang ImmigrationLawHelp.org ay isang nahahanap na online na direktoryo ng higit sa 1,000 mga nagbibigay ng serbisyong ligal na hindi pangkalakal na imigrasyon sa lahat ng 50 estado.

Legal Aid Foundation ng LA
https://lafla.org/
Mula pa noong 1929, ang Legal Aid Foundation ng Los Angeles ay nagbigay ng tulong ukol sa batas sa sibil sa mga mahihirap at may mababang kita sa Los Angeles County.

Mga Serbisyong Ligal sa Kapwa
http://www.nlsla.org/
Ang Mga Serbisyong Ligal sa Kapwa ay isang matatag na tagapagtaguyod para sa mga indibidwal, pamilya at pamayanan sa buong Los Angeles County. Sa pamamagitan ng isang kombinasyon ng indibidwal na representasyon, mataas na epekto sa paglilitis at adbokasiya ng patakaran sa publiko, nilalabanan ng NLSLA ang agaran at pangmatagalang epekto ng kahirapan at pinalawak ang pag-access sa kalusugan, oportunidad, at hustisya sa magkakaibang mga kapitbahayan ng Los Angeles.

Payo ng Publiko
http://www.publiccounsel.org/
Ang mga aktibidad ng Public Counsel ay malayo at nakakaapekto sa isang malawak na spectrum ng mga tao na nakatira sa o sa ibaba ng antas ng kahirapan. Ang mga abugado ng boluntaryo ay may pagkakataon na magtrabaho sa iba't ibang mga iba't ibang mga proyekto-malaki at maliit, paglilitis at transactional na mga usapin. Ang aming tauhan ay nagbibigay ng pagsasanay, modelo ng mga pagsusumamo at mga form at konsulta sa mga boluntaryo.


Pagkamamalayan sa Pagkamamamayan at Proseso ng Paglalapat

COFEM
www.cofem.org
"Ang misyon ng Konseho ng Mga Federasyon ng Mexico sa Hilagang Amerika (COFEM) ay bigyan ng kapangyarihan ang mga pamayanang imigrante upang maging buong kalahok sa buhay panlipunan, pampulitika, pang-ekonomiya, at pangkulturang buhay ng Estados Unidos at kanilang sariling bansa. Natapos namin ang gawaing ito sa pamamagitan ng pagsasama, pagpapalakas, at pagpapalawak ng aming mga samahang samahan upang mas mahusay na maitaguyod, mapanatili at ibahagi ang kanilang mga tradisyon sa kultura at tulungan mapabuti ang buhay ng mga pamilya at kaibigan sa kanilang bansang pinagmulan ".

NALEO
http://www.naleo.org/
Ang NALEO Educational Fund ay ang nangungunang non-profit, non-partisan na samahan na nagpapadali sa buong paglahok ng Latino sa proseso ng pulitika ng Amerika, mula sa pagkamamamayan hanggang sa serbisyo publiko.

¡Protégete!… ¡Ciudadanía Ya!
http://ciudadaniaya.info/home/
¡Protégete!… ¡Ciudadanía Ya !, ay isang makasaysayang kampanya na nakabatay sa pamayanan na magtuturo at mag-uudyok sa higit sa 755,000 karapat-dapat na ligal na permanenteng mga residente (LPR) sa County ng Los Angeles upang mag-aplay para sa pagkamamamayan. Ipinanganak mula sa hakbangin ni Step Forward LA ni Mayor Eric Garcetti, pinagsasama-sama ng kampanya ang isang multi-sector na koalisyon ng pinakatanyag na mga organisasyon ng mga karapatan sa imigrante sa rehiyon, mga lokal na inihalal na opisyal, mga samahang pilantropiko at mga kumpanyang media sa Espanya na wika. Ang koalisyon ay maglalagay ng isang pinagsamang pagsisikap upang ipaalam sa mga karapat-dapat na LPR tungkol sa proseso, at palawakin ang pag-access sa mga mapagkakatiwalaang serbisyo sa naturalization sa bawat sulok ng rehiyon.


Mga Serbisyo ng Bata at Pamilya

Bureau ng Mga Bata
https://www.all4kids.org/about/mission-vision/
Pagprotekta sa mga mahihinang bata sa pamamagitan ng pag-iwas, paggamot, at adbokasiya

Ang Pakikipagtulungan ng Mga Bata
http://www.childrenspartnership.org/
Para sa mga mapagkukunang impormasyon at pag-update sa DACA, bisitahin childrenspartnership.org/what-we-do/immigration

Bresee
http://bresee.org/
Ang misyon ng Bresee Foundation ay upang magbigay ng komprehensibong mga programa pagkatapos ng paaralan at mga serbisyo sa pamilya na nagbibigay ng kasangkapan sa mga kabataan na ituloy ang kanilang edukasyon, makamit ang kanilang buong potensyal, at maglingkod sa iba.

LAUSD: Gabay sa Mapagkukunan at Impormasyon para sa Mga Mag-aaral at Pamilya
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centr…
Ang toolkit ay idinisenyo upang magbigay ng impormasyon at mga mapagkukunan para sa mga Mag-aaral at Pamilya na nag-eenrol at kasalukuyang naka-enrol sa loob ng LAUSD. Ang impormasyong ito ay maaari ding magamit upang suportahan ang iba pang populasyon ng mag-aaral (tulad ng kabataan ng pag-aalaga, kabataan na walang tirahan) sa Distrito.

SPIRITT Family Services
http://www.spiritt.org/
Itinatag noong 1972, ang SPIRITT Family Services ay nagbibigay ng interbensyon sa krisis, mga kasanayan sa buhay at pag-asa para sa isang matatag, pag-aalaga at malusog na pamilya para sa mga pamilya sa silangang Los Angeles County. Sa halos 8,000 mga indibidwal na nagsilbi bawat taon, ang diskarte na nakasentro sa lakas na nakatuon sa pamilya na SPIRITT ay dinisenyo upang madagdagan ang mga kadahilanan ng proteksyon ng isang indibidwal at pamilya. Ang kawani ng SPIRITT Family Services ay nagbibigay ng mga nabagong, sensitibo sa kultura, batay sa ebidensya at mahabagin na mga solusyon sa mga bata, kabataan, matatanda at pamilya.

Common Sense Media - Anuman ang iyong paninindigan sa politika, ang isyung ito ay isa sa pangunahing mga karapatang pantao. Lahat kami ay nagba-navigate sa mga mahirap na araw na ito kasama ang aming mga pamilya, na sinabog ng mga newscasts at social media, at maaari kang nagpupumilit na talakayin ang hindi pamilyar na mga paksa o naghahanap ng mga paraan upang kumilos. Ang Common Sense Media ay gumawa ng mga tip sa kung paano makakatulong makipag-usap sa mga bata tungkol sa balita ng paghihiwalay ng pamilya sa hangganan.

Ingles: https://www.commonsensemedia.org/blog/how-to-talk-…
Espanyol: https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/como…


Community Advocacy at / o Mga Serbisyo sa Imigrasyon

Proyekto sa Pagsulong
http://www.advancementproject.org/
Ang Advancement Project ay isang susunod na henerasyon, multi-racial civil rights organisasyong. Nakaugat sa malalakas na pakikibaka ng karapatang-tao para sa pagkakapantay-pantay at hustisya, umiiral tayo upang matupad ang pangako ng Amerika ng isang malasakit, napapaloob at makatarungang demokrasya. Gumagamit kami ng mga makabagong tool at diskarte upang palakasin ang mga paggalaw sa lipunan at makamit ang pagbabago ng patakaran na may malaking epekto.

Pagsusulong ng Hustisya sa Asya
http://advancingjustice-aajc.org/
Pakikipaglaban para sa mga karapatang sibil at pagbibigay kapangyarihan sa mga Asyano na Amerikano upang lumikha ng isang mas makatarungang Amerika para sa lahat.

CARECEN
http://www.carecen-la.org/
Binibigyan ng kapangyarihan ng CARECEN ang mga Gitnang Amerikano at lahat ng mga imigrante sa pamamagitan ng pagtatanggol sa mga karapatang pantao at sibil, nagtatrabaho para sa katarungang panlipunan at pang-ekonomiya at nagtataguyod ng pagkakaiba-iba ng kultura.

CHIRLA: Koalisyon para sa Mga Karapatang imigrante ng Tao
http://www.chirla.org/ Ang pinakamalaking samahan ng mga karapatan sa imigrante na nakabase sa California, ang CHIRLA ay kinikilala ng Board of Immigration Appeals (BIA) upang magbigay ng mga serbisyong ligal sa imigrasyon na may mababang gastos sa mga miyembro nito. Ang lahat ng ligal na kawani at boluntaryo sa CHIRLA ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong abugado, kinatawan ng accreditadong BIA, Juris Doctor.

Ipinagdiriwang ang Araw ng mga Katutubo

Ipinagdiriwang ang Araw ng mga Katutubo

Ipinagdiriwang ang Araw ng mga Katutubo na Araw ng mga Katutubo - habang hindi isang piyesta opisyal na pederal - ay kinikilala sa ikalawang Lunes ng Oktubre ng maraming mga lungsod at estado sa Estados Unidos, kabilang ang Lungsod ng Los Angeles, Los Angeles County at California. Ang araw...

Ipinagdiriwang ang Filipino American History Month

Ipinagdiriwang ang Filipino American History Month

Ipinagdiriwang ang Filipino American History Month Bawat taon, kinikilala ng Estados Unidos ang Filipino American History sa buwan ng Oktubre. Bilang pangalawang pinakamalaking pangkat ng Asian American sa bansa at ang pangatlong pinakamalaking pangkat ng etniko sa California, mga Pilipinong Amerikano ...

Para sa Bagong Nanay na Ito, isang Doula ang Susi sa Masayang Panganganak

Para sa Bagong Nanay na Ito, isang Doula ang Susi sa Masayang Panganganak

Para sa Bagong Nanay na Ito, isang Doula ang Susi sa Masayang Pag-aanak Nang malaman ni Terika Hameth na siya ay buntis noong nakaraang taon, ang kanyang unang kagalakan ay napuno ng pagkabalisa. "Naisip ko, 'Paano kung mamatay ako?'” Sabi niya. Ang kanyang takot ay hindi napalayo. Itim na mga kababaihan sa Los Angeles County ...

Ang pagtaas ng Biliterate, Bilingual Kids ay Katumbas ng Dobleng Mga Pakinabang

Ang pagtaas ng Biliterate, Bilingual Kids ay Katumbas ng Dobleng Mga Pakinabang

Ang pagtaas ng Biliterate, Bilingual Kids ay Katumbas Doble ang Mga Pakinabang Ang aking panga ay nahulog nang marinig ko ang aking mga anak na kumalabog sa Espanya sa kauna-unahang pagkakataon. Ang lahat ba ng pagbabasa na iyon sa Espanya sa wakas ay nagbunga? Ang sagot: oo. (Kasabay ng kaunting tulong mula kay Dora.) Sa aming bahay, ...

Ang Black Breastfeeding Week ay Agosto 25-31!

Ang Black Breastfeeding Week ay Agosto 25-31!

Ang Black Breastfeeding Week ay Agosto 25-31! Pagdating sa pagpapasuso, isang isyu ang pagkakapantay-pantay ng lahi. Ayon sa Centers for Disease Control, mas kaunti sa 60% ng mga Itim na ina ang nagsuso pa kumpara sa 75% ng mga puting ina. Ang pagpapasuso ay nagtatayo ng mga kaligtasan sa sakit, ay ...

isalin