Ang Unang 5 LA, sa pakikipagsosyo sa iba, ay tumutulong upang palakasin ang mga pamilya, pamayanan at mga sistema ng serbisyo at sumusuporta kaya't ang bawat bata sa Los Angeles County ay pumasok sa kindergarten ay handa nang magtagumpay sa paaralan at buhay. Sa serbisyo sa pagkamit ng layuning ito, ang Patakaran sa Agenda ay gumagabay sa pagsusuri ng Unang 5 LA, pakikipag-ugnay at pagkuha ng posisyon sa mga panukalang administratibo, badyet at pambatasan sa antas ng lokal, estado at federal. 

Ang Agenda ng Patakaran ay nakasentro sa natatanging mga karanasan at kadalubhasaan ng Unang 5 LA, na naka-ugat sa mga pag-aaral mula sa mga lokal na pamumuhunan at alam ng boses ng pamayanan at pamilya. Ang pundasyon sa lahat ng aspeto ng agenda ay mga pagkilala na: 

1. Sapagkat ang utak ay pinakamabilis na umunlad sa mga pinakamaagang taon ng buhay, ang mga batang may edad na hanggang 5-taong gulang ay kumakatawan sa isang espesyal na populasyon kahit na sa loob ng cohort ng "pagkabata" na mas malawak na tinukoy; at  

2. Nagbabanta ang istrukturang rasismo sa kagalingan ng mga pamilyang may kulay, at malakas na makagambala sa pinakamainam na pag-unlad at kalusugan, pati na rin ang mas malawak na katatagan ng pamilya. 

Ang Patakaran sa Agenda ay isinaayos sa apat na pangunahing mga pangunahing bagay na inuuna sa patakaran. Naka-embed sa loob ng bawat lugar ay isang pagtutok sa katarungan at ang pangangailangang suportahan ang mga bata sa kabuuan sa konteksto ng kanilang mga pamilya at komunidad — na tinatawag na kolokyal bilang balangkas na "Buong Bata at Buong Pamilya". Dahil dito, gagana ang agenda ng patakaran upang isara ang mga pagkakaiba-iba batay sa lahi sa kalusugan, kagalingan at pagkakataon; gamitin ang pinakamahusay na magagamit na data at itaguyod ang pagkakaroon ng buo at kumpletong data upang maunawaan kung aling mga komunidad ang nahaharap sa pinakamahahalagang hadlang sa mga mapagkukunan, at sa gayon ay may pinakamalaking pagkakataon na makinabang mula sa patakaran sa First 5 LA at mga pagsisikap sa pagbabago ng mga sistema, at magsulong ng isang holistic na sistema ng mga suporta na angkop sa wika at kultura. 

SUMUSUPLANG NG PAMILYA

Itaguyod ang isang komprehensibong sistema ng mga suporta ng pamilya upang maisulong ang mga positibong kinalabasan para sa buong anak
at buong pamilya.
.

 • Bumuo ng mga system na nag-uugnay sa mga pamilya sa epektibong mga mapagkukunang batay sa ebidensya, makabago, at tumutugon sa komunidad, na inuuna ang pagbisita sa bahay at mga serbisyo ng maagang interbensyon.
  .
 • Isulong at protektahan ang mga suporta ng pamilya upang matiyak na ang mga pamilyang may maliliit na bata at mga buntis ay ligtas sa ekonomiya.
  .
 • Bawasan ang mga hadlang at mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado upang ang mga batang prenatal hanggang 5 taong gulang ay makatanggap ng mga suporta at serbisyo na nagtataguyod ng malusog na pag-unlad sa pinakamaagang pagkakataon.

QUALITY EARLY Learning

Palawakin ang pag-access sa abot-kayang, kalidad ng maagang pangangalaga at edukasyon.

 • Palakihin ang pampublikong pamumuhunan sa isang mixed delivery early learning system na inuuna ang pagpili ng pamilya at mga sanggol at maliliit na bata. 
  .
 • Tiyakin ang isang patas na istraktura ng suporta sa kalidad ng maagang pag-aaral na tumutugon sa magkakaibang kultural at linguistic na mga asset ng lahat ng mga bata at provider. 
  .
 • Mangangailangan ng mga benepisyo at patas na suweldo para sa lahat ng mga provider ng maagang pag-aaral na nagpapakita ng mga kritikal na tungkuling ginagampanan nila.

MAAGANG SOLUSYON

Pagbutihin ang mga sistema upang maisulong ang pinakamainam na pag-unlad ng mga bata sa pamamagitan ng maagang pagkilala at mga suporta.
.

 • Isulong ang pagkakahanay at pagsasama-sama sa buong maagang pagkakakilanlan, maagang interbensyon at mga sistema ng pagpapalakas ng pamilya.
  .
 • Tiyakin na ang mga bata ay makakatanggap ng maaga at panaka-nakang validated developmental, health at behavioral screening, at naaangkop na trauma-informed intervention.
  .
 • Magbigay ng insentibo sa pangangalagang pang-iwas upang isara ang mga pagkakaiba sa kalusugan ng ina at bata.

MGA KOMUNIDAD

Tiyakin na ang mga komunidad ay may mga mapagkukunan at kapaligiran na sumusuporta sa pinakamainam na pag-unlad ng mga batang prenatal hanggang sa edad na 5.
.

 • Itaguyod ang mas maraming pagkakataon ng mga komunidad na hubugin ang mga mapagkukunan, serbisyo at kondisyong panlipunan upang maprotektahan ang kapakanan ng maliliit na bata at pamilya. 
  .
 • Itaguyod ang lokal na kakayahang umangkop sa mga patakaran at system na direktang nakakaapekto sa mga pamilya at kapitbahayan. 
  .
 • Itaas at gamitin ang pinaghiwa-hiwalay na data sa mga kondisyon ng mga bata at pamilya upang ipaalam ang mga pagsisikap sa pagbabawas ng mga hadlang sa pag-access at pagpapabuti ng kalidad ng mga sistema ng paghahatid ng serbisyo.

Patakaran sa Agenda

Agenda ng Adbokasiya
.

isalin