Maagang Pag-aalaga at Edukasyon

AB 92 Reyes (AD-47) - Grand Terrace Preschool at Mga Serbisyo para sa Pangangalaga at Pag-unlad ng Bata: Bayad sa Pamilya: Kasalukuyang batas na hinihiling sa Supervisor ng Public Instruction na magtaguyod ng isang iskedyul ng bayad para sa mga pamilyang gumagamit ng mga serbisyo sa preschool at pangangalaga sa bata at pag-unlad. Ang kasalukuyang batas ay nagbubukod ng ilang mga pamilya mula sa mga bayarin. Ang panukalang batas na ito ay idedeklara ang hangarin ng Lehislatura na gumawa ng batas na magpapagaan sa pasanin sa mga pamilyang may mababang kita na may bayad para sa preschool at pag-aalaga ng bata at pag-unlad.
mga serbisyo.
Sb 246 Leyva (SD-20) - Pomona Edukasyon sa Maagang Bata: Mga Rate ng Pagbabayad: Ang panukalang batas na ito ay gagawa ng maraming mga pagbabago sa sistema ng rate ng reimbursement, kabilang ang pagpapatupad ng plano na nagtatakda ng makatuwirang pamantayan at nagtatalaga ng mga rate na nag-iiba na may mga karagdagang kadahilanan, nagdaragdag ng mga rate para sa mga nagbibigay ng walang bayad sa lisensya, at mangangailangan ng CDE at CDSS upang likhain ang Quality Count California Pilot Reimbursement Program na inilaan upang payagan ang mga tagapagbigay ng pangangalaga ng bata na makatanggap ng mas mataas na mga rate ng bayad.


kalusugan

Sb 316 Eggman (SD-05) - Stockton Medi-Cal: Federally Qualified Health Center at Rural Health Clinics: Papayagan ng panukalang batas na ito na bayaran ng Medi-Cal ang Federally Qualified Health Clinics (FQHCs) at Rural Health Clinics (RHCs) para sa dalawang serbisyo kapag ang isang pasyente ay tumatanggap ng isang medikal na pagbisita at kalusugan sa pag-iisip o pagbisita sa ngipin sa parehong araw sa parehong lokasyon ng klinika. Ang isang pagbisita sa medisina ay isang serbisyong isinagawa ng isang manggagamot, katulong ng manggagamot, nars ng nars, sertipikadong nurse-midwife, clinical psychologist, lisensyadong klinikal na social worker, pagbisita sa nars o isang komprehensibong praktikal na perinatal, habang ang pagbisita sa kalusugan ng isip ay isang serbisyo mula sa psychiatrist, klinikal na psychologist, lisensyadong klinikal na trabahador panlipunan, o kasal at therapist ng pamilya. Ang pangangalaga sa ngipin ay dapat ibigay ng isang dental hygienist. 


Mga Pamilya

AB 123 Gonzalez (SD-33) - Long Beach  Bayad na Pag-iwan ng Pamilya: Lingguhan sa Halaga ng Pakinabang: Ang panukalang batas na ito ay susuriin ang formula para sa pagtukoy ng mga benepisyo na magagamit alinsunod sa pansamantalang kapansanan ng pamilya programa ng seguro, para sa mga panahon ng kapansanan simula sa Enero 1, 2022, sa pamamagitan ng muling pagtukoy sa lingguhang halaga ng benepisyo upang maging katumbas ng 90% ng sahod na binabayaran sa isang indibidwal para sa pagtatrabaho ng mga employer sa loob ng isang-kapat ng panahon ng baseng kapansanan ng indibidwal kung saan ang mga sahod na ito ay pinakamataas, nahahati sa 13, ngunit hindi hihigit sa maximum na kabayaran ng mga manggagawa pansamantalang kapansanan sa bayad sa lingguhang halaga ng benepisyo na itinatag ng Kagawaran ng Relasyong Pang-industriya.

 

 

isalin