Early Childhood Policy and Advocacy Fund (ECPAF) – Intermediary Request for Proposals (RFP)

Early Childhood Policy and Advocacy Fund (ECPAF) – Intermediary Request for Proposals (RFP)

PETSA NG PAG-POSTING: Nobyembre 10, 2021 MGA KARAPAT NA MUNGKAHI Ang mga nagmumungkahi ay dapat matugunan ang sumusunod na minimum na (mga) kinakailangan: Dapat ay may hindi bababa sa 5 taon ng operasyon bilang isang legal na entity. Dapat ay may kakayahang magtrabaho sa buong County ng Los Angeles at sa buong estado, kung kinakailangan. Dapat may...
isalin