Upang matiyak ang transparency at naaangkop na paggamit ng mga pondong ito, ang Unang 5 LA ay lumikha ng mga patakaran at pamamaraan upang makatulong na gabayan ang Mga Komisyoner at kawani sa kung paano maisakatuparan ang kani-kanilang mga tungkulin sa isang etikal, mahusay na gastos na paraan.

Sa ilalim ng patakarang ito, dapat bumoto ang Komisyon upang aprubahan ang anumang ipinanukalang mga pagdaragdag, pagbabago o pagtanggal sa taunang badyet.

Ipinapaliwanag ng patakarang ito kung anong awtoridad ang mayroon ang Executive Director at ang Komisyon tungkol sa pagbabago ng taunang Budget sa Pagpapatakbo.

Ipinapaliwanag ng patakarang ito kung anong impormasyon at mga tala ang dapat itago ng First 5 LA, at kung gaano katagal. Nagbibigay din ito ng mga tagubilin sa kung paano maayos na sirain ang napetsahang impormasyon.

Tinutukoy ng patakarang ito ang pag-uulat ng balanse ng pondo at iba't ibang uri ng mga pondo ng gobyerno.

Ang patakarang ito, na epektibo sa Oktubre 1, 2021 ay nagpapaliwanag kung paano pinipili ng First 5 LA ang mga vendor na nagbibigay sa organisasyon ng mga produkto at serbisyo. Mangyaring sumangguni sa Seksyon XI. Mga apela para sa karagdagang impormasyon sa Patakaran sa Mga Apela ng First 5 LA.   

Ipinapaliwanag ng patakarang ito na ang Unang 5 mga pondo ng LA ay hindi maaaring gamitin upang palitan ang pera ng lokal o lokal na Pangkalahatang Pondo para sa anumang kadahilanan.

Tinutukoy ng patakarang ito ang salungatan ng interes at kung bakit ito dapat iwasan.

Sakaling magpasya ang First 5 LA na kumuha ng posisyon sa batas o iba pang aksyon ng gobyerno, ang patakarang ito ay nagbibigay ng mga alituntunin sa proseso para sa pag-apruba sa posisyon ng ahensya.

Ang patakarang ito ay nagtatatag ng isang pare-parehong patakaran at pamamaraan para sa pagpopondo ng mga kumperensya / kaganapan.
isalin