Ang unang panukala sa badyet ng estado ni Gobernador Gavin Newsom ay groundbreaking sa lalim at lawak ng pamumuhunan nito sa ating pinakabatang taga-California.

Ang paglalagay ng isang malakas na priyoridad sa mga maliliit na bata at nagtatrabaho pamilya, ang Newsom na "California for All" $ 209 bilyon na plano sa paggastos ay nagsasama ng higit sa $ 2.7 bilyon sa buong estado na nakahanay sa mga priyoridad ng Unang 5 LA kabilang ang pagbisita sa bahay, pag-screen ng pag-unlad at maagang pag-aaral. Ang karagdagang pondo sa panukala ay susuportahan ang mga pamayanan sa buong Los Angeles County sa mga pangunahing larangan ng kalusugan, pabahay, edukasyon, transportasyon, imigrasyon at Census.

Kung naaprubahan, direktang ididirekta ng badyet na ito ang daan-daang milyong dolyar nang direkta sa mga nagbibigay, pamilya, at ahensya sa LA County, na kumukuha ng papuri mula sa Unang 5 LA. Nag-isyu ang Executive Director na si Kim Belshé ang pahayag na ito, habang ang isang bilang ng mga outlet ng media ay nakakuha ng mga katulad na mensahe sa panayam kasama ang First 5 LA at mga kasosyo nito, kabilang ang Bise Presidente ng Patakaran at Diskarte na si Kim Pattillo Brownson's panayam sa radio ng KPCC.

Ang sumusunod na pagsusuri ng panukala sa badyet ng gobernador ng koponan ng patakaran ng First 5 LA ay naglalahad ng mga pangunahing panukala na makakaapekto sa pinakabatang residente ng California at kanilang mga pamilya.

Pagpapalakas ng Pamilya

Ang isang pirma na bahagi ng badyet ng gobernador ay ang pagpapalawak ng Kredito sa Kita sa Buwis sa Kita na estado, pinalitan ng pangalan ang Paggawa ng Credit sa Buwis sa Mga Pamilya. Isang mahalagang panukala laban sa kahirapan, binabanggit ng badyet na pagdodoble ang pamumuhunan ng estado sa programa sa $ 1 bilyon, na nagpapalawak ng pagiging karapat-dapat sa isang karagdagang 400,000 pamilya at ginawang pag-credit ang buwanang benepisyo upang mas mahusay na matugunan ang mga pangangailangan ng mga nagtatrabaho pamilya.

Bilang karagdagan, nagmumungkahi ang badyet ng $ 347.6 milyon upang higit na dagdagan ang laki ng estado Pagkakataon at Pananagutan sa Trabaho ng California sa mga gawad sa Bata (CalWORKs), kalaunan tumataas sa $ 455.5 milyon taun-taon. Ang mga pagtaas na ito ay magsisimula sa Oktubre 1, 2019 at tiyaking walang bata sa isang pamilya na tumatanggap ng tulong mula sa estado ang namumuhay sa matinding kahirapan.

Iminumungkahi din ng badyet na mapalawak ang pagpopondo para sa mga serbisyo sa pagbisita sa bahay, na nagdidirekta ng karagdagang $ 78.9 milyon upang mapalawak at gawing permanente ang CalWORKs Home Visiting Initiative (HVI) na nilikha sa badyet na 2018-19 at $ 23 milyon upang doblehin ang programang Maternal Infant Early Childhood Home Visiting (MIECHV) na pinondohan ng pederal na pinapatakbo ng Kagawaran ng California ng Pangkalahatang Kalusugan. Ang mga programa sa pagbisita sa bahay para sa mga bagong magulang ay isang napatunayan na paraan upang makabuo ng matatag na pamilya mula sa pinakamaagang sandali na posible, at mas maraming mapagkukunan ng estado ang magpapagana sa LA County, sa pakikipagtulungan sa First 5 LA, upang makapaglingkod sa maraming pamilya. Tulad ng badyet na 2018-19, itaas ng Unang 5 LA ang mga pagsisikap ng LA County na palawakin at ihanay ang mga serbisyo sa pagbisita sa bahay upang mahubog ang patnubay at pagpapatupad ng huling programa.

Kinikilala ang kritikal na papel na ginagampanan ng mga magulang sa pagpapaunlad ng anak, ang panukala sa badyet ay naglalagay ng isang ambisyosong layunin na ang bawat bagong panganak o bagong ampon na sanggol sa California ay maaaring mapangalagaan ng isang magulang o miyembro ng pamilya sa unang anim na buwan. Sa kasalukuyan, ang mga proteksyon sa pag-iwan ng pamilya ay nagbibigay lamang ng 6 na linggo ng bayad na bakasyon at nalalapat sa mga empleyado na nagtatrabaho para sa mga samahan na nagtatrabaho ng 25 o higit pang mga kawani. Ang Administrasyon ay magpupulong a Bayad na Pag-iwan ng Pamilya taskforce upang galugarin ang mga pagpipilian upang makamit ang layuning ito.

Sa wakas, ang badyet ay naglalaan ng $ 50 milyon sa isang beses na pagpopondo upang maitaguyod mga account sa pagtitipid ng bata sa pakikipagsosyo sa Unang 5s, mga lokal na pamahalaan, at pagkakawanggawa upang matiyak na ang mga pamilya ay may pagkakataon na simulan ang pagbuo ng mga assets para sa kanilang mga anak na makatipid para sa kolehiyo nang maaga hangga't maaari. Inaasahan ng First 5 LA na makipagtulungan sa aming Unang 5 kasamahan sa buong estado upang tuklasin ang panukalang ito nang higit pa, kasama ang mga implikasyon para sa papel ng First 5 LA sa programa.

Kalusugan ng Bata

Kinikilala ang kahalagahan ng maagang pagkakakilanlan at interbensyon, ang badyet ng gobernador ay nagsasama ng $ 105 milyon upang suportahan ang pag-screen ng kalusugan ng bata at pamilya.

Sa layuning mas mahusay na ikonekta ang mga pamilya at maliliit na bata sa naaangkop na mga serbisyo sa maagang interbensyon, iminungkahi ng gobernador na $ 45 milyon sa pondo ng estado at pederal na matiyak na ang lahat ng mga pamilya sa Medi-Cal ay makakatanggap Salungat na Mga Karanasan sa Pagkabuhay Mga (ACE) screen. Ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga ACE ay isang kritikal na sangkap ng pagbuo ng mga sistemang may kaalamang trauma, isang unahin ng Unang 5 LA. Ang Kagawaran ng Serbisyong Pangangalaga sa Kalusugan ng estado ay magtatatag ng isang gumaganang pangkat upang maitayo ang mga tool sa pag-screen at mga alituntunin sa pagsasanay para sa mga maliliit na bata, at inaasahan ng First 5 LA na makisali sa mga pinuno ng estado upang higit na pinuhin ang panukala.

Kasama rin sa badyet ang $ 60 milyon sa pondo ng estado at federal upang madagdagan ang mga rate ng pag-screen ng pag-unlad para sa mga maliliit na bata. Nakahanay sa adbokasiya ng Unang 5 LA para sa AB 11 noong 2018, binabalangkas ng badyet ang mga rekomendasyon ng American Academy of Pediatrics para sa screening ng pag-unlad.

Panghuli, pagbuo sa paglawak ng Kalusugan ng Itim na sanggol programa noong nakaraang taon, ang badyet ay nagbibigay ng karagdagang $ 7.5 milyon upang higit na matugunan ang mga pagkakaiba sa pagkamatay ng sanggol at ina para sa mga kababaihang Aprikano Amerikano.

Maagang Pag-aaral

Ang pagbuo sa pag-unlad na nagawa sa nakaraang tatlong taon upang mapalawak ang pag-access sa maagang pangangalaga at edukasyon, ang badyet ng gobernador ay namumuhunan ng mga makabuluhang mapagkukunan upang palakasin ang maagang sistema ng pag-aaral ng estado.

Ang panukala ay naglalaan ng $ 750 milyon sa isang beses na pagpopondo na nakadirekta sa mga ahensya ng lokal na edukasyon upang alisin ang mga hadlang sa buong araw ng pasukan, buong school-year kindergarten, at isang karagdagang $ 500 milyon sa isang beses na pagpopondo upang mapabuti ang imprastraktura ng pangangalaga ng bata, kabilang ang suporta para sa propesyonal na pag-unlad at pasilidad. Bilang karagdagan, ang sistema ng California State University ay makakatanggap ng $ 247 milyon sa isang beses na pagpopondo na maaaring magamit upang mapalawak ang mga pasilidad sa pangangalaga ng bata para sa mga mag-aaral na may maliliit na bata.

$ 125 milyon sa patuloy na pagpopondo ay iminungkahi upang matiyak ang lahat
mga batang karapat-dapat para sa California State Preschool Program (CSPP) may access
sa mga serbisyo. Ang panukalang multi-year na ito ay magdaragdag ng karagdagang 200,000 mga puwang sa pamamagitan ng
2022. Bilang karagdagan sa pagpopondo, naiisip ng badyet ang pagbabago ng patakaran upang alisin ang mga hadlang sa pag-access sa pamamagitan ng pag-aalis ng kasalukuyang kinakailangan na ipakita ng mga magulang ang patunay ng pagtatrabaho o pagpapatala sa mas mataas na edukasyon upang makatanggap ng pag-access sa mga buong-araw na programa.

Sa kabila ng mga makabuluhan at makasaysayang pamumuhunan na ito, kinikilala ng gobernador na magkakaroon pa rin ng malalaking gaps sa sistema ng maagang pag-aaral ng estado, lalo na ang access sa pangangalaga ng sanggol at sanggol. Upang matugunan ang pangangailangang ito, iminumungkahi ng gobernador na maglaan ng $10 milyon para bumuo — katuwang ang Lupon ng Edukasyon ng estado, Kagawaran ng Pananalapi, at Kagawaran ng Mga Serbisyong Panlipunan — isang roadmap patungo sa unibersal na preschool at kalidad, abot-kayang subsidized pangangalaga sa bata sa California.

Ang Unang 5 LA, sa pakikipagsosyo sa First 5 California, ay magpapatuloy na pondohan at iugnay ang California Early Care and Education Coalition upang maimpluwensyahan ang maagang pag-aaral ng plano sa paggastos at mga pagbabago sa patakaran.

Mga Priority sa Komunidad at Pagpopondo ng Mga Nakahanay na Sistema

Bilang karagdagan sa mga panukalang ito na partikular na nakatuon sa mga serbisyo sa maagang pagkabata at suporta sa pamilya, kasama sa badyet ang mga makabuluhang plano sa pagpopondo upang matugunan ang mga pangangailangan sa pamayanan at palakasin ang aming mga sistemang pangkalusugan at edukasyon na nakahanay sa mga interes ng Unang 5 LA. Ang ilang mga halimbawa ng mga panukala na isusulong ang mga layunin sa rehiyon ay kasama

  • Pagpopondo upang labanan ang kawalan ng tirahan at mapabilis ang pagkakaroon ng abot-kayang pabahay, kasama ang $ 500 milyon sa isang beses na pondo upang makabuo ng mga emergency na tirahan at permanenteng suportadong pabahay, at pinabilis ang pagbabayad mula sa $ 2 bilyong "Walang Lugar Tulad ng Bahay" na pagkukusa. Ang isang bahagi ng isang beses na pondo ay itatabi para sa mga proyekto sa pabahay sa 11 pinakamalaking lungsod sa California, na kinabibilangan ng Los Angeles at Long Beach.
  • Isang karagdagang $ 2 bilyon para sa Local Control Funding Formula at $ 576 milyon para sa pinalawak na mga serbisyong espesyal na edukasyon na ibinigay ng mga ahensya ng lokal na edukasyon, bukod sa iba pang mga pagsasaayos sa pagpopondo sa edukasyon sa TK-14. Ang karagdagang pondo para sa aming mga sistema ng edukasyon ay nagbibigay ng mga pagkakataon para sa Unang 5 LA at mga kasosyo sa adbokasiya upang mapagbuti ang kakayahan ng distrito ng paaralan na magbigay ng maagang mga pagkakataon sa pag-aaral at mabisang maglingkod sa mga bata na may mga pangangailangan sa pag-unlad mula sa pinakamaagang sandali na posible.
  • $ 4.8 bilyon sa bagong pondo sa transportasyon ng Bill Bill 1 (tumaas na buwis sa gasolina na naisabatas noong 2017 ng mga gumagawa ng patakaran ng estado at protektado ng mga botante ng California noong 2018). Hindi bababa sa $ 1.2 bilyon ang magagamit para sa mga proyekto na pinamunuan ng lungsod at lalawigan sa buong estado.
  • Ang patuloy na pagpopondo para sa pagtaas ng rate ng tagapagbigay ng kalusugan, kasama ang higit sa $ 1 bilyon sa pagpopondo ng Proposisyon 56 (pagtaas ng buwis sa tabako na naaprubahan ng mga botante noong 2016). Hindi bababa sa $ 50 milyon na karagdagang pondo ang magagamit para sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya Medi-Cal, at magagamit ang karagdagang pondo para sa pagsasanay sa tagapagbigay ng kalusugang pangkaisipan, mga piloto ng buong pangangalaga sa tao, at mga karagdagang insentibo sa mga sistemang pangkalusugan na maaaring mabago upang maisama ang mga prayoridad sa pagkabata .
  • Patuloy na pagpopondo para sa mga serbisyong ligal sa imigrasyon ng estado, kabilang ang $ 25 milyon sa bago, patuloy na pagpopondo upang makabuo ng isang mabilis na pondo ng pagtugon sa imigrasyon sa estado ng Kagawaran ng Mga Serbisyong Panlipunan. Susuportahan ng pondo ang mga organisasyong nakabatay sa pamayanan at iba pang mga non-profit na organisasyon na tumutugon sa mga pangangailangan sa emerhensiyang imigrasyon sa California.
  • Isang karagdagang $ 50 milyon para sa mga aktibidad sa census ng 2020, na nagdadala sa kabuuang pamumuhunan ng estado sa $ 140.3 milyon.

Ano ang susunod na mangyayari?

Ang plano ng badyet ni Gob. Newsom ay lilipat na sa Lehislatura ng estado, na susuriin ang panukala. Sa Mayo, susuriin ng gobernador ang kanyang panukala sa badyet batay sa na-update na kita at mga pagtataya sa patakaran, at tatapusin ng Lehislatura ang kanilang mga inirekumendang plano sa paggastos. Kasunod ng isang serye ng negosasyon, ang Batasan at ang gobernador ay dapat sumang-ayon sa isang pangwakas na pakikitungo sa badyet sa pagtatapos ng kasalukuyang taon ng pananalapi, Hunyo 30. Ang bagong kasunduan sa badyet ay magkakabisa sa Hulyo 1.

Sa buong proseso na ito, gagana ang koponan ng patakaran ng First 5 LA kasama ang aming mga tagapagtaguyod ng estado sa Sacramento, iba pang mga kasosyo sa pagtataguyod, at ang network ng mga Unang 5 sa buong estado upang maimpluwensyahan ang pangwakas na badyet upang maipakita ang mga pangangailangan ng mga bata at pamilya sa LA County.

Pag-sign up para sa newsletter ng Unang 5 LA, Ang Linggo sa Pagsusuri dito, para sa patuloy na mga pag-update sa Budget ng Estado at higit pang mga balita tungkol sa pagkabata.
isalin