Nobyembre 9, 2023

Mahal na Kasosyo,

Ang bawat bata ay may potensyal na umunlad. Ang pandemya ay nagpalala ng mga pagkakaiba at inihayag ang matagal na nating alam: na ang malusog na pagkain, ligtas na tirahan, at mga karanasan ng mga pamilya sa kaligtasan at pag-aari ay kritikal sa kapakanan ng mga bata. Ipinakita rin nito na dapat tayong magpatuloy.

Sa unang limang taon, ang isang bata ay lumilikha ng trilyon na mga koneksyon sa neural na naging pundasyon ng kanilang arkitektura ng utak. Ang malusog na pag-unlad ng arkitektura na ito ay nakasalalay sa mga relasyon at karanasan ng isang bata. Sa mga kritikal na taon na ito, kailangan ng mga bata ang suporta ng ligtas, matatag at mapag-aruga na mga relasyon at kapaligiran. Ang mga pakikipag-ugnayan ng maliliit na bata sa mga panlipunang kapaligiran, kasama ang kanilang mga pamilya, tagapag-alaga at komunidad, at ang kanilang mga pisikal na kapaligiran — kung saan sila nakatira, naglalaro at naggalugad — ay may pangmatagalang implikasyon para sa kanilang kalusugan at kapakanan. Iyon ang dahilan kung bakit dapat tayong magtulungan upang matiyak na ang mga bata ay may matibay na pundasyon mula sa mga unang karanasan sa pagkatuto upang maabot ang kanilang mga karanasan buong potensyal sa pag-unlad.

Ang aming strategic plan nakatutok sa mga layunin na sama-samang bumuo tungo sa pagtiyak na ang mga pangangailangan ng mga bata sa kabuuan ng pangunahing (pisyolohikal at kaligtasan), sikolohikal (pagpapahalaga, pagmamahal at pagmamay-ari) at pagtupad sa sarili (self-actualization) na mga pangangailangan ay natutugunan. Sa paglabas natin mula sa isang pandaigdigang pandemya, nangangako tayo na isentro ang katarungan at pagkakapantay-pantay ng lahi sa ating trabaho at nakikipagtulungan sa panibagong pagkaapurahan upang lumikha ng isang kinabukasan kung saan ang mga bata at kanilang mga pamilya ay inuuna sa County ng Los Angeles at sa buong estado. Sinisikap naming lumampas sa pagpapagaan ng mga epekto ng lumalaking hindi pagkakapantay-pantay upang matugunan ang mga ugat na sanhi sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa komunidad, pag-iwas at sistematikong pagbabago.

Magtulungan tayo upang lumikha ng pagbabago upang ang ating rehiyon ay magniningning bilang isang halimbawa ng kung ano ang hitsura na unahin ang ating mga bunsong anak at kanilang mga pamilya bilang ating landas tungo sa isang matatag at inklusibong kinabukasan. Sa First 5 LA, inaasahan namin ang pakikipagsosyo sa iyo upang makagawa kami ng mas maliwanag, mas pantay na kinabukasan para sa aming mga bunsong anak at kanilang mga pamilya.

Taos-puso,


Karla Pleitéz Howell
Una 5 LA
Executive Director
.

Upang basahin ang 2024-29 Strategic Plan, I-click ang dito.isalin