Andrew Olenick | Office of Government Affairs and Public Policy, Senior Policy Analyst
Erika Witt | Office of Government Affairs and Public Policy, Policy Analyst

Abril 19, 2023

Kung may natutunan tayo sa nakalipas na tatlong taon, masisiguro ng California na ang mga bata ay makakatanggap ng walang patid na pag-access sa pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng Medi-Cal, ang programa ng Medicaid ng ating estado. Mula Abril 1, gayunpaman, humigit-kumulang 1.8 milyong mga batang may mababang kita na wala pang 6 taong gulang na tumatanggap ng pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng Medi-Cal ay haharap sa isang proseso ng muling pagpapasiya na maaaring makagambala sa kanilang pag-access sa pangangalaga.  

Ngayon higit sa dati, habang lumalampas tayo sa isang malaking krisis sa kalusugan ng publiko, makikinabang ang mga bata sa pagtanggap ng mga pagbisita sa well-child at iba pang suporta sa pag-unlad. Dahil dito, dapat ipagpatuloy ng California ang paggawa ng isang bagay na nakita naming magagawa namin nang maayos: magbigay sa mga bata ng tuluy-tuloy na saklaw ng kalusugan sa pamamagitan ng Medi-Cal. Sinabi na ng mga pinuno ng ating estado na nilayon nilang gawin ito — ngayon kailangan lang nilang protektahan at pagtibayin ang kanilang dating pangako na unahin ito. 

Sa panahon ng proseso ng muling pagpapasiya ng Medi-Cal na nagsimula noong Abril 1, maaaring mawalan ng pangangalaga ang mga benepisyaryo dahil sa mga simpleng pagkakamali sa pamamaraan. At habang ang paglipas na ito ay maaaring pansamantala para sa ilan, ang mga implikasyon ng kahit maliit na agwat sa saklaw ng pangangalagang pangkalusugan ay maaaring magkaroon ng makabuluhang epekto, lalo na para sa mga maliliit na bata sa unang limang taon ng buhay, kapag 90 porsiyento ng pag-unlad ng utak ay nagaganap. 

Bago ang emerhensiyang pangkalusugan ng publiko, humigit-kumulang 110,000 mga bata na may edad 5 pababa ang sakop ng Med-Cal ngunit "na-churn" sa loob at labas ng programa — ibig sabihin ay mayroon silang saklaw, nawala ito, at pagkatapos ay nakuha ito muli — bawat taon. Pangunahing nangyari ang churn na ito dahil sa mga simpleng administrative error, tulad ng hindi nakuhang mail dahil sa pagkakaroon ng bagong address ng pamilya o kawalan ng permanenteng address, mahabang oras ng paghihintay sa tawag o mga hamon sa pagbibigay ng dokumentasyon o papeles na pumigil sa matagumpay na muling pagpapasiya para sa Medi-Cal.  

Ang pagtiyak ng patuloy na pagiging karapat-dapat para sa mga maliliit na bata — ay mapipigilan ang pagkawala ng pangangalaga sa pamamagitan ng Medi-Cal. Sa katunayan, sa nakalipas na tatlong taon, pinababa ng pansamantalang tuluy-tuloy na probisyon sa pagiging kwalipikado ang churn rate para sa mga maliliit na bata mula 7.2 porsiyento hanggang 1 porsiyento lamang.   

Ang badyet ng estado noong nakaraang taon ay nakatuon sa pagbibigay-priyoridad ng $20 milyon sa patuloy na pagpopondo upang suportahan ang patuloy na pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal para sa mga maliliit na bata simula sa 2025, ngunit nakadepende sa sitwasyong pang-ekonomiya ng estado. Ngunit ngayon, sa harap ng mga hamon sa badyet at mga potensyal na pagkukulang sa kita, ang pangakong ito ay maaaring talikdan. Habang nakikipag-usap sila sa isang badyet ng estado para sa taong ito, dapat pagtibayin ni Gobernador Newsom at ng mga pinuno ng pambatasan ng estado ang kanilang pangako sa patuloy na pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal para sa maliliit na bata. 

Ang pangangalaga sa kalusugan sa pamamagitan ng Medi-Cal ay tumutulong sa mga bata na makatanggap ng upstream, mga suportang nakatuon sa pag-iwas tulad ng maagang pagkilala at interbensyon, na nagtataguyod ng pinakamainam na pag-unlad at sumusuporta sa panghabambuhay na kalusugan at kagalingan. Dahil dito, ang pagtiyak na ang mga bata ay makakatanggap ng walang patid na pag-access sa pangangalagang pangkalusugan ay isa sa mga pinakamahusay na pamumuhunan na magagawa ng California. Para sa isang batang bata, ang pagkawala ng access sa pangangalaga, kahit na pansamantala, ay maaaring humantong sa mga napalampas na pagbisita sa well-child at iba pang mahahalagang serbisyo.  

Kahit na sa saklaw ng Medi-Cal, ang pag-access sa pangangalagang pang-iwas ay maaari nang maging isang hamon. Halimbawa, sa Los Angeles County, lamang 35.2 porsyento ng mga batang naka-enroll sa Medi-Cal ay nakakumpleto ng kanilang mga pagbabakuna sa kanilang ikalawang kaarawan, habang isa lamang 17.7 porsiyento ng mga bata ay nagkaroon ng napapanahong pagsusuri sa pag-unlad sa kanilang unang tatlong taon ng buhay. Sa humigit-kumulang kalahati ng mga bata ng California na naka-enroll sa Medi-Cal — 70 porsiyento sa kanila ay mga batang may kulay — ang pagtatapos ng patuloy na pagiging karapat-dapat ay maaaring bumuo ng karagdagang at malaking pag-urong sa pagtiyak ng pinakamainam at pantay na pag-unlad ng mga bata.  

Kinikilala ng Unang 5 LA na ang pag-access sa saklaw ng kalusugan ay hindi maikakaila na isang katanungan ng katarungan. Matagal na kaming nakikibahagi sa mga pagsisikap na pataasin ang katatagan at pagiging maayos ng mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan para sa maliliit na bata. Ang pagtataguyod ng tuluy-tuloy na saklaw ng Medi-Cal para sa mga bata ay magdadala sa ating estado patungo sa isang diskarte na nakasentro sa buong bata at buong pamilya, na kinikilala na ang isang bata ay hindi maaaring ganap na matuto at umunlad nang hindi tinutugunan at nauunawaan ang konteksto kung saan ang bata ay nabubuhay, lumalaki, at umuunlad. . 

Ngayon, habang nakatayo ang California sa kritikal na yugtong ito, hinihikayat ng First 5 LA ang mga mambabatas na samantalahin ang pagkakataong muling pagtibayin ang kanilang mga naunang pangako sa badyet at magpatuloy sa paggawa ng isang bagay na nagawa ng California nang mabuti sa nakalipas na tatlong taon: pagtiyak ng maliliit na bata huwag mawalan ng access sa saklaw ng kalusugan sa pamamagitan ng Medi-Cal dahil lamang sa mga hadlang sa pangangasiwa o maliliit na pagbabago sa kita ng pamilya.  

Sa mas mahabang panahon, California ay dapat kumilos patungo sa mga solusyon na permanenteng muling nagsasaayos ng mga sistema ng kalusugan upang patuloy nilang suportahan ang mga bata at kanilang mga pamilya. Halimbawa, ang estado dapat subaybayan ang pagpapatupad ng maraming taon na mga extension ng saklaw sa pangangalagang pangkalusugan sa ibang mga estado. Halimbawa, sinusubukan ng Oregon na ipatupad ang tuluy-tuloy na pagsakop para sa kanilang mga pinakabatang residente hanggang sa edad na 6, isang magandang hakbang sa pagbabago ng kalikasan ng pangangalagang pangkalusugan at pagkuha ng karagdagang pederal na suporta. 

Ating protektahan at isulong ang pag-unlad na nagawa natin, kabilang ang pagbibigay sa mga batang wala pang 5 taong gulang ng tuluy-tuloy na pagiging kwalipikado sa Medi-Cal. Ngayon higit kailanman, dapat tayong mamuhunan sa kinabukasan ng mga anak ng California, lalo na ang mga pinakamalayo sa pagkakataon. 
Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan 2024: Pagbibigay-buhay para sa mas pantay na mga resulta sa kalusugan kasama si Adjoa Jones

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Pebrero 8, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng mga Komisyoner

Fraser Hammersly | Espesyalista sa Digital na Nilalaman Pebrero 29, 2024 Personal na nagpulong ang Lupon ng mga Komisyoner ng First 5 noong Peb. 8, 2024. Kasama sa agenda ang pagpili ng mga posisyon sa upuan at pangalawang tagapangulo; mga presentasyon sa First 5 LA's building at capital improvement...

Unang 5 LA Annual Reporting Project Request for Qualifications (RFQ)

FIRST 5 LA ANNUAL REPORTING PROJECT REQUEST FOR QUALIFICATIONS (RFQ) POSTING DATE: February 20, 2024 DUE DATE: March 18, 2024 at 5:00 pm Pacific Time (PT) UPDATE(S): March 11, 2024- ang mga sumusunod ay naging nai-post sa ilalim ng seksyong Mga Tanong at Sagot: Taunang...

UNANG 5 LA ECE POLICY ADVOCACY FUND: Mga Natutunan mula sa Funder-Field Symbiosis

UNANG 5 LA ECE POLICY ADVOCACY FUND: Mga Natutunan mula sa Funder-Field Symbiosis

Pebrero 2024 Noong 2016, ang First 5 Los Angeles-isang mala-gobyernong ahensya—ay tumugon sa pangangailangan para sa mga sistema ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon (ECE) na baguhin sa paraang sumusuporta, dinamiko, at maaaring kopyahin. Ito ang kwento kung paano ang isang pampublikong organisasyon ng gobyerno ay maaaring maging isang...

isalin