LOS ANGELES - Ang unang 5 Executive Executive ng LA na si Kim Belshé ngayon ay gumawa ng sumusunod na pahayag hinggil sa panukalang Gobernador Gavin Newsom badyet ng estado para sa FY 2019-20 na inuuna ang mga bata sa kanilang pinakamaagang taon:

"Tulad ng sinabi ng Gobernador sa kanyang inaugural address, ang mga bata ay mahalaga sa ating pangkalahatang tagumpay bilang isang estado. Ang iminungkahing badyet ng Gobernador ay nagpapakita ng kanyang pag-unawa sa kung ano ang kailangan ng mga bata upang magtagumpay sa paaralan at buhay. Sa pamamagitan ng mga panukala sa pagpapalakas ng pamilya sa pamamagitan ng mga programa sa pagbisita sa bahay sa maagang pangangalaga at edukasyon, pag-screen ng bata at mga pagbabago sa patakaran sa bayad na pag-iwan ng pamilya, kinikilala ng Gobernador ang mga pangangailangang pangkalusugan at pang-edukasyon ng mga bata. Matalino siyang nagtatayo sa nakaraang gawain ng Lehislatura ng Estado sa pamamagitan ng pagsulong ng isang komprehensibong diskarte sa pag-unlad ng maagang pagkabata. "

"Nilinaw ni Gobernador Newsom ang kanyang mga priyoridad. Magandang balita iyon para sa mga magulang na may maliliit na anak, at mabuti para sa ating lahat dahil sa mga hinaharap na benepisyo na maidudulot nito. "

"Para sa LA County, ang panukalang badyet na ito ay makakatulong sa paghimok ng aming pagsulong upang makamit ang pangmatagalang mga resulta para sa mga bata at pamilya. Inaasahan namin ang pakikipagtulungan sa Gobernador Newsom at ng Pamamahala upang patuloy na unahin ang mga bata at pamilya ng California sa mga desisyon sa patakaran at badyet. "
isalin