Ang Unang 5 Network na Tumatawag para sa Pag-iingat ng Mahahalagang Serbisyo sa mga Bata

SACRAMENTO, CA (Enero 11, 2024) – Pinahahalagahan ng First 5 Network ang Gobernador at administrasyon para sa pagpapanatili ng kanilang pangako sa edukasyon sa maagang pagkabata, kalusugan ng pag-iisip ng sanggol at maagang pagkabata, at pagprotekta sa mga sistema ng pangangalaga sa maagang pagkabata bilang bahagi ng iminungkahing 2024-25 na plano ng badyet. Sa kabila ng mahirap na taon ng badyet, ang First 5 Network ay nakatuon sa pagtiyak ng kapakanan ng mga pinakabatang residente ng estado at kanilang mga pamilya.

“Ang First 5 California ay patuloy na nagpapasalamat sa Gobernador at Lehislatura para sa hindi pa naganap noong nakaraang taon, mga pamumuhunan na nakabatay sa halaga sa mga bata, pamilya at komunidad. Bagama't ang kakulangan sa badyet ay magiging isang hamon para sa ating estado, naniniwala kami na ang panukala ng badyet ng Gobernador para sa 2024 ay isang maingat na ginawa at maingat na unang draft na tumutugon sa kakulangan sa badyet ng estado habang pinapanatili ang mahahalagang pamumuhunan para sa ating mga pinakabatang taga-California, kanilang mga pamilya, pati na rin ang maagang pag-aaral. at mga tagapagturo ng pangangalaga,” sabi ni Jackie Thu-Huong Wong, First 5 California Executive Director.

“Pinahahalagahan namin ang pangako sa mga pangmatagalang pamumuhunan na bumuo ng imprastraktura na kinakailangan upang patuloy na lumikha ng nakasentro sa pagpapagaling, may kaalaman sa trauma, mga sistemang tumutugon sa kultura na magtitiyak ng katarungan para sa lahat ng taga-California sa panahong ito ng kawalan ng katiyakan sa ekonomiya. Ito ay na-highlight sa pamamagitan ng kanyang patuloy na pangako sa Children and Youth Behavioral Health Initiative, bukod sa maraming iba pang mga programa. Inaasahan namin ang patuloy na pakikipagtulungan sa administrasyon at sa Lehislatura sa paggawa ng pangwakas na badyet na sumasalamin sa mga priyoridad ng California.”

Kinikilala na ang 90 porsiyento ng pag-unlad ng utak ay nagaganap sa unang limang taon ng buhay, ang First 5s ay naghahatid ng mga mahahalagang programa at serbisyo sa mahigit 600,000 bata bawat taon. Kabilang dito ang mga programa sa pagpapalakas ng pamilya, mga serbisyo sa kalusugan ng isip ng sanggol at maagang pagkabata, at mataas na kalidad na maagang pag-aaral at literacy. Bilang karagdagan sa mga hamon sa kita ng estado, ang kita ng buwis sa tabako ng First 5 ay patuloy na bumababa, at ang Unang 5 na pamumuhunan ay nasa panganib ng mga pagbawas. Kung walang bagong pondo, maraming Unang 5 na programa ang magtatapos. Kaugnay ng mga pagpapakitang ito, ang First 5 Association of California ay maghahanap ng mga pamumuhunan ng estado upang protektahan ang mga kritikal na serbisyo para sa mga bunsong anak ng California.

"Bagama't kailangan ang paghigpit ng sinturon sa panahon ng mga mababang badyet, isa rin itong pagkakataon na doblehin ang aming pinakamahusay na pamumuhunan - at walang mas mahusay na pamumuhunan kaysa sa maliliit na bata ng California," sabi ni Avo Makdessian, Executive Director ng First 5 Association.

“Ang aming mga pinuno ng estado ay gumawa ng napakalaking hakbang para sa mga maliliit na bata at kanilang mga pamilya sa nakalipas na ilang taon sa mga pamumuhunan sa pagpapalawak ng Medi-Cal, unibersal na transitional kindergarten, at maagang reporma sa rate ng pagkatuto. Ang panukalang badyet mula kay Gobernador Newsom ay tumutupad sa pangakong iyon na protektahan ang mga pamumuhunan sa mga sistema ng paglilingkod sa maagang pagkabata sa kabila ng malaking depisit ng estado,” sabi ni Karla Pleitéz Howell, Executive Director sa First 5 LA. “Inaasahan naming makipagtulungan sa mga ahensya ng estado, sa Lehislatura, at sa administrasyon upang isentro ang mga komunidad na nahaharap sa pinakamalaking sistematikong mga hadlang sa pamamagitan ng pagbibigay sa patuloy na pagpopondo para sa mga pangunahing programa at serbisyo, upang ang bawat bata sa California ay may mga mapagkukunang kailangan upang maabot ang kanilang buong pag-unlad. potensyal.”

Inaasahan ng First 5 Network ang patuloy na pakikipagtulungan ng Lehislatura at Gobernador upang matiyak na ang napakahalagang gawaing ito ay patuloy na walang tigil.

# # #

Tungkol sa First 5 Association

Itinataas ng First 5 Association of California (F5AC) ang boses ng 58 county First 5s, na nilikha ng mga botante noong 1998 upang matiyak na ang ating mga bunsong anak ay malusog, ligtas at handang umunlad sa paaralan at buhay. Ang Unang 5 Network ay nakakaapekto sa buhay ng higit sa 1 milyong bata, pamilya at tagapag-alaga bawat taon. Ang F5AC ay nagtataguyod para sa mga pinakabatang bata ng estado, na pinagsasama-sama ang mga kasosyo at ginagamit ang pagpopondo upang mapabuti at palakihin ang programa ng maagang pagkabata ng California na pinasimulan ng county First 5s. Matuto pa sa www.first5associagon.org.

Tungkol sa Unang 5 LA

Bilang isa sa pinakamalaking tagapondo ng estado ng maagang pagkabata at isang independiyenteng pampublikong ahensya, ang First 5 LA ay nagtataguyod para sa mga bata at kanilang mga pamilya, pinalalakas ang boses ng komunidad, at mga kasosyo para sa sama-samang epekto upang maabot ng bawat bata sa County ng Los Angeles ang kanilang buong potensyal sa pag-unlad sa buong kritikal na taon ng prenatal hanggang edad 5. Matuto pa sa www.first5la.org.

Tungkol sa Unang 5 California

Ang First 5 California First 5 California ay itinatag noong 1998 nang ipasa ng mga botante ang Proposisyon 10, na nagbubuwis sa mga produktong tabako upang pondohan ang mga serbisyo para sa mga batang edad 0 hanggang 5 at kanilang mga pamilya. Ang Unang 5 na mga programa at mapagkukunan ng California ay idinisenyo upang turuan at suportahan ang mga guro, magulang, at tagapag-alaga sa mahalagang papel na ginagampanan nila sa unang limang taon ng isang bata — upang matulungan ang mga bata sa California na makatanggap ng pinakamahusay na posibleng simula sa buhay at umunlad. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang www.ccfc.ca.gov.
WEBINAR: Mahalaga para sa mga Pamilya: Mga Natuklasan mula sa isang Pagsusuri sa Landscape ng Home-Based Child Care ng LA County

WEBINAR: Mahalaga para sa mga Pamilya: Mga Natuklasan mula sa isang Pagsusuri sa Landscape ng Home-Based Child Care ng LA County

Agosto 2023 *Tala ng Editor: Dahil sa isang teknikal na error, nawawala ang pag-record ng video na ito sa unang minuto ng na-record na webinar. Nagtatanghal: Susan Savage, Ph.D., Direktor ng Pananaliksik ng Child Care Resource Center na si Olivia Pillado, Tagapamahala ng Pananaliksik ng Child Care Resource Center...

isalin