Jeff Schnaufer | Unang 5 LA Writer / Editor

Sa isang palatandaan ng pambatasan na taon para sa maagang pagtataguyod sa bata, nilagdaan ng Gobernador ng California na si Gavin Newsom ang anim na panukalang batas sa batas na na-sponsor o sinusuportahan ng First 5 LA bilang bahagi ng ahensiya ng Estado at Federal Advocacy Agenda ng ahensya. Ang mga bayarin ay sumasaklaw sa lahat ng apat sa mga prayoridad na lugar ng First 2019 LA: maagang pangangalaga at edukasyon, mga sistemang pangkalusugan, suporta ng pamilya at mga pamayanan. Ang sumusunod ay isang snapshot ng limang panukalang batas na suportado ng First 5 LA, hindi kasama ang AB 5, na kung saan ay ang unang panukalang batas na naka-sign in sa batas na na-sponsor ng ahensya (tingnan dito ang kaugnay na kwento).

Suriin sa susunod na buwan Mga Bagay sa Maagang Bata newsletter para sa karagdagang mga detalye sa epekto ng batas ng estado at pederal na naka-sign in sa batas na suportado ng First 5 LA sa isang pagsusuri na isinulat ng First 5 LA Public Policy and Government Affairs Director Peter Barth.

EARLY PANGANGALAGA AT EDUKASYON (ECE)

AB 378 (Limón)

Pakikipagtawaran sa Pangangalaga ng Bata: Ang panukalang batas na ito ay nagbibigay na ang mga tagapagbigay ng pangangalaga ng bata sa pamilya ay may karapatang bumuo, sumali, at makilahok sa mga aktibidad ng isang tagapagbigay ng samahan ng kanilang sariling pagpili para sa hangaring kumatawan sa kanila at makipagtawaran sa mga bagay na nauugnay sa mga tuntunin at kundisyon ng ang kanilang trabaho.

SB 234 (Skinner)

Mga Family Daycare Homes: Sa ilalim ng umiiral na batas, ang Batas sa Mga Pasilidad ng Pangangalaga ng Bata sa California, ang lisensya ng Kagawaran ng Serbisyong Panlipunan ng Estado at kinokontrol ang mga tahanan ng daycare ng pamilya. Sa ilalim ng umiiral na batas, ang isang maliit na bahay ng daycare ng pamilya, na maaaring magbigay ng pangangalaga hanggang sa 8 bata, ay itinuturing na isang tirahan na paggamit ng pag-aari para sa mga layunin ng lahat ng mga lokal na ordenansa. Ang umiiral na batas ay nagpapahintulot sa isang lungsod, lalawigan, o lungsod at lalawigan na uriin ang alinman sa isang malaking bahay ng daycare ng pamilya, na maaaring magbigay ng pangangalaga hanggang sa 14 na bata, bilang tirahan na paggamit ng pag-aari o upang magbigay ng isang proseso para sa pag-apply para sa isang permiso upang magamit ang pag-aari bilang isang malaking tahanan ng daycare ng pamilya. Sa halip ang panukalang batas na ito ay nangangailangan ng isang malaking bahay ng daycare ng pamilya upang tratuhin bilang isang paggamit sa pag-aari ng ari-arian para sa mga layunin ng lahat ng mga lokal na ordenansa, na pinapayagan ang malalaking bahay ng pangangalaga ng bata na nagbibigay ng pangangalaga hanggang sa 14 na bata upang maiwasan ang magastos at mabigat na pag-zona at pinapayagan ang mga kinakailangan upang tumulong sa paglilingkod sa higit pang mga bata at pamilya.

KALUSUGAN

SB 464 (Mitchell)

Implicit Bias: Inuutusan ng panukalang batas na ito ang mga ospital na nagbibigay ng pangangalaga sa perinatal, mga alternatibong sentro ng kapanganakan at mga pangunahing pag-aalaga na klinika upang magpatupad ng mga implicit na pagsasanay sa bias para sa lahat ng kawani na nagbibigay ng pangangalaga sa perinatal. Kakailanganin din ng panukalang batas ang mga programang ito upang makilala ang mga umiiral na bias ng provider, lumikha ng mga hakbang na nagbabawas ng mga implicit na bias at stereotype, at bumuo ng higit na napapaloob sa kultura at naaangkop na mga diskarte sa paghahatid ng serbisyo.

MGA PAMILYA

ACR 1 (Bonta)

Public Charge: Hinihiling ng panukalang batas na ito sa Lehislatura na kondenahin ang panukala ng Trump Administration na palawakin ang kahulugan ng pampublikong singil para sa mga imigrante na naghahangad na ligal na ayusin ang kanilang katayuan. Bilang karagdagan, hinihimok ng ACR 1 ang pamahalaang federal na muling isaalang-alang at ibalik ang iminungkahing regulasyon. Iginiit ng resolusyon ang ilang mga deklarasyon tungkol sa kahalagahan ng mga imigrante sa Estado ng California, kung paano papahinain ang panukala sa ating ekonomiya, at magpapahina sa kalusugan, at kasaganaan ng mga bata at pamilya.

MGA KOMUNIDAD

SB 225 (DURAZO)

Paglahok ng Estado at Lokal na Lupon: Ang panukalang batas na ito ay gumagawa sa sinumang tao na hindi bababa sa 18 taong gulang at isang residente ng California na karapat-dapat na humawak ng isang itinalagang tanggapang sibil, anuman ang pagiging mamamayan at imigrasyon ng taong iyon.
isalin