PARA SA agarang Release

Makipag-ugnayan sa: Melanie Flood Frsa, Unang 5 Association of California
ako*****@fi***************.org

SACRAMENTO, CA – Ngayon, pinasasalamatan ng First 5 Network si Gobernador Newsom at ang Lehislatura sa pagpapatibay ng 2022-23 na badyet ng estado na nagbibigay ng mga kritikal na pamumuhunan sa kalusugan ng pag-uugali at pag-iisip, kalusugan ng mga bata, maagang pagbasa, at mga karapatan sa reproduktibo.

Ang First 5 Network ay nagpapasalamat sa $10 milyon na pamumuhunan sa 2022-23 na taon ng pananalapi at $20 milyon na nagpapatuloy upang suportahan ang patuloy na saklaw ng Medi-Cal para sa mga batang edad 0-5.

“Sisiguraduhin ng pamumuhunan na ito na ang mga maliliit na bata ng California ay hindi makaligtaan sa mga kritikal na pagbisita sa well-child at mga pagsusuri sa pag-unlad dahil sa pagkawala ng saklaw ng Medi-Cal,” sabi ni First 5 Association Board President Kitty Lopez. "Ang badyet na ito ay nagpapakita ng malinaw na pangako ng Lehislatura at Administrasyon sa kalusugan at kapakanan ng mga maliliit na bata."

Pinupuri din ng First 5 Network ang pagsasama ng $250 milyon na alokasyon para sa kalusugan ng pag-uugali para sa mga batang edad 0 hanggang 25, at umaasa na makipagtulungan sa Administrasyon at Lehislatura sa pagpapalawak ng access sa mga serbisyo ng Kalusugan ng Pag-iisip ng Sanggol at Maagang Bata.

Ang huling badyet ng estado ay nagbibigay ng isang taong pagwawaksi ng mga bayarin sa pamilya para sa mga serbisyo sa pangangalaga ng bata, $100 milyon para sa imprastraktura ng pangangalaga ng bata, at binibigyang-priyoridad ang mga serbisyong nagpapalakas ng pamilya sa pamamagitan ng pamumuhunan ng $37.5 milyon upang palawakin ang California Home Visiting Program.

Habang tinitingnan natin ang susunod na taon, kakailanganin nating agarang tugunan ang mga hamon na sumasalot sa sistema ng pangangalaga sa bata at maagang pag-aaral, na nahaharap sa makasaysayang inflation, pagbaba ng mga sahod at kompensasyon, at krisis sa manggagawa. Habang ang pag-access sa mga serbisyo ay patuloy na nagiging isyu para sa mga nagtatrabahong pamilya, mahalagang itaguyod na ang masaganang mga karanasan sa maagang pag-aaral ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga bata na umunlad.

"Sa kanilang matinding pagtuon sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga pamilya ngayon, ang gobernador at mga mambabatas ay dapat palakpakan para sa isang badyet ng estado na nagbibigay-priyoridad sa mga pamumuhunan sa kalusugan at kapakanan ng ating mga bunsong anak," sabi ni Kim Belshé, Executive Director sa First 5 LA. “Sa pamamagitan ng patuloy na pagpaparami ng mga lugar para sa pangangalaga ng bata, pagwawaksi ng mga bayarin sa pamilya, at pagkakaroon ng hindi nakakapinsalang mga patakaran para sa mga tagapagkaloob, tinutulungan ng mga pinuno ng estado na gawing mas naa-access at abot-kaya ang mahahalagang mapagkukunan ng maagang pag-aaral para sa mga pamilya. Umaasa kami sa mga pinuno ng estado na kumilos sa kritikal na gawaing natitira, partikular na ang pagbibigay ng sapat na sahod sa pamumuhay para sa mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata. Ang badyet ay gumagawa din ng makabuluhang, patuloy na pamumuhunan upang palawakin ang California Home Visiting Program, na kumukonekta sa mas maraming pamilya, lalo na sa mga nahaharap sa iba't ibang hamon na pinalala ng pandemya, sa mga bisita sa bahay na nagsisilbing isang kritikal na link sa mga suportang nagpapalakas ng pamilya. Wala nang mas mahusay na pamumuhunan na magagawa natin kaysa sa katatagan at tagumpay ng mga pamilya sa California.”

Ang panghuling badyet ng estado ay nagbibigay din ng $10 milyon sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California upang mangasiwa ng isang pambuong estadong programa sa pakikipagtulungan sa First 5 California upang magkaloob ng mga multilingguwal na aklat para sa mga pamilyang may maliliit na bata, $68 milyon upang palawakin ang pamamahagi ng aklat sa pamamagitan ng CA State Librarian at marami. iba pang pamumuhunan sa literasiya sa pamamagitan ng CA Department of Education.

“Kami ay ipinagmamalaki at nagpapasalamat sa pamumuhunan ng Estado sa komprehensibong maagang karunungang bumasa't sumulat na nakabatay sa pangmatagalang pangako ng First 5 California sa pagpapaunlad ng utak sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga pamilya ay may access sa mga aklat na naaangkop sa kultura at nakaugat sa kahalagahan ng mga magulang at/o tagapag-alaga bilang isang bata. unang guro,” sabi ni Jackie Thu-Huong Wong, Executive Director para sa First 5 California.

“Habang patuloy kaming tumutuon sa isang buong-bata, buong-pamilya na balangkas, ipinagdiriwang namin ang mga makasaysayang pamumuhunan sa patakaran sa pera upang matiyak na ang mga pamilya ay may pera sa kanilang mga bulsa upang bayaran ang mga pangunahing pangangailangan. Kabilang dito ang pagtiyak na walang pamilyang tumatanggap ng CalWORKs ang nabubuhay sa matinding kahirapan, pagsuporta sa mga dating kinakapatid na kabataan kabilang ang mga buntis at pagiging magulang na may $1000 na tax credit at paglikha ng isang imprastraktura na magbibigay-daan para sa mas maraming pamilya na makatanggap ng mga kredito sa buwis sa isang streamlined na paraan. Batay sa mga pamumuhunang ito, patuloy kaming magsusulong para sa California na dagdagan ang mga pagkakataon para sa mga magulang at tagapag-alaga na makipag-ugnayan sa kanilang mga anak sa kanilang mga unang taon sa pamamagitan ng isang ganap na naa-access at patas na mga programang may bayad na bakasyon dahil kinikilala namin na ang pera ay mahalaga at sinusuportahan ang mga pagkakataon para sa mga pamilya na lumikha ng ligtas, matatag, nakapagpapalusog na mga relasyon at mga kapaligiran na kailangan para sa malusog na pag-unlad,” sabi ni Ms. Wong.


Tungkol sa First 5 Association

Ang First 5 Association of California ay tinig ng 58 First 5 county commissions, na nilikha ng mga botante noong 1998 upang matiyak na malusog, ligtas, at handang matuto ang ating maliliit na anak. Sama-sama, ang First 5 ay umaantig sa buhay ng higit sa isang milyong bata, pamilya, at tagapag-alaga bawat taon, at pinalalakas ang ating estado sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga bata ng pinakamagandang simula sa buhay. Matuto pa sa www.first5association.org.

Tungkol sa Unang 5 California

Ang Unang 5 California ay itinatag noong 1998 nang ang mga botante ay nagpasa ng Proposisyon 10, na nagbubuwis ng mga produktong tabako upang pondohan ang mga serbisyo para sa mga batang may edad 0 hanggang 5 at kanilang pamilya. Ang unang 5 mga programa at mapagkukunan ng California ay idinisenyo upang turuan at suportahan ang mga guro, magulang, at tagapag-alaga sa kritikal na papel na ginagampanan nila sa unang limang taon ng isang bata – upang matulungan ang mga bata sa California na makatanggap ng pinakamahusay na posibleng pagsisimula sa buhay at umunlad. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang www.ccfc.ca.gov.

Tungkol sa Unang 5 LA

Bilang pinakamalaking funder ng estado ng maagang pagkabata, ang First 5 LA ay gumagana upang palakasin ang mga system, mga magulang at mga komunidad upang ang mga bata ay handa na magtagumpay sa paaralan at buhay. Isang independiyenteng ahensya ng publiko, layunin ng Unang 5 LA na suportahan ang ligtas at malusog na pag-unlad ng maliliit na bata upang sa pamamagitan ng 2028, ang lahat ng mga bata sa LA County ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Dagdagan ang nalalaman sa www.first5la.org.
Mayo 9, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Mayo 9, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ang unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay nagpulong nang personal noong Mayo 9, 2024. Pinangunahan ni Vice Chair Summer McBride ang pagpupulong, na kinabibilangan ng mga boto sa Binagong Patakaran sa Pamamahala ng Mga Tala at Iskedyul ng Pagpapanatili ng mga Tala at isang pag-amyenda sa isang umiiral na estratehikong...

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

Home Visiting Garners Tumataas na Opisyal na Pagkilala

  Christina Hoag | Freelance Writer Abril 25, 2024 Noong Abril, opisyal na kinilala ng apat sa pinakamalalaking lungsod ng County ng Los Angeles ang Home Visiting Day sa unang pagkakataon, isang tanda ng lumalawak na kamalayan ng publiko ang pagbisita sa bahay at ang nangungunang papel ng rehiyon sa mga programa...

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Marso 14, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ruel Nolledo | Freelance Writer Marso 27, 2024 Ang Unang 5 LA Board of Commissioners ay nagpulong nang personal at halos noong Marso 14, 2024. Kasama sa agenda ang pag-apruba ng isang bagong kasunduan sa Early Care & Education, isang awtorisasyon para sa First 5 LA staff na makatanggap...

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan: Ganap na Nilalaman ng Dignidad, Ahensya at Kapangyarihan, Binabago ni Dr. Melissa Franklin ang Mga Mapang-aping Sistema

Bilang pagkilala sa Marso bilang Buwan ng Kasaysayan ng Kababaihan, binibigyang-diin namin ang mga tagumpay ng nagbibigay-inspirasyong kababaihan sa buong County ng Los Angeles na gumagawa ng mahahalagang kontribusyon araw-araw upang maalis ang pagkiling at diskriminasyon sa ating buhay at mga institusyon. Sa pamamagitan ng spotlight ngayong buwan...

isalin