Makipag-ugnayan sa: Jamiann Collins-Lopez | (916) 316-1924

SACRAMENTO, CA (Hulyo 11, 2023) – Kahapon, nilagdaan ni Gobernador Newsom ang 2023-24 na Badyet ng Estado, na nagpapakita ng patuloy na pangako ng Lehislatura at Administrasyon sa pagbibigay-priyoridad sa mga mapagkukunan para sa napatunayang interbensyon at mga sistema ng suporta ng mga maliliit na bata at kanilang mga pamilya, habang nagpapatuloy sa pagbuo ng isang buong anak, buong pamilya , agenda ng buong komunidad.

“Pinasasalamatan namin si Gobernador Newsom, Senador Pro Tem Atkins, at Tagapagsalita ng Assembly na si Emeritus Rendon na gumagawa ng maingat na badyet na patuloy na nagpoprotekta sa aming mga pamilyang pinakamahina,” sabi ni Jackie Thu-Huong Wong, First 5 California Executive Director. “Responsibleng tinugunan ng aming mga pinuno ang mga hamon sa pananalapi ng estado habang binibigyang-priyoridad ang maliliit na bata at kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng pagtugon sa mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado ng mga programa sa pagbisita sa bahay, at sa pamamagitan ng pagtupad sa kanilang pangako sa pag-ahon sa mga bata mula sa kahirapan sa pamamagitan ng pagtaas ng pinakamataas na antas ng pagbabayad ng tulong para sa CalWORKs. Ang mixed-delivery universal pre-k system ng California ay gumawa ng mga hakbang na may matapang na mga hakbang tulad ng reporma sa bayad sa pamilya at pagpapabuti ng mga patakaran sa reimbursement ng rate.”

Tinutugunan ng panghuling pakete ng badyet ang napipintong depisit sa badyet habang ang bansa ay lumalabas mula sa isang pandaigdigang pandemya sa pamamagitan ng kumbinasyon ng mga maikli at pangmatagalang solusyon, ngunit pinipigilan ang pangangailangan na bawasan ang pagpopondo sa mga kritikal na direktang serbisyo at programa na nagsisilbi sa mga mahihinang pamilya na may maliliit na bata. .

“Kami ay nagpapasalamat sa Gobernador at ng Lehislatura sa pagprotekta sa mga pamilyang may maliliit na bata sa pamamagitan ng permanenteng pagbabago at paglilimita sa mga bayarin na kailangan nilang bayaran para sa pangangalaga ng bata, na siyang pangalawang pinakamataas na gastos ng pamilya pagkatapos ng pabahay,” sabi ni Avo Makdessian, Executive Director ng First 5 Association of CA. “Kami ay nagpapasalamat din sa patuloy na pamumuhunan upang patatagin ang mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata ng California at umaasa sa patuloy na mga talakayan sa permanenteng reporma sa rate para sa aming sistema ng pangangalaga ng bata.”

“Naabot ng estado ng California ang isang makasaysayang badyet na nakasentro sa paglikha ng mga nagpapayamang kapaligiran kung saan ang ating mga bunsong anak ay maaaring matuto at umunlad," sabi ni Karla Pleitéz Howell, Executive Director ng First 5 LA. “Kabilang sa panghuling badyet ng estado ang kritikal na pagpopondo upang mapataas ang mga rate ng pagbabayad sa pangangalaga ng bata, na tumutulong na maibsan ang ilan sa mga pinansiyal na stress para sa mga tagapagkaloob, at bawasan ang halaga ng mga bayarin sa pamilya upang magbigay ng kaluwagan para sa mga nagtatrabahong pamilyang nahihirapang bayaran ang halaga ng pangangalaga sa bata.”

Ang mga pangunahing pamumuhunan sa huling badyet ng estado ay kinabibilangan ng:

 • Home Visiting Program (HVP) Pregnancy Eligibility Alignment: Sumusunod sa CalWORKs HVP sa pamamagitan ng pag-alis sa mga kinakailangan na naglilimita sa pagiging kwalipikado para sa mga buntis na aplikante ng CalWORKs na hindi pa umabot sa ikalawang trimester.
 • Pagtaas ng CalWORKs AB 85 Maximum Aid Payment (MAP): Magsisimula sa Oktubre 1, 2023, tataas ang mga antas ng MAP ng 3.6 porsyento.
 • Pagpapatuloy ng 10 Porsiyento na Pagtaas ng CalWORKs sa 2024-25 at Patuloy: Aalisin ang itinakda ng expiration para sa Setyembre 30, 2024, at sa gayon ay mapapalawak nang walang katiyakan ang 10 porsiyentong pagtaas para sa mga MAP ng CalWORKs na kasalukuyang may bisa, gaya ng naunang pinondohan sa 2022 Budget Act.
 • Rate ng Reimbursement sa Pag-aalaga ng Bata at Pamamaraan ng Alternatibong Rate: Naglalaman ng $2.8 bilyon sa loob ng dalawang taon, 2023-24 at 2024-25, upang tugunan ang mga rate ng reimbursement para sa mga tagapagbigay ng pangangalaga ng bata na naaayon sa isang pinagtibay na kasunduan ng Child Care Providers United.
 • Reporma sa Bayad sa Pamilya: Simula sa Oktubre 1, 2023, ang mga bayarin sa pamilya ay magsisimula sa 75 porsiyento ng State Median Income (SMI) at tatasahin sa mga pamilya sa kita na iyon sa 1 porsiyento. Sa kasaysayan, nagsimula ang mga bayarin sa pamilya sa 40 porsiyentong SMI at itinakda sa mas mataas na porsyento ng mga kita. Bilang karagdagan, patatawarin ang utang sa bayad sa pamilya bago ang pandemya.
 • Universal Transitional Kindergarten: Pinapalawig ang deadline para sa mga may kredensyal na guro na makakuha ng 24 na yunit, o katumbas nito, o isang permit ng guro sa pagpapaunlad ng bata o isang kredensyal na espesyalista sa edukasyon sa maagang pagkabata, mula Agosto 1, 2023, hanggang Agosto 1, 2025. Ang badyet ng estado ay magpapahintulot din sa mga LEA na mag-enroll mga batang may ika-apat na kaarawan sa pagitan ng Hunyo 2 at Setyembre 1, o mga bata sa maagang pagpapatala, kung natutugunan nila ang mga partikular na pamantayan.
 • Paglikha ng Autism Services Branch sa loob ng Department of Developmental Services (DDS): Nangangailangan ang DDS na magbigay ng taunang mga ulat sa lehislatura simula Abril 1, 2024, tungkol sa data ng caseload ng paggasta, mga obserbasyon, at pagsusuri ng mga uso at hindi natutugunan na mga pangangailangan.
 • Pansamantalang Pagiging Karapat-dapat para sa mga Batang Edad 0-2: Pinapalawak ang pansamantalang pagiging karapat-dapat para sa Lanterman Act na isama ang mga bata mula sa kapanganakan hanggang dalawang taong gulang. Pinalawak ng 2021 Budget Act ang pagiging karapat-dapat para sa mga serbisyo ng sentrong pangrehiyon para sa mga batang tatlo o apat na taong gulang. Ginagawa ng pagbabagong ito ang pansamantalang pagiging karapat-dapat na kasama ang lahat ng mga bata sa apat na taong gulang pababa.
 • Mga Bayad sa Pamilya ng Regional Center: Nagpapatupad ng isang taong pagpapalawig ng mga pagtatasa ng bayarin sa pamilya ng sentrong pangrehiyon, kabilang ang Programa ng Pakikilahok sa Gastos ng Pamilya at ang Bayad sa Taunang Programa ng Pamilya, hanggang Hunyo 30, 2024.
 • Newborn Hospital Gateway: Nag-aatas sa mga tagapagbigay ng Medi-Cal na lumalahok sa programa ng pagpapalagay ng pagiging karapat-dapat ng Medi-Cal na iulat ang mga kapanganakan ng anumang bagong karapat-dapat na bagong panganak sa portal ng Newborn Gateway, sa loob ng 72 oras pagkatapos ng kapanganakan o isang araw ng negosyo pagkatapos ng paglabas, alinman ang mas maaga.
 • Pagsusuri sa Pagpapatupad ng Mga Serbisyo ng Doula: Inaantala ang kinakailangang timeline para sa Department of Health Care Services (DHCS) na magpulong ng isang workgroup para suriin ang pagpapatupad ng doula benefit sa Medi-Cal, mula Abril 2022-Disyembre 2023 hanggang Abril 2023-Hunyo 2025. Higit pa rito, pinalawig ang deadline para sa DHCS upang mag-publish ng ulat na nauugnay sa mga tatanggap ng Medi-Cal na gumagamit ng mga serbisyo ng doula mula Hulyo 1, 2024 hanggang Hulyo 1, 2025, at ipagpaliban ang petsa ng pagpapawalang-bisa ng mga probisyong ito hanggang Enero 1, 2026.
 • Whole Child Model at Mandatory Managed Care Enrollment ng Foster Care Children: Pinapalawak ang awtorisasyon na magtatag ng programang Whole Child Model sa mga karagdagang tinukoy na county, hindi mas maaga sa Enero 1, 2025; Mga County: Butte, Colusa, Glenn, Nevada, Placer, Plumas, Sierra, Sutter, Tehama, Yuba, Mariposa, at San Benito.
 • Buwis ng Managed Care Organization (MCO): Bumubuo ng bagong kita sa pamamagitan ng pagbabago sa MCO Tax upang suportahan ang mga pamumuhunan sa mga programa ng Medi-Cal, ang Distressed Hospital Loan Program Fund, ang Small and Rural Hospital Relief Fund, at mga programa sa pagpapaunlad ng mga manggagawa.

Pinahahalagahan ng First 5 Network ang mga pamumuhunan na nakadetalye sa huling 2023–24 na badyet at patuloy na magiging aktibong katuwang ng Gobernador at ng Lehislatura na nagtatrabaho patungo sa pagpapabuti ng lahat ng aspetong nakakaapekto sa mga bunsong anak ng California at kanilang mga pamilya.

# # #

Tungkol sa Unang 5 California

Ang Unang 5 California ay itinatag noong 1998 nang ang mga botante ay nagpasa ng Proposisyon 10, na nagbubuwis ng mga produktong tabako upang pondohan ang mga serbisyo para sa mga batang may edad 0 hanggang 5 at kanilang pamilya. Ang unang 5 mga programa at mapagkukunan ng California ay idinisenyo upang turuan at suportahan ang mga guro, magulang, at tagapag-alaga sa kritikal na papel na ginagampanan nila sa unang limang taon ng isang bata – upang matulungan ang mga bata sa California na makatanggap ng pinakamahusay na posibleng pagsisimula sa buhay at umunlad. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang www.ccfc.ca.gov.

Tungkol sa First 5 Association

Ang First 5 Association of California ay tinig ng 58 First 5 county commissions, na nilikha ng mga botante noong 1998 upang matiyak na malusog, ligtas, at handang matuto ang ating maliliit na anak. Sama-sama, ang First 5 ay umaantig sa buhay ng higit sa isang milyong bata, pamilya, at tagapag-alaga bawat taon, at pinalalakas ang ating estado sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga bata ng pinakamagandang simula sa buhay. Matuto pa sa www.first5association.org.

Tungkol sa Unang 5 LA

Bilang pinakamalaking funder ng estado ng maagang pagkabata, ang First 5 LA ay gumagana upang palakasin ang mga system, mga magulang at mga komunidad upang ang mga bata ay handa na magtagumpay sa paaralan at buhay. Isang independiyenteng ahensya ng publiko, layunin ng Unang 5 LA na suportahan ang ligtas at malusog na pag-unlad ng maliliit na bata upang sa pamamagitan ng 2028, ang lahat ng mga bata sa LA County ay papasok sa kindergarten na handang magtagumpay sa paaralan at buhay. Dagdagan ang nalalaman sa www.first5la.org.
Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Pride Month 2024: Pagpapalakas ng Pagbabago sa Los Angeles

Hunyo 2024 Ang tag-araw ay nagsisimula sa Pride Month! Ang isang buwang kaganapang ito ay gaganapin sa Hunyo upang gunitain ang 1969 Stonewall Riots sa New York City at upang ipagdiwang ang kasaysayan at mga tagumpay ng LGBTQ+ na komunidad. Kasabay nito, ang Pride Month ay isang pagkakataon upang...

Inaprubahan ng Unang 5 LA Board ang FY 2024-2025 na Badyet at Tinatalakay ang Equity Efforts

Mayo 9, 2024, Buod ng Pulong ng Lupon ng Komisyon

Ang unang 5 Lupon ng mga Komisyoner ng LA ay nagpulong nang personal noong Mayo 9, 2024. Pinangunahan ni Vice Chair Summer McBride ang pagpupulong, na kinabibilangan ng mga boto sa Binagong Patakaran sa Pamamahala ng Mga Tala at Iskedyul ng Pagpapanatili ng mga Tala at isang pag-amyenda sa isang umiiral na estratehikong...

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Pagpaparangal sa AANHPI Innovators and Leaders, Past and Future

Habang Ipinagdiriwang Namin ang Asian American, Native Hawaíian at Pacific Islander Heritage Month Ngayong Mayo, ang First 5 LA ay sumasama sa Los Angeles County sa pagdiriwang ng Asian American, Native Hawaíian, at Pacific Islander (ANHPI) Heritage Month. Orihinal na itinalaga bilang isang linggong...

isalin