Paano mo isusulat ang mga kwentong nais mong basahin at pagkatapos makuha ang mga ito
nalathala? Ang microdumentary na ito ay sumusunod sa mga miyembro ng Pinakamahusay na Simula Metro
LA
(BSMLA) Communication Task Force habang dumadalo sila sa isang workshop sa pagsulat
pinangunahan ng mamamahayag na si Eileen Truax. Sa pamamagitan ng pagtugon sa mga isyu
higit na mahalaga sa kanila at sa mga kasapi ng BSMLA Partnership, ang bagong natagpuan
ang mga manunulat ay makakahanap ng kanilang tinig at lumikha ng isang newsletter na
nagbibigay kapangyarihan sa isang pamayanan.?

Maikli sa oras? Panoorin ang pinaikling bersyon dito.

Upang ma-access ang newsletter ng Metro LA, Acción Communitaria, Bisitahin www.First5LA.com/MetroLA
isalin