Ofelia Medina | Office of Government Affairs at Public Policy Senior Policy Strategist

Hulyo 27, 2023

Noong Hulyo 10, 2023, nilagdaan ni Gov. Gavin Newsom bilang batas ang piskal na taon (FY) 2023-24 na badyet ng estado ng California, isang $310.8 bilyon na inaasahang plano sa paggasta na nagmamarka ng pangalawang pinakamalaking badyet na pinagtibay sa kasaysayan ng estado sa kabila ng $31.5 bilyon kakulangan. Nagtatampok ng $225 bilyon sa Pangkalahatang Pondo ng estado at $37.8 bilyon sa mga reserba ng estado, ang pinal na badyet ay patuloy na binibigyang-priyoridad ang mga programa sa safety net na nagpoprotekta sa mga bata at pamilya sa harap ng kawalan ng katiyakan sa ekonomiya ng estado at mga pagbawas sa paggasta na ginawa upang balansehin ang badyet.

Habang sila ay nakipag-ugnayan sa buong taon na ito, kapwa ang Lehislatura at ang administrasyong Newsom ay patuloy na nagbigay-diin sa “pagprotekta sa mga pangunahing patuloy na programa ng estado sa edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, ang human services safety net,” at higit pa bilang pangunahing layunin ng estado. Gayunpaman, upang balansehin ang badyet, ang mga pagbawas sa paggasta ay ginawa sa iba't ibang mga lugar, kabilang ang pagpopondo para sa mga proyekto sa klima at K-12 na edukasyon. Sa kabila nito, ang ilang paggasta sa pangangalagang pangkalusugan at pagbibiyahe ay nagtagumpay sa pag-renew ng buwis sa Managed Care Organization (MCO) — nilayon upang taasan ang mga rate ng reimbursement ng Medi-Cal provider at palakasin ang mga ospital na nasa panganib na mabigo — at ang paggamit ng cap- and-trade funds na nagbigay-daan sa paggastos sa transit.

Kapansin-pansin, kasama sa panghuling badyet ang mga probisyon na naging sentro sa mga priyoridad ng adbokasiya ng First 5 LA sa taong ito, tulad ng pamumuhunan sa mga reporma sa edukasyon sa maagang pagkabata, pagpapalakas ng social safety net sa pamamagitan ng mga pagpapabuti sa programa ng CalWORKs, at pagtukoy ng mga bagong mapagkukunan ng kita upang patuloy na lumawak at mapabuti. Medi-Cal, ang programa ng Medicaid ng estado. Sa partikular, kasama sa badyet ang mga item na nauugnay sa taong ito Unang 5 LA advocacy priority:

Reporma sa rate ng maagang pagkatuto: Ang pag-aalaga ng bata ay lumitaw bilang isang pangunahing priyoridad para sa Lehislatura at isang mahalagang punto ng negosasyon sa pagitan ng Newsom at mga mambabatas ng estado. Sa huli, ang kasunduan sa badyet ay nagbibigay ng hanggang $2.83 bilyon sa isang-beses na pondo para sa mga rate ng reimbursement sa pangangalaga ng bata at nagpapahayag ng patuloy na gawain upang ilipat ang California sa isang solong-rate na istraktura ng reimbursement gamit ang isang alternatibong pamamaraan. Kasama rin sa kasunduan sa badyet ang reporma sa bayad sa pamilya na binabawasan ang mga bayad sa pangangalaga sa bata at preschool na pamilya sa isang porsyento ng kabuuang buwanang kita ng pamilya para sa mga pamilyang gumagawa ng hindi bababa sa 75 porsyento ng median na kita ng estado at ganap na nag-aalis ng mga bayarin para sa mga kumikita ng mas mababa. Ang bagong iskedyul ng bayad ay naka-iskedyul na magsimula sa Oktubre 1, 2023.

Mga lugar ng pangangalaga ng bata: Ang pagpapalabas sa tamang oras ng pinalawak na mga espasyo para sa pangangalaga ng bata na ginawa noong 2021-22 ay isang priyoridad ng First 5 LA bilang bahagi ng ECE Coalition. Ang paunang panukala sa badyet ng Newsom noong Enero ay nagpahiwatig na, dahil sa mababang enrollment, maaantala niya ang 20,000 mga puwang sa FY 2024-25. Sa kabila ng adbokasiya mula sa mga tagapagbigay ng maagang pag-aaral, tagapagtaguyod, at iba pang mga stakeholder, ang pagkaantala ay susulong ayon sa plano, na makakatipid sa estado ng humigit-kumulang $136 milyon sa Mga Pangkalahatang Pondo.

Mga gawad ng CalWORKs: Kabilang sa iba pang pangunahing priyoridad sa pagtataguyod ng Unang 5 LA, pinapataas ng inaprubahang badyet ng estado ang mga cash grant ng CalWORKs na natatanggap ng mga pamilya sa pamamagitan ng programang iyon. Simula sa FY 2024-25, ang badyet ay nagbibigay ng $500 milyon sa mga patuloy na pondo para permanenteng tumaas Mga gawad ng CalWORKs ng 10 porsyento. Ang pansamantalang pagtaas na ito ay napapailalim sa isang “trigger” ng badyet na kasama sa 2022 na badyet, at tinitiyak na ngayon ng pagkilos na ang Maximum Aid Payment sa pamamagitan ng CalWORKs ay hindi mag-e-expire sa Setyembre 30, 2024, tulad ng mangyayari kung hindi man. Higit pa rito, ang badyet ay nagbibigay ng karagdagang $111.2 milyon sa FY 2023-24 upang taasan ang pinakamataas na antas ng mga pagbabayad ng tulong sa CalWORKs ng 3.6 porsyento. Sama-sama, ang mga pagsisikap na ito ay sinadya upang matiyak iyon walang pamilyang kwalipikado sa CalWORKs nabubuhay sa malalim na kahirapan.

Patuloy na pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal: Hindi kasama sa panghuling kasunduan sa badyet ang patuloy na pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal para sa mga bata. Ang Unang 5 LA ay nagtaguyod sa Lehislatura para sa pagsasama ng patakarang ito, na ang mga mambabatas, sa katunayan, ay itinampok sa kanilang bersyon ng badyet. Gayunpaman, kasunod ng mga negosasyon sa Newsom, ang patuloy na pagiging karapat-dapat ay hindi pinondohan sa badyet na ito. Ang “trigger” na itinampok sa badyet ng estado noong nakaraang taon ay nangangailangan ng desisyon sa pagpopondo para sa tuluy-tuloy na pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal para sa maliliit na bata sa Setyembre 2024, at nangangahulugan ito na ang mga mambabatas at ang administrasyon ay maaari pa ring isama ito sa badyet ng susunod na taon.

Buwis ng Medi-Cal Managed Care Organization (MCO).: Nagkasundo din ang mga mambabatas at ang administrasyon kung paano gagastusin ang mga bagong pondo mula sa iminungkahing buwis sa Medi-Cal managed care organizations (MCO). Nakabinbin ang pag-apruba ng pederal, ang bagong buwis sa MCO ay magkakabisa mula Abril 1, 2023, at mananatili hanggang Disyembre 31, 2026, na magdadala ng tinatayang $19.4 bilyon sa mga netong benepisyo sa estado. Hindi tulad ng mga nakaraang rehimen ng buwis sa MCO ng estado, na nagpadala ng lahat ng kita sa mga account ng Pangkalahatang Pondo, ang kasalukuyang plano sa buwis ay magbibigay ng pera sa mga partikular na account na nauugnay sa kalusugan. Halimbawa, $1.65 bilyon taun-taon at kabuuang $11.1 bilyon sa susunod na dekada ay ilalaan sa Medi-Cal Provider Payment Reserve Fund upang magkaloob ng mga pagtaas ng rate sa 87.5% ng mga antas ng Medicare para sa mga doktor sa pangunahing pangangalaga, obstetrician at doula, at hindi- mga tagapagbigay ng espesyal na pangangalaga sa kalusugan ng isip, simula sa Enero 1, 2024. Regular na ipinahiwatig ng mga kasosyo sa lokal na planong pangkalusugan ng Medi-Cal na ang pagtaas ng rate para sa mga provider ay isang mahalagang priyoridad. Ang karagdagang $8.3 bilyon ay dadaloy sa Pangkalahatang Pondo upang suportahan ang pagbabalanse sa badyet ng estado sa liwanag ng $31.5 bilyong depisit.

Sa pangkalahatan, kasama sa panghuling badyet ng estado ang pagpopondo para sa mga sumusunod Una sa 5 mga prioridad ng LA:

Palawakin ang pag-access sa abot-kayang, kalidad ng maagang pangangalaga at edukasyon. 

Kasama sa pinal na badyet ang sumusunod:
.

 • Isang nakalaan na $2.8 bilyon (Pangkalahatang Pondo at Prop 98) mula FY 2022-23, 2023-24, at 2024-25 para sa anumang mga pagsasaayos na nauugnay sa reimbursement para sa pangangalaga ng bata at mga tagapagbigay ng preschool. Ito ay napapailalim sa isang pinagtibay na kasunduan sa pagitan ng Child Care Providers United at ng administrasyon.
  .
 • Mga pamumuhunan sa ipagpatuloy ang pagwawaksi ng mga bayarin sa pamilya, kabilang ang $29.4 milyon para sa mga serbisyo sa pangangalaga ng bata at $9.7 milyon (hindi Proposisyon 98 at Proposisyon 98 Pangkalahatang Pondo) na muling inilalaan mula sa 2022 Budget Act para sa mga programang preschool ng estado hanggang Setyembre 2023.
  .
 • $ 56 milyon hanggang reporma sa iskedyul ng bayad sa pamilya ng estado para sa mga serbisyo sa maagang pag-aaral, na, simula sa Oktubre 1, 2023, ay magtatakda ng mga bayarin sa isang porsyento ng kabuuang buwanang kita ng isang pamilya at hindi na mangangailangan ng mga bayarin para sa mga kumikita ng mas mababa sa 75 porsyento ng median na kita ng estado. Ang Badyet ay nalulusaw din ang anumang utang na naipon mula sa mga programang preschool ng estado bago ang Oktubre 1, 2023.
  .
 • $112 milyon sa mga magagamit na pederal na pondo na pupuntahan pansamantalang stipend para sa mga empleyado ng State Preschool Program.
  .
 • $22 milyon sa Pangkalahatang Pondo sa i-extend ang "hold harmless" mula Hulyo 1 hanggang Setyembre 30, 2023. Nagbibigay-daan ito sa mga tagapagbigay ng maagang pag-aaral na ipagpatuloy ang pagbabayad batay sa pagpapatala sa halip na pagdalo.
  .
 • Ang wika ng layunin na nagpapahintulot sa State Department of Social Services (DSS), sa pakikipagtulungan ng State Department of Education (CDE), na bumuo at magsagawa isang alternatibong pamamaraan para magtakda ng mga rate ng reimbursement para sa mga serbisyo sa pangangalaga at pagpapaunlad ng bata na tinutustusan ng estado. Ang pangongolekta at pagsusuri ng data para sa pagbuo ng alternatibong pamamaraan ay magsisimula sa Hulyo 1, 2023.
  .
 • $357 milyon sa kasalukuyang mga pondo ng Prop 98 para sa unang taon ng pagpapatupad ng transitional kindergarten (TK) at $283 milyon sa Prop 98 upang suportahan ang unang taon ng pagdaragdag ng isang certified o classified staff person sa bawat TK classroom. Dagdag pa rito, ang badyet ay nagbibigay ng $597 milyon sa kasalukuyang Prop 98 para sa ikalawang taon ng TK at $165 milyon (Prop 98) para sa ikalawang taon ng pagdaragdag ng isang karagdagang sertipikado o classified na kawani. Tandaan na ang lahat ng ito ay mga pagbawas mula sa orihinal na mga set-side na ginawa sa FY 2022-23 na badyet dahil sa mas mababa kaysa sa inaasahang pagpapatala.
  .
 • Patuloy na pagsisikap upang matiyak na ang lahat ang mga tagapagbigay ng programa ng preschool ng estado ay nagsisilbi ng hindi bababa sa 10 porsiyento ng mga mag-aaral na may mga kapansanan sa kanilang mga silid-aralan. Ang huling badyet ng estado ay naantala ang pagpapalawak na ito ng isang taon ng pananalapi upang ang buong pagpapatupad ay nasa FY 2026-27.

Pagbutihin ang mga sistema upang maisulong ang pinakamainam na pag-unlad ng mga bata sa pamamagitan ng maagang pagkilala at mga suporta.

Kasama sa pinal na badyet ang sumusunod:
.

 • $1.65 bilyon taun-taon hanggang 2029 hanggang taasan ang mga rate para sa mga provider ng Medi-Cal, kabilang ang mga pediatrician, doula at obstetrician. Ang pondong ito ay nagmula sa a bagong buwis sa Managed Care Organizations (MCO).
  .
 • $10 milyon sa isang beses na Pangkalahatang Pondo para sa Department of Health Care Services (DHCS) programa ng health navigator.
  .
 • Isang extension ng yugto ng panahon para sa DHCS's Workgroup ng pagpapatupad ng Doula mula sa Disyembre 31, 2023, hanggang Hunyo 30, 2025, at ang deadline para sa DHCS na mag-publish ng ulat tungkol sa paggamit ng mga serbisyo ng doula mula Hulyo 1, 2024, hanggang Hulyo 1, 2025. Magbibigay ito ng karagdagang oras upang suportahan ang matagumpay na pag-aampon at pagsusuri ng bagong benepisyo ng doula Medi-Cal.
  .
 • Pagbabalik at pagbabago ng dating iminungkahing pagkaantala sa 2022 health care workforce investments. Kabilang dito ang isang bagong paglalaan ng $15 milyon mula sa Pangkalahatang Pondo patungo sa Mga Grant para sa Community Health Workers Initiative.
  .
 • Ang pagpapalawak ng provisional eligibility para sa Lanterman Developmental Disabilities Services Act (Lanterman Act) sa isama ang mga bata mula sa kapanganakan hanggang dalawang taong gulang, na ginagawang kasama ang pansamantalang pagiging karapat-dapat ng lahat ng mga bata na apat na taong gulang pababa.
  .
 • Paglikha ng isang Sangay ng Autism Services sa loob ng Department of Developmental Services (DDS) at ipinag-uutos ang taunang pag-uulat ng DDS simula Abril 1, 2024, sa paggamit at hindi natutugunan na mga pangangailangan.
  .
 • $40 milyon para suportahan ang Pagbibigay ng Access and Transforming Health (PATH) programa ng Pagsulong at Pagbabago ng California sa Medi-Cal (CalAIM), kabilang ang benepisyo ng Enhanced Care Management at Community Supports Medi-Cal, na inilunsad para sa populasyon ng mga bata at kabataan noong Hulyo 1, 2023.

Isulong ang isang komprehensibong sistema ng mga suporta sa pamilya upang isulong ang mga positibong resulta para sa buong bata at buong pamilya. 

Kasama sa pinal na badyet ang sumusunod:
.

 • $500 milyon Pangkalahatang Pondo upang gawing permanente ang 10 porsiyentong pagtaas sa Maximum Aid Payment ng mga grant na ibinigay sa pamamagitan ng CalWORKs. Tinutupad ng paglalaang ito ang isang “trigger” na pamumuhunan na ginawa sa badyet ng estado noong nakaraang taon na nanawagan sa mga mambabatas na tukuyin kung magbibigay ng mga mapagkukunan para sa pagtaas ng antas ng mga cash grant na matatanggap ng mga pamilya sa pamamagitan ng CalWORKs. Higit pa rito, ang badyet ay nagbibigay ng $111.2 milyon sa FY 2023-24 sa taasan ang mga gawad ng CalWORKs ng karagdagang 3.6 porsyento, epektibo sa Oktubre 1, 2023.
  .
 • Ang pagtanggal ng Mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado sa Home Visiting Program (HVP). na naglilimita sa pagkakaroon ng programa sa mga buntis na aplikante ng CalWORKs na hindi pa umabot sa kanilang ikalawang trimester.

Tiyakin na ang mga komunidad ay may mga mapagkukunan at kapaligiran na sumusuporta sa pinakamainam na pag-unlad ng mga batang prenatal hanggang sa edad na 5.

Kasama sa pinal na badyet ang sumusunod:
.

 • $9.4 milyon sa isang beses na pagpopondo para palawigin ang CalFresh Fruit & Vegetable Pilot hanggang 2026. Magbibigay ito ng hanggang $60 bawat buwan sa mga karagdagang benepisyo ng CalFresh sa mga kalahok na namimili sa 90 awtorisadong pilot retailer.
  .
 • $ 15 milyon para sa CalFresh Minimum Nutrition Benefit Pilot Program, upang itaas ang buwanang minimum na benepisyo sa pagkain sa $50 mula sa kasalukuyang minimum na $23.
  .
 • $1.1 bilyon para sa Homeless Housing, Assistance and Prevention Act. Ang kawalan ng tirahan ay isang priority na kinilala ng komunidad para sa Best Start Region 2 (Compton/East Compton).
  .
 • $10.5 milyon ng pinagsamang isang beses na pondo na inilaan sa 2021 at 2022 Budget Acts para sa mga layunin ng ang CalWORKs Housing Support Program, ang Home Safe Program, ang Bringing Families Home Program, at ang Housing and Disability Income Advocacy Program.
  .
 • Isang bagong kinakailangan para sa mga tagapagbigay ng Medi-Cal na lumalahok sa pagpapalagay na programa sa pagiging karapat-dapat upang iulat ang mga kapanganakan ng sinumang bagong karapat-dapat na bagong silang sa Bagong panganak na Gateway portal sa loob ng 72 oras pagkatapos ng kapanganakan o isang araw ng negosyo pagkatapos ng paglabas.
  .
 • Pagpapanatili ng pagpopondo upang mapalawak ang buong saklaw Pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal sa lahat ng karapat-dapat na kita na mga taga-California, anuman ang katayuan ng pagkamamamayan. Ang pagpopondo na ito ay magtitiyak na ang lahat ng karapat-dapat sa kita na mga taga-California ay may access sa pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng Medi-Cal.
  .
 • $20 milyon sa Mental Health Services Fund upang suportahan ang mga aktibidad sa pagpapatupad ng DHCS na may kaugnayan sa administrasyon Modernisasyon sa Kalusugan ng Pag-uugali Kabilang dito ang $200,000 para sa isang pag-aaral sa pangkalahatang pagsusuri sa kalusugan ng isip ng mga bata at kabataan.

Ang badyet ng estado sa hinaharap:  

Ang First 5 LA, kasama ang aming mga tagapagtaguyod ng estado sa Sacramento, ang statewide network ng First 5s at iba pang mga kasosyo sa adbokasiya, ay patuloy na susubaybayan ang karagdagang aktibidad sa badyet at ang mga kita ng estado sa taglagas. Ang malawak na adbokasiya ng First 5 LA ay tututuon sa pagtiyak na ang mga komunidad at pamilya na pinakamalayo sa mga pagkakataon ay makatanggap ng mga suporta na makakatulong sa kanilang umunlad.

isalin